Proces verbal din 28.01.2014

Proces-verbal al şedinţei ordinare din 28.01.2014

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 28.01.2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Presedinte de sedinta - Cons. CIPRIAN JICHICI

Din numarul total de 27 consiliei au fost prezenti 25.

Au absentat : Ramona Olteanu si Lucian Taropa.

Din partea executivului participa: domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Adrian Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr.99/23.01.2014

ANEXĂ

la Dispoziția nr.99 din data de 23.01.2014

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 16.12.2013.

 • 2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului nr.1871/20.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara.

 • 7. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2013.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență.

 • 10. Proiect de hotărâre privind guvernanța corporativă a S.C. HORTICULTURA S.A. Timișoara.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare în vederea ocupării domeniului public cu chioșcuri de comercializare și difuzare a presei, aprobarea caietului de sarcini, a instrucțiunilor cât și a modelului cadru de Contract de închiriere.

1 2 .Proiect de hotărâre privind închirierea spațiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităților de învățământ preuniversitar de stat.

 • 13. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unui spațiu din incinta Școlii Gimnaziale nr. 21 „Vicențiu Babeș”, situat în Timișoara, str. S. Bărnuțiu nr. 9, către Asociația Alma Medica Timișoara.

 • 14. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și /sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor oprite/staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, a Caietului de sarcini și a Contractului de delegare.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 din Regulamentul pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2009 modificată și completată.

1 6.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timișoara și a Complexului Sportiv Bega Timișoara.

1 7 .Proiect de hotărâre privind organizarea Zilelor Energiei Timișoara 2014 în cadrul European Sustainable Energy Week.

 • 18.Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare și prelungire a Convenției - anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.29/29.01.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara 89.

 • 19.Proiect de hotărâre privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timișoara, pentru anul 2014.

 • 20. Proiect de hotărâre privind completarea numărului de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Timișoara”.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Devizului General aferent tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană".

 • 22. Proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de mansardare a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara.

 • 23. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la două tronsoane de străzi, schimbarea denumirii unui bulevard și schimbarea denumirii unei unități de învățământ din Municipiul Timișoara.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere hală existentă pentru depozitare”, str. Jean Monet nr. 27, Timișoara.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr.13-15, Timișoara.

 • 26. Adresa nr. SC2013 - 22371/23.01.2014 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse referitoare la exercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul din Timișoara B-dul M. Viteazu nr. 3 - Casa Muhle.

 • 27. Adresa nr.SC2013 - 036363/13.12.2013 a Uniunii Sârbilor din România privind funcționarea Liceului Teoretic “Dositei Obradovici”.

 • 28. Adresa nr. SC2013 - 036418/13.12.2013 a SC TIMPRESS S.A. - Timișoara referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 294/18.12.2012 privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice.

29.Informarea nr. SC2014 - 775/16.01.2014 a Compartimentului Control cu privire la rapoartele de control întocmite în perioada octombrie-decembrie 2013.

30.Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu

Dl. JICHICI: Deschid Ședința Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Sunt prezenți 25 de consilieri locali. Vom începe prin discuțiile legate de Ordinea de zi, o să dau cuvântul d-lui primar.

Dl. PRIMAR: Bună ziua, v-aș ruga să agreeați ca punctul de interpelări să treacă la sfârșit și de asemenea aș dori să retrag pozițiile 13 și 14 de pe anexa la ordinea de zi. Sunt două adrese și aș dori să le retrag pentru că au mai avut loc discuții între timp cu persoanele în cauză și doresc să se implice într-o negociere cu primăria.

Dl. JICHICI: Mulțumesc. Supun la vot propunerea de modificare a ordinei de zi cu adăugarea punctelor de pe anexă exceptând punctele 13 și 14. Respectiv trecerea interpelărilor pe ultimul punct la ordinea de zi.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -18 voturi pentru

 • -  7 voturi impotriva

Dl. PRIMAR: Și pentru că s-a deschis o discuție la Adunarea Generală a Acționarilor de la SDM privind gratuitățile pe TIMPARK v-aș ruga să mai agreeați un punct de discuții pe acest subiect și eventual de luare a unei decizii vis a vis de aceste gratuități.

Dl. JICHICI: Supun la vot modificările propuse de dl. Primar.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 21 voturi pentru

 • -  2 voturi impotriva

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -21 voturi pentru

 • -  2 voturi impotriva

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:

Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 16.12.2013.

Dl. JICHICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului nr.1871/20.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2013.

Dl. JICHICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -21 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2013.

Dl. JICHICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 22 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

Dl. PRIMAR: Așa cum ați putut afla cu toții studiind bugetul respectiv o parte dintre dvs. participând la dezbaterea publică pe care am organizat-o ieri, avem un buget total apropiat de valoarea pe care am avut-o anul trecut, puțin chiar mai mare. Anul trecut ne-am orientat înspre dezvoltare și sumele cele mai mari au fost destinate modernizării, reabilitării infrastructurii orașului nostru. Am dori ca și anul acesta să păstrăm orientarea pe care am avut-o în 2013 pentru că ea a produs rezultate clare, concrete, palpabile în orașul nostru, rezultate pozitive care au fost și sunt apreciate de către cetățeni

Pe de altă parte anul trecut am acordat sume mai mari ca oricând pentru cultură pentu învățămînt pentru sănătate și pentru sport. Dorim să ne păstrăm la nivelurile la care am fost anul trecut și în poziționarea vis a vis de aceste domenii pe care le considerăm extrem de importante. În cifre sintetice bugetul total este de 1.415 milioane lei din care bugetul local reprezintă 1112 milioane, bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local 296,5 milioane, bugetul împrumuturilor externe 6,9 milioane, bugetul fondurilor externe nerambursabile 60 de mii și transferuri între bugete 24,6 milioane. Totalul așadar este de 1415 milioane. Sigur că eu nu am citit decât cifrele semnificative pentru că eu cred că asta ne interesează. V-aș ruga să se mai facă o verificare că nu știu dacă nu cumva s-a păstrat o greșeală vis a vis de acele transferuri între bugete care trebuie luate în considerare cu semnul - . Cred că la total e corect dar am impresia că la o anexă nu au fost luate în considerare, acum chiar înainte de a veni la ședință m-am mai uitat o dată peste ele și fugitiv prima impresie mi-a fost că e o eroare dacă este e o eroare materială și vă rog să fiți de acord să se corecteze ca atare. Aș vrea să vă mai spun că în procente fondurile alocate pentru dezvoltare reprezintă 44,28 % din bugetul local. Este un procentaj neuzual pentru că de obicei raportul între fondurile alocare pentru funcționare și fondurile alocate pentru dezvoltare este altul. Raportul este net în favoarea funcționării în foarte multe bugete de administrații publice locale. Bugetul de dezvoltare în multe situații este la nivelul a 25% în jurul acestei valori. Noi am avut și anul trecut peste 40% iată că și anul acesta ne propunem 44,28 %. Nu aș vrea să intru în detalii pentru că așa cum am spus de la începutul intervenției dvs. ați studiat bugetul cu toții și știți și la nivel de detaliu ce prevederi există în proiectul de hotărâre de consiliu local. M-aș opri puțin asupra anexei cu investițiile, acolo puteți vedea pe capitole pe diverse domenii că sunt alocate sume importante pentru inițierea unor proiecte. Asta înseamnă pentru realizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice a documentațiilor cu detaliile de execuție uneori proiect tehnic și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție acel Dali. Sunt alocate sume la acest capitol și respectiv la subcapitolul în speță atât pentru noi obiective de fapt, cât și pentru unele care au fost lansate anul trecut dar la care au mai rămas anumite plăți de efectuat. Și anticipez prin această mențiune posibile întrebări ale dvs. de ce sunt prezente anumite studii și în proiectul de buget pe 2014, dvs știind că ele au fost finanțate în 2013. Aceasta este explicația, au rămas anumite plăți de făcut în sume foarte mici după cum se poate remarca în anexa cu pricina. Sunt prevăzuți bani și evident pentru continuarea tuturor lucrărilor demarate anul trecut și care nu au fost încă finalizate. Avem fonduri importante pentru reabilitarea drumurilor orașului a trotuarelor orașului pentru școli pentru spitale pentru instituțiile culturale ale orașului. Am fost receptivi la sesizările cetățenilor am preluat aceste sesizări pe de o parte în interacțiunea noastră directă cu ei pe de altă parte prin intermediul consiliilor consultative de cartier și desigur prin contribuția dvs. a consilierilor locali care ați făcut atât pe parcursul anului trecut diverse sugestii cât și acum, cu ocazia elaborării proiectului de buget. Eu v-am transmis tutror consilierilor locali indiferent de partidul pe care-l reprezentați indiferent așadar dacă sunteți la putere sau în opoziție invitația de a veni cu propuneri concrete. Am făcut lucrul acesta pentru că eu consider că dincolo de competiția politică în care suntem prinși până la urmă aici trebuie să facem politică aplicată, trebuie să facem administrație și drept urmare ideile bune trebuie preluate în folosul orașului, în folosul cetățenilor indiferent cine este emitentul lor. Vă mulțumesc tuturor celor care ați transmis propuneri așa cum v-am și comunicat de altfel nu pot fi luate în considerare absolut toate propunerile chiar dacă ele sunt împărtășite pentru că niciodată banii nu sunt destui și noi trebuie să prioritizăm obiectivele pe care le avem și să asigurăm să prevedem bani cu prioritate pentru cele mai stringente. Puteți vedea în anexa 5 dacă nu mă înșel cea cu investițiile în orice caz puteți vedea acolo o listă foarte lungă de obiective concrete. Veți vedea prevederi bugetare pentru o mulțime de grădinițe, pentru o mulțime de școli, pentru toate spitalele aflate în jurisdicția municipiului Timișoara, multe poziții puteți remarca la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș spre exemplu dar și la celelalte spitale fără îndoială toate trebuie susținute și toate beneficiază de susținere. Puteți remarca de asemenea că o parte dintre obiectivele substanțiale foarte mari ale orașului pe care le-am anunțat în acel portofoliu de proiecte necesare Timișoarei în perioada următoare sunt prezente deja cu alocări de fonduri. Și mă refer aici la podurile peste Bega mă refer la lărgirile subpasajelor de trecere pe sub calea ferată mă refer la acel subpasaj în T care ar permite transformarea zonei Catedralei în zonă pietonală mă refer la obiectivul de investiții Sală Polivalentă de 15 mii de locuri, mă refer la obiectivul de investiții major Stadion de 42 de mii de locuri mă refer la campusul școlar pentru Liceul Lenau la amenajarea zonei Oituz a Universității de Vest mai bine zis a acelei părți din zona Oituz pe care am preluat-o la primărie ca să putem finanța amenajarea ei. Amenajare de care va beneficia Universitatea de Vest dar va beneficia și orașul în ansamblul său în urma dării în folosință a amenajărilor cu pricina. Lăsând investițiile acum la o parte pentru că o imagine cred că am creionat în ceea ce am spus acum vreau să mai fac două mențiuni. Sportul a fost în atenția noastră în 2013 cu sume foarte importante și am dori să fie în atenția noastră cu sume la fel de importante și în 2014. Pentru sporturile de echipă cele care au impact mai mare la public am avut în vedere aceleași sume pe care le-am acordat în 2013, 7 milioane de lei pentru forbal, 3 milioane de lei pentru Rugby, 3 milioane de lei pentru baschet, și 1,2 milioane lei pentru handbal. Desigur că toate celelalte sporturi sunt și ele susținute așa cum au fost și în 2013. Dar am vrut să subliniez aceste sporturi care necesită sume mai mari și unde am considerat că este bine să păstrăm alocările efective cele care s-au și materializat din 2013. Și ultima mențiune pe care vreau să o fac. Pentru că Timișoara s-a angrenat în competiția de stabilire a capitalei europene a culturii pentru anul 2021 sumele alocate pentru domeniul culturii pe diverse direcții care însumate reprezintă sectorul cultural al municipiului Timișoara sunt mari. Atât instituțiile culturale aflate în subordinea primăriei cât și agenda pe care o avem, portofoliul de evenimente pe care le avem beneficiază de susțineri importante. Și va trebui ca pe parcursul anului 2014 și Asociația Timișoara Capitală Culturală europeană să fie susținută de către noi pentru că fără sprijin de la bugetul local se pare că fondurile acestei asociații nu pot fi suficiente în raport cu sarcinile pe care le are de îndeplinit. O spun încă o dată ca să fie clar pentru toată lumea candidatura la titlul de Capitală Culturală europeană nu o face primăria candidatura trebuie să fie una a comunității și nu a executivului primăriei și nici măcar a Consiliului Local ci una a comunității timișorene trebuie să fie una stabilită prin activitatea asociației Timișoara Capitală Culturală europeană cu sprijinul comunității din toate segmentele sale evident inclusiv prin primărie prin Consiliul Local. Cam acestea ar fi aprecierile de ordin general pe care am vrut sa le fac mi sa părut că l-am zărit printre domnii cameramani pe dl. Gârboni, da am zărit bine acum v-ați mișcat și vă văd. Vreau să menționez că dacă nu apare Filarmonica cu o poziție distinctă în anexa de investiții asta nu înseamnă că noi nu am avut de gând să susținem Filarmonica și în acest an, cred că dl. Director a remarcat că am susținut și anul trecut și a mulțumit public în mai multe rânduri la diverse spectacole, primăriei, Consiliului Local pentru susținerea acordată, nu am primit o propunere concretă și de aceea nu puteam să formulăm noi. Dar având acum chiar în ultimul moment un material depus eu zic că trebuie să venim cu un amendament chiar dacă nu e, nu trebuie să fie o practică aceasta să se intervină asupra proiectului de buget cu ocazia adoptării pentru că există riscul de a se greși. Am creeat tuturor posibilitatea să vină cu amendamente și trebuia să vină anterior dar în mod excepțional eu vă propun de dragul Filarmonicii noastre și a d-lui Gârboni care face treabă bună acolo să trecem peste această disfuncție să acceptăm un amendament și să alocăm și punctual fonduri pentru a nu apărea Filarmonica cumva în disonanță cu celelalte instituții care se regăsesc cu poziții distincte cu diverse obiective. Vă mulțumesc desigur că vă pot răspunde la întrebări. Dacă doriți. Foarte scurt vă rog am omis și îmi cer scuze, nu o să găsiți în proiectul de buget fonduri alocate pentru gratuitățile pe care le-am practicat în mod excepțional din 15 Decembrie și până în 15 Ianuarie, pentru lunile următoare ale anului, am considerat că decizia privind acordarea de gratuități în 2014 trebuie luată într-o ședință de consiliu distinctă și cred că data viitoare am putea să avem pe ordinea de zi acest subiect. Evident că din sumele globale pe care le avem am putea să rezolvăm această problemă dar dacă ne propunem să asigurăm gratuități, dacă dorim să o facem evident că urmează să analizăm dar ne trebuie cifre concrete pentru aceasta, pentru cine le acordăm? Pentru toți cei cu venituri sub 2 mii de lei pe lună cum am făcut în perioada sărbătorilor? sau doar pentru cetățeni cu venituri într-o altă plajă de valori. Dar în orice caz aș vrea să punctez un lucru: dacă acordăm gratuități noi nu putem să o facem ținând seamă de locul de muncă al unor cetățeni indiferent dacă ei sunt în sector public sau în sector privat, indiferent în care subsegment al sectorului public, gratuitățile trebuie asigurate pentru toți cetățenii care au aceleași venituri. Așa cred că este cinstit. Și atunci trebuie să analizăm puțin care sunt consecințele acordării de gratuități să vedem cât ar fi valoarea subvențiilor pe care noi trebuie să le plătim în contrapartidă către RATT pentru asigurarea veniturilor de funcționare ale regiei. Atât am mai vrut să precizez. Vă mulțumesc.

Dl. DIACONU: Am câteva amendamente. Din păcate destul de multe însă nu de mare valoare. O să încep astfel. O problemă legată de comunicare la fel ca și la Filarmonică se înregistrează la dotările la Teatrul German. Astfel primul amendament. Se suplimentează capitolul 67.02.03.04 Dotări Teatrul German cu 800.000 lei cu diminuarea capitolului 70.02.20 Bunuri și servicii cu 400.000 lei respectiv 65.02.20 Bunuri și servicii cu 400.000 lei.

Dl. JICHICI: Propunerea mea este să supunem pe rând la vot amendamentele colegii să știe ce votează ulterior va fi foarte greu de ținut minte despre ce votăm. Dacă toată lumea e de acord. Mulțumesc.

5

Supun la vot primul amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -20 voturi pentru

Dl. DIACONU: Următorul amendament. Se introduce la capitolul 67. 02.03.04 Obiectivul Reabilitare Sală Capitol Filarmonica Banatul în valoare de 500.000 lei, diminuarea sumei de la capitolul 65.02.03.01 Listă de investiții Extindere Grădiniță P.P. nr.22.

Dl. JICHICI: Supun la vot al doilea amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 19 voturi pentru

 • -  1 abtinere

Dl. DIACONU: Se introduce la capitolul 67.02.03.04 Dotări Independente suma de 75.000 lei - Instrumente Muzicale Filarmonica Banatul cu susținere din surse

5

proprii.

Dl. JICHICI: Supun la vot al treilea amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

Dl. DIACONU: Se suplimentează capitolul 51.02.20 -Direcția Fiscală - Bunuri și servicii cu suma de 500.000 lei. Cu diminuarea astfel: 200.000 lei de la capitolul 51.02.20 Bunuri și servicii și 300.000 lei de la capitolul 55.02.30 Dobânzi.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 19 voturi pentru

 • -  1 abtinere

Dl. DIACONU: Solicităm transferul sumei de 500.000 lei din capitolul 67.02.05.03.20 Grădini, parcuri Zone verzi, baze sportive și de agrement -Cheltuieli materiale în același capitol bugetar 67.02.05.03.70 Grădini, parcuri Zone verzi, baze sportive și de agrement, Obiectiv de investiție Amenajare Pistă de Skateboard în Parcul Central din Municipiul Timișoara. Valoarea totală fiind astfel de 1000.000 lei.

Dl. PRIMAR: Valoarea inițială era una mai mică pusă doar ca să garantăm începerea execuției. Însă acum suntem în măsură să prevedem o valoare mai realistă și de aceea a apărut amendamentul.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 18 voturi pentru

- 1 abtinere

Dl. DIACONU: Amendament privind includerea în lista de investiții 2014 Execuția SF+PT Construcție Sală de Sport Școala Generală nr.25 în valoare de 50.000 lei cu disponibilizarea sumei de la capitolul 65.02.03.01 Obiective de învătământ precolar Extindere P.P. nr. 22.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

Dl. DIACONU: La capitolul bugetar 70.02.06 Iluminat Public Secțiunea C Studii și proiecte se solicită introducerea poziției: Studiu de Oportunitate Fundamentare, Studiu de Fezabilitate a delegării gestiunii prin concesionarea serviciului de Iluminat public și Caiet de Sarcini privind concesiunea serviciului de Iluminat public în valoare de 337,5 mii lei și se diminuează cu aceeași sumă capitolul bugetar 70.02.06 Iluminat Public Lucrări în continuare extindere rețele de iluminat. E vorba de pregătirea licitației de concesiune din anul 2015 pentru iluminatul public.

Dl. PRIMAR: Expiră contractul pe care-l avem și trebuie pregătită viitoarea licitație.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

Dl. DIACONU: Amendament la capitolul 67.02.03.04 Sport, Reabilitare Construcție Instalație și Extindere Sala Constantin Jude fostă Olimpia Timișoara, pentru acoperirea contractului necesar este suma de 1026 mii lei față de 700 mii lei propusă. Diferența de 326,5 mii lei fiind propusă a se acoperi de la același capitol din diminuarea cu 326 mii lei a sumei propuse pentru investiție HCL 134.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 19 voturi pentru

 • -  1 abtinere

Dl. DIACONU: De asemenea un contract care avea o diferență de valoare și care se finalizează în următoarea lună. E vorba de suma de 158,4 mii lei Obiectivul de învățământ Extindere Grădiniță P.P. nr.26 str. Teiului nr.3 care se obține prin diminuarea 65.02.03.01 Extindere Grădiniță P.P. nr.22.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 19 voturi pentru

 • -  1 abtinere

Dl. DIACONU: Se propune transferarea sumei de 200.000 lei de la capitolul 84.02.03.03 Lucrări noi Amenajare Zona Weismuller-Nicoară la același capitol Străzi Studii și proiecte pentru obiectivul nou propus Alte studii și proiecte.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 16 voturi pentru

 • -  2 abtineri

Dl. DIACONU: Se introduce la capitolul 67.02.03.04 Studii și Proiecte obiectivul SF și PT Realizare Sală de Teatru pentru Teatrul German în valoare de 70.000 lei prin diminuarea sumei de la 65.02.03.01 Extindere P.P. nr.22.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 19 voturi pentru

Dl. PRIMAR: O remarcă. Ați văzut că toate aceste obiective sunt rezonabile și ele ar fi trebuit să fie prinse de la bun început respectiv multe dintre ele au fost prinse de la bun început dar cu sume necorespunzătoare. Nu e în regulă că ajungem în astfel de situații dar timpul a fost foarte scurt și prin urmare nu s-a dispus de toate informațiile chiar au apărut acum de ultimă oră din mai multe direcții pentru a putea veni cu sume mai aproape de nevoile reale. Mai bine mai târziu decât niciodată dar aș adresa un apel ca pe viitor chiar dacă suntem sub o coerciție a factorului timp totuși să reușim să facem toate prevederile în proiect și să nu venim pe loc cu prea multe modificări.

Dl. HERZOG: N-am sa fac considerații vizavi de timpul pe care l-am avut la dispoziție ca să facem amendamente . Proiectul de buget noi l-am vazut ieri, am participat și in comisii unde nu era încă definitivat proiectul, am participat și la dezbaterea publică. Amendamentele sunt venite practic de pe o zi pe alta, nu îmi pare rau dar nu a fost foarte mult timp de analiză iar în forma sintetică in care vine documentul la noi, inclusiv la comisii, este foarte greu de înțeles în detaliu, în afara capitolelor de investitii de fapt pe ce se duc banii. Asta era o considerație generală am spus-o și ieri în dezbaterea publică nu insist foarte mult pe ea. Amendamentul concret este: o alocare suplimentară de 4000.000 lei la capitolul 66.02.06.01 respectiv la Spitale generale cu 4 milioane de lei sumă provenită 2 milioane de la 67.02.05.01 Sport și 67.02.05.03 respectiv Spații Verzi. Cred că toți suntem de acord că asistența medicală în Timișoara este de o calitate precară, foarte multă lume care își poate permite merge la spitale la Szeghed un oraș mai mic decât Timișoara, alții merg la Viena, iar cei care nu-și permit au de-a face cu sau situațiile foarte grave și de urgență se confruntă cu mizeria din spitalele românești cu situația în care medicii pleacă în alte țări. Consider că este mai important ca acești bani să asigure o calitate medicală superioară în Timișoara decât să plătim niște fotbaliști sau baschetbaliști care după un an nici nu știu unde au jucat. De asemenea consider că se pot face diminuări fără a împieta foarte mult și la domeniul Spații Verzi, modificările de fapt pe care le propun reprezintă 7% respectiv 8% din bugetul sportului și spații verzi.

Dl. JICHICI: Dl. Consilier aveți amendamentul și în scris? Puteți repeta atunci destinația exactă ca să notăm.

Dl. HERZOG: 66.02.06.01- Spitale generale. Și sursa 67.02.05.01 Sport și 67.02.05.03 respectiv Spații Verzi.

Dl. PRIMAR: Cu tot respectul pentru dl. Consilier i-am și mulțumit public pentru că este unul dintre consilierii care a venit cu propuneri concrete și ieri am împărtășit observațiile pe care le-a făcut vizavi de buget, nu pot fi de acord cu acest amendament pentru că ar însemna să afectăm radical toată poziționarea noastră vizavi de sport în primul rând dar și vizavi de spațiile verzi de locurile de joacă pentru copii, de tot ce ne-am propus noi să facem pentru păstrarea frumuseții orașului și pentru îmbunătățirea ei chiar. Avem 4 echipe de jocuri agreeate de cetățeni chiar dacă nu se duc acolo unde se practică jocul să vadă live ce se întâmplă, multă lume se uită la televizor și în plus e vorba de prestigiul orașului nostru. Am avut tradiție în aceste sporturi am ajuns să avem mari probleme cu toate și cu fotbalul și cu baschetul și cu rugby și cu handbalul. Acum suntem cu un proces de reconstrucție în unul dintre aceste 4 sporturi în rugby după cum știți reușind chiar performanțe excepționale, obținerea titlului de campioană națională a României 2 ani la rând. În aceste sporturi mai ales dar eu nu le neglijez pe celelalte pe care nu le pomenesc la modul concret vă asigur, dar în aceste sporturi ori aloci fonduri ori nu aloci deloc. A veni într-un an și a susține o construcție și apoi în anul următor a diminua alocările financiare înseamnă irosire de fonduri. Pentru că atunci când abia încep să apară rezultatele investiției din anul precedent dacă nu aloci bani suficienți în continuare acele rezultate nu se mai pot materializa. Și prin urmare eu vă propun să păstrăm alocările pentru sport pentru a susține tot ce înseamnă sportul timișorean și Dvs. ați văzut la galele de premiere cât de mulți sportivi importanți avem în Timișoara cu rezultate remarcabile și pe care noi trebuie să-i susținem, a căror activitate noi trebuie să o susținem și ați văzut ce presupune amenajarea întreținerea spațiilor verzi. Vin cu un singur exemplu când am amenajat un loc de joacă și un spațiu verde în Iorgovanului atâta lume a venit acolo încântată că după 12 ani în care și-au dorit așa ceva au ajuns să aibă, încât am fost profund emoționat. Un domn mai în vârstă pur și simplu a plâns de încântare că un vis mai vechi s-a materializat în timpul vieții lui încă. Îl citez. Și nu putem să luăm fonduri nici din această zonă pentru că ar însemna să facem un mare rău orașului. Vă asigur domnule consilier că sunt fonduri alocate pentru spitale pentru sectorul sănătate mai mari decât au fost altă dată cum au fost și anul trecut de altfel. Și directorii spitalelor din Timișoara vă pot confirma că au beneficiat de susținere și că în acest an au o mulțumire de tratamentul cu ghilimelele de rigoare pe care noi îl avem față de ei, ei prescriind tratamente de obicei, nu? Prin proiectul de buget.

Dl. ȚOANCĂ: O remarcă și o întrebare. Sigur că acest amendament este generos așa să spun, formulat numai că el este strict politic. Pare că diminuează două zone percepute de o anumită parte a opiniei publice ca fiind ușor să zicem frivole: sport, spații verzi și canalizează banii într-o zonă dramatică așa cum este sănătatea. Eu vin cu întrebarea către colegul meu: unde mai concret vă gândiți să alocăm cei 4 milioane de lei. Deci acel milion de euro, pe ce obiectiv? Din cele care există la capitolul sănătate, în condițiile în care spre exemplu Spitalul Municipal ca să-l completez pe dl. Primar beneficiază în acest an de ...Spitalul Municipal din Timișoara principalul spital pe care noi îl subvenționăm, beneficiază de un buget de 3 ori mai mare raportat la perioada de acum 2 ani. Dacă există lucruri dramatice sau propuneri specifice la capitolul sănătate discuția poate continua, dacă nu sigur proiectul este propunerea făcută este bună din punct de vedere politic, adică domnule cine din cei 27 de consilieri își permite să nu aprobe 1 milion de euro în plus la sănătate luând din două zone v-am spus cu mai puțin impact în zona dramatică. Dar mai concret dacă puteți să-mi dați exemple, detalii aș fi foarte încântat.

Dl. HERZOG: Da, sincer vom avea nevoie pentru acest milion de euro pe care sunt convins că îl veți vota dvs. în special PSD care v-ați făcut un stindard din inițiativa Spitalului de Copii, aceasta ar fi o posibilă destinație, este inclus dar nu sunt suficienți bani pentru câți au fost alocați.

Dl. ȚOANCĂ: Îl avem.

Dl.PRIMAR: Sunt suficienți pentru cât se poate construi în anul acesta dl. Consilier

Dl. HERZOG: Și în al doilea rând pentru Spitalul de Boli Infecțioase unde am văzut cu ochii mei situația, știu că sunt prevăzuți și pentru Spitalul de Boli Infecțioase, nu sunt suficienți domnule Țoancă vă garantez la ce lucrări trebuie făcute acolo și vă poate confirma și colegul lângă dvs. dl. Bârsășteanu.

Dl. ȚOANCĂ: Corect cele două poziții fiind prinse haideți să amânăm proiectul dvs și propunerea generoasă pentru a doua parte a anului.

Dl.HERZOG: Nu, nu v-aș ruga să-l votăm.

Dl. DIACONU: Și eu doar voi preciza că necesarul pe investiții este acoperit în momentul de față în sănătate. Asta însemnând extinderea Unității de Primiri Urgențe și Spitalului de copii în principal. De asemenea în partea de reabilitări și reparații suma la sănătate este dublată de la 4 la 8 milioane ca alocare bugetară. Deci toate aceste prevederi sunt cuprinse într-o valoare semnificativ mai mare față de anul trecut și mult mai mare decât în urmă cu doi ani.

Dl. JICHICI: Eu domnule coleg nu voi vota amendamentul dvs. 4 milioane de lei investiți anul acesta în sport respectiv recreere spații verzi pe termen mediu și lung vor diminua cu mult mai mult decât 4 milioane de lei cheltuielile de sănătate la nivelul municipiului Timișoara.

Dl. HERZOG: Sunt sigur că 4 milioane de lei care se dau la varii fotbaliști veniți din Congo sau din Bulgaria vor avea un mare impact asupra sănătății timișorenilor mult mai mult decât dacă s-ar investi într-un spital. Mulțumesc.

Dl. PRIMAR: Domnule consilier la fotbal chiar nu ați nimerit-o la baschet într-adevăr sunt mulți străini chiar la fotbal nu ați prea nimerit-o nu prea avem străini din păcate poate pe viitor vom reuși să aducem și străini mai buni nu neaparat mai mulți.

Dl. ORZA: Eu mă bucur că s-a vorbit despre oameni care au fost emoționați când s-a amenajat un spațiu verde și mă întreb oare câți au plâns că 7 ani de zile s-au făcut eforturi să se blocheze realizarea spre exemplu a Parcului Copiilor. Dar trecând peste o chestiune care dl. Țoancă o definea ca frivolă deși sigur comparativ cu spitalele sau mai puțin eufemistic vorbind de nici o culoare nu poate fi vorba de frivolitate când vorbim de spații verzi și de sport. S-a mai vorbit de chestiunea asta cu investiția în sport că ea rezultă din ea sănătate. Rezultă sănătate dacă banii respectivi sunt investiți în sporturi de masă. Ori aici e vorba de simbolistica profesionistă care ea la rândul ei poate să atragă copiii să facă sport. Dar eu m-aș referi la altceva. Discuția asta cu Spitalul de Copii nu știu pentru că nu am mai vrut să insist asupra chestiunii acesteia cu dezbaterea bugetului local pentru că dezbaterea în sine a bugetului local nu poate fi informare în momentul de față. Deci la o dezbatere publică vii deja cu un bagaj de informații și spui părerea atunci asupra bugetului și știți și de anul trecut că eu am fost și am militat pentru ca bugetul să fie votat. Deci nu pot fi acuzat de rea intenție. Și nici acum nu o să fac acest lucru. Dar cred că ar fi important să dăm un semnal și guvernului investind și noi în Spitalul de copii pentru a nu avea apoi argumentul cei de la guvern să spună mai apoi domnule dar voi bine ok noi vă sprijinim dar voi nu puneți nimic? La acest spital. Deci de asta vin și zic că poate e important să atingem și latura asta a marketingului financiar. Legată de discuția cu guvernul pe de o parte și pe de alta aș insista asupra folosirii contraargumentelor unui capitol de buget împotriva altuia. Nu este nici profesionist acest lucru și nu cred că nici e de natură să dea rezultate așa morale demersului nostru de a vota un buget. Fiecare capitol în parte are rolul lui dar este evident că sănătatea și stadiul la care arată spitalele din păcate la noi și știți foarte bine cum au fost preluate și cu problematica cu care au fost preluate etc...ne pune în imposibilitatea să putem decela în anumite momente cum să facem votul. Dar nu trebuie să acuzăm un consilier că face o propunere spunând că e politică. Deci nu, știți foarte bine că dl. Consilier a avut o problemă cu părintele dumnealui în spital și probabil a avut o mai personală simțire față de condițiile de acolo decât alții dintre noi care am avut șansa să nu intrăm prin ele ca și clienți. Dl. Secretar lăsați asta. Deci eu zic că am putea să gândim o finanțare în plus la sănătate fără să facem să sufere nici sportul nici spațiile verzi adică putem gândi o formulă financiară încât să nu avem de suferit și nici să nu jignim anumite propuneri care vin. Până la urmă am asistat la foarte multe amendamente făcute de către executiv la propriul buget ceea ce înseamnă iată că nici executivul nu l-a dezbătut foarte bine între compartimentele lui. Lucru recunoscut de dl. Primar deci haideți totuși să vedem câte dintre amendamentele consilierilor se regăsec în buget etc..nu e obligatoriu să se regăsească dar dacă ele există haideți să le tratăm cu acuratețea cuvenită și cu decența cuvenită. Mulțumesc.

Dl. PRIMAR: Vreau să precizez foarte clar Spitalul de copii beneficiază de finanțare exclusiv de la bugetul local în acest moment. Nu vreau să intru în detalii tehnice privind suma care a fost prevăzută din bugetul central pentru anul trecut într-o desincronizare totală cu graficul investiției respective și cu graficul oricărei investiții ar fi fost în cauză în discuție. Deocamdată nici nu este stabilit de către guvern nu și-a asumat guvernul care e cota parte de finanțare. Dar acest obiectiv este foarte important pentru noi și de aceea l-am asumat am alocat bani atâta cât credem că se pot cheltui în acest an și dacă va trebui vom propune amendamente la buget, o rectificare la un moment dat mai corect formulat încât să susținem lucrările în ritmul în care ele pot fi făcute. Evident că în paralel noi acționăm pentru a fi generată și o hotărâre de guvern cu asumarea de către acesta a cotei părți de cofinanțare a acestui obiectiv. Niciodată nu a fost stabilită această cotă parte a fost o discuție purtată de mine cu premierul Ponta pe procente. Dar ea nu s-a materializat într-un act oficial care să instituie cota parte de contribuție a bugetului local respectiv a bugetului de stat. Sănătatea are fonduri mult mai mari decât a avut oricând în Timișoara. Pentru că e corect ce a spus dl. Herzog necesită și ce ați spus și dvs.am văzut suntem conștienți și tocmai de aceea am alocat sume atât de mari.

Dar credeți-mă dacă am atenta la celelalte sectoare sport, spații verzi am face rău orașului.

Dl. JICHICI: Supun la vot amendamentul d-lui Herzog.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 4 voturi pentru

 • -  13 voturi impotriva

 • -   2 abtineri

Amendamentul a fost respins.

Dl. FOLICĂ: Domnule primar doresc să vă mulțumesc că ați solicitat propuneri de obiective de finanțare și din partea consilierilor din opoziție eu fiind consilier PPDD, astfel încât vă rog să le aveți în vedere în elaborarea proiectului pe 2014.

Amendament privind achiziția și montarea a 4 stații de filtrare mod de oraș și amplasarea acestora în Municipiul Timișoara. Aglomerarea Timișoara împreună cu alte 4 aglomerări urbane din România se confruntă din anul 2010 cu efectele declanșării de către Comisia Europeană a procedurii de infrigement pentru calitatea aerului. Factrul de mediu particule în suspensie PM10. Conform datelor prezentate de către Agenția pentru Protecția Mediului Timiș calitatea aerului în Timișoara este deficitară. În ultimele 3 luni 12 buletine au raportat un indice de calitate a aerului rău și foarte rău în anumite zone ale orașului. S-a constatat depășirea concentrației limită în aer de PM10 - pulberi în suspensie cu diametrul mai mic de 10 Microni. Aceste pulberi sunt inhalabile trec prin nas și gât iar particulele cu diametrul mai mic de 2, 5 microni pătrund în alveolele pulmonare provocând locuitorilor inflamații și intoxicări boli respiratorii chiar cancer pulmonar. Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii copiii vârstinicii și astmaticii. Legislația europeană impune statelor membre să limiteze expunerea. Fac mențiunea că eventuala finalizare a procedurii de infrigement pentru municipiul Timișoara poate conduce la aplicarea unor penalități care se pot ridica în cuantum de peste 35 mii euro pe zi. Până la rezolvarea de către municipalitate a problemei respective. Costurile pentru achiziționarea și montarea unei stații le estimăm la valoarea de 200 mii euro plus TVA sumă care va fi transferată din capitolul 74.02.05.01.20 Salubrizare cheltuieli materiale în același capitol bugetar 74.02.05.01.70 Salubrizare cheltuieli de capital obiectiv de investiție achiziția și montarea a 4 stații de filtrare mod oraș și amplasarea acesteia în Municipiul Timișoara.

Dl. PRIMAR: Este o realitate că datorită multor, șantierelor foarte numeroase pe care le avem în oraș s-a produs mult noroi s-a produs mult praf și desigur traficul fiind și el îngreunat și noxele provenite de la mașini au fost în cantități mai mari decât în condiții normale. Aceasta este o realitate. Eu salut preocuparea d-lui consilier pentru a găsi soluții de purificare a aerului în Timișoara, singura problemă este că aceste agregate sunt foarte scumpe, eu nu am auzit despre ele și m-am mirat prima dată că există așa ceva parametrii lor tehnici par impresionanți și dacă într-adevăr funcționează la acei parametri atunci astfel de agregate ar fi binevenite pentru oraș. A aloca însă aproape 1 milion sau 1 milion de euro cred că este imposibil acum. Am putea să încercăm cu un agregat să vedem și care sunt efectele în vecinătatea lui pe ce rază, se spune că pe nu știu câte, 40 de hectare?

Dl. FOLICĂ: 400 de mii mp. Permite purificarea unei cantități de 10 mii mc./oră cu o eficiență de filtrare de peste 95%.

Dl. PRIMAR: Sunt parametri foarte buni însă nu văd de unde am aputea să alocăm o sumă pentru toate cele 4 domnule consilier, acum. Am putea eventual să vedem de unde luăm suma pentru un agregat cu ocazia aceasta putem să-l și testăm să vedem dacă nu cumva dacă merită să mai cumpărăm încă 3 poate cumpărăm încă 10, vom vedea după aceea.

Dl. FOLICĂ: Domnule primar vreau să menționez

Dl. PRIMAR: Deci eu susțin propunerea dvs. dar nu la nivelul de 4 că mi-e greu să văd de unde am putea să luăm bani pentru toate 4.

Dl. FOLICĂ: Doresc să vă informez că aceste agregate funcționează în toate capitalele europene nu știu dacă ați observat când ați fost la Viena la Barcelona peste tot o să observați că nu miroase a nimic, a poluare pentru că inclusiv acolo există o industrie mult mai dezvoltată, traficul e mult mai aglomerat și totuși nu există poluare. Respectivii au aceste stații de purificare a aerului.

Dl. PRIMAR: Sunteți de acord atunci să formulați amendamentul pentru un agregat nu pentru 4 agregate?

Dl. FOLICĂ: Da.

Dl. JICHICI: Vă rog formulați exact amendamentul. Amendamentul dvs. se referă la achiziționarea și montarea stației, suma va fi transferată din capitolul 74.02.05.01.20 Salubrizare cheltuieli materiale în același capitol bugetar

74.02.05.01.70 Salubrizare cheltuieli de capital obiectiv de investiție achiziționarea și montarea unei stații de filtrare. De asemenea dl. Consilier suma este prevăzută în euro, nu putem vota amendamente în euro, în aceste condiții aș propune ca în textul amendamentului dvs. să înlocuim suma de 200.000 euro cu echivalentul în lei adică 900.000 lei, dacă sunteți de acord.

Supun la vot acest amendament în formă modificată. Pentru unul singur.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 11 voturi pentru

 • -  4 voturi impotriva

 • -  2 abtineri

Amendamentul a fost acceptat.

Dl. ȚOANCĂ: Da 3 amendamente. Aprobarea introducerii poziției: Amenajare str. Chimiștilor cu suma de 800.000 lei la capitolul 84.02.03.30 Străzi și diminuarea capitolului 84.02.20- Bunuri și servicii.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

Amendamentul a fost acceptat.

Dl. ȚOANCĂ: Doi. Aprobarea introducerii poziției: PUZ Piața 700 cu suma de 50.000 lei la capitolul 70.02.50 Alte servicii și diminuarea capitolului 70.02.50 Dotări independente, cu aceeași sumă.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

Amendamentul a fost acceptat.

Dl. ȚOANCĂ: Trei. Aprobarea introducerii poziției: SF+PT „Împăduriri noi în municipiul Timișoara” cu suma de 50.000 RON și diminuarea cu suma aferentă la capitolul Spații verzi.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

Amendamentul a fost acceptat.

Dl. ȚOANCĂ: Un scurt răspuns al d-lui primar o să-l rog ca înainte de ședința din luna Februarie să avem o discuție pe tema, că ne-ați lansat o provocare, pe tema subvențiilor pe care le vom acorda la RATT într-adevăr demersul grupului nostru al PSD și sperăm prin extensie și al USL vizează o categorie socio-profesională dar o să încercăm să traducem această intenție a noastră dintr-o zonă profesională într-o zonă a veniturilor pentru a putea discuta exact, deci ne referim pur si simplu la abonamentele solicitate de sindicatul celor din învățământul preuniversitar dar încercăm să găsim o formulă convenită și de executiv de așa manieră încât să nu facem discriminări vizavi de alte categorii. Mulțumesc domnule primar.

Dl. PRIMAR: Da domnule consilier eu am explicat și ieri la dezbaterea publică a fost prezent liderul de sindicat din învățământul preuniversitar dl. Virgil Popescu, am explicat că nu putem să mergem discriminatoriu, eu provin din învățmânt dar nu am dreptul să spun că o anumită facilitate trebuie acordată numai funcționarilor din învățământ, angajaților din învățământ indiferent în ce poziții cu un anumit salariu și dacă o acordăm atunci și angajații din alte sectoare publice și inclusiv angajații din sectorul privat cu aceleași venituri trebuie să beneficieze de aceeași facilitate. Așa cred că este corect. Și la prima ședință discutăm subiectul.

Dl. ORZA: Mă scuzați la ce salarii de mizerie au profesorii în România cred că intră fără probleme sub plafonul acela de 2000 de lei adică nici nu mai trebuie să ceară că îl au deja.

Dna. JUMANCA: Înainte de a citi amendamentul aș vrea să fac un apel la toți consilierii locali, eu sunt dăscăliță dvs. majoritatea aveți copii, domnule consilier Ciuhandu, domnule consilier Sandu, domnule consilier Moșiu aveți copii haideți să ne gândim cu toții la binele copiilor noștri la binele copiilor din Timișoara. Și anume, având în vedere solicitarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara secția neonatologie Maternitatea Odobescu vă propun alocarea unei sume în cuantum de 420.000 lei pentru realizarea de teste de diagnosticare care depistează timpuriu 55 de tulburări genetice, metabolice și hormonale, teste cunoscute sub numele de screening neonatal pentru 1000 de nou născuți din orașul nostru. Propunerea este de a cuprinde această sumă în cadrul secțiunii de dezvoltare capitolul 66.02 sănătate, prin diminuarea de la capitolul 66.02.20 Bunuri și servicii de la 8000 mii lei la 7580 mii lei lei. Un proiect similar a fost aprobat și de plenul Consiliului Județean Timiș în data de 21.01.2014. Acest test despre care vorbesc există din anul 1965 și este recunoscut ca fiind standardul acceptat de îngrijire medicală. Mulțumesc frumos.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

Amendamentul a fost acceptat.

Dl. CIUHANDU: Mulțumesc Domnule primar domnilor viceprimari și stimați colegi și mulțumesc și colegei mele care are grijă de toți copiii din Timișoara și este un lucru bun. Da dar din respect față de dânsa nu am să spun acest lucru. Aș vrea să pun prima dată o întrebare ca să carificăm o problemă legată de de Spitalul de copii Louis Țurcanu. Suma prevăzută în buget am înțeles de la dvs. domnule primar sunt bani în exclusivitate din bugetul local, atunci să înțelegem că cei 5 milioane de anul trecut care dl. Deputat Grindeanu își făcea campanie au dispărut? Că am înțeles de la dvs. că onor guvern care este guvern USL din care faceți parte majoritatea de aici nu a mai prevăzut acei bani pentru anul 2014 pentru Timișoara și pentru Louis Țurcanu? Ca să înțelegem să nu cumva să fie confuzie pentru toată lumea. Apoi o să continuu.

Dl. PRIMAR: În Legea Bugetului pe 2014 acei bani nu mai apar, au apărut în 2013 trebuie să spunem lucrurilor pe nume, într-o conjunctură postelectorală în care s-a dorit să se arate că o promisiune făcută și anume de cofinanțare a acestui obiectiv, este respectată. Acest obiectiv de investiții este în categoria investițiilor multianuale cu buget multianual. Construcția corpului și dotarea sa tehnică nu se va încheia în 2014, în cazul cel mai fericit, așa au fost discuțiile pe care personal le-am purtat cu dl. Premier Victor Ponta și dl. Gârboni era de față la acele discuții. Atunci da, au fost, că guvernul nu o să-și asume nici îmtr-un caz 50% eu vă spun cum a fost, premierul a spus 20% dăm noi guvernul și 80% dați dvs. municipalitatea. Eu i-am răspuns pentru că discuția se purta într-un anumit context și eu agreez aceste procente domnule prim ministru dar vă propun să inversăm rolurile. Și în final concluzia a fost că probabil vom merge cofinanțare 50% - 50% . În mod cert guvernul va onora angajamentele politice făcute la vremea respectivă cu o cotă de cofinanțare, dar această cotă nu a fost niciodată stabilită. O investiție presupune și lucrul acesta îl știe oricine a făcut vreodată o investiție studiu de fezabilitate uneori chiar de prefezabilitate, la noi nu a fost cazul, deci studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție, licitație pentru acestea, evident că ele nu pică din cer la simpla dorință de a le avea, licitația ia timp, apoi investiția presupune organizarea licitației pentru contractarea executantului lucrării și cel puțin 4 luni se duc cu o astfel de licitație și abia apoi după ce s-a semnat contractul de execuție după toate perioadele de contestație, răspuns la contestație etc se poate trece la execuția efectivă. Nu există investiție care să fi necesitat mai puțin de un an eu nu am văzut așa ceva pentru a ajunge în stadiul de execuție efectivă în teren. Și prin urmare noi deși ne-am mișcat foarte bine iar dvs. Consiliul Local ați votat în luna Februarie, eu am promis atunci că în 3 luni va fi gata Studiul de fezabilitate, în luna Februarie Consiliul Local al Municpiului Timișoara a votat Studiul de fezabilitate și a dat undă verde pentru pasul doi elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Suntem acum cu licitația în derulare pentru contractarea firmei executante și acum vă răspund poate că venea o altă întrebare, care e stadiul actual. Acesta e stadiul sunt 11 firme care s-au înscris la licitație, acum se instrumentează ofertele și sigur într-o perioadă sper nu prea lungă se va finaliza licitația și abia atunci vom trece la execuție și vom începe execuția cu bani de la bugetul local cu ceea ce am prevăzut noi. Și desigur că în acest timp trebuie să acționăm pentru ca guvernul așa cum este reglementat să se întâmple printr-o horărâre de guvern să-și asume cota parte în mod clar și atunci în bugetul pe 2015 dar chiar la rectificarea de buget dacă va fi cazul eu cred că nu va fi cazul că nu e nevoie de acei bani acum, da, dacă îi alocăm noi, dacă subțiem alocarea noastră e nevoie de ei, întotdeauna trebuie să încerci să faci lucrurile cu banii altora dacă se poate nu? Și la bugetul pe 2015 în mod cert vom avea bani și de la guvern o cotă parte.

Dl. CIUHANDU: Mulțumesc mult am vrut să fie clar pentru toată lumea ca să nu existe nici o interpretare și aș mai puncta aș mai pune o întrebare dacă-mi permiteți scurtă, eu din lectura succintă pe care am făcut-o a bugetului și nu are importanță acum de ce, nu am văzut sume care să vină de la Guvernul României pentru investițiile din Timișoara. Și aș vrea să spuneți e cumva o eroare? Nu am văzut eu printre rânduri sau într-adevăr nu există nici un leu un RON alocat pentru Timișoara în bugetul primăriei Timișoara.

Dl. SIMONIS: O corectură de făcut dacă-l citez pe dl. Consilier Ciuhandu cei 5 milioane de lei cu care-și făcea dl. Deputat Grindeanu campanie au fost obținuți după ce dl. Grindeanu a obținut mandatul de deputat în Parlamentul României și a fost obținut în urma unui lobby făcut de dl. Grindeanu. Deci făcând campanie cu cei 5 milioane este din punctul meu de vedere incorect spus. Mulțumesc.

Dl. PRIMAR: Da și înțeleg că nu ați avut timp prea mult să căutați alocările de la guvern, nu e nici o problemă că și dacă ați fi avut mai mult timp tot nu le-ați fi găsit pentru că nu există asta este realitatea dar noi mizăm pe fondurile europene și mizăm pe susținerea de către guvern cu cotele părți în cauză a proiectelor europene mizăm pe susținerea de către guvern și a viitoarelor proiecte europene pe exercițiul 2014 -2020 și de ce să nu o spun mizăm pe faptul că Obiectivul Bazin de înnot olimpic pentru care totul este pregătit la Compania Națională de Investiții, nu trebuie decât o semnătură pentru a se lansa licitația, își va primi finanțarea de la guvern pentru că acel obiectiv este asumat de guvern pentru finanțare nu de acest guvern de guvernul PDL a fost asumat.

Dl. ORZA: De 4 guverne se așteaptă semnătura.

Dl. PRIMAR: De atunci este asumat. Că eu atunci am făcut lobby la vremea când era PDL la guvernare și era totul pregătit pentru licitație, între timp ni s-au cerut de când sunt eu primar studiul geo și o ridicare topo 3D un studiu geo la adâncime mai mare decât a fost cel anterior. Am transmis materialele totul e pregătit și sperăm ca guvernul actual să aloce fondurile pentru acest obiectiv. Am spus suma că pentru proiectele europene este finanțarea guvernului.

Dl. DIACONU: 45 de milioane de lei este suma pe care bugetul de stat o suportă ca și contribuție doar anul acesta pentru cofinanțarea proiectelor europene. 10 milioane de euro.

Dl. CIUHANDU: Mulțumesc ați salvat obrazul guvernului dar vă rog să nu se supere nimeni din această sală pentru ceea ce o să spun pentru că acesta e rolul opoziției iar noi ne asumăm acest rol și aș vrea să fac câteva precizări vizavi de acest buget. Dincolo de faptul că am constatat că a fost făcut și aș folosi o expresie care poate doare puțin pe genunchi având în vedere multitudinea de amendamente pe care chiar consilierii PSD și PNL au venit acum, pentru că ele erau greșite sau mă rog nu erau prevăzute dar să zicem că e de înțeles să zicem că am trecut și peste supărarea faptului că nu am avut timp să studiem și sigur că apreciez eu și colegii mei inițiativa d-lui primar de a veni toată lumea cu amendamente și cu propuneri și ceea ce este foarte bine poate e pentru prima dată în cei 9 ani sau 10 ani de consilier de când sunt dar dvs. știți la fel de bine ca și mine că dacă în plen când e ultima sută de metri și pe sentimente un amendament nu trece vă dați seama că dacă nu ai sursa de finanțare nu trece nimic de la opoziție. Constat însă și aici trebuie să vă spun că sunt trist constat aceeași filosofie a bugetului care era și pe vremea d-lui primar Ciuhandu chiar dacă poate nu sunteți de acord dar e aceeași filosofie putem să luăm ultimii 9 ani de zile și o să vedeți că se respectă și procentele în cea mai mare parte și constat că în continuare avem studii de fezabilitate multe foarte multe și aș vrea să le aduc aminte colegilor mei care erau în celălalt mandat și de la PNL și de la PSD cu câtă ardoare criticau acest lucru și cât de împotrivă erau la faptul

că facem foarte multe studii pe care anul viitor cu siguranță nu vom putea să le finanțăm în proiecte de hotărâre ca și investiții. Oare dacă ați face un total al studiilor nu a valorii studiilor ci a valorii investițiilor pe care le propun aceste studii veți constata așa cum am constatat și noi că anul viitor nu se pot realiza. Și v-aș da un simplu exemplu fără să-l supăr pe dl. Culită care sper că nu se va supăra. La Pasajul Jiul este cu siguranță al treilea studiu de fezabilitate cele două s-au plătit și nu s-au pus în aplicare eu sunt consilier din 2004, poate sper am cuvântul d-lui primar că acesta se va pune în anii următori în practică, anul acesta să zicem că începe însă mi-aș fi dorit doar să fi realiști adică să introducem acele studii la care avem certitudinea că anul viitor putem să le realizăm. Pentru că peste 2 ani de zile nu se știe ce se întâmplă cum decurg lucrurile economic. Și vom constata că avem nevoie de actualizări sau de alte soluții. Asta ar fi o primă esență. Al doilea lucru, am fost la dezbaterea publică de ieri și am fost plăcut surprins să constat acolo pe ecran nu a mai trebuit să fac eu calculul că execuția bugetară a bugetului de anul trecut pe 2013 pe bugetul local a fost de 860 de milioane dacă-mi amintesc bine. Dar propunerea inițială pe care a aprobat-o acest consiliu a fost undeva la 1102 milioane, adică nu am reușit să realizăm ceea ce ne-am propus și tot pe rubrica de pe ecran era prevăzută o creștere în acest an față de execuția din 2013 de 37% atunci întrebarea mea vine domnule primar dacă anul trecut când am fost foarte gospodari sau poate nu am fost chiar atât de gospodari nu am realizat decât 860 de milioane din 1102 acestea sunt cifrele care au fost afișate ieri pe ecran, întrebarea mea este astăzi avem o creștere și mai mare a bugetului și oare cum vom putea să îl realizăm când acum câteva minute am aprobat excedentul de pe 2013? E o întrebare retorică care mie îmi spune foarte multe că se fac bugete cu venituri mari ca să introduci cheltuieli multe și la urmă vezi ce o să realizezi la finalul anului. Și ați făcut sigur aici o afirmație care cred că e reală pentru că se bazează pe calcule venite de la cei din subordinea dvs. și ați spus că spre dezvoltare sunt undeva spre 40% și este corect 44% dar aș vrea să fac o mică corecție care e importantă de făcut. Dacă realizarea noastră e doar de 860 de milioane înseamnă că cei 40% care probabil și anul trecut erau în același procent 40% - 44% nu mai sunt 40% ci în sumă mult mai mică undeva la 25% pentru că nu am reușit să le realizăm și asta e matematic nu e decât cifră. Sigur că ar fi multe foarte multe lucruri de spus despre modul cum a fost făcut bugetul dar eu m-aș opri aici și aș fi fost încântat dacă într-adevăr la modul foarte realist am fi stat și am fi discutat despre un buget dincolo de opoziție și de putere dincolo de PSD, PNL, PDL,PNȚCD, PPDD,    ce efectiv care sunt prioritățile acestui oraș și așa ca o propunere pe care colegul meu Sandu Ștefan a și făcut-o în urmă cu ceva timp pe holurile primăriei către presă eu vin și o aduc în mod concret aici, sigur că ea este se poate lega de bugetul acestui an, nu acum în această secundă dar în perspectivă dacă o veți agreea îmi aduc aminte că și în campania dvs. pentru că vreți sau nu vreți suntem până la urmă dincolo de consilieri locali suntem și oameni politici toți în această sală dvs. și mai mult fiind și președintele organizației PNL de Timiș sunteți și la nivel național aveți reprezentativitate și mi s-ar părea corect să ne onorăm față de cetățeni ideile cu care am venit în campanie. Și una din problemele majore cu care se confruntă s-a confruntat și probabil se va confrunta Timișoara este centura acestui oraș. Sigur că aici de față cu colegii mei când am pus o întrebare în urmă cu două sau trei luni și fără să aduc atingere nici unei persoane nici unui partid ați recunoscut și dvs. că acest lucru nu se poate realiza în forma în care ați crezut atunci în campanie. Dar pentru că există un precedent de parteneriat între Consiliul Local Timișoara și Universitatea Politehnica pe Sala Polivalentă pe care dânșii au început-o dar nemaifiind fonduri ne-am asumat-o cu toții din această sală responsabilitatea să facem acel parteneriat și să ducem construcția la final și sunt bani prevăzuți în buget o parte sau cea mai mare parte, eu vin către dvs. pentru că aveți această reprezentativitate și haideți să facem un parteneriat în 2014 între Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean Timiș, unde nu a fost agreeată de către aceleași grupuri dar o mai lansăm încă o dată și guvernul României respectiv Ministerul Transporturilor prin CNADR pentru centura Timișoarei. Eu ca și cetățean ca și consilier nu cred că mai am timpul să aștept până când Guvernul României își va asuma răspunderea public față de cetățenii Timișoarei în a pune în operă măcar acea bucată de 27 de km. Cred că așa cum au fost alte obiective finanțate până la urmă un efort din partea tuturor pentru a realiza acel obiectiv asta în măsura în care am înțeles guvernul nu și-a onorat și nu-și va onora nici în acest an. Și tot în acest trend a unui parteneriat care ar fi bine să-l facem și cred că se poate face este din nou tot cu Ministerul Transporturilor de această dată cu cei care se ocupă de infrastructură și care au în administrare Gara de Nord care e o poartă de intrare ce nu ne face cinste nici unuia dintre noi, acolo procesele s-au terminat din nefericire bani pentru 2014 nu sunt alocați către Timișoara, și poate ar fi bine și acolo să facem un parteneriat de acest lucru. De ce am lansat către dvs. ? sunteți singurul în măsură conduceți acest oraș sunteți și lider politic și aici și la București și sigur împreună cu cei de la PSD și cei de la PDL chiar putem să realizăm acest obiectiv am spus dincolo de disputele politice pe care le avem noi în opoziție dvs. la guvernare. Mi- aș dori ca pe anul viitor să facem un buget mai bun din punctul nostru de vedere categoric că bugetul pe care dvs. vi-l asumați în această zi e un buget cu care sunteți mulțumiți și eu nu pot decât să spun că e părerea dvs.

Noi avem parerea noastra, noi nu am votat niciun amendament, nici chiar amendamentele facute de domnul Herzog si doamna consilier, nu pentru ca nu mi-as dori ca si copiii mei sa fie tratati in conditii mai bune, dar cred ca este o ipocrizie sa votezi un amendament si pe urma sa nu votezi bugetul. Imi asum public acest lucru si va spun ca grupul de consilieri PDL nu va vota bugetul dar lansez catre dumneavoastra aceasta propunere care chiar mi-as dori sa se concretizeze si dumneavoastra sa o duceti mai departe la Bucuresti acolo unde se poate iar pentru colegul meu, nu a fost o aluzie la domnia sa ca si persoana si a fost o aluzie la faptul ca la un moment dat s-au strans zeci de mii de semnaturi si am participat si noi pe net pentru acele semnaturi, nu era cu sloganul de campanie ci era cu sloganul de campanie sentimentala pentru a sensibiliza guvernul de la vremea respectiva. Pacat ca acel guvern care are un lider politic nu numai USL ci PSD, in persoana domnului premier Victor Ponta nu a putut sa faca un effort pentru Timisoara si pentru domnul deputat Sorin Grindeanu si pentru cele 60-70 000 semnaturi ale unor parinti care la vremea respectiva au crezut in ceea ce reprezentati dumneavoastra si in faptul ca astazi s-ar fi inceput lucrarile acelui spital.

Va multumesc ca m-ati ascultat.

Dl. PRIMAR; Domnule consilier, daca ati fi avut mai mult timp sa studiati bugetul nu ati fi gasit alocari directe de la Guvern pentru obiective ci doar acele sustineri pe proiectele europene dar sunt convins ca ati fi fost si dumneavoastra multumit pentru ca este chiar bun.

Luand-o punctual, S.F.-urile sunt in numar mai mare decat posibilitatile noastre de implementare a lor la anul pentru ca e nevoie de un portofoliu cu care sa aplicam pe viitoarele fonduri europene. Noi nu putem sti aprioric care dintre proiecte vor fi aprobate si care nu. Nu stim nici macar care vor fi prioritatile pentru viitoarele programe europene pentru perioada 2014-2020 si atunci trebuie sa fim pregatiti. Dar noi nu am facut S.F.-uri care sa nu fie finalizate cu executie. Pana acum nu puteam sa ajungem si la executie dar anul acesta dintre cele 3 studii de fezabilitate referitoare la subpasajele pe sub calea ferata, unul trece la executie. Vom primi proiectele tehnice si detaliile de executie si pentru Pasajul Jiul vom lansa licitatia si vom incepe executia. La fel se va intampla cu celelalte pentru la anul. Nu le vom face de dragul de a avea studii ci le vom face cu dorinta foarte clara de a le si pune in valoare. In privinta executiei va asigur ca procentul pentru dezvoltare nu este la 25%. O sa facem calcule exacte pe executia bugetara si veti vedea ca noi la capitolul dezvoltare am reusit sa facem foarte multe lucruri anul trecut. Speram ca anul acesta, datorita faptului ca un numar mare de proiecte europene au ajuns la implementare in 2013, o buna parte din an s-a consumat cu licitatiile, unele dintre proiecte abia acum sunt in licitatie, n-am putut cheltui mai mult dar in 2014 avem premiza sa putem cheltui sensibil mai mult decat am cheltuit in 2013 si desigur ca vorbim de cheltuieli cu folos pe proiectele serioase pe care le punem in practica. Centura de sud va intra la finantare. Toata documentatia este pregatita dar titularul de proiect este CNADR -ul.

In platforma electorala era prevazuta centura, eu nu ma dezic si sper ca promisiunile pe care le-am obtinut de la Guvernul Romaniei sa se materializeze incepand cu acest an. Nu se va finaliza in acest an dar sa inceapa in acest an.

In privinta Garii de Nord lucrurile stau asemenator. Gara de Nord nu apartine primariei, cum ati si spus, ci Ministerului Transporturilor, speram ca in acest an sa inceapa lucrarile de reabilitare a ei.Evident ca noi ne-am aratat disponibilitatea sa contribuim daca este cazul la aceste obiective dar problema nu a fost una de ordin financiar. Niciodata nu ni s-a spus ca reparatiile nu se fac pentru ca nu are ministerul destui bani ci a fost acel proces de 10 ani de vina. Acum asteptam sa se treaca la lucrari pentru ca nu mai exista un blocaj datorita procesului. Eu am facut un apel catre toate fortele politice.Nu trebuie sa aibe importanta apartenenta noastra la un partid sau la altul in acest context. Dl. SIMONIS: Doresc sa raspund domnului Ciuhandu. Nu putem sa ne facem ca uitam ca bugetul pe anul 2013 a cuprins 5 milioane lei pentru Spitalul de Copii din Timisoara. Faptul ca nu s-au cheltuit acei bani, nu am de gand sa acuz pe nimeni, pot sa inteleg faptul ca Guvernul nu a alocat pentru anul 2014 din nou aceeasi suma insa sunt convins ca in masura in care investitia va fi demarata de catre autoritatile locale se va gasi o solutie la o eventuala rectificare sa se obtina aceasta finantare si daca imi permiteti un comentariu politic, in ceea ce priveste bugetul, domnii consilieri PDL nu voteaza, dansii nu voteaza bugete care sunt pe plus, ci voteaza doar daca sunt taieri sau imprumuturi dezavantajoase pentru cine are bugetul respectiv.Asa cum a fost in anul 2010 bugetu de stat.

Dl. TOANCA: Toate guvernele post-decembriste si din 1918 incoace, au ramas restante vis-â-vis de Ardeal, Banat si in special de Timișoara. Bucurestiul este tot timpul opac la cererile de acest gen.Cautam cu lupa si pe vremea guvernelor dumneavoastra un leu de la Bucuresti care sa influenteze pozitiv.Am gasit resturi bugetare ramase de la Arad ,Cluj, Brasov, s.a.m.d date pe criterii de clientela politica.Haideti sa fim mai realisti si va rog mai multa responsabilitate din partea tuturor.

Dl. SANDU: Constat cu surprindere ca Guvernul Romaniei are un purtator de cuvant in Consiliul Local Timisoara. Nu stiu cu ce s-au ales timisorenii din acele sume de bani care se plimba dintr-un buzunar in altul dar nu se cheltuie in Timisoara. Va rog sa nu uitati sub nici o forma ca acea sla polivalenta a inceput prin a fi finantata de un guvern PDL si ulterior guvernul PSD nu a mai alocat fonduri astfel incat a trebuit sa o terminam pe banii municipiului. Va rog sa nu uitati ca str. Closca a fost finantata in timpul Guvernului PDL, lucrarile de reabilitare a centrului orasului au fost finantate in aceeasi perioada..si putem continua si cu pasajul Michelangelo si daca analizati corect, tot ce se intampla la ora aceasta in Timisoara a fost finantat si sunt proiecte carora li s-a asigurat finantarea in timpul mandatelor PDL. Asteptam macar la acest nivel sa ajunga si USL-ul.

Dl. PRIMAR: Sunteti in grave erori. Este corect ce ati spus in prima parte ca investitia de la Politehnica, Sala Polivalenta a fost finantata in perioada Guvernului PDL, acea jumatate de investitie dar in rest , pentru orasul Timisoara care proiect este meritul guvernului PDL ? Nici unul!

Pe strada Closca, lucrarile efective au fost incepute sub mandatul meu. Nici un ban nu a provenit de la guvernul PDL.

Pentru Sala polivalenta am primit bani de la Guvernul PDL si pentru Biblioteca de la Politehnica de asemenea.

Dl. SANDU: Contractele au fost semnate de catre un ministru PDL

Dl. PRIMAR: Sunt proiecte europene.

Dl. JICHICI: Noi vorbim de coerenta, cand acum un sfert de ora un consilier a propus un vot pentru Spitalul de Copii, a cazut, si cand un alt consilier a propus un amendament pentru Spitalul de Copii, a trecut.

Eu am votat pentru la amandoua.Proiectele la care se lucreaza acum in oras au fost facute de administratie Ciuhandu si faptul ca acum guvernul da bani este o obligatie legala.

Daca putem sa ne aplecam cu mai multa coerrenta pe subiectele orasului va fi mult mai bine pentru oras si vom avea si centura, indiferent cine este la guvernare, si Spital de Copii.

Dl. JICHICI: Va rog sa luati in calcul si posibilitatea ca alocarile directe de la guvern pentru Timisoara sa fi existat in toti acesti ani si sa existe in continuare dar sa fie secretizate, sa fie trecute la secret de stat si noi sa nu stim de ele.

Dl. GEANA: M-am gandit ca Timisoara doreste sa devina capitala culturala europeana . Conducerea ei actuala a obtinut niste fonduri pe care era normal sa le obtina pentru ca cultura fara filarmonica nu cred ca se poate. Timisoara doreste mult sa devina capitala culturala europeana dar ar trebui sa se dea mai mult respect filarmonicii din Timisoara. Gradina de Vara este lasata in paragina, poate fi osursa de castig pentru primarie.

Propun sa fie cosmetizata si redata pentru a gazdui concerte, filme, etc. Noi o sa votam bugetul.

Domnule Ciuhandu, eu aprecez ca v-ati gandit la noi, dar anul trecut ati votat in corpore bugetul iar anul aceste domnul Ostaficiuc a spus NU.

Nu ma astept sa votati acest buget. Daca nu aveti orgolii si faptul ca bugetul l-am facut noi, pentru noi, adica pentru comunitate.Consider ca acest buget este poate cel mai bun din istoria Timisorii.

Dl. PRIMAR: Va rog sa votati acest proiect de buget pentru ca el a fost de la bun inceput foarte bun iar prin amendamentele dumneavoastra a devenit foarte , foarte bun . Aveti toate motivele sa-l votati.

Dl. JICHICI: Deschid procedura de vot pentru adoptarea proiectului in ansamblu.

- 17 voturi pentru

- 5 voturi impotriva

- 2 abtineri

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

DL. JICHICI: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public și privat al Municipiului Timișoara.

DL. JICHICI: Cine este pentru ?

 • -  19 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei existente în sold la 31.12.2013.

DL. JICHICI: Cine este pentru ?

23 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

DL. JICHICI: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență.

DL. JICHICI: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind guvernanța corporativă a S.C. HORTICULTURA S.A. Timișoara.

DL. JICHICI: Cine este pentru ?

-20 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare în vederea ocupării domeniului public cu chioșcuri de comercializare și difuzare a presei, aprobarea caietului de sarcini, a instrucțiunilor cât și a modelului cadru de Contract de închiriere.

DL. PRIMAR: Doresc sa fac o mentiune. Din pacate o parte dintre cei ce au avut chioscuri au fost rau platnici. Cred ca la licitatia pe care o organizam ar trebui sa avem grija sa nu mai avem astfel de colaboratori.

Am fost informat ca si aici este un fenomen asemanator cu cel care a fost sesizat pe la piete. Ca e mai greu sa acceada la chioscuri cei ce chiar au ziare, pentru ca reusesc sa se strecoare altii care intermediaza si care dirijeaza ei din ce directie sa se vanda.Cred ca si aici va trebui sa fim atenti ca licitatia sa nu permita sa se intample astfel de lucruri pe viitor.

Dl. TOANCA: Pentru a proteja interesele presei scrise din Timisoara si oamenilor care produc presa si valoare in zona scrisa si ma refer la TIM PRESS, pentru a tine deoparte intermediarii care blocheaza, la regulament, punctul d-persoane juridice, pe langa act de constituire, fisa, samd, anm mai introdus un punct; acte doveditoare privins experienta similara in domeniul comercializarii si difuzarii presei. Este o propunere perfect legala. In acest fel, avand acte doveditoare in ceea ce priveste experienta similara, scapam de smecherii care in perioada post-decembrista au infiintat si au omorat 4-5 firme de difuzare a presei numai pentru a participa la licitatie. Cand s-a terminat termenul de licitatie au intratin insolventa si se infiinteaza firme noi.Aceasta experienta ne arata cazierul acestei firma.

Va rog sa votati amendamentul pentru ca toate fenomenele explicitate de domnul primar se vor atenua.

Dl. PRIMAR: Sustin acest amendament dar trebuie sa vedem daca este prevazuta eliminarea celor care raman datornici.

Dl. TOANCA; Asta nu-i impiedica sa-si faca firme noi.

Dl. PRIMAR: Sa fim siguri ca nu vin cu smecherii, cu o firma nou infiintata.

dl. SANDU; Exista un formular care vine in completarea a ceea ce ati spus dumneavoastra, formularul 12E.

As completa regulamentul cu solicitarea de a depune formularul B1 care da informatii generale asupra societatii, tocmai pentru a evita ca unii care acumuleaza datorii sa-si infiiinteze alte firme.

Intre documentele care trebuie depuse la dosar, pentru persoane juridice , formularul B1 (informatii generale despre firma).

Dl. JICHICI: Unde exact in textul de hotarare?

Dl. SANDU: In regulament la documentele necesare inscrierii la licitatie. Punctul d, sectiunea pentru persoane juridice.

-Formularul B1 - informații generale despre firma

Solicit sa specificam in proiectul de hotarare ca in respectivele spatii se poate comercializa exclusiv presa.

Dl. PRIMAR: Si carti.

Dl. SANDU; Si carti, dar fara sucuri, cafea, etc

: si bilete de tramvai ar trebui.

Dl. SANDU: Acesta se poate introduce la punctul 1, inchirierea a 52 amplasamente pe terenul ce apartine domeniului public si in continuare se spune ; “ in amplasamentele respective este permisa doar comercializarea de presa si carti “

Cred ca si zona centrala trebuie sa beneficieze de chioscuri de ziare atata timp cat ele se incadreaza in zona din punct de vedere arhitectonic, in conditiile in care Directia de Urbanism o considera decenta.

Dl. PRIMAR: Nu sustin aceasta propunere, noi am reusit sa curatam Zona Victoriei de chioscuri care ii dadeau un aspect urat. Avem un proiect in lucru la Directia de Urbanism, vom iesi cu niste chioscuri standard si vom vedea atunci daca ele ar putea fi acceptate si in aceste zone dar in momentul de fata va rog sa lasam lucrurile asa cum le-am reglat.

Dl. SANDU: Sau sa specificam ca in momentul acela doar va fi si acesta sa fie obicetul unei viitoare investitii care e intr-un domeniucare nu aduce profituri foarte mari pe o perioada foarte mare de timp. Propun ca contractul initial sa fie pe o perioada mai lunga de un an pentru ca totusi, necesita investitia initiala si cred ca o perioada de 3 ani, cu conditiile foarte stricte de reziliare a contractului daca nu-si indeplinesc obligatiile. Dar si cei care investesc initial sa stie pe ce se pot baza.

Dl. TOANCA: Aceste contracte se prelungesc automat daca nu sunt probleme, de asta este durata de un an. Ele cad sub incidenta tarifelor pe care noi le-am stabilit Prin HCL la comert stradal, 2 lei/mp in toata Timisoara si 3 lei/mp/zi in zona 0 iar daca le-am regandi am intra in alta zona a taxelor de concesiune cu cuantumuri de bani mult mai mari pentru vanzarea de presa.

Problema e sa gandim un model de chiosc pe care sa nu ne fie jena sa-l amplasam in zona 0 a Timsoarei la alte tarife. Haideti sa mergem pe logica asta pentru ca ele se prelungesc daca nu sunt probleme, si nu intra la concesiune unde este alta formula de calcul.

DL. JICHICI:Formularul B1 de la Registrul Comertului.

Amendamentul este : “Completarea Regulamentului din Anexa 2 la HCL, sectiunea- D; subsectiunea- persoane juridice cu un alineat nou, formularul B1 de la Registrul Comertului, cu informatii generale pentru firma.”

Acesta a fost primul amendament. Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

Dl. JICHICI: Al doilea amendament este completarea art. 1 - completarea Caietului de sarcini la punctul 1.1 - obiectul licitatiei, închirierea a 52 amplasamente pe terenul ce apartine domeniului public al municipiului Timisoara in vederea amplasarii de chioscuri de comercializare si difuzare a presei in conformitate situate in Anexa 1, punctul a din HCL nr. 301/27.09.2011, la care se adauga propozitia: “ In amplasamentele respective este permisa numai comercializarea de presa, carti si reviste.”

Cine este pentru ?

-16 voturi pentru

 • - 1 vot impotriva

 • - 5 abtineri

Dl. MOSIU: Un amendament la punctul d- documentele licitatiei, avand in vedere ca o parte din chioscuri sunt in zonele istorice, Zonele Traian si Maria, sa se specifice documentatia respectiv proiectul chioscului sa fie aprobat de catre domnul arhitect sef.

Dl. JICHICI: La regulament, anexa 2,punctul -d- documentele licitatiei, atat pentru persoane juridice cat si pentru persoane fizice.

Dl. TOANCA: Eu sunt impotriva, este redundant .Oricum arhitectul sef si urbanismul dau un aviz favorabil altfel nu se pot amplasa acele tipuri de chioscuri pentru ca vorbim de comert stradal ambulant.

Dl. MOSIU: Vorbim de estetica orasului si imi mentin punctul de vedere. Chioscurile respective trebuie sa se integreze in zonele istorice.

Dl. TOANCA: O sa gandim in a doua parte un model de chiosc.

Dl. MOSIU: Nu putem gandi dupa. Exista un model de chiosc si trebuie sa fie foarte exact pentru a nu se putea interpreta.

Dl. TOANCA : Aceste 52 de locatii nu se refera la zona 0.

Dl. MOSIU: La Zona Traian si Maria daca aveti curiozitatea sa le cititi.

Dl. PRIMAR: Eu sunt de acord cu idea in sine. Si noi am avut-o in vedere si de aceea am dat-o in lucru la Directia de Urbanism. Conceperea unui chiosc care sa poata fi amplasat in zonele istorice. Necazul este ca licitatia se va desfasura in perioada imediat urmatoare. Noi nu avem inca acel chiosc proiectat si de aceea s-ar crea o situatie mai delicata daca licitatie s-ar finaliza, oamenii ar veni sa puna in practica prederile caietului de sarcini si ar ajunge in imposibilitatea de a face datorita faptului ca noi nu le putem da modelul de chiosc.Acesta este singurul aspect delicat.

Dl. MOSIU: Dar putem amana cele doua zone atunci.

Dl. GEANA; Sustin cele spuse de domnul Mosiu. Trebuie ca in zonele istorice sa mergem de la inceput, sa nu facem improvizatii.

Dl. JICHICI: Domnule Mosiu va rog sa formulati amendamentul.

Dl. MOSIU: La regulament, la documentele licitatiei sa se mai adauge un punct unde sa se specifice ca chioscurile care sunt amplasate in zonele istorice, Traian si Maria, ca si stil sa fie aprobate de arhitectul sef si sa se incadreze in stilul arhitectonic al zonei.

Dl. PRIMAR: Sa respecte proiectul tehnic eleborat de Directia de Urbanism.

Dl. JICHICI: Dau citire textului: “ Completarea Anexei 2 la HCL, secțiunea d -documentele licitatiei, la partea pentru inscrierea la licitatie participantii vor prezenta urmatoarele documente: - introducerea unei sectiuni suplimentare -pentru persoane juridice si persoane fizice, cu o liniuta, pentru chioscurile amplasate in zonele istorice, aprobare din partea Directiei de Urbanism, cu respectarea proiectului tehnic existent”.

Dl. MOSIU: Iar modelul sa fie aprobat de domnul arhitect sef, sa fie in ton cu zona respectiva, cu stilul arhitectonic.

Dl. TOANCA: Astea sunt documente pentru care o firma poate sa nu intre in licitatie. Punem carul inaintea carutei.

Dl. MOSIU: Interesul Timisoarei cred ca este mai important decat interesul unei firme.

Dl. TOANCA: Nu poate arhitectul sef sa se antepronunte la toti participantii la licitatie pentru ca acolo ati bagat, la sectiunea documente .

Dl. MOSIU: Noi votam un regulament acum care este valabil si al anul si peste 5 ani.

Dl. DIACONU: Acest proiect de hotarare, inchiriaza pe viata niste amplasamente, nu exista o durata a contractului si durata contractului se prelungeste automat daca clauzele sunt indeplinite si fara posibilitatea primariei de a il rezilia la un moment.

Dl. PRIMAR: Durata de un an cu posibilitatea prelungirii dar nu cu prelungire automata.

Dl. DIACONU: Cu posibilitatea prelungirii conform cu clauzele contractuale. Clauzele contractuale nu permit primariei sa intrerupa acest contract.

dl. PRIMAR: Cu posibilitatea prelungirii cu aprobarea consiliului.

Dl. MOSIU: Nu ar fi normal sa stabilim o durata normala de 5 ani , sa spunem, cu posibilitatea primariei de a rezilia contractul in momentul in care nu sunt indeplinite obligatiile stipulate in contract.

Dl. JICHICI: Supun la vot introducerea unei sectiuni noi atat pentru persoane juridice cat si pentru persoane fizice penrtu chioscurile din zonele istorice, aprobare din partea Directiei de Urbanism cu respectarea proiectului tehnic elaborat de Directia de Urbanism. Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

- 4 voturi impotriva

- 1 abtinere

Dl. SANDU: Ne-a scapat introducerea unui document la persoanele juridice, formularul 12 care exemplifica experienta similara in domeniu.

Dl. JICHICI: La asta se referea amendamentul domnului Toanca.

Dl. TOANCA: Nu ati supus la vot amendamentul meu, va rog sa-l supuneti cu completarea colegului Sandu, obligativitatea ca si cerinta.

Dl. SANDU: Formularul 12 E de la Registrul Comertului.

Dl. CIUHANDU: La formularul de experienta similara va spun, Consiliul Local trebuie sa stabileasca in caietul de sarcini cati ani vrem sa aibe experienta similara.

Dl. TOANCA: Propun 2 ani in domeniul comercializarii si difuzarii presei.

Dl. PRIMAR: Nu cred ca Registrul Comertului este cel care poate da , poate sa elibereze un document care poate sa arate ce a facut firma, daca a avut efectiv activitati de genul acesta ? Noi vrem experienta efectiva!

D -na SARACAN: Este declaratie pe proprie raspundere.

Dl. PRIMAR: Se poate dovada si prin altceva, prin documente care sa arate unde a lucrat.

Dl. ORZA: Este vorba de punctul de lucru pentru ca sediul poate sa fie in alta parte si pot avea mai multe puncte de lucru.

Dl.BONCEA : Cu balanta sau bilant contabil nu se poate dovedi?

Dl.SECRETAR: Legea prevede: - declaratie pe proprie raspundere in care spune ca are aceasta experienta. In cazul in care unul face contestatie , atunci se ia la verificat, si trebuie sa se vada efectiv dovada ca a desfasurat activitati de comercializare a presei. Si activitatile se dovedesc oriunde.

Dl. ORZA: E simplu. Cereti un contract de la distribuitorii de presa.

Dl. JICHICI: Textul final al amendamentului este adaugarea la sectiunea pentru persoane juridice, Anexa 2, secțiunea -da unui act, acte doveditoare pentru experienta de minim 2 ani similara in domeniul comercializarii si difuzarii presei.

Dl. SANDU: Formularul 12 E prevazut de Legea nr. 34/2006.

Dl. TOANCA: Acte doveditoare printre care formularul 12 E.

Dl. JICHICI: Acte doveditoare pentru experienta similara de cel putin 2 ani in domeniul comercializarii si difuzarii presei, inclusiv formularul 12 E de la Registrul Comertului. Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

Dl. DIACONU: La contractul de inchiriere propun introducerea art.21 cu urmatorul text: “ Contractul de inchiriere poate fi reziliat si la initiativa locatorului daca solicitarea de reziliere a fost adusa la cunostinta locatarului in scris cu 60 de zile inainte de data la care se propune predarea terenului, atunci cand interesele locatorului o cer.”

Dl. JICHICI: Articol nou, 21. “ Contractul de inchiriere poate fi reziliat si la initiativa locatorului daca solicitarea de reziliere a fost adusa la cunostinta locatarului in scris cu 60 de zile inainte de data la care se propune predarea terenului, atunci cand interesele locatorului o cer.”

Dl. DIACONU: De fapt spune ca daca trebuie sa scapam de un chiosc, putem sa scapam de chiosc.

Dl. JICHICI: Daca initiativa a fost adusa la cunostinta locarului cu cel putin 60 de zile

Dl. SECRETAR: Se contrazice cu

Dl. JICHICI: Dau citire textului final al amendamentului domnul viceprimar Diaconu: se introduce articol nou 21 . “ Contractul de inchiriere poate fi reziliat si la initiativa locatorului daca initiativa de reziliere a fost adusa la cunostinta locatarului cu cel putin 60 de zile inainte de data la care se cere eliberarea terenului.” Aici as completa , 60 de zile calendaristice.

Supun la vot textul amendamentului. Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

Dl. CIUHANDU: Am o intrebare daca tot facem un proiect nou acuma. Aici scrie ca proiectul chioscurilor trebuie sa respecte modelul aprobat de HCL a noastra din 2013.Eu nu imi mai aduc acum aminte daca acolo exista un model standard ?

Dl. TOANCA: Urma sa impunem un model si suntem restanti noi la acest capitol.

Dl. CIUHANDU: In Oradea, toate chioscurile de ziare noi care au aparut, toate au aceeasi forma. Materialul este identic si nu exista diferenta.

Anexa aia prevede cum arata chioscul sau arata doar niste caracteristici?

Dl. PRIMAR: Este proiectul tehnic care cuprinde inclusiv aspectul.

Dl. BONCEA: La contractul de inchiriere, art. 13 sa mai introducem la obligatiile locatarului inca o linie: “ sa preia spre distributie toate publicatiile locale editate in Timisoara in conditii nediscriminatorii.”

Dl. PETRISOR: Nu prea se poate sa impui cuiva asta, nu prea ai cum.

Dl. BONCEA: Problema este simpla. Atata timp cat e pe domeniul public, pe mine ma intereseaza ca la el sa gasesc toate publicatiile existente in Timisoara care vor sa se difuzeze prin acel chiosc.

Dl. PETRISOR: Pai atunci dam contractul unei firme din Timisoara. Nu avem cum. Este discriminatorie. Oricum nu prea mai exista si oricum le punem niste conditii oamenilor astora, 40 lei/ zi, nici nu-si platesc angajatul.

dl. JICHICI: Va propun si o scurta adaugire la amendamentul dumneavoastra: in conditii comerciale nediscriminatorii .

Deci, amendamentul domnului Boncea : completarea contractului de inchiriere, art. 12- introducerea unei obligatii suplimentare a locatarului, sa preia spre distributie toate publicatiile locale editate in Timisoara in conditii comerciale nediscriminatorii. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

- 1 vot impotriva

- 1 abtinere

Dl. PRIMAR: Mai era un amendament care nu a fost dus pana la capat. Trebuie reformulat.

Dl. DIACONU: In urma inchirierii lui se va incheia contract pe o perioada de 1 an cu posibilitatea prelungirii pe un an a valabilitatii.

Dl. PRIMAR: Posibilitatea prelungirii cu cate un an, cu aprobarea Consiliului Local.

Dl. DIACONU: Si la caietul de sarcini, punctul 2

Dl. JICHICI: Textul actual este: in urma licitatiei se va incheia contrat pe perioada de un an cu posibilitatea prelungirii valabilitatii in conformitate cu clauzele contractuale.

Textul amendamentului domnului viceprimar Diaconu este: “Completarea Anexei nr. 1 caietul de sarcini, sectiunea 2- durata inchirierii;

Noul text este : “ durata inchirierii, in urma licitatiei se va incheia contract pe o perioada de un an cu posibilitatea prelungirii valabilitatii cu cate un an cu aprobarea Consiliului Local Timisoara.”

Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

D -na WOLF: Am avut ocazia sa cumparam de la aceste chioscuri si bilete RATT si uneori cate un pix. Nu vad unde este problema, in afara de presa sa fie si obiecte din acest domeniu.

Dl. JICHICI: Amendamentul este completarea anexei nr. 1 a caietului de sarcini, la sectiunea 1.1., textul: in amplasamentele respective este permisa numai comercializarea de presa, carti, reviste precum si abonamente si bilete RATT. D-NA WOLF: Si obiecte de papetarie.

Dl. JICHICI: Propun sa spunem precum si bilete sau abonamente ale societatilor aflate in subordinea Consiliului Local.

Dl. PRIMAR: Mai degraba”...precum si bilete la evenimente sportive si cultural artistice”. Nu este obligatie, este posibilitate.

Dl. JICHICI: Completarea la text este ; “. precum si bilete si abonamente RATT sau la evenimente culturale si sportive.”

Dl. SANDU: Sper sa nu ne trezim cu bilete de bingo.

Dl. JICHICI: Cred ca nu este un eveniment nici cultural, nici sportiv. Supun la vot amendamentul doamnei consilier Wolf. Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

Cine este pentru proiect in ansamblul sau?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea spațiilor temporar disponibile din incinta imobilelor unităților de învățământ preuniversitar de stat.

DL. JICHICI: Cine este pentru ?

-25 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unui spațiu din incinta Școlii Gimnaziale nr. 21 „Vicențiu Babeș”, situat în Timișoara, str. S. Bărnuțiu nr. 9, către Asociația Alma Medica Timișoara.

DL. JICHICI: Cine este pentru ?

-25 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului de blocare și /sau ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor oprite/staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Timișoara, a Caietului de sarcini și a Contractului de delegare.

Dl. MOSIU: La contract, art. 4, cap. 3, propunem ca redeventa sa fie de 10% din cuantumul veniturilor incasate de concesionar.

La cap. 5 art. 7 - activitatea sa se desfasoare intre orele 08.00-17.00.

Dl. JICHICI: Primul dumneavoastra amendament se refera la modificarea redeventei de la 5%-10%.

Dl. PRIMAR: Avand in vedere ca inainte , in urma unei licitatii, redeventa a fost 14%, eu v-as propune sa fie acuma 15%. Observatia domnului consilier Mosiu este corecta.

DL. JICHICI: Domnule Mosiu sunteti de acord sa modificati amendamentul ?

Dl. MOSIU: Da!

Dl. JICHICI: Supun la vot acest amendament. Cine este pentru ?

 • -  23 voturi pentru

Dl. MOSIU: Al doilea amendament, la art. 7, programul de lucru sa fie intre ora 08.00-17.00, specific ca pe intuneric s-au putea sa fie tot felul de reclamatii si sa nu se justifice tot felul de incidente care pot avea loc in momentul in care se ridica autoturismele.Plus ore suplimentare,etc. Prin a specifica ca daca un automobil blocheaza traficul e firesc ca echipa de interventie sa functioneze non-stop.

Dl. PRIMAR: N-as limita.O sa aiba grija managementul societatii cu orele suplimentare daca nu merita.

Dl. MOSIU:      In conditii de intuneric, daca zgaraie masina vor fi reclamatii.

Vorbesc strict de ridicare, nu de blocare.

Dl. PRIMAR: Daca se intampla..

Dl. MOSIU: Daca blocheaza traficul. Eu vorbesc de ridicare, parcare in anumite zone. Mai este o treaba neclara, stationarea. Stiti ca stationarea este peste 5 minute si au fost multe probleme de interpertare .

Dl. JICHICI: Amendamentul dumneavoastra se refera la art. 7 din contract-obligatiile concesionarului, subpunctul 1 textul nou sa fie : “concesionarul are obligatia asigurarii activitatii de la ora 08.00-17.00 de luni pana vineri, in mod continuu si permanent pe toata durata contractului.”

Cine este pentru ?

-17 voturi pentru

 • - 2 voturi impotriva

- 2 abtineri

Dl. JICHICI: Am si eu un amendament la art. 7, punctul 3 - concesionarul raspunde de modul de depozitare a autovehiculelor, as formula “ concesionarul raspunde de modul de ridicare, depozitare si paza a vehiculelor” ca sa existe raspunderea privind si procesul de ridicare efectiv.

Cine este pentru amendament ?

-21 voturi pentru

Supun la vot proiectul de hotarare integral. Cine este pentru ?

-22 voturi

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 din Regulamentul pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2009 modificată și completată.

DL. MOSIU: Doresc sa -l intreb pe domnul director de la Directia Tehnica cate autorizatii de taxi sunt actualmente in oras?

Dl. CULITA: Primaria Timisoara are autorizate in jur de 2100 de autorizatii de taxi, numarul lor exact il vom sti cand se va face reautorizarea in luna martie.

Dl. MOSIU: Stiti cate autorizatii este legal sa aibe orasul Timisoara?

Dl. CULITA: Cate sunt acuma, sunt legale.Dar printr-o alta lege a dat pasuire si cei care sunt autorizati in momentul de fata o sa se reautorizeze.

Dl. MOSIU: Domnule director, de 2 ani de zile dumneavoastra trebuia sa opriti toate autorizatiile de la firmele care s-au desfiintat, de la persoanele decedate, autorizatia nu se poate transmite, este nominala si va intreb daca imi puteti spune, in decurs de doi ani de zile, cate autorizatii ati retras de pe piata.

Numarul legal de autorizatii in Timisoara este de 1250. Functioneaza ilegal pe anumite criterii pe care le cunoasteti, 100 de autorizatii.

Dl. CULITA: Toti care sunt in momentul de fata circula legal .

Dl. MOSIU: DA, pentru ca dumneavoastra le-ati dat autorizatia. Dar pe ce lege le-ati dat autorizatia la 1000 in plus?

Dl. JICHICI: Daca nu are strict legatura cu proiectul va rog sa adresati o interpelare la care sa va raspunda si in scris.

Dl. MOSIU: In regulamentul de taxi acum se prelungesc autorizatiile. Sunt 1000 de taximetre care circula ilegal in oras. De la 1 martie se prelungesc aceste autorizatii, ar trebui retrase 1000. Domnul director mi-a spus ca s-au retras 87. Care sunt criteriile de competenta sau ce valitati deosebite au avut ceilalti 900 ca au obtinut autorizatiile ?

Incepand de la 1 martie toate autorizatiile si-au pierdut valabilitatea. Se prelungesc o data la 5 ani. Taximetristii mi-au spus care sunt criteriile.

Amendamentul ar fi sa ne limitam la 1250 de taximetre, cat prevede legea. 4 taximetre la 1000 locuitori.

Dl. TOANCA: Noi votam acuma o emblema dar intr-adevar, discutia merita dar haideti sa o facem la diverse.

Dl. JICHICI: E legat de proiectul de hotarare in sine sau nu?

Dl. MOSIU: Firesc ca e legat. Se limiteaza numarul de taximetre la 1250.

Dl. JICHICI: Unde?

Dl. MOSIU: Conform Legii nr. 265, la reautorizare...

Dl. JICHICI: Proiectul de hotarare se refera strict la modificarea Anexei 2, anexa care se refera la o sigla.

Dl. MOSIU: La art. 11, din Legea nr. 38/2003

Dl. JICHICI: Dumneavoastra cititi referatul. Vreti sa amendati referatul?

Dl. MOSIU: Eu vreau sa limitam conform legii numarul de taximetre din oras. Sa specificam in regulament, exista o bulina -cu autorizatia taxi nr..formata din 4 cifre.

Dl. JICHICI: Va rog sa ve referiti strict la proietul de hotarare. Nu pot sa va accept un amendament care nu se refera la proiectul de hotarare.

Dl. MOSIU: Registrul unic de evidenta a taximetrelor elibereaza aceste autorizatii de taxi, care trebuie sa insumeze toate autorizatiile de taxi incepand de la 1 martie cu 1250 de cifre.

Amendamentul este ; “numarul maxim de autorizatii de taxi sa fie de 1250”

Dl. JICHICI: Unde il introducem?

Dl. MOSIU: Articolul 1.

Dl. JICHICI: Amendamentul domnului Mosiu este introducerea art. 1 cu renumerotarea celorlalte articole conform Legii nr. 265.

Dl. JICHICI: Va atrag atentia ca trebuie sa modificam titlul proiectului de hotarare.

Dl. MOSIU: Se adapteaza conform legii. Acesta e modelul de autorizatie care trebuie sa fie pe autovehicule.

Dl. JICHICI: Va rog sa formulati amendamentul sa-l supun la vot.

Dl. MOSIU: Conform legii numarul de taximetre pe raza municipiului Timisoara trebuie sa fie de 4 la 1000, respectiv 1250 bucati.

Se limiteaza numarul de autorizatii taxi conform Legii nr. 265/2007 Dl. PRIMAR: Nu cred ca este bine sa introducem o astfel de prevedere. Sigur ca legea trebuie respectata. Legea isi are si ea o anumita dinamica. Eu nu sunt de acord cu astfel de ingradiri dar daca legea le impune trebuie sa le respectam. Eu cred ca piata regleaza foarte bine, mai bine decat orice reglementare. Legea este suverana chiar daca este proasta, trebuie respectata. Dar daca intr-o perioada de tranzitie pot fi mai multe masini, eu nu as veni sa limitez asta pentur ca nu avem nici un interes sa cream somaj in Timisoara. Dl. MOSIU: Care sunt criteriile de acordare a acestor licente in plus?

Dl. PRIMAR: Trebuie sa avem in vedere securitatea clientului, confortul clientului.

Dl. DIACONU: Ne aflam in momentul de fata in proces de reautorizare, criteriile sunt prevazute de lege. Nu suntetila primul mandat iar consiliul local de data trecuta...

Dl. MOSIU: Tocmai asta este. Trebuiau retrase de acum doi ani toate autorizatiile care fizic nu mai functioneaza.

dl. DIACONU: Toate autorizatiile pentru persoanele care nu mai pot exercita aceasta calitate.Lucrul acesta s-a intamplat de-alungul anilor. Dar nu avem alte criterii de departajare intre taximetristii existenti. Cum facem ? Dam cu banul? Vedem care are masina mai noua?

Trecand peste faptul ca proiectul de hotarare se refera strict la culoarea siglei.

Dl. PRIMAR In rest se respecta conditiile legii.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul de hotarare in ansamblul sau. Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente Olimpia Timișoara și a Complexului Sportiv Bega Timișoara.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind organizarea Zilelor Energiei Timișoara 2014 în cadrul European Sustainable Energy Week.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare și prelungire a Convenției - anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.29/29.01.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Timișoara 89.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ? - 21 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind Planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul Timișoara, pentru anul 2014.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDIINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea numărului de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Polul de Creștere Timișoara”.

DL. TOANCA: Propun pe doamna Ramona Olteanu.

Dl. GEANA: Vreau sa fac si eu o propunere. Eu il propun pe domnul Boglut.

Dl. JICHICI: Domnule Boglut, ati renuntat?

Propunerea este Ramona Olteanu.

Cine este pentru ?

-20 voturi pentru

- 1 vot impotriva

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Devizului General aferent tuturor contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană".

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind realizarea lucrărilor de mansardare a blocurilor de locuințe din Municipiul Timișoara.

Dl. HERZOG: Mi se pare putin cam restrictiva aceasta formulare si la art. 2 Regulamentul prevazut la art. 1 se va modifica cu respectarea prevederilor din.Se permite executarea lucrarilor de mansardare la blocurile construite inainte de 1990 doar in cazurile situate in adiacenta blocurilor deja mansardate si la blocuri partial mansardate.

As vrea ca aceasta ultima propozitie sa fie inlocuita cu urmatoarea fraza: “ Doar in cazurile in care prin actiunea de mansardare nu se intra in contradictie cu aspectul general al zonei. Nu este permisa mansardarea partiala a blocurilor. Nu vreau sa blocam orice actiune de mansardare doar pentru faptul ca langa noi exista deja un bloc mansardat. E O.K. sa nu fie permisa mansardarea partiala dar exista blocuri care se pot mansarda foarte bine fara sa dauneze aspectului urban, iar acele blocuri sa poata fi mansardate.

Dl. PRIMAR: Dupa parerea mea, mansardarea a stricat foarte mult aspectul orasului nostru si cred ca trebuie sa o stopam. Asa cum este formulat, se permite in continuare realizarea de mansarde dar numai acolo unde zona este mansardata si este cate un bloc sau, sunt un numar de blocuri inca nemansardate. Avem foarte multe blocuri in aceste situatii, zilnic am in mapa certificate de urbanism sau autorizatii de constructie pentru blocuri care sunt mansardate pe o casa a scarii. Evident ca acolo ar trebui sa fim de acord sa se mansardeze pana la capat, atunci cand si ceilalti locatari vin cu propuneri insa unde avem zone in care nu s-au facut mansardari, cred ca nu mai trebuie sa le permitem, ca din nou incepem o noua avalansa de asa ceva.

Eu cred ca ar trebui completat si ma mir ca a scapat treaba aceasta, mansardare si realizare de sarpanta. Blocurile acestea au fost gandite sa fie asa cum sunt si in momentul in care se pune un acoperis pe ele, si unul e cu acoperis, celelalte raman cu forma de bloc, arata foarte rau. Acum exista tehnologii de realizare a hidroizolatiilor incat nu mai apar acele necazuri care au condus la sarpantare de fapt.

DL. PRIMAR: Nu cred că trebuie să mai creăm portițe, altele decât cele care sunt prevăzute în hotărâre. Eu aș propune să adăugăm în text și realizarea de șarpante pe lângă mansardare și în rest să rămână așa restrictiv.

DL. JICHICI: Dl. consilier, vă mențineți amendamentul?

DL. HERZOG: Doream să fac o precizare, probabil cum am citit nu s-a înțeles clar. În amendamentul propus de mine se specifică foarte clar că nu este permisă mansardarea parțială a blocurilor. Adică ceea ce s-a întâmplat până acum nu e în regulă, dar mi se pare puțin exagerat ca de acum înainte să blocăm orice fel de acțiune de mansardare. E părerea mea personală.

DL. PRIMAR: E vorba doar de blocuri, dl. consilier. Mansardări la construcții care au acoperiș sunt permise, transformarea unui pod în spațiu locativ, prin mansardare este permis.

DL. HERZOG: Îmi mențin amendamentul.

DL. ȚOANCĂ: Dl. Primar, termenul de adiacent, chiar dacă vine dintr-o zonă universitară, politehnică și îl agreați, a fost interpretat de către unii și aici am dori noi să folosim un sinonim și anume „ lipit de blocul respectiv”. Au citit anumite definiții din DEX și atunci în toate zonele din Timișoara, fără excepție, mă refer la blocurile construite pe vremea lui Ceaușescu, există mansarde, deci practic noi acuma discutăm distanța, nu discutăm de zone. În toate cartierele din Timișoara există mansarde și atunci în loc de „în adiacența blocurilor” putem să folosim unul din termenii: apropiere, proximitate, vecinătate și să dăm Arhitectului Șef, ca să nu lăsăm la latitudinea subiectivă a unui inspector de zonă din Primărie, să lăsăm la latitudinea Arhitectului Șef dacă va da certificat de urbanism pentru mansardare. Așa o văd eu și atunci nu sunt doar blocurile lipite ci și la trei blocuri, sau la două scări, dar să lăsăm la liber nu se poate, pentru că s-a proliferat într-un mod grotesc în Timișoara, deși la nivel de municipalitate, noi prin regulamentul local de urbanism avem cele mai nepermisive condiții. Să vedeți în alte orașe ce aberații sunt: mansarde pe două sau trei etaje, pe de o parte, pe de altă parte să nu ne atace cei care doresc să facă și să spună că pe ceilalți de ce i-am lăsat să facă. Acest tip de abordare a apărut și din cauza condițiilor de sărăcie, a ajuns la 10-12 mii de euro o garsonieră de acel tip, la mansardă, deoarece au existat oameni care au cumpărat acest tip de imobile. Nu au apărut pur și simplu că timișorenii încurajează kitch -ul. Având în vedere toate aceste situații, să lăsăm pe Arhitectul Șef să spună nu că aici se proliferează un nou rând de acest gen de locuințe. Acesta este punctul meu de vedere.

DL. PRIMAR: Ideea este să avem zone compacte cu mansarde și zone compacte fără mansarde, pentru că dacă nu folosim termenul „adiacent” atunci sigur că în vecinătate la trei blocuri există unul unde se solicită mansardare, apoi profitând de faptul că există acolo unul, peste alte trei blocuri mai cere cineva și din nou ajungem la situația de acum, când se dezvoltă haotic un aspect urât.

DL. ȚOANCĂ. Dacă dvs. vă asumați atunci termenul de adiacent, așa cum l-am înțeles și eu, ca lipit, atunci este OK. Eu am crezut că rămâne o formulare ambiguă. Dacă ne referim strict la blocuri lipite de blocul cu mansarde atunci este ok.

DL. PRIMAR: În vecinătate nemijlocită, altfel spus.

DL. SANDU: Așa prin vecinătate nemijlocită putem ajunge până la Craiova. Tot timpul se va duce mai departe și al șaptelea bloc va trebui să aștepte să facă cele 6 dinainte, dar tot acolo ajungem. Cât timp se va permite construcția în vecinătate, rezultatul final va fi același. Dvs ați spus de o zonă compactă fără mansarde. M-aș bucura să mai existe și aici susțin necondiționat propunerea dvs că nici eu nu sunt un fan al acestor mansardări, dar dacă lăsăm permisiv să se construiască în imediata vecinătate, aceasta va fi imediata vecinătate pentru următorul bloc și așa ajungem practic ca toată Timișoara să fie acoperită, mai devreme sau mai târziu de aceste construcții, multe dintre ele hidoase. Într-adevăr sunt și câteva mansardări reușite, dar, din păcate, marea majoritate a lor sunt un pericol, atât din punct de vedere al existenței, ca să nu mai vorbim de problemele generale date de densificarea populației în zonă, locuri de parcare, scăderea confortului. Cred că ar trebui să delimităm finalizarea celor care au început deja să fie construite, de genul o scară mansardată și alta nu, dar să nu mai permitem mansardările pe blocurile care nu au beneficiat până acum.

DL. PRIMAR: Dl. consilier, sunt situații, pe care le-am și avut în vedere, în care sunt 7-8 blocuri mansardate și între ele este unul nemansardat. Arată mai bine dacă se mansardează și acela decât dacă rămâne situația așa ca acum.

DL. SANDU: Haideți să le stabilim pe acelea punctual, prin Consiliul Local, ca să fie totuși o limitare, pentru că nu sunt foarte multe situații de genul celei pe care o spuneți dvs și atunci acestea doar să fie aprobate.

DL. PRIMAR: Sunt. În fiecare zi am în mapă solicitări de acest gen. Foarte multă lume dorește mansardare și eu nu am aprobat de ceva vreme încoace. Nu aveam un suport și așteptam o hotărâre de consiliu. Eu cer poze, pentru orice certificat de urbanism trebuie să se vină cu o poză, din Google Maps sau de unde o ia inspectzorul de zonă și văd contextul. Sunt situații în care pur și simplu nu pot semna, pentru că ar însemna să îmi bat joc de oraș.

DL. SANDU: Atunci vă propun și chiar din postura de partid de opoziție vă oferim tot sprijinul, să concepem niște proiecte pentru a utiliza planșeele plane ale blocurilor pentru producerea de energie alternativă fotovoltaică și pentru a pune la punct un asemenea program care ar avea prioritate la nivel național. Există în orașe din Europa și am putea să-i tentăm pe proprietarii apartamentelor din asemenea blocuri să vadă că se pot utiliza respectivele planșee mult mai eficient pe termen lung, decât prin construcția acestor mansarde.

DL. PRIMAR: Așa este, însă deocamdata sunt scumpe celulele fotovoltaice, dar dacă reușim să accedem fonduri, dacă vor fi finanțabile asemenea proiecte la un moment dat, merită în mod clar să se facă asta. Eu am văzut și o altă orientare în orașe din Germania și din alte părți. Sus se realizează spații verzi.

DL. ORZA: Dacă stabilim o regulă și o hotărâre de consiliu local instituie o astfel de regulă, nu putem să o lăsăm decât foarte clară. Fie că e vorba de Arhitectul Șef, fie că e vorba de Direcția tehnică, de Primar în final care semnează, lucrurile trebuie să fie clare. Nu se poate lăsa la latitudinea și la imaginația cuiva, că mi se pare urât sau frumos. Termenii aceștia nu există în ceea ce privește noțiunea de regulament. Ei trebuie cuantificați și un regulament cuantifică niște chestiuni foarte clare. Pe de altă parte, eu aș folosi dorința oamenilor de a-și face mansardă la bloc, cu legarea acestor proiecte de anveloparea blocurilor. Și așa ne dorim să obținem fonduri și sperăm să le obținem. Dacă cineva vine și spune că dorește să facă acoperișul, putem spune că acceptăm dacă face și anveloparea.

DL. PETRIȘOR: Nu există mansardări fără anvelopări. Nu se fac mansardări fără anvelopări.

DL. SANDU: Aceasta este practica încetățenită și care din păcate anvelopările sunt făcute în afara oricărui standard de calitate.

DL. PETRIȘOR: Nu stabilim noi standardul acuma. Nu putem să stabilim standardul unei construcții.

DL. SANDU: Nu să-l stabilim, să-l respectăm. De stabilit l-au stabilit alții.

DL. PETRIȘOR: Cum să-l respectăm noi? Și acum le eliberăm autorizație pentru o casă și nu mergem la om pe șantier să vedem ce tip de cărămidă a pus. Nu cred că este treaba noastră.

DL. PRIMAR: Eu aș insista să rămânem la o formulare restrictivă, așa cum este. Desigur că ea ar permite ca o zonă compactă să se adauge în adiacență încă un bloc, numai că lucrurile acestea cred că sunt acceptabile și nu cred că acesta ar fi un rău inacceptabil.

DL. PETRIȘOR: Restrictivă, dar nu imposibilă, pentru că nu putem să-i constrângem pe cei care recirg la această metodă de mansardare a blocului și anvelopare a blocului, pentru a-și rezolva problema cu căldura și infiltrațiile. Altfel ar trebui să plătească ei, fiecare asociație de proprietari de la bloc ar trebui să pună bani ca să își hidroizoleze blocul, care de obicei sunt făcute mult mai prost decât anvelopările. Dacă rămâne un por, intră apă. Vă spun pentru că mi-am hidroizolat niște construcții și am avut probleme, de multe ori cu firmele cele mai bune, plătit la prețul corect al pieței. Toți care recurg la această metodă clar că o fac pentru a-și hidroizola blocul și pentru a avea un confort termic, adică facturi mai scăzute la întreținere, la cheltuieli. Inspectoratul de Stat în Construcții să se ocupe de calitatea lucrărilor. Ar trebui să le eliberăm autorizația cu anumite condiții, nu să le spunem să nu mai facă pentru că nu e frumos. Avem Direcție tehnică, de Urbanism, avem toate direcțiile posibile. Să se stabilească pe zone un tip de mansardă care să se aprobe. Dacă nu ne place cum arată, să se facă un concurs, în aradului facem mansardare cu o șarpantă, în Buziașului cu două șarpante și așa am stabilit în fiecare zonă cum arată bine și cum nu arată. Și să nu se facă decât pe modelul acela și pe anumite culor aprobate de noi, nu fiecare cum vrea, dar nu putem spune să nu se mansardeze blocul. Nu ne place, Ok, dar să fie un model pe zonă pentru că e un confort termic în primul rând și nu putem noi ca primărie să spunem oamenilor să nu mai facă pentru că nu ne mai place nouă în acest mandat. Poate peste 8 ani o să placă viitorului primar și viceprimari și le veți da voie.

DL. PRIMAR: Eu cred că trebuie să ne uităm la ce au făcut alții. În alte țări s-a putut fără a se recurge la astfel de soluții. Și la noi trebuie să se poată. Mereu căutăm variantele cele mai ușoare.

DL. PETRIȘOR: În Londra și în toate marile capitale sunt mansarde, în Paris sunt mansarde și sunt locuințe de 12 mp, în centrul Parisului.

DL. PRIMAR: Da, dar este construit. Construcția este din start gândită astfel. Și noi avem în Timișoara.

DL. ORZA: Problema e că în alte țări nu s-au făcut blocuri comuniste.

DL. PRIMAR: Și aceste blocuri pe care le avem au fost gândite astfel. Mă întreb cum ar arăta un acoperiș cu șarpantă peste Electro, peste Universitatea de Vest.

DL. PETRIȘOR: Dl. Primar, majoritatea clădirilor care se mansardează sunt blocuri. N-au niciun stil arhitectural. Dacă ar fi să respectăm stilul arhitectural și anvelopările se fac peste niște blocuri mult mai frumoase decât cum arată după anvelopare.

DL. JICHICI: Eu aș propune să ne concentrăm pe proiectul de hotărâre.

DL. PETRIȘOR: Pe proiect discutăm.

DL. PRIMAR: Am văzut în Polonia, unde sunt foarte multe blocuri, cum s-au realizat și la noi în perioada comunistă. Aproape toate le-au anvelopat cu o tehnologie mai bună decât cea folosită în România și arată fosrte bine. Sunt construcții moderne și arată foarte bine. Noi am recurs la ce a fost mai ieftin, la ce a fost mai la îndemână la un moment dat și am stricat cumplit aspectul orașului. N-aș vrea să continuăm asta. Vborbim despre Timișoara că ar fi Mica Vienă și facem tot felul de comparații, păi atunci hai să facem ce fac vienezi.

DL. PETRIȘOR: Doar blocurile de 4 etaje se mansardează, nu cred că s-au cerut autorizații de mansardare pentru alt tip de imobil în afara celor de nefamiliști și cele de 3-4 nivele. Sunt singurele la care s-au cerut mansardări. Nu cred că s-a cerut mansardare la un bloc de 10 etaje, ar fi economic imposibil de realizat.

DL. MOȘIU: Dl. Primar, trebuie să recunoaștem că acest proiect este făcut destul de superficial, mai ales ca exprimare. Adică „să nu deprecieze aspectul general al zonei”. Noi așa vorbim de parcă am venit azi dimineață cu o nouă trupă de urbanism cu noi arhitecți. Oamenii aceștia au primit niște autorizații de la Primărie. Cine spune că mansarda asta este frumoasă sau nu, nu aceeași oameni spun? De mâine le schimbăm noi gusturile? Ar fi foarte bine. Vin cu niște amendamente care țin de siguranța circulației, zic eu. La regulament, introducerea art. 12 obligativitatea atât a acoperișurilor mansardelor actuale, cât și a celor care se vor construi de a fi prevăzute cu parazăpezi de minim 20 cm înălțime. Au fost cazuri când zăpada a blocat efectiv intrarea în bloc, pentru că există niște colțare, parazăpezi, care nu sunt eficiente.

Nu am înțeles de ce nimeni nu vorbește despre parcări ci doar de neobligativitatea unor parcări în plus la apartamentele gen duplex. Dar având în vedere că sunt de la 2 la 6 apartamente, nu ar trebui să vedem totuși ce se întâmplă. Va fi un maxim de disconfort pentru ceilalți vecini.

DL. JICHICI: Este prevăzut la art. 8: „proiectul va fi însoțit de un plan de amenajare a zonei referitor la parcări și zona verde”.

DL. MOȘIU: Ce număr de locuri de parcare?

DL. JICHICI: Numărul de locuri de parcare este dedus din normativele legislației în vigoare. Mai aveți vreun amendament?

DL. MOȘIU: Da aș mai avea. Există un regulament, îmi pare răsu că nu știu ce număr are, care prevede ca înălțimea la cornișă a respectivei construcții să fie mai mică decât distanța de blocul vecin.

DL. JICHICI: Este tot din regulamentul local de urbanism și normativele urbanistice în vigoare.

DL. MOȘIU: Atunci rămâne doar amendamentul legat de art. 12 ca atât mansardele actuale cât și cele viitoare să fie prevăzute cu parazăpezi de minim 20 cm înălțime.

DL. GEANĂ: Părerea mea este că acest proiect de hotărâre restricționează asociația de proprietari care a dorit să facă. Nu puetm să-i restricționăm să nu își facă mansardare. Noi nu putem să restricționăm hotărârea unei asociații de proprietari de a-și face mansardare. Ceea ce putem este să-i determinăm să facă o mansardare așa cum dorim noi și de aceea eu aș propune să se scoată „se interzice”. Fiecare cerere de mansardare să fie trecută prin Consiliul Local.

DL. JICHICI: Aveți un amendament concret?

5

DL. PRIMAR: Eu v-aș propune să o lăsăm așa și să o votăm. Cred că trebuie să avem grijă de orașul nostru. Ea nu este perfectă, dar foarte greu se vor mai realiza, când anumite zone devin compacte. Noi acum ne confruntăm cu un fenomen de o anvergură pe care nu mi-am putut-o imagina. E o măsură nepopulară, dar eu cred că trebuie să o luăm.

DL. GEANĂ: Primăria ar putea câștiga prin aprobarea acestor mansardări, punând condiții de anvelopare a blocurilor.

DL. JICHICI: Există aceste condiții.

5

DL. PRIMAR:   Există aceste condiții, acolo unde aprobăm, o facem

condiționat de anvelopare.

DL. PETRIȘOR: Relansați piața imobiliară dl. Primar.

DL. PRIMAR: Se poate face anvelopare și fără a mansarda. Vreau să vă spun că se asigură facilități, scutire de impozit.

DL. GEANĂ: Cei care fac mansardarea o fac în anumite condiții pe care le pune asociația de proprietari pentru că ei sunt câștigați și câștigul este anveloparea.

DL. JICHICI: Dl. consilier, cu riscul de a vă supăra, aveți vreun amendament? Propun să trecem la votarea amendamentelor. Dl. Herzog vă mențineți amendamentul?

5           5

DL. HERZOG: Da, aș mai vrea să îl citesc încă o dată.

„doar în cazurile în care prin acțiunea de mansardare nu se intră în contradicție cu aspectul general al zonei. Nu este permisă mansardarea parțială a blocurilor.”

DL. PRIMAR: Nu susțin amendamentul, partea cu nu este permisă mansardarea parțială a blocurilor, aceasta o susțin și o împărtășesc, dar restul nu.

DL. PETRIȘOR: Veți fi responsabil pentru relansarea pieței imobiliare în Timișoara.

DL. PRIMAR: Să se dezvolte orașul prin construcții civilizate, prin construcții serioase, nu prin cârpăceli. Acesta este punctul meu de vedere.

DL. JICHICI: Supun la vot amendamentul d-lui Herzog:

-12 voturi pentru

-8 voturi împotrivă

-1 abținere

5

Dl. Moșiu, vă mențineți amendamentul?

DL. MOȘIU: Da este vorba de adăugarea art. 12 în regulament cu obligativitatea montării de parazăpezi de minim 20 de cm pe mansardele existente și cele viitoare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

?: Cine își asumă montarea la mansardele gata făcute? Asociația de proprietari? Le cerem un ban în plus? Nu mi s-ar părea normal.

DL. MOȘIU: Păi pentru asociația de proprietari sunt făcute, nu pentru mine. Pentru ei sunt făcute, să nu le pice zăpada în cap și să nu fie blocați în interior. Sunteți mai tânăr, dar în Timișoara au existat cândva și zăpezi mult mai mari decât anul acesta.

DL. SANDU: Și dacă pică pe un copil care trece pe trotuar sau pe mașina.

DL. MOȘIU: Nu cred că e un efort financiar să cumpere niște parazăpezi.

DL. ?: Cine să le facă, era întrebarea?

DL. MOȘIU: Asociația de proprietari.

DL. JICHICI: Supun la vot amendamentul domnului Moșiu, introducerea art. 12 obligativitatea montării de parazăpezi de minim 20 de cm în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Inițiez procedura de vot:

-14 voturi pentru

-3 voturi împotrivă

-3 abțineri

Am și eu un amendament la art. 2 adăugarea la textul „executarea lucrărilor de mansardare” a completării „executarea lucrărilor de mansardare și realizare de șarpante”

Supun la vot acest amendament. Inițiez procedura de vot:

-21 voturi pentru

-1 vot împotrivă

DL. PRIMAR: Eu vreau să fac o precizare. Cred că vom ajunge să avem nevoie de mult mai mulți juriști, pentru că o precizare de genul „strică aspectul zonei” e una vagă, subiectivă. Dacă arhitectului șef sau primarului i se pare că se strică aspectul zonei și nu dau aviz, cetățenii se duc la un judecător care va spune că arată frumos și că nu i se pare că se strică aspectul zonei. Aici se va ajunge, așa că e mai bine să respingeți proiectul în ansamblul lui pentru că va face mai rău decât este acum.

DL. SANDU: Dl. Primar retrageți punctul de pe ordinea de zi.

DL. PRIMAR: Mai pot să îl retrag acum?

DL. MOȘIU: Cum să nu, pentru că nu s-a votat.

DL. PRIMAR: Atunci vă mulțumesc pentru amendamente, retrag proiectul de pe ordinea de zi.

DL. HERZOG: Atunci cred că putem să mergem și acasă, dacă la un moment dat trece un amendament al opoziției și se retrage proiectul de pe ordinea de zi vă lăsăm să lucrați singuri, pentru că se pare că noi suntem în plus.

DL. PRIMAR: Sunt o mulțime de amendamente ale opoziției, făcute și astăzi.

DL. HERZOG: Sincer o iau ca pe o jignire la adresa noastră a Consiliului Local.

DL. PRIMAR: Sunt amendamente care au fost susținute de mine și am spus-o explicit.

DL. HERZOG: dați decret atunci ca și Ceaușescu, spuneți ce trebuie să se facă în oraș și nu ne mai întrebați pe noi.

DL. SECRETAR: E legal, dl. Primar propune ordinea de zi.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la două tronsoane de străzi, schimbarea denumirii unui bulevard și schimbarea denumirii unei unități de învățământ din Municipiul Timișoara

DL. PETRIȘOR: Am și eu aici o curiozitate. Ce legătură are str. Constructorilor cu dl. Francesco Illy și dacă nu ar fi fost mai bine ca o stradă cu numele cuiva care a avut legătură cu cafeaua să fie undeva în zona istorică, unde sunt cafenele. Pe strada Constructorilor nu prea văd ce cafenea va fi vreodată. Eu locuiesc chiar lângă strada Constructorilor și chiar vreau să văd ce legătură are o stradă industrială cu Francesco Illy.

DL. MOȘIU: Corect și dl. Primar, constructorii au făcut și ei ceva prin oraș și cred că merită să fie respectați ca atare.

DL. JICHICI: Aveți un amendament la proiect?

DL. PETRIȘOR: Era doar o întrebare.

DL. VICEPRIMAR DIACONU: Ne aducem aminte cu recunoștință de dl. Francesco Illy, dar în ultimii 20 de ani nu am știut că el există și ne-am adus aminte cu recunoștință anul acesta. În primul rând nu avem la dispoziție străzi decât dintre cele care au probleme și în al doilea rând din punct de vedere al contribuției d-lui Francesco Illy la civilizația generală, a fost o contribuție în zona industrială. Nu aveam o stradă cu cafenele, am considerat că putem onora personalitatea acestuia cu un bulevard care are perspective de dezvoltare, din punct de vedere industrial, e adevărat.

DL. JICHICI: Există vreun amendament aici?

DL. MOȘIU: Eu fac amendament să rămână strada Constructorilor.

DL. PRIMAR: Numele trebuie schimbat, dar probabil sugestia nu e cea mai bună.

DL. MOȘIU: Continuarea străzii, o stradă nouă e normal să aibe altă denumire, dar am și eu o chestie sentimentală, sunt constructor, în 1989 erau 5000 de constructori în acest oraș și cred că merită în memoria lor să fie această stradă.

DL. PRIMAR: Eu v-aș propune să căutăm o altă stradă care să primească numele de Franceso Illy, dar problema cu strada Constructorilor trebuie să o rezolvăm pentru că sunt două străzi cu acest nume. Există multe alte aberații în oraș și asta este una dintre ele. Am venit cu ideea realizării unui dicționar explicativ al numelor străzilor din Timișoara pentru că sunt o mulțime de situații hilare și trebuie să le eliminăm. Nu schimbăm denumirile străzilor doar ca să ne aflăm în treabă, dar o schimbare la multe străzi se impune. Aș propune să căutăm o altă stradă care să poarte numele lui Francesco Illy.

DL. JICHICI: Atunci înțeleg că amendamentul dvs este retragerea punctului 3 din tabelul anexă nr. 1 care se referă la această stradă.

Supun la vot acest amendament:

-16 voturi pentru

-2 voturi împotrivă

-2 abțineri

Supun la vot proiectul în ansamblul său:

-23 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere hală existentă pentru depozitare”, str. Jean Monet nr. 27, Timișoara

DL. JICHICI: Deschid procedura de vot:

-23 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă P+1E”, str. Vadul Călugăreni nr.13-15, Timișoara

DL. JICHICI: Deschid procedura de vot:

-22 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2013 - 22371/23.01.2014 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse referitoare la exercitarea dreptului de preemțiune pentru imobilul din Timișoara B-dul M. Viteazu nr. 3 - Casa Muhle

DL. PRIMAR: Proprietarul Casei Muhle intenționează să vândă această proprietate imobiliară. Există un proces în derulare, după cum știți, la solicitarea noastră, a Primăriei și presupun că și dorința de a vinde este născută din informația că e cam greu ca proprietarul să câștige acest proces pentru că a greșit fundamental. A efectuat acolo lucrări fără autorizație sau nerespectând autorizația care a fost la un moment dat eliberată, nu a îngrijit clădirea care este într-o stare avansată de degradare. În orice caz, proprietarul ne-a adus la cunoștiință că a făcut o evaluare a acelui domeniu imobiliar cu o firmă de specialitate și că valoarea totală a imobilului ar fi de 1, 4 milioane euro, din care 117 mii euro ar reprezenta construcțiile și 1, 317 milioane euro terenul. Valoarea cu mai multe cifre a imobilului în ansamblul său ar fi de 1, 433 milioane euro. Primăria a cerut și ea o evaluare firmei care a câștigat licitația pentru stabilirea unui partener evaluator, e vorba de Consultim SA, și raportul de evaluare întocmit de Consultim SA spune că valoarea construcțiilor este de 37 mii euro, iar valoarea terenului de 469, 3 mii euro, deci valoarea totală a imobilului ar fi, după Consultim SA 506 mii euro. Drept urmare, aproximativ o treime din valoarea pe care o pretinde proprietarul. Părerea mea personală este că nu ar trebui să ne intereseze acest imobil, nici la valoarea de 500 mii euro pentru că imobilul are o foarte mare problemă. Casa aceea trebuie adusă la forma inițială. Nu prea văd cum poate fi adusă la forma inițială având în vedere starea actuală, în orice caz cu bani foarte puțini nu se va putea. Nu cred că este de interes pentru noi să ne agățăm de picioare o piatră de moară. A greșit proprietarul, să suporte consecințele. Acum este doar o informare, dar la un moment dat va fi și un proiect de hotărâre și va trebui să se pronunțe consiliul inclusiv în privința dreptului de preemțiune pe care proprietarul ni-l propune. Nu cred că avem nevoie de o asemenea proprietate. Avem altceva de făcut cu banii și vă dați seama ce s-ar întâmpla și în relația cu opinia publică. Am fi noi proprietarii unei clădiri adusă într-o stare jalnică și nu prea am mai avea cum să reparăm ceea ce alții au stricat.

DL. MOȘIU: Aș dori să facem câteva precizări. În primul rând, în acest caz nu doar țiganii sunt vinovați, pentru că dânșii au avut o autorizație de construire, așa cum știți, pentru extindere și pentru construirea unui bazin la subsol, inclusiv avizul Comisiei pentru Cultură, Patrimoniu. Nu au acționat chiar de capul lor. Următorul aspect ar fi, conform Legii 422/2001 există obligativitatea aducerii acestei construcții în starea inițială. Care este sentința, sau ce se întâmplă, pentru că cred că asta se omite din toate calculele acestea, cine plătește daunele care s-au adus până acum acestei clădiri.

DL. PETRIȘOR: E vorba de luarea la cunoștință a unei adrese, nu de cine suportă, sau nu.

DL. VICEPRIMAR DIACONU: Noi suntem în continuare în proces. Din punctul meu de vedere nu văd cum s-ar putea pune problema dreptului de preemțiune, în condițiile în care noi suntem în două procese, unul penal și unul civil cu el. Nu are cum să vândă imobilul, am fi prejudiciați imediat.

DL. MOȘIU: Asta am cerut și noi, niște lămuriri să știm ce se întâmplă.

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC2013 - 036363/13.12.2013 a Uniunii Sârbilor din România privind funcționarea Liceului Teoretic “Dositei Obradovici”

DL. JICHICI: Este o adresă pe care o luăm la cunoștință

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2013 - 036418/13.12.2013 a SC TIMPRESS S.A. - Timișoara referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 294/18.12.2012 privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice

DL. JICHICI: Este o plângere prealabilă, supun la vot menținerea punctului de vedere. Inițiez procedura de vot:

-14 voturi pentru

-1 vot împotrivă

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Informarea nr. SC2014 - 775/16.01.2014 a Compartimentului Control cu privire la rapoartele de control întocmite în perioada octombrie-decembrie 2013

DL. JICHICI: Luăm la cunoștință și această informare.

DL. PRIMAR: Am trecut prea repede peste subiectul cu Casa Muhle. Noi trebuie să dăm un răspuns unei solicitări. Nu e vorba de o hotărâre ci de un răspuns pe care trebuie să îl dăm. După câte înțeleg, o majoritate clară a consiliului local nu este interesată de dreptul de preemțiune și trebuie să dăm un vot ca să putem formula un răspuns în acest sens. Nu suntem interesați să cumpărăm, acesta trebuie să fie votul.

DL. ȚOANCĂ: Și eu solicit un vot și reiterez ceea ce am spus acum o lună vis avis de situația Spitalului de Oncologie. Nu cred că noi, parafrazând politica guvernului american că nu negoicază cu teroriștii, noi nu avem ce să negociem cu acești oameni care au încălcat legea. Nu vorbim de sume, de oportunități, vorbim de o anumită atitudine mafiotă care nu ne face cinste. Ar trebui să supuneți la vot, pentru că este un vot care nu mai are rost după aceea, citându-l pe dl. viceprimar Diaconu, să cădem pradă unor tehnici de doi bani, de speculații imobiliare. Ei nu au ce să vândă și ne testează reacția. Haideți să le dăm o reacție clară.

DL. PRIMAR: Nu ne interesează să cumpărăm, despre asta este vorba.

DL. JICHICI: Supun la vot refuzul consiliului local de a deschide orice discuție legată de cumpărarea acestui imobil.

Inițiez procedura de vot:

-19 voturi pentru PUNCTUL 1 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind prețul local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM SA

DL. JICHICI: Deschid procedura de vot:

-15 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.

156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A

DL. JICHICI: Deschid procedura de vot:

-15 voturi pentru

DL. SECRETAR: Domnilor consilieri, sunteți 24 în sală și 17 votează. Acuma faceți cum vreți, că chiar dacă a picat se poate reintroduce data viitoare.

DL. ȚOANCĂ: Nu cred că mai suntem 24.

DL. SECRETAR: Sunteți 22, acuma toată lumea e obosită pentru că nu ați fost învățați cu atâta muncă.

DL. ȚOANCĂ: Dl. Secretar în mandatul 2004-2008 și la 9 seara terminam.

DL. SECRETAR: În mandatul acesta este cea mai lungă și pertinentă ședință și așa ar trebui să fie toate ședințele până la 12 noaptea.

DL. PRIMAR: Au fost 17 voturi exprimate din 22. Deci 5 membrii ai Consiliului Local nu doresc să voteze sau?

DL. CIUHANDU: Nu știu cine nu a votat, eu pot să vorbesc doar în numele meu. Am afirmat-o de foarte multe ori că nu voi vota niciodată proiectele pe care le voi primi pentru prima dată înainte cu o zi. Nu au fost în comisia mea.

DL. ȚOANCĂ: Vineri au fost în comisii materialele suplimentare. Eu cel puțin le-am văzut. Înțeleg că nu votați niciun proiect suplimentar?

DL. CIUHANDU: Nu

DL. ȚOANCĂ: Atunci să se voteze doar cele simple, cele cu două treimi nu are rost.

DL. PRIMAR: Retrag atunci punctele care necesită 18 voturi.

DL. MOȘIU: Au plecat oamenii dvs., noi suntem în sală.

DL. CIUHANDU: Toate materialele care nu vin pe comisii așa cum trebuie să vină, grupul PDL nu va vota. Este o decizie politică, nu o luați personal. Dacă nu le am marți în comisie, puteți să convocați câte ședințe vreți după aceea că noi nu vom vota.

DL. ȚOANCĂ: Uitați-vă la anexa de pe ordinea de zi, punctele 7,8,9 sunt derivări din buget, deci de asta au venit acum și sunt lucruri care sunt importante.

DL. CIUHANDU: Eu știu un singur lucru: că aveți 18 voturi, nu aveți decât să vi le asigurați.

DL. ȚOANCĂ: Retrageți atunci cele cu două treimi și le votăm doar pe cele simple.

DL. PRIMAR: Retrag atunci proiectele care necesită 18 voturi.

DL. VICEPRIMAR DIACONU: Punctul nr. 15 este legat de o finanțare europeană pentru o fabrică de panouri fotovoltaice în Parcul Industrial din Freidorf. Dacă nu se votează, aceste acte trebuiesc depuse până în martie, nu se realizează.

DL. PRIMAR: Vă rog să îl votați măcar pe acesta. Punctul 15 este o situație excepțională, alocarea unei suprafețe de teren din Parcul Industrial Freidorf în vederea dezvoltării acolo pe fonduri europene a unei fabrici de panouri fotovoltaice.

DL. JICHICI: Stimați colegi vă propun să trecem mai departe

PUNCTUL 3 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr.

203/04.04.2013, nr. 418/30.07.2013, respectiv nr. 613/10.12.2013

DL. ȚOANCĂ: Scoateți-l că e legat de punctul 2. Nu are rost să îl supunem la vot.

DL. URSU: Punctul 3 este legat de punctul 2, este modificarea regulamentului care implică punctul 2, modificarea contractului de concesiune.

DL. PRIMAR: Așa este. Retrag și punctul 3.

PUNCTUL 4 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.639/16.12.2013 prin care s-a aprobat organizarea și funcționarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2014 - 2015

PUNCTUL 5 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor reglementări privind gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Timișoara

DL. ORZA: Nu am putut să văd proiectul pentru că am înțeles că a fost doar la comisia 2 și am discutat puțin înainte de ședință cu dl. Bere. Mie mi se pare prohibit prețul acesta pentru adopția la distanță. Noi ar trebui să încurajăm adopția la distanță astfel încât să eutanasiem cât mai puțini câini, să dăm posibilitatea fie străinilor, fie românilor să facă această adopție la distanță. Mie personal, din discuțiile pe care le-am avut cu diverse ONG-uri, prețul mi se pare prohibitiv, adică descurajator pentru a face această adopție.

DL. VICEPRIMAR DIACONU: Adopția la distanță este legată de tariful de cazare din contractul cu Danyflor. Noi prin lege nu avem posibilitatea de a subvenționa tariful de adopție la distanță. Sunt pur și simplu însumarea tarifelor din contractele de concesiune a managementului populației canine.

DL. ORZA: Ce anume intră în acest preț? Unii spun că intră anumite operațiuni, alții spun că nu intră.

DL. BERE: În acest preț intră staționarea și hrana câinilor. Așa cum știți, aceste tarife au fost aprobate prin hotărâre de consiliu în anii trecuți. Nu modificăm nimic, normativele ne obligă ca să promovăm prețurile care sunt acum prevăzute în hotărârea de consiliu local, urmând a se realiza o nouă licitație, după care vor fi alte prețuri. Acestea sunt prețurile actuale iar din punct de vedere al adopțiilor la distanță vreau să vă spun că normativele prevăd foarte clar faptul că nu pot fi adoptați de la distanță decât o treime din numărul câinilor care sunt în adăpost și care este autorizat de Direcția Sanitar Veterinară. Acum avem autorizat un număr de 500 de câini deci adopții la distanță nu pot fi mai mult de 170 de câini.

DL. JICHICI: Dacă nu aveți amendamente supun proiectul de hotărâre la vot. Inițiez procedura de vot:

-15 voturi pentru

PUNCTUL 6 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 354/24.09.2009 și nr.

8/15.01.2013

PUNCTUL 7 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația „BASCHET-CLUB TIMIȘOARA”

DL. JICHICI: Deschid procedura de vot:

-15 voturi pentru

PUNCTUL 8 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea Municipiului Timișoara pentru clubul sportiv „Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timișoara”

DL. JICHICI: Deschid procedura de vot:

-17 voturi pentru

PUNCTUL 9 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru „ACS Poli Timișoara”

DL. RUȘEȚ: Prin acest proiect de hotărâre să punem și un membru în consiliul director, introducând un nou articol, ca să nu se facă un nou proiect, având în vedere o recomandare a compartimentului de control al Primarului.

DL. JICHICI: Dl. consilier, va trebui să modificăm și titlul hotărârii.

DL. RUȘEȚ: Atunci va trebui inițiat un alt proiect de hotărâre.

DL. PRIMAR: Vom iniția pe data viitoare când vom stabili consiliul de administrație.

DL. JICHICI: În regulă, înțeleg că retrageți amendamentul.

Deschid procedura de vot:

-16 voturi pentru

PUNCTUL 10 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara

Adresa nr. SC2014-001588/23.01.2014 a Liceului Tehnologic Agricol “Petru Botiș” privind solicitare finanțare pentru lunile septembrie-decembrie 2014

DL. JICHICI: Luăm la cunoștință această adresă.

PUNCTUL 12 ANEXĂ

Adresa nr. SC2014 - 001839/27.01.2014 a Liceului Teoretic “Dositei Obradovici” privind susținerea financiară a funcționării cu efective sub limitele medii prevăzute de lege.(completare la Adresa nr. 1738/13.12.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2013 - 036418/13.12.2013 - pct 27 de pe ordinea de zi)

DL. JICHICI: Luăm la cunoștință această adresă.

PUNCTUL 13 ANEXĂ

Adresa nr. SC2014 - 001857/27.01.2014 a Biroului Individual Notarial Topală Elena prin care solicită diminuarea chiriei stabilită prin HCL nr. 71/2013

DL. JICHICI: Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 14 ANEXĂ

Adresa nr. SC2014 - 001887/27.01.2014 formulată de Societatea Profesională Notarială “Sichim Ioana - Noțingher Teodora “ prin care solicită reanalizarea chiriei stabilită prin HCL nr. 71/2013

DL. JICHICI: Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 15 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație public deschisă a unei suprafețe de teren de 10.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara

DL. JICHICI: Este vorba de acel proiect cu finanțare europeană. Este nevoie de 18 voturi.

Deschid procedura de vot:

-23 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință

DL. JICHICI: Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 17 ANEXĂ

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de 660 mp. teren din imobilul din Timișoara, str. Pastorilor nr.1 către Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență Formațiunea de Intervenție Rapidă pe Bază de Voluntariat “SALVO”

DL. JICHICI: Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 18 ANEXĂ

Informare Timpark

DL. JICHICI: Avem o informare legată de Timpark.

DL. PRIMAR: Stimați colegi, avem un număr foarte mare de solicitări de abonamente gratuite la Timpark, din partea a foarte multe instituții ale statului. Sunt aproximativ 1500 de solicitări până în momentul de față și trebuie să luăm o hotărâre. După părerea mea, ori aprobăm tot, ori nu aprobăm nimic pentru că e greu de explicat unei instituții care ne e la fel de apropiată, la fel de dragă de ce nu i-am aprobat, dacă la o alta am aprobat. 1500 de abonamente gratuite înseamnă o povară pentru SDM. Este o realitate pe care trebuie să o subliniem. Dacă vrem să legăm de gâtul SDM această povară, o facem, dar să știm dimensiunea problemei. Vă rog să vă pronunțați. V-am spus numărul aproximativ, avem aici situația exactă. Eu cred că este foarte important ce își dorește Consiliul Local.

DL. GEANĂ: Câte instituții sunt?

DL. PRIMAR: O mulțime de instituții.

DL. GEANĂ: Și se acordă de la portar până la director, sau cum?

DL. PRIMAR: Vin sub semnătura șefului instituției solicitările care cuprind zeci și zeci de persoane, în unele cazuri chiar peste 100 de persoane.

DL. GEANĂ: Asta e puțin nesimțire din partea celor care cer acest lucru.

DL. PRIMAR: Aceasta este tradiția, sau cel puțin așa se afirmă. Eu când eram rector al Universității Politehnica Timișoara n-am cerut gratuitate la Primărie ci am plătit, sigur a plătit Universitatea un număr de abonamente. Dacă ne putem permite să fim generoși, sigur să fim.

DL. GEANĂ: Dar nu putem tria dintre ele?

DL. CIUHANDU: Dl. Ursu e aici și ar putea să ne spună cel puțin informativ, înainte de 2012, dacă erau și câte erau atunci?

DL. URSU: Înainte de 2012 solicitările acestea se aprobau în Consiliul de Administrație al societății.

DL. CIUHANDU: Câte erau?

DL. URSU: De ordinul a 1000- 1200.

DL. CIUHANDU: Acuma sunt 1500 pentru că încă nu au aflat foarte mulți și în momentul în care vor afla că acordăm tuturor instituțiilor, bănuiesc că într-un an de zile se vor dubla. Dacă se duce un angajat la șeful lui că are și el nevoie că stă prost, îl va trece pe listă. Nu știu care ar fi varianta cea mai corectă. Mie mi se pare interpretabil, adică dacă ești prieten cu cineva din Consiliul de administrație, sau ai o intrare, vei primi, dacă nu ai nu vei primi. Ori nu dăm la nimeni, ori dacă dăm atunci mi se pare corect să se stabileascxă în Consiliul Local care sunt instituțiile și câte dăm pentru fiecare instituție și mi se pare corect să vină și instituția cu puțin, 20% sau oricât, pentru că problema nu e că instituția, spre exemplu la Politehnică, are 10 mașini și acelea primesc gratuitate. Bănuiesc că se vine și cu o listă a angajaților care lucrează acolo și au mașinile lor personale, pentru că noi nu avem cum să verificăm. Și pun atunci întrebarea, de ce nu ar primi atunci și profesorii și medicii și asistentele și chiar și cei care lucră la privat.

DL. PRIMAR: Aceasta este problema, de aceea s-a ajuns la 1500 și sigur se poate ajunge și la mai mult de atât. Noi la nivelul executivului ce putem spune? Eu ce pot spune unei solicitări, și nu vreau să exemplific. Dacă nu se aprobă, atunci e una, dacă se aprobă eu nu pot să fac distincție între un conducător al unei instituții foarte respectabilă și el ca persoană foarte respectabil și altă instituție, altă persoană. N-am cum să fac distincție.

DL. SANDU: Dl. Primar cred că ar fi important ca un prim pas să fie lista instituțiilor și un număr de abonamente pentru fiecare instituție în parte, pentru că există instituții mai mari, instituții mai mici, instituții care au activitate legată nemijlocit de posibilitatea de a ajunge cu mașina în alte zone și atunci ar trebui tratată fiecare poziție separat și un număr de abonamente repartizat fiecărei instituții.

DL. ȚOANCĂ: Corect. Dl. Primar, noi am primit lista la nivel de AGA înainte, dar nu au primit-o toți consilierii. Eu propun să multiplicați acea listă care era la președintele de ședință, iar la proxima ședință AGA pe care o vom avea în luna februarie să fim toți și să votăm în cunoștință de cauză. Noi am vrut la nivel de AGA să votăm, dar probabil ați vorbit cu dl. viceprimar și ați spus să lăsăm responsabilitatea Consiliului Local. Nu mor două săptămâni până întrunim AGA. Acum suntem și puțini și obosiți și subiectivi; nici nu avem listele în față. Eu am văzut lista pentru că am condus AGA, dar colegii mei nu au văzut listele.

DL. CIUHANDU: Dl. Primar, mai e o întrebare. Dacă deja s-au dat pentru anul acesta?

DL. PRIMAR: Sunt cu titlul gratuit și s-au dat printr-o neînțelegere, dar ele oricum sunt gratuite și oricând pot fi sistate. Nu e nicio problemă. Dacă ar fi fost cu plată, desigur era mai delicat. Pot fi sistate. Sunt valabile acuma până la o hotărâre. Dacă Consiliul hotărăște că nu se mai dau se ia o dispoziție de anulare a valabilității. S-a beneficiat de gratuitate 2 luni și nu cred că se poate cineva plânge.

DL. CIUHANDU: Dl. Ursu, v-au afectat cumva, aveți ceva nemulțumiri? În 2010-2011-2012 v-au afectat cumva aceste abonamente?

DL. URSU: Ele au grevat veniturile societății, evident.

DL. ȚOANCĂ: Câte abonamente ați apucat să dați din cele 1500?

DL. URSU: Sunt eliberate circa 600 de abonamente. Sunt abonamente exceptate de la plată.

DL. DIMECA: Și câte instituții sunt? În jur de 22?

DL. URSU: Nu am lista în față, dar sunt mai multe.

W ___ z\

DL. BÎRSĂȘTEANU: În calitate de director al Spitalului Județean solicit să îi includem și pe cei 2500 de angajați ai Spitalului Județean. Mi se pare la fel de importantă activitatea pe care o facem noi ca și cea a nu știu cărui inspectorat. Vreau să vă reamintesc, ca să nu creăm cetățeni de rangul 2, media salariilor nete pe instituția în care lucrez e de 1300 de lei. Nu e 4000 de lei.

DL. PRIMAR: Vă pot prezenta lista celor 56 de instituții: telecomunicații speciale, IPJ - Biroul Rutier, IPJ - Servicii Investigarea Fraudelor, Oficiul Național pentru Jocuri de noroc, SRI, Tribunalul Timiș, Curtea de Conturi, DNA, ANAF, Inspectoratul teritorial de Muncă, Direcția de Sănătate Publică, Agenția pentru Protecția Mediului, ASPIS Timiș, Garda Națională de Mediu, Societatea Culturală Banatul, SPC Rpcif, MAI - Serviciul Operațiuni Speciale, Athletic Club Maraton, Mănăstirea Șag, Casa de Copii Odniel, Organizația Salvați Copiii, Serviciul Maltez, IPJ - Secția 4, IPJ- Secția 2, IPJ - Brigada de combatere a criminalității, Jandarmeria - Compartimentul Cercetare, IPJ - Baza de Date, Federația Caritas, Universitatea Politehnica, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș

w _

DL. BÎRSĂȘTEANU: Opriți-vă că rămân doar pensionarii.

DL. PRIMAR: Mai sunt puține. ACS Poli Timișoara, Direcția de Finanțare Timișoara, Direcția Regională de Statistică, Protecția Consumatorilor, Inspectoratul Școlar Timiș, Consiliul Județean Timiș, ISU Banat, Fundația pentru Voi, Fundația Speranța, teatrul Național, Secția 1 poliție - Investigații Criminale, Secția 3 poliție, Secția 5 Poliție, Consiliile de cartier, Primăria Giarmata, Inspectoratul Județean de Poliție - Serviciul Logistic, Poliția de Frontieră, Consiliul Concurenței, DIICOT, Parchetul de pe lângă ICCJ, Serviciul Transport și Siguranța Circulației.

Sunt 57 de instituții și 1489 de solicitări.

DL. CIUHANDU: Domnule Primar, eu susțin să dăm gratuitate totală ca la RATT și nu mai are nici dl. Ursu probleme.

DL. DIMECA: Poate ar trebui făcută o gratuitate la un nivel de 2, 3, 4, 5 pe instituție și restul cu o reducere de 50%.

DL. PRIMAR: Eu cred că aici putem aplica doar soluția ori, ori. Nu cred că merg căi de mijloc.

w _

DL. BÎRSĂȘTEANU: Eu propun să plătească toți. Vă rog să luați notă de amendamentul meu.

DL. JICHICI: E propunerea domnului consilier Bîrsășteanu. Supun la vot propunerea ca toate aceste instituții enumerate să plătească integral abonamentul Timpark.

Inițiez procedura de vot:

-20 voturi pentru

Propunerea a fost acceptată.

DL. PRIMAR: Acum este simplu.

Dl. DIACONU: Avem o informare pentru Zilele orasului Novi-Sad. Supun la vot desemnarea a doi consilieri care sa participe in perioada 31 ianuarie- 02 februarie 2014 la aceste manifestari si aprobarea cheltuielilor de deplasare. Dl. TOANCA: Din partea USL propun pe domnul Geana Nistor.

Dl. PETRISOR: Propun pe domnul Boglut Dorel.

Dl. JICHICI: Cine este pentru aceste propuneri?

-20 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Interpelările consilierilor municipali

DL. JICHICI: Stimați colegi, propun ca dacă există interpelări, având în vedere că s-au făcut mai toate interpelările în cursul ședinței, cele care au rămas să se facă în scris.

DL. ȚOANCĂ: Împreună cu alți colegi și în special cu dl. Rușeț vă rog să vă gândiți la nivel de grup, să implementăm până la ultima consecință Ordonanța 109, în sensul că, în toate marile orașe din România, Adunările generale ale acționarilor, la societățile comerciale și regiile subordonate consiliului local, nu sunt formate din totalitatea consilierilor și atunci pe criteriu de reprezentativitate în Consiliul Local să facem un grup AGA restrâns, de 7 sau 9 consilieri, reprezentând spectrul politic și proporționalitatea din Consiliul Local, pentru că ,ați văzut, și la cele 5 ședințe AGA pe care le-am avut înainte am fușărit, și bugetul și HCL 300 ș.a.m.d. Să o gândim, să o facem și atunci este mult mai simplu ca 7 sau 9 consilieri, reprezentând evident Consiliul Local, să se întâlnească la nivel de AGA.

D-NA WOLF: Vis a vis de adresa Liceului Obradovici, Timișoara se distinge prin multiculturalitate, care este asigurată și de spectrul larg de școli al minorităților. Conform Legii 1 școlile se organizează și în funcție de plata/elev și este clar că o școală pentru o minoritate, care are și necesități mai mari, în momentul în care nu atinge un anumit număr de elevi pe clasă nu poate să se organizeze și să se plaseze pe aceste costuri. Rugămintea mea este să se analizeze posibilitatea ca Primăria să susțină acest liceu și eventual, dacă e posibil să ni se propună și un proiect în acest sens. În același sens ar fi de analizat și posibilitatea de a susține Liceul Agricol.

DL. VICEPRIMAR DIACONU: În momentul în care am votat rețeaua școlară ne-am asumat inclusiv finanțarea ei dincolo de costurile/elev. Ca atare, sumele din buget pentru personal și pentru cheltuieli materiale sunt mai mari decât cele pe care le primim și sunt licee pe minus, 80% dintre ele. Ar însemna ca pentru fiecare dintre acestea să facem o propunere de aviz conform. Am avizat toată lista.

DL. STOIA: Și școlile românești din Serbia funcționează cu un număr redus de elevi și cred că ar trebui să sprijinim școala sârbească în măsura posibilităților.

DL. PRIMAR: Sigur. O sprijinim, așa cum a spus și dl. viceprimar Diaconu. Aprobând rețeaua școlară ne-am asumat implicit susținerea ei, asta înseamnă susținerea inclusiv a Liceului sârbesc.

DL. GEANĂ: Din partea Partidului Conservator revin cu rugămintea și promisiunea pe care ne-ați făcut-o pentru consiliile de administrație. Pe noi, din nou ne-ați lăsat afară. Ne-ați promis anul trecut două locuri.

DL. ȚOANCĂ:  Implementăm 109 acum și e loc pentru toți oamenii

competenți.

DL. JICHICI: Dl. consilier, cred că propunerea pe care a făcut-o dl. radu Țoancă este validă, discutăm noile componențe pentru AGA.

Vă mulțumesc.

SECRETAR,

IOAN COJOCARI


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Cons. CIPRIAN JICHICI