Proces verbal din 26.06.2014

Proces-verbal al ședinței ordinare din 26.06.2014

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 26 -06-2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. DOREL BOGLUȚ

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 24;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului

Timisoara Nr. 690/20.06.2014

ORDINEA DE ZI:

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 06.06.2014.

 • 2. Interpelările consilierilor locali.

 • 3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a manadatului de consilier local al domnului Bîrsășteanu Florică.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 31 Martie 2014 al Municipiului Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Timișoara în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Timișoara în fața instanțelor judecătorești și a notarilor publici.

 • 6. Proiect de hoărâre privind demararea procedurilor necesare în vederea conversiei în acțiuni a obligațiilor fiscale a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.

 • 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Herculane nr.139.

 • 8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 356/18.06.2013.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 361/18.06.2013.

 • 11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a cotei de din terenul situat în Intrarea Coșarilor nr. 5, înscris în C.F. nr. 406065 Timișoara nr. Top 22503/19, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

 • 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Fratelia nr. 2, înscris în C.F. nr. 428047 Timișoara nr. Top. 2190/635 -637/a/2/2, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

 • 13. Proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/14.10.2002.

 • 14. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a străzii Laurențiu Nicoară, tronsonul dintre str. Paul Constantinescu și liniile de cale ferată.

 • 15. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului cu nr. Cad. 437926 proprietatea Municipiului Timișoara, în vederea construirii „Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință din Timișoara, P-ța Libertății nr.1, către Compartimentul Județean de Dezvoltare Rurală Timiș.

 • 17.Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract de închiriere cu Universitatea de Vest, privind spațiul cu altă destinație situat în Timișoara, P-ța Libertății nr. 1.

 • 18. Proiect de hoărâre privind aprobarea documentației de subapartamentare a apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Timișoara, str. Eroilor de la Tisa nr. 26.

 • 19. Proiect de hoărâre privind aprobarea documentației de subapartamentare a apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timișoara, str. Eroilor de la Tisa nr. 26.

 • 20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 3, la prețul de 91.000 lei, situat în imobilul de pe Bulevardul 16 Decembrie 1989, nr.11, parter.

 • 21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD - subsol, la prețul de 40.000 de euro, situat în imobilul din Bd. Regele Carol I (fost Bd. Tinereții) nr.3.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării activelor fixe de natura domeniului public, date în administrare și folosință către AQUATIM S.A.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Poliției Locale Timișoara la „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național „ -2014 în vederea achiziționării 1 (unui) autovehicul prin acest program.

 • 24. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de informare publică prin difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a ședințelor de plen ale Consiliului Local Timișoara.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în Municipiul Timișoara - zona de sud.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în Municipiul Timișoara - zona de nord.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 193/23.11.2012.

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 57/25.02.2014 privind stabilirea ordinii de prioritate și a modalității de repartizare a locuințelor care vor fi proprietatea Municipiului Timișoara, situate în strada Polonă nr. 19.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii”, proiect propus și câștigat de Colegiul Național “C.D. Loga” din Timișoara și finanțat prin POSDRU

 • 30. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuției financiare din partea Municipiului Timișoara pentru „ Asociația Baschet Club Timișoara” pentru anul 2014.

 • 31. Proiect de hotărâre privind susținerea financiară pentru implementarea proiectului „ Dă glas generației tale!”.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.243/23.04.2013.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examentul de atestare a calității de administrator de imobile.

 • 34. Adresa nr. SC2014 - 013676/10.06.2014 a Direcției Secretariat General referitoare la Adresa Asociației Pro Democrația privind propuneri de modificare și completare a Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 35. Adresa nr. SC2014 - 013381/23.05.2014 a S.C. BODY BUILDING FITNESS S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 35/2014 privind aprobarea pentru scoaterea la licitație publică deschisă, în vederea închirierii, a unor spații disponibile, situate în incinta Sălii Polivalente Olimpia Timișoara.

36.Informarea nr. SC2014 - 13688/30.05.2014 a Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale privind situația imobilului situat in Timișoara, str. Martir Leontina Bânciu nr. 5(fosta str. Ocsko Terezia , fosta str. Narciselor) în care iși desfășoara activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 19.

 • 37. Adresa nr. SC2014 - 013782/28.05.2014 a Filarmonicii Banatul Timișoara referitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin suplimentarea fondurilor prevăzute.

 • 38. Adresa nr. 9230/20.05.2014 a S.C. COLTERM S.A. cu draftul de contract privind vânzarea-cumpărarea de energie termică produsă de SIFEE TERRA HEAT S.R.L.

39.Sinteza Activității domnului Traian Stoia - Viceprimar, înregistrată cu nr. SC2014 - 014805/10.06.2014.

40. Raportul de activitate pe anul 2013 al domnului Vasile Rușet - consilier local , înregistrat cu nr. SC2014 - 014873/10.06.2014.

4 1 .Raportul de activitate pe anul 2013 al doamnei Adelina Tîrziu - consilier local, înregistrat cu nr. SC2014 - 015153/12.06.2014.

42.Raportul de activitate pe anul 2013 al domnului Nistor Pavel Geană -consilier local, înregistrat cu nr. SC2014 - 015347/16.06.2014.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu

Dl. BOGLUȚ: Bună ziua domnule primar, bună ziua domnilor consilieri, stimați invitați, azi începem lucrările din 26.06.2014 ale consiliului local. Avem pe ordinea de zi 42 de proiecte și avem o anexă la ordinea de zi suplimentară. Invit pe dl. Primar referitor la anexa la ordinea de zi suplimentară pentru a face comentarii dacă este nevoie.

Dl. PRIMAR: Bună ziua tuturor. V-aș ruga să acceptați pe ordinea de zi suplimentară câteva proiecte pe care vi le-aș prezenta.

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Paul Neagu.

Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara lui Henry Coursaget.

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Janette Lorent.

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Marc Lorent.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 286/2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la et.I din Str. Polonă nr. 19, pentru obținerea unor apartamente cu 2 camere.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei-părți ce revine Municipiului Timișoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflați în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Dacă-mi îngăduiți înainte de a trece mai departe la ultimele două v-aș spune câteva cuvinte. Noi am aprobat la un moment dat să unificăm câte două unități locative din acel bloc pe care l-am achiziționat pe str. Polonă, pentru a creea condiții de locuit și 5

pentru familii având în vedere că dimensiunile acelor unități locative chiar dacă ele unitățile sunt într-o stare excelentă sunt mici. A venit ulterior o propunere a d-nei Ramona Olteanu să facem astfel de grupări și la parter având în vedere că sunt și persoane cu dizabilități fizice care sunt pe lista de așteptare la locuințe. Plecând de aici și văzând că nevoia e mai mare de fapt pentru unități locative mai mari, am venit cu această propunere și ca să valorificăm acele locuințe, v-aș ruga să agreeați proiectul pentru azi. Celălalt proiect este menit să ne permită să obținem cât mai promt un plus de venituri din partea RATT pentru publicitatea făcută pe stâlpi.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 206/26.05.2009.

Raportul de activitate al d-lui Grigoroiu Grigore.

Raportul de activitate al d-nei Olteanu Ramona.

Informarea nr. SC2014 - 16459/25.06.2014 a Corpului de Control și Antifraudă cu privire la rapoartele de control întocmite de Corpul de Control și Antifraudă al Primarului în perioada ianuarie - mai 2014.

Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010 și Hotărârea Consiliului Local nr. 301/29.07.2010 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara”.

Proiect de hotărâre privind anularea atribuirii în proprietatea d-lui Popescu Stelian - beneficiar al Legii nr.44/1994 (privind veteranii de război și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de razboi) a parcelei cu nr. Topo 19801/17/1/9 în suprafață de 500 mp, înscrisă în CF nr. 436742 Timișoara.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare”, zona Freidorf, între str. Dumitru Gruia și str. Prepeliței, CF nr. 423933, nr. Cad A1112/2 Timișoara.

Proict de hotărâre privind aprobarea valorilor terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului conform H.G. 849/2009 conform Anexei.

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 37/25.02.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara și aprobarea documentației de atribuire.

O problemă stringentă, la ordinea zilei de alaltăieri. Nu numai de azi. Vorbind evident la figurat.

Raportul de activitate al Primarului Municipiului Timișoara pe anul 2013.

Raportul de activitate al viceprimarului Municipiului Timișoara dl. Dan Diaconu, pe anul 2013.

Acestea ar fi proiectele pe ordinea suplimentară. Și v-aș ruga acum după ce ați luat la cunoștință despre ce este vorba să fiți de acord să le includem pe ordinea de zi și să le susțineți.

Dincolo de această intervenție v-aș ruga să-mi permiteți să vă fac domnule președinte de ședință să fac și o informare. Ați primit cu toții mici daruri din partea d-lui director Bere și ați remarcat cel puțin pe caschetă ați văzut și pe tricou și pe celălalt material fosforescent Zilele Energiei Timișoara 2014. Direcția de Mediu a Primăriei s-a implicat puternic în marcarea așa cum se cuvine a Zilelor Energiei în orașul nostru, au fost achiziționate 10 biciclete, 5 pentru bărbați, 5 pentru femei și azi de la ora 18 din fața primăriei sunteți invitați să participați la o acțiune care va marca Zilele Energiei și desigur va face vizibil faptul că azi este o asemenea zi. După cum cunoașteți noi suntem foarte preocupați să eficientizăm energetic orașul nostru să valorificăm sursele de energie regenerabile și în această ordine de idei chiar și pe ordinea de zi avem un proiect, vom vedea dacă îl vom lăsa așa pentru că acum am fost abordat de directorul interimar de la Colterm vizavi de acest proiect și o să-l rog la momentul potrivit să aibă o intervenție dar în orice caz vreau să scot în evidență că ne preocupă în mod special să promovăm și conceptul de smartcity pe toate dimensiunile sale concept extrem de complex și în mod special pe dimensiunea aceasta energetică. Vreau să vă asigur că vrem să valorificăm toate resursele și în primul rând deșeurile și biomasa și resursele termale pe care le avem în orașul nostru. Este o preocupare pe care o inițiem acum și avem șanse să avem o finanțare foarte importantă în cadrul unui parteneriat pentru valorificarea energiei geotermale existentă în subsolul orașului nostru. Nici într-un caz nu se pune problema valorificării apei de care s-ar fi dat la subpasajul de la Michelangelo, ați tot auzit această bazaconie că s-ar fi descoperit apă termală, apa termală nu este la 20 de m. La cât s-a săpat acolo, apa termală este la mii de metri adâncime, deci acolo normal că se găsește apă cum se găsește oriunde unde se sapă în orașul nostru dar nu apă termală. Dar vrem să valorificăm apa termală chiar așa de la mii de metri adâncime, 3-4 mii de metri adâncime cum este ea în Timișoara. Aceasta ar fi intervenția dacă doriți poate să anticipez o de așteptat întrebare, de ce nu este pe ordinea de zi un punct care să prevadă completarea consiliului local cu un alt membru în urma vacantării unui loc prin plecarea d-lui Florin Bârsășteanu la București. Eu am făcut un, am scris un comunicat pe care l-am dat publicității și am exprimat opiniile eu zic limpede acolo, dar ce este important în contextul consiliului local dincolo de componenta politică a subiectului, este că eu ca primar trebuie să știu în mod indubitabil, cum se procedează într-o astfel de împrejurare pentru că nu am fost consiliat juridic de o manieră neechivocă. Prin urmare m-am adresat Autorității Electorale Permanente, am pus și am spus lucrul acesta în finalul acelui comunicat și am adresat întrebarea prezentâtnd cazul nostru concret. Aștetăm răspunsul, dacă autoritatea va spune că e nevoie de semnăturile liderilor partidelor care au constituit Uniunea în numele căreia s-a candidat, atunci desigur trebuie să urmăm o procedură în afara consiliului, în consiliu procedura e aceeași. Dacă autoritatea va spune că într-o astfel de speță se pronunță doar partidul al cărui candidat este următorul pe listă, atunci procedăm ca atare. Așa cum s-a încercat să se procedeze acum. Dar avem nevoie de un răspuns scris care este de natură juridică și nu de natură politică. Și cum m-am angajat și prin acel comunicat evident că din poziția mea de primar voi respecta ce spune autoritatea. Ce fac eu ca președinte al unui partid nu are legătură cu ce fac din postura de primar. Ca primar am nevoie de o rezoluție în acest sens din partea unei instituții care are abilitarea să dea o astfel de rezoluție și care este Autoitatea Electorală Permanentă. Vă pot da dacă vreți și data când m-am adresat Autorității Electorale Permanente și eu vă propun să ne manifestăm în consiliul local împreună pentru Timișoara. Disputele politice sunt dispute politice și vom avea și pe viitor din când în când probabil și teme politice așa cum a fost cea de data trecută când a fost eminamente politică, schimbarea unui viceprimar, pot să apară și alte subiecte politice dar când avem pe ordinea de zi proiecte administrative pur administrative pentru orașul nostru pentru cetățenii orașului nostru, cred că atunci trebuie să ne pronunțăm după cum ele sunt bune sau nu sunt bune. Și nu să ne poziționăm politic și să ne războim între noi pentru că am dezonora postura în care am ajuns. Eu am spus data trecută nu cred că ne putem declara mândri de atmosfera în care s-a desfășurat ședința de data trecută, dar trecem peste acel episod, până la urmă s-au întâmplat lucruri chiar mai grave decât cele din această sală de data trecută, am văzut cu toții imagini și din Cehia și din Japonia și din diverse alte state chiar de la nivel parlamentar în care atmosfera a degenerat și la noi a degenerat trebuie să recunoaștem dar îndemnul meu este să depășim momentul să ne vedem de treabă și să facem ceva util pentru Timișoara. Iar în plan politic nici o problemă putem avea oricâte dispute pe scena politică, aici e o scenă administrativă în cel puțin 99% din timp. Vă mulțumesc.

Dl. SIMONIS: Domnule președinte, domnule primar, vă anunț că grupul PSD nu va vota proiectele suplimentare, prin urmare nu vom vota nici suplimentarea ordinei de zi, acesta ar fi primul lucru pe care aș vrea să-l spun. Al doilea lucru este acela că totuși eu sunt cel care a depus în numele PSD adresa către consiliul local. Exact către consiliul local, adresă pe care nu o regăsesc azi în nici unul din documentele pe care le am azi în față, prin urmare consider că cineva fără să acuz neaparat o persoană, obstrucționează dreptul consiliului local de a coresponda cu partidele politice cel puțin pentru că acea adresă cred eu trebuia să intre în plen, chiar fără aviz juridic chiar fără eu știu ce sau chiar și cu completări dacă era nevoie din partea aparatului administrativ, dar să o avem în plen pentru că era adresată consiliului local. În al treilea rând sau al treilea lucru pe care aș putea să-l spun este că dvs. ca și președinte al PNL ați semnat o dată lista USL de candidați și ați și ștampilat-o în 2012 când s-au depus candidaturile USL. Prin urmare exact ordinea pe care azi încercăm s-o aflăm de la Autoritatea Electorală, practic am votat-o și ați ștampilat-o inclusiv dvs. ca și copreședinte al USL. Nu știu ce se va întâmpla în cazul în care prin absurd Autoritatea Electorală va constata sau va decide că e nevoie de semnătura președintelui PNL pentru următorul loc supleant sau următorul loc în consiliul local. M-ar interesa ce veți face în contextul în care vă va veni un răspuns prin care vi se va spune că e nevoie și de semnătura dvs. ștampila PNL și dacă, încerc să anticipez cumva răspunsul dvs. sper să nu greșesc, dacă cumva nu veți dori să semnați acel document prin care e nevoie de semnătura și a PNL dacă nu vă gândiți că există posibilitatea să blocați consiliul local pentru că totuși consiliul local este format din 27 de membri iar acum suntem 26.

Dl. PRIMAR: Am primit o adresă și evident că vom răspunde și acelei adrese. Am vrut să răspund după ce am un răspuns din partea Autorității Electorale dacă răspunsul va veni promt, altminteri, în termenul legal voi da un răspuns oricum PSD la acea inițiativă. Răspunsul la prima întrebare. Răspunsul la a doua întrebare nu-l pot da acum pe ipoteze, dar acum discutați cu primarul Nicolae Robu nu cu președintele PNL Nicolae Robu. Ce va face președintele PNL Nicolae Robu dacă Autoritatea Electorală Permanentă va spune că și el trebuie să semneze vom discuta pe scena politică nu în consiliul local. În consiliul local discutăm după ce se clarifică lucrurile de pe scena politică, vă spun sincer că nu e luată o decizie ce voi face, vom discuta pe scena politică. În orice caz eu sunt deschis cu dvs. și întotdeauna sunt un om deschis mi-am spus gândurile în acel comunicat și vă rog să reflectați și dvs. asupra problemei ridicate acolo. Poate nu toată lumea este familiarizată cu ea a luat contact cu abordarea mea. La început s-au stabilit 8 locuri pentru PNL și 7 pentru PSD din primele 15 locuri pe care le-am presupus eligibile și presupunerea s-a dovedit corectă, PNL a pus la dispoziție în primul moment un loc din cele 8 pentru PC care era aliat, ulterior prin mișcările care au avut loc încă un loc care revenea PNL a ajuns să revină PC și vorbim detașat de oameni nu vreau să se supere cei doi colegi de la PC discutăm principii. Așa, vă întreb eu corect este ca acum PNL să aibă 6 locuri și PSD să beneficieze de 9? Când raportul inițial era 8 la 7 pentru PNL? Nu era mai onorabil ca PC să spună noi nu mai mergem alături de PNL ne-am orientat înspre PSD prin urmare cedăm cele două locuri PNL pentru că le-am primit de la PNL pe o negociere de paritate care a avut loc pe toate palierele și la nivel național și la nivel local. Așa s-au întâmplat lucrurile. Bun noi inimă largă fiind am spus că putem accepta și ca un singur loc din cele două să ne vină înapoi și acceptăm ca raportul inițial care era 8 la 7 pentru PNL să devină acum 8 la 7 pentru PSD. Dar chiar 9 la 6 e puțin greu de acceptat. Însă v-am spus asta pentru că m-ați întrebat chiar dacă nu era aici locul să vorbim despre aceste lucruri, nu neaparat voi proceda în acești termeni. Dar, dați-mi voie să vă spun că nici nu cred că mi se pot aduce reproșuri că am aceste frământări și că le am eu sau colegii mei de partid pentru că dacă situația ar fi viceversa eu cred că dvs. le-ați pretinde pe ambele nu pe unul singur cum pretindem noi repet inimă largă fiind.

Dl. GEANĂ: Haideți de la început să nu mai induceți în eroare invitații sau ceilalți colegi consilieri. Nu dvs. ne-ați dat acele locuri de consilieri, foarte clar. A fost hotărât nu ne-ați dat dvs. din partea PNL, nu este adevărat. Deci nu este adevărat, deci dacă aduceți aminte de hotărârea centrală la nivel central era vorba de 10% care ne revenea nouă PC dvs. 40 și PSD 50. Deci nu vreau să mai discutăm acest lucru în acest context dvs. căutați acum tot timpul să loviți în PC. Deci noi v-am dovedit că atât cât am fost în USL am fost corecți nu ca alții. Deci vă rog frumos să nu mai denaturați și să dezinformați adevărata „împățire” a noastră.

Dl. SIMONIS: Dl. Președinte, dl. Primar acum eu nu vreau să mă bag în bucătăria alianței de centru-drepata pe care ați înființat-o dvs. în 2012 dacă nu mă înșel însă am niște concluzii sau măcar să discutăm dacă tot facem politică și dvs. ați început. Dacă-mi permiteți să termin dl. Sandu. La finalul discuției ...când vorbea dl. Primar nu v-ați dat seama că aceste subiecte nu se dezbat aici dl. Sandu. Pe scurt două intervenții 30 de secunde.

Dl. SANDU: Cred că suntem într-o ședință de consiliu local avem o ordine de zi de discutat și cred că sunt subiecte de discutat la sediile de partid.

Dl. PRIMAR: Vă rog foarte mult dl. Consilier Sandu haideți să ascultăm dar propunerea mea domnule președinte de ședință este să nu transformăm consiliul local într-un loc al disputelor politice, eu după ședință vă stau la dispoziție dacă vreți vă dau și o cafea sau un suc foarte civilizat și putem discuta dar aici suntem într-o ședință de consiliu local. Și haideți să ne ocupăm de proiectele pentru Timișoara. De asta suntem aici.

Dl. SIMONIS: Părerea mea este că dacă dvs. ați negociat cu PC greșit în 2012 și ați împărțit locurile în alianța de centru-dreapta într-un anume fel nu ar trebui să recuperați locurile pierdute în favoarea PC de la PSD. PSD a intrat în 2012 cu 7 consilieri locali, eu am fost ultimul care a intrat de la PSD iar acum are 6. Deci voința timișorenilor atunci a fost ca din primii 15, PSD să aibă 7 locuri acum are 6. Dacă mergem mai departe și vă refereați la comunicatul dvs. acesta făcea o diferențiere nu între PSD și PNL ci între stânga și dreapta domnule primar. Greșit din punctul meu de vedere și sesizez că ați modificat termenii acum aici. Doctrina și ideologia unui partid nu se dă de cum votează în consiliul local ci de cum își asumă ei de statutul propriu practic. După logica aceasta și PNȚ-ul e împărțit în 2 doctrine în consiliul local și PP-DD la fel unii sunt de stânga alții sunt de dreapta. Pentru că unii votează cu PSD alții alături de precedenta alianță cu PSD alții alături de PNL.

Dl. SANDU: S-a dovedit că și PSD e împărțit în două. Dacă nu vă supărați.

Dl. SIMONIS: Avem dubii că PSD dl. Sandu dar sigur PDL nu a votat a fugit din sală. Asta e mai bine înțeleg că să te retragi să fugi de responsabilitate e mai ușor.

Dl. JICHICI: Colegul Țoancă se declară în toate cercurile private drept liberal.

Dl. SIMONIS: Știu asta.

Dl. PRIMAR: Apropo de investigațiile pe care le faceți să găsiți cine a votat cu liberalii.

Dl. SIMONIS: Cine face? Eu fac? Foarte bine că face.

Dl. PRIMAR: Nu dvs. partidul.

Dl. SIMONIS: În momentul de față drepata din cei 15 consilieri ai USL...dl. viceprimar Stoia e tot timpul agitat. Drepata rămâne cu cei 8 și stânga rămâne cu cei 7. Exact cum a fost configurația pentru că PC este un partid de centru drepata. Repet doctrina nu o dă modul în care se votează în consiliul local.

Dl. BONCEA: Am o întrebare pentru dl. Primar. De ce la ședința de data trecută nu a fost nevoie de o hârtie de la Autoritatea Electorală Permanentă? Când s-a pus în discuție cazul nostru. Care de fapt era mult mai simplu.

Dl. PRIMAR: Foarte scurt vă răspund păi nu e aceeași situație dl. Consilier. Atunci s-a pus problema excluderii pierderii calității de consilier acum se pune problema dobândirii calității de consilier. Sunt lucruri total diferite. Legea prevede pentru excludere în mod indubitabil ceva iar pentru intrare în consiliu altceva. Nu e nevoie la excludere.

Dl. BONCEA: Uitați că nu suntem excluși domnule primar. După cum vedeți nu suntem excluși. Puteați întreba și atunci.

Dl. PRIMAR: Nu aveam pentru ce să întrebăm dl. Consilier încă o dată sunteți în eroare. În momentul în care cineva pierde calitatea de membru al unui partid pierde implicit calitatea de consilier local prin lege.

Dl. HERZOG: Ați convocat și ați pus pe ordinea de zi fără să aveți nici o hârtie de la nimeni, atunci nu ați dat dovadă de rigurozitate.

Dl. PRIMAR: Nu trebuia chiar nu înțelegeți? Vă rog nu mă întrerupeți. La Vocea Rusiei poate merge cu întreruperi aici hai să lucrăm altfel vă rog.

Dl. HERZOG: Înțeleg foarte bine și ipocrizia dvs. o înțeleg foarte bine.

Dna. OLTEANU: Dl. Primar cu tot respectul pe care vi-l port aș vrea să vă rog să încercăm să nu transformăm ședințele de consiliu local în circ, cred că ne-a ajuns circul de acum 2 săptămâni văd că azi suntem pe același drum dacă se poate am rugămintea ca măcar până la plenul următor să concretizăm situația cu cel care va veni să înlocuiască consilierul care a lăsat postul vacant și vă rog să vă asumați acest lucru public că o vom clarifica până la ședința următoare. Și că vom reveni la numărul de 27 de consilieri. Și vom continua așa cum trebuie.

Dl. PRIMAR: Da deci cei care de fapt n-ar mai trebui să fie membri în consiliul local fiind excluși de propriul partid transformă și azi în circ sau încearcă să transforme în circ această ședință. Eu am făcut apel la dvs. să nu mai facem politică aici ci să ne ocupăm de proiectele pentru Timișoara. Eu am făcut apel la dvs ia uitați-l ce face! Hai dați-vă în spectacol încă o dată dl. Boncea să vă vadă timișorenii de asta nu vreți să aprobați transmiterea în direct a emisiunilor a ședințelor. De asta nu vreți să le aprobați că vă vede lumea și regretă că v-a votat și probabil când v-a votat nici nu a știut cine sunteți au văzut o listă acolo și și-au pus încrederea în listă. Că presupun că nu știa nimeni. Haideți să trecem la subiecte eu v-am explicat aștept răspunsul ca primar de la Autoritatea Electorală Permamentă și îl voi respecta iau acest angajament pe care de altfel l-am luat în fața cetățenilor în comunicatul dat. Discuțiile politice sunt discuții politice și le vom purta în afara consiliului local. Vă mulțumesc.

Dl. BONCEA: Eu vă rog să nu mai mințiți fiindcă nu suntem excluși.

Dl. SIMONIS: De unde știți că nu aprobăm?

Dl. BOGLUȚ: Domnilor consilieri cred că am terminat cu partea politică din consiliul local cel puțin azi, mulțumim d-lui primar pentru susținerea proiectelor de pe ordinea suplimentară și vă rog să-mi dați voie să trecem la vot pe ordinea de consiliu local cea normală.

Dl. PRIMAR: Vă rog încă o dată sunt proiecte pentru Timișoara votați și proiectele suplimentare. Sigur dacă nu le votați iar voi ieși și voi spune timișorenilor cine votează proiectele pentru Timișoara și cine nu le votează.

Dl. SIMONIS: Domnule președinte acum nu e politică și trebuie să răspund. Refuzăm să votăm proiecte care din punctul nostru de vedere nu sunt urgente și nu putem face o selecție între cele 15-17 pentru că unele pot fi urgente altele nu.

DL. BOGLUT: Supunem la vot proiectele suplimentare de pe ordinea de zi. Cine este pentru ?

 • -  12 voturi pentru

 • -  10 voturi impotriva

 • -  1 abtinere

Supun la vot ordinea de zi in integralitatea sa . Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

 • -  1 vot impotriva

 • -  1 abtinere

In continuare propun ca interpelarile sa se discute la sfarsitul sedintei .

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a manadatului de consilier local al domnului Bîrsășteanu Florică.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la 31 Martie 2014 al Municipiului Timișoara.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Timișoara în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Timișoara în fața instanțelor judecătorești și a notarilor publici.

DL. PRIMAR: Sunt niste erori strecurate aici, incepand cu titlul si rog pe domnul viceprimar Diaconu sa faca amendamentul pentru corectie. NU primarul reprezinta Consiliul Local, juridic si atunci trebuie, in vederea stabilirii reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timisoara in fata instantelor judecatoresti si a notarilor publici. Primarul stabileste cine reprezinta Consiliul Local, nu primarul reprezinta.

Acesta ar fi un amendament la nivelul titlului si apoi in textul hotararii, la art. 1: „ se mandateaza primarul municipiului Timisoara sa stabileasca reprezentarea intereselor Consiliului Local...” in loc de „ sa reprezinte interesele, sa stabileasca reprezentarea intereselor”.

La art. 2 , alin. 1 dispare, alin. 2 ramane asa cum este dar dispare numarul sau de ordine, art. 3 dispare in intregime, art. 4 devine 3 si art. 5 devine 4. Acestea sunt amendamentele de natura tehnica, toate, pe care vi le propun dar sigur nu eu pot face amendamente din punct de vedere procedural si il rog pe domnul viceprimar Diaconu sa le preia.

Dl. DIACONU: Procedural preiau amendamentele, nu am sa le mai repet.

Dl. BOGLUT: Supun la vot amendamentul domnului viceprimar. Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

Cine este pentru proiectul de hotarare in intregime?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hoărâre privind demararea procedurilor necesare în vederea conversiei în acțiuni a obligațiilor fiscale a Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.

Dl. DIACONU: Art. 1 prevede demararea procedurilor neesare in vederea adoptarii unei hotarari de guvern, se completeaza cu inca o propozitie. Odata adoptata H.G. se va proceda la majorarea capitalului social prin inregistrarea in evidentele contabile a acestor actiuni.

Dl. BOGLUT : Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

Cine este pentru acest proiect in intregime?

 • -  21 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Herculane nr.139.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  23 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public al Municipiului Timișoara.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  23 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 356/18.06.2013.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 361/18.06.2013.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a cotei de din terenul situat în Intrarea Coșarilor nr. 5, înscris în C.F. nr. 406065 Timișoara nr. Top 22503/19, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Fratelia nr. 2, înscris în C.F. nr. 428047 Timișoara nr. Top. 2190/635 -637/a/2/2, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/14.10.2002.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea funciară a străzii Laurențiu Nicoară, tronsonul dintre str. Paul Constantinescu și liniile de cale ferată.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  18 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului cu nr. Cad. 437926 proprietatea Municipiului Timișoara, în vederea construirii „Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive”.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință din Timișoara, P-ța Libertății nr.1, către Compartimentul Județean de Dezvoltare Rurală Timiș.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

 • -  1 vot impotriva

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract de închiriere cu Universitatea de Vest, privind spațiul cu altă destinație situat în Timișoara, P-ța Libertății nr. 1.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

 • -   2 abtineri

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hoărâre privind aprobarea documentației de subapartamentare a apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Timișoara, str. Eroilor de la Tisa nr. 26.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  19 voturi pentru

 • -   1 abtinere

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hoărâre privind aprobarea documentației de subapartamentare a apartamentului nr. 10 din imobilul situat în Timișoara, str. Eroilor de la Tisa nr. 26.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  23 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 3, la prețul de 91.000 lei, situat în imobilul de pe Bulevardul 16 Decembrie 1989, nr.11, parter.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  23 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD - subsol, la prețul de 40.000 de euro, situat în imobilul din Bd. Regele Carol I (fost Bd. Tinereții) nr.3.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării activelor fixe de natura domeniului public, date în administrare și folosință către AQUATIM S.A

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  23 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Poliției Locale Timișoara la „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național „ -2014 în vederea achiziționării 1 (unui) autovehicul prin acest program

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de informare publică prin difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a ședințelor de plen ale Consiliului Local Timișoara

Dl. PRIMAR: Cu totii vorbim despre transparanta, cu totii ne angajam sa promovam transparenta, haideti sa o facem si dupa campanii cand am ajuns sa ocupam diverse functii. Data trecuta proiectu a fost respins. Este un proiect care urmareste sa arate timisorenilor ce se intampla in Consiliul Local. Este un proiect de buna credinta, este un proiect izvorat din loialitate fata de cei ce ne-au ales. Imi vine greu sa cred cum poate un consilier local sa voteze impotriva unui astfel de proiect. Va rog, macar acum, a doua oara sa aprobam si sa facem proba unei transparente extinse pentru ca si pana acuma pe o anumita componenta de informare, cu ajutorul lui West City Radio noi am aratat timisorenilor ce facem aici. Haideti sa mergem si la nivel audio-vizual.

Dl. ORZA: Cu ani in urma am avut aceasta intentie de a face posibila transparenta discutiilor din Consiliul Local. In premiera in Romania sedintele au fost transmise pe internet.Au existat anumite reticente din partea unor consilieri dar am vrut sa dezvoltam aceste transmisii. Lumea are acces la ce se intampla in consiliu. Am facut atunci o oferta tuturor televiziunilor care prestau servicii de acest gen in municipiul Timisoara si din pacate nu am reusit.

Dl. SIMONIS; Noi am votat data trecuta ipotriva si pentru ca era in mijlocul campaniei electorale si ne-am gandit ca poate nu e cel mai bun mijloc de a transmite in direct sedintele. Al doilea lucru pe care vreau sa il spun este ca daca imi promite domnul primar ca acea camera nu va sta intotdeauna doar pe dansul sau prezidiu si se va muta si pe consilieri atunci cand acestia vorbesc, voi vota pentru acest proiect. Inteleg ca nu ati scazut suma pe care o platim pentru aceasta transmitere, desi au mai trecut doua luni din an.

Dl. PRIMAR: Mergem pe un an, pe 12 luni.

Dl. SIMONIS: E pana la finalul anului.

Dl. PRIMAR: Nu m-am ocupat de aceste detalii de natura financiara. Mi-e teama ca unii vor fi nemultumiti ca s-a pus camera datorita prestatiei avute. Dl.BOGLUT: Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru ?

-20 voturi pentru

- 3 abtineri

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere

iluminat public în Municipiul Timișoara - zona de sud

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public în Municipiul Timișoara - zona de nord.

Dl. BOGLUT: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 193/23.11.2012.

Dl. PRIMAR ; Am fost sesizat de anumite nelinisti ale studentilor izvorate dintr-un anumit mod de interpretare a hotararii in forma pe care dorim sa i-o dam, interpretare straina de intentiile noastre in orice caz. Atunci cand noi am hotarat sa interzicem ceva legat de alcool in Complexul Studentesc, gandul era sa interzicem sa se consume alcool intre camine, in spatiile acelea unde realmente consumul de alcool deranjeaza. Acesta era spiritul hotararii. Nu intotdeauna suntem atenti la toate nuantele si interpretarile si a rezultat si interdictia de a se vinde alcool de exemplu de catre boutiq -urile din zona complex. In Complex nu sunt numai baruri , restaurante;

Pot sa apara supermarket-uri in complex oriunde in tot acel areal. Cand am fost sesizati asupra situatiei create am venit cu aceasta initiativa. A aparut temerea ca, in urma textului asa cum a fost el facut, prevazut pentru regimul alcoolului in Complex, vor fi sanctionati studentii care vor putea sa greseasca fara sa-si dea seama daca la un anumit bar, vad ca se deschid sticle, se vinde vin sau altceva si atunci si ei pot deduce ca probabil o fi liber, consuma, si se trezesc ca sunt amendati.

Sanctiunea trebuie sa fie aplicata unitatilor comerciale care comercializeaza alcool in zona de restrictie si nu consumatorilor.

Propunerea pe care o fac este sa amendam proiectul cu o litera suplimentara, dupa a) la acel art. 2 sa fie un a1) si sa adaugam 20

urmatorul text. Constatarea incalcarii prevederii de la litera a , va avea drept consecinta sanctionarea unitatii comerciale in cauza si nu a consumatorilor.

Cu asta cred ca rezolvam problemele. Am mai vazut diverse dezbateri publice pe acest subiect. Adica nu permiteti sa se consume alcool in unitatile comerciale, dar permiteti pe strada. Exista o legislatie care interzice consumul pe strada.

Noi am venit cu o hotarare de consiliu intr-o zona care nu era legiferata.

Acest subiect al Complexului Studentesc este destul de sensibil si poate sa nesca pasiuni si de o parte si de cealalta. Cred ca ar trebui sa simplificam cat mai mult lucrurile pentru a nu lasa loc de interpretare si m-am gandit la un amendament sau o propunere de functionare a acestui comert in zona Complexului Studentesc, care sa aibe la baza si traditia studenteasca din Complex si o minima conduita civica si morala in zona Complexului.

Cred ca in aceste conditii, consumul de bere ar putea fi acceptabil in Complexul Studentesc si ar fi de dorit ca acest consum sa se poata realiza pe terase si nu... comercializandu-se doar sticle sau doze, acest consum sa se realizeze doar in camin. Daca studentii nu vor avea voie pe terase vor consuma in camere ceea ce nu este de dorit si atunci cred ca a interzice total in perimetrul Complexului Studentesc comercializarea alcoolului cu o concentratie alcoolica mai mare decat concentratia normala a berii si aici cred ca este vorba de 6,5 % este o solutie care pe de o parte evita ca-n perimetrul Complexului sa se consume bauturile puternic alcoolizate, adr sa permita totusi in mod natural consumul de bere pe o terasa din perimetrul Complexului ramanand ca sa fim foarte stricti si aici cred ca este sarcina Politehnicii in respectarea Regulamentului interior privind interzicerea in interiorul Caminului a bauturilor.

Deci, formularea mea ar fi: „in unitatile comerciale din perimetrul Complexului Studentesc sa se interzica comercializarea si consumul bauturilor alcoolice care au o concentratie alcoolica mai mare de 6,5% in volum”

Dl. ORZA: Subiectul asta cu Campusul este unul extrem de vechi si s-a mai incercat tot aici,in Consiliul Local, prin interzicerea consumului de alcool. La acea data s-a reusit scoaterea unor hotarari, una cu delimitarea si una cu orarul dupa care s-a intamplat un proces care a durat multi ani. In final am castigat, si la propunerea Consiliului Local am mai dat o hotarare, si acuma mai dam alta.

Ce s-a intamplat si cum procedeaza unitatile comerciale ?

Au venit Ligile Studentesti si ne-au pus pe ecran niste imagini cum arata campusurile in strainatate si au vrut sa arate asa, cum ne aratau ei in poze.

Se plangeau de galagie, masini parcate pe spatiile verzi, batai, toate acestea derivand din consumul de alcool.

Le-am spus atunci studentilor ca daca vrem o Romanie ca afara nu putem „si cu mandra si cu draga”, si cu alcool si cu ordine.

Au ramas doar fast-food-urile. Comerciantii si-au luat cod CAEN de fast-food, toti, au pus o vitrina mica cu 3 sandvich-uri, casa de marcat si au zis ca sunt fast-food, au vandut in continuare alcool.

DL. ORZA: Deci, daca nu spunem clar codurile CAEN, si nu vrem sa facem exact un lucru impartial si stabil, in continuare se va vinde alcool acolo. Sigur ca 0,5% , putem sa facem o gluma, daca mananci o salata cu otet, 0,5%, daca iti pune fiola, ai depasit 0,5%. Glumesc, evident. Pe de alta parte, Protectia Consumatorului vine si spune: „In Romania berea si vinul sunt alimente”, dar nu poti sa-i spui politistului cand te prinde la volan, ca ai mancat trei beri. Deci, in Romania exista tot felul de legi si tot felul de lucruri care se bat cap in cap care vor duce la imposibilitatea de a face ordine acolo. Iar cea mai mare problema e urmatoarea: in spatiul campusului pe care noi il delimitam ca si campus, sunt trei tipuri de proprietati: sunt proprietatile universitatilor, proprietati private si domeniul public. Revin si conchid: am aici lista codurilor CAEN. Daca vrem sa fim rigurosi, trecem codurile CAEN unde dorim interzicerea comercializarii. Sigur ca va fi din nou un proces in instanta pentru ca va trebui sa ne referim la 5610 - restaurante, 5621 -activitati de alimentație catering, 5629 - alte servicii de alimentație, 5630 - baruri si alte activitati de servire a bauturilor. Nu putem sa spunem doar exhaustiv „se interzice alcoolul”, ci trebuie sa nominalizam codurile CAEN care fac referire la posibilitatea comercializarii acestui gen de produse.

D-NUL SIMONIS: Cand am vazut prima data acest proiect de hotarare pe ordinea de zi, m-am gandit ca noi, d-voastra, colegi de alianta care au birturi prin complex, sunt colegi de la PDL care au birturi prin complex, au facut atata presiune incat a trebuit sa cedati sa-i lasati sa-si vanda si berea ca altfel dau faliment cu afacerile, stim cu totii la ce ne referim. Eu am vazut deja pe Facebook de ieri, cum d-voastra anuntati cam ce o sa votam noi astazi in plen, lucru care asa, usor, m-a cam deranjat. Le garantati studentilor ca „Tata Robu” nu-i va amenda. Noi mai vedem, poate facem amendamente si ii mai amendam, nu e neaparat sa fie cum ziceti d-voastra. Ii amendeaza politia locala, d-voastra nu-i amendati. Ca sa ma lamuresc si eu, aveam doua - trei intrebari. Noi dorim acum, prin acest proiect de hotarare sa interzicem consumul in Complex, dar sa permitem comercializarea alcoolului. Asta e ceea ce inteleg eu. Si nici sa nu amendam consumatorul. Cu alte cuvinte, daca eu ma duc la un butic din complex, acela are voie sa-mi vanda o sticla de bere, eu daca o desfac in fata buticului nu pot fi amendat, deci are voie sa mi-o vanda, eu n-am voie sa fiu amendat, pentru ca facem acum un amendament, pentru ca nu putem amenda consumatorul si il amendam pe acela cu buticul, care chiar imi spune: „nu consuma aici ca n-ai voie in complex”. Lamuriti-ma, sa inteleg.

D-NUL PRIMAR: In primul rand, ma bucur ca am ramas prieteni pe Facebook, dar n-ati citit cu suficienta atentie, pentru ca in prima parte zice: Joi, in 26. 06. 2014 in Consiliul Local se va supune la vot, n-am spus ca eu fac intr-un fel sau altul, dar trecem peste asta, ca sa mai destindem atmosfera.

D-NUL SIMONIS: Cititi mai jos: „Doar n-o s-o fac eu, sa fie amendati studentii, tocmai eu, caruia studentii imi spuneau, cand eram prorector sau rector, „Tata Robu”.

D-NUL PRIMAR: N-am s-o fac eu si n-am vrut asta si o spun inca o data. Lasand gluma la o parte, desigur, trebuie sa lucram intr-o atmosfera destinsa, dar si distinsa, nu e chiar o jucarie subiectul pe care il discutam. Efectiv, studentii daca vor sa consume, sunt cetateni adulti si isi pot cumpara o bere, de obicei bere beau studentii, trecand drumul in afara granitelor campusului. Hotararea noastra initiala era menita sa curme scandalurile din complex. D-nul consilier Orza a enumerat foarte limpede ce se intampla unde se consuma alcool in imprejurarea nefericita la care s-a ajuns in Timisoara, sa fie plin de localuri pana in geamul caminelor. Daca am avea un campus normal, n-ar fi o problema ca undeva, in acel campus, intr-o cladire potrivita, se vinde si se consuma si alcool. Dar noi suntem in situatia in care este impanzit complexul de localuri, de terase, pana in geamul caminelor. Si studentii sunt deranjati de ce ce se intampla acolo, de aceea am interzis noi. N-am vrut sa interzicem vanzarea, intrarea studentilor in posesia alcoolului, nici n-am putea face, chiar daca am vrea, desi nimeni nu a vrut lucrul acesta, n-am putea sa facem. Exemplul dat de d-voastra nu se incadreaza aici, pentru ca daca cineva consuma o bere in fata unei unitati comerciale, intra sub incidenta legii, care interzice consumul de bauturi alcoolice pe strada. Daca desface sticla in incinta unitatii comerciale si consuma, atunci, daca unitatea comerciala, prin oamenii ei, nu intervine asupra cetateanului, se face unitatea vinovata. Haideti sa vedem sensul real. Daca noi nu prevedem si sanctiunea. Multumesc studentilor ca ei, cu nelinistea lor ne-au atras atentia asupra nevoii unor reglementari mai clare. Ce s-ar intampla in practica fara amendamentul pe care l-am propus eu? Unitatile ar zice: eu am vandut berea, dar am si eu niste mese, niste scaune, poate oamenii obosesc, eu nu am prevazut sa se consume alcool la ele, acum, daca oamenii s-au asezat aici si au baut, e pe raspunderea lor, amendati-i pe ei. Asta s-ar intampla in practica. S-ar veni cu un indemn de a se consuma alcoolul in incinta unitatii comerciale si noi vrem sa sanctionam asta. E foarte putin probabil ca un bar sa vanda pentru acasa, fie si pentru faptul ca n-ar avea clienti, pentru ca, pentru acasa, lumea nu o sa cumpere de la unitati cu adaus comercial mare, o sa cumpere de la buticuri si de la supermarket-uri pentru acasa si ceilalti, implicit, n-o sa vanda. Nu au voie la terase. Sa vanda au voie, dar nu au voie sa se consume la terasa. Daca cineva cumpara de la terasa pentru acasa, e absurd.

D-NUL ORZA: Ideea este ca la terase nu se va mai vinde alcool.

D-NUL PRIMAR: Acesta este spiritul.

D-NUL ORZA: Exista coduri CAEN, repet, eu revin la codurile CAEN si acceptam vanzarea alcoolului doar la 4711 care spune „Comert cu amanuntul” la magazine specializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.

D-NUL PRIMAR: Dupa parerea mea, si cu asta inchei, se va regla pe cale naturala, ca nu va cumpara nimeni de la restaurante bere pentru acasa pentru ca aceea e mai scumpa, in mod inevitabil, se regleaza natural. Daca noi nu am adopta textul in forma aceasta mai generala, hotararea ar fi atacata de discriminare. S-ar face sesizari pe la Oficiul Concurentei si n-am ajunge niciunde.

Dl. SIMONIS: D-le Primar, si acum avem un local in complex care vinde in continuare, comercializeaza alcool pe terase, ii amendam in fiecare zi si nu fac nimic. Va dati seama ca oamenii astia vor avea un cadru, adica vor putea macar sa vanda. Vor da vina pe studenti, vor spune ca li s-a atras atentia, apropo, spuneati mai devreme ca vanzatorul, barmanul, sa intervina. Cum? Sa-l puna la pamant, pentru ca desface berea, sa-i dea in cap cu ceva, ce poate sa-i faca omului?

D-NUL PRIMAR: Anunta politia.

D-NUL ORZA: Barmanul va da sticla de bere nedesfacuta.

DL. SIMONIS:Va fi un compromis intre baruri si studenti, studentii vor spune ca li s-a atras atentia, barurile vor spune ca li s-a atras atentia si nu mai poti sa-i amendezi pe nici unii.

D-NUL PRIMAR: Pentru ca nu a sesizat organele de ordine.

DL. SIMONIS: Si daca sesizeaza organele de ordine cine il amendeaza? Noi tocmai spunem ca nu putem amenda consumatorul.

D-NUL PRIMAR: Il amendeaza pentru altceva. Daca unitatea isi face datoria sa sesizeze organele de ordine, ele vin si acel cetatean, mai ales daca este student, dar, in general, un cetatean, nu trebuie sa ne gandim numai la studenti, in complexul studentesc vine multa lume, se va supune in momentul in care vine politia si ii atrage atentia ca face un lucru ilegal.

DL. SIMONIS: Si daca nu, cum il amendam?

D-NUL PRIMAR: Nu pentru ca incalca hotararea, el poate fi amendat pentru ca incalca legea. Pentru ca incalca legea va fi amendat si cu aceasta hotarare si fara hotarare.

DL. SIMONIS: Spuneati mai devreme ca studentul poate sa-si ia berea, sa treaca strada, dincolo de granita respectiva, de ce nu pot buticurile astea sa aduca in afara granitei?

D-NUL PRIMAR: Asta e visul meu de zeci de ani, de cand eram prorector. Nu putem sa rezolvam aceasta problema decat daca ajungem la cumparare sau la expropiere. Altfel n-o rezolvam niciodata.

DL. SIMONIS: Daca le dam voie sa vanda, cu siguranta indepartam orizontul asta in care se vor duce din complex in afara granitei.

D-NA JUMANCA: D-le Primar, d-le presedinte, alaturi de noi sunt reprezentantii organizatiilor studentesti. Eu v-as cere permisiunea sa-i ascultam si pe ei.

STUDENT: Numele meu este Vlad Chereches, sunt presedintele Organizatiei Studentilor din Universitatea de Vest din Timisoara. Propunerea initiala care a venit pe ordinea de zi a Consiliului Local, este intr-o forma total nefericita, pentru ca, studentii, daca vor vedea ca se comercializeaza alcool, vor cumpara, nu putem sa-i amendam pentru ca unii au voie sa vanda si altii n-au voie sa consume. Categoric, ne dorim un campus european si avem nevoie de legi foarte clare. Sa vedem ce se intampla in practica acum. Desi avem de un an jumatate legea care interzice consumul de alcool si comercializeaza alcool in Complex, absolut toate terasele din Complex vand in continuare alcool. Cel putin bere. Nu cred ca este una cu exceptie. Trebuie sa ne gandim foarte clar ce facem si aici. Ce sanctiuni putem sa le propunem, sau ce sa facem ca sa se respecte legea. Nu cred ca vrem sa dam niste hotarari doar de dragul de a fi date, pe care nimeni sa nu le respecte. Noi sustinem amendamentul d-lui Primar de a nu fi amendati consumatorii, pentru ca este foarte greu sa schimbi mentalitati. Niste mentalitati pot fi schimbate doar prin hotarari foarte clare, globale. Daca cineva are voie sa vanda, automat si celalat are voie sa consume, nu poti sa faci si-si. Sa stabilim foarte clar cine are voie sa vanda, au voie doar magazinele, O.K., nimeni nu consuma in incinta magazinelor si pe strada este alta lege, nu tine de noi. Au voie si barurile, sau n-au voie si barurile, daca se va stabili ca barurile nu au voie sa comercializeze alcool, atunci sa avem si niste sanctiuni foarte clare pentru ele. Si sa se intample lucrul asta. Noi ne dorim un campus european, nu incurajam consumul de alcool pe raza complexului, dar trebuie sa ne asiguram, ca si aceasta hotarare va fi respectata pe viitor.

STUDENT: Cred ca e principalul motiv pentru care ar trebui interzis si se sustine acest lucru, ar fi faptul ca Complexul Studentesc a ajuns, la un moment dat intr-un haos. Toate terasele, tot ce se intampla acum nu-i normal, ar trebui sa ne dam si noi seama ca trebuie sa ajungem la un prag european si sa ne dezvoltam. De aceea, sustinem acest lucru si, daca se poate, sa gandim si modalitatea cum sa scoatem aceste terase si baruri, sa facem din Complexul Studentesc un campus european.

D-NUL SIMONIS: Domnule presedinte, domnule Primar, propunerea noastra este sa retrageti proiectul de pe ordinea de zi, pentru ca sunt inca foarte multe neclaritati. In cazul in care considerati ca nu trebuie retras, grupul PSD nu-l va vota.

D-NUL PRIMAR: N-as vrea sa-l retrag, pentru ca e chiar o urgenta sa imbunatatim situatia, n-o rezolvam, pentru ca rezolvarea ar fi cea pe care d-nul student a spus-o. Solutia radicala. Dar acolo sunt proprietati private, acolo se intampla lucrurile. Sunt unitati care au fost infiintate cu autorizatie, noi nu dam acum autorizatie de functionare pentru vanzarea de alcool. Dar ei au, comerciantii respectivi, autorizatii, si ne castiga in instanta. Pentru Vlad Chereches: sunt amendati, pentru ca noi atat putem sa facem. Din pacate, o parte dintre comercianti au castigat in instanta impotriva noastra si instanta le-a anulat amenzile, dar noi, alta parghie nu avem. Parghia radicala, in urma careia am putea da un exemplu pentru Romania, ar fi, repet, ideea spusa cu ceva vreme in urma, expropierea. Eu am spus asta si acum vreo 15 ani, mi-am dat seama cum involueaza lucrurile acolo. Numai daca domeniul ar deveni public in totalitate, atunci am avea un control. Altminteri, suntem in situatia aceasta, care este jenanta. Dincolo de faptul ca ofera o imagine in discordanta cu ideea de campus civilizat Complexului Studentesc din Timisoara, situatia creeaza mari probleme majoritatii covarsitoare a studentilor. Ca sunt unii carora chiar le place sa aiba sub geam terase, ei sunt o minoritate. Noi aici vorbim despre interesele majoritatii covarsitoare, iar reprezentantii studentilor care sunt studenti foarte seriosi, ati vazut ca si data trecuta si acum, opteaza pentru a se interveni acolo. Putem tine lucrurile sub control, atata cat ne permite legea. Legea nu ne permite foarte multe.

D-NUL BOGLUT: D-nul Sandu, va mentineti amendamentul?

D-NUL SANDU: Da, il sustin si l-as supune votului. Daca si asa exista situatie de semilegalitate in Complex, cele mai eficiente solutii trebuie sa fie cele mai simple. Deci, ori interzicem in totalitate, ori acceptam pentru toata lumea, cu limitele care sunt, doar comercializarea, dar nu si consumul ar transforma acest consum sau ar transfera consumul alcoolului cumparat catre camerele de camin. Ar fi singurul loc unde s-ar mai putea consuma, ceea ce nu ne dorim. Deci, cred ca e de acceptat un consum de alcool pe o terasa decat interiorul caminelor studentesti.

D-NUL BOGLUT: Supunem la vot amendamentul d-lui consilier.

D-NUL PRIMAR: Va rog, amendamentul meu mai intai, nu as vrea sa-l retrag, pentru ca eu am convingerea ca aceasta masura ar fi inspre mai bine. De aceea, eu va rog sa votati. Restrictia de a se vinde de catre buticuri, de catre supermarket-uri, nu cred ca-si are locul de a vinde pentru acasa si, de aceea, eu propun, ca sa nu mai fie acele ambuiguitati pe care studentii le-au sesizat foarte bine, propun votarea amendamentului si, il rog pe d-nul viceprimar Diaconu sa-l asume si sa-l propuna din calitatea de consilier local. Amendamentul pe care l-am citit. Care sa fie limpede, ca unitatile comerciale care permit sa se vanda pe arealul lor, sunt cele sanctionate si nu consumatorii. Dupa aceea, sunt si alte amendamente, se merge pe procedura fireasca.

D-NUL BOGLUT: Supunem la vot amendamentul d-lui viceprimar.

DL.CIUHANDU: Numai putin, d-le presedinte, cele doua amendamente se ating putin unul pe celalalt. Deci, propunerea d-lui Titi era sa se accepte berea. Daca se accepta berea, cei care vand, unitatile unde se comercializeaza si se consuma altceva decat bere vor fi sanctionate.

D-NUL PRIMAR: Atentie la formulare. Propunerea d-lui Sandu este de amendare a literei „a”. Eu propun o adaugire a unui a' unde se spune: „constatarea incalcarii prevederii de la litera „a” va avea drept consecinta sanctionarea unitatii comerciale in cauza si nu a consumatorilor”. Drept urmare, nu intra in coliziune cele doua amendamente.

DL. SIMONIS: As completa pe d-nul Sandu si as propune ca amendament sa permitem ca numai barul d-lui Popoviciu sa vanda alcool in Complex si restul sa aiba interdictie.

D-NUL ORZA: O sa traga ponoasele juridicul. Daca se doreste interzicerea alcoolului, trebuie sa mergem pe coduri CAEN. Exista doua grupe de coduri CAEN: unul care se refera la magazine care vand pentru acasa si altele care vand, sunt unitati de alimentatie publica, sunt doua categorii diferite stabilite de legislatie. Daca pana acum s-a interzis si vanzarea si comercializarea, si avem in continuare amenzi pe care le mai si pierdem in instanta, nu stiu de ce si nu putem lua masuri impotriva firmelor, pentru ca legea comertului nu da putere administratiilor locale, cum e in alte tari, unde, daca nu ai respectat o decizie locala iti pune sigiliul pe usa si „La revedere”, daca ai rupt sigiliul intri in puscarie, la noi functioneaza si fara autorizatii, lumea se plange si primaria nu are ce sa-i faca pentru ca nu are pe legea comertului masuri, iar amenzile sunt superflue, pentru ca, uitati, nici macar nu se platesc prin instanta. Deci, daca dorim sa lasam doar comercializarea alcoolului la unitatile care vand cu amanuntul, sunt doua coduri CAEN aici, dar asta inseamna ca tot ce inseamna restaurant, terasa, fast-food, etc., nu mai poate sa vanda nimic, decat, eventual, daca se voteaza amendamentul d-lui consilier Bere. Daca lasam lucrurile la modul exhaustiv si rog pe d-nul secretar, care stie cati ani de zile ne-am luptat in instanta cu hotararea asta, sa vina sa spuna daca e bine sa scriem coduri CAEN sau nu.

D-NUL PRIMAR: Pot sa va spun despre situatii concrete. Odata ce ei au autorizatie de functionare si au in actul lor constitutiv pe acele locatii, cod CAEN, sa vanda, daca le interzicem, ne castiga. Noi putem sa le interzicem sa se consume pe terenul lor.

DL SIMONIS: D-le Primar, noi pierdem procese acum cand avem interzis de tot vanzarea de alcool. Dupa ce o sa permitem in anumite zone vanzarea, nu consumul, o sa pierdem mai multe procese.

D-NUL PRIMAR: Cu consumul nu pierdem. Aici este cheia.

DL. SIMONIS: Eu v-am dat un exemplu clar: eu ma duc la birt, imi iau berea si o desfac in fata lui, ce imi face?

D-NUL PRIMAR: El da telefon la politie si si-a facut datoria sa nu permita consumul in unitatea lui pentru ca nu are voie sa permita consumul. In momentul acela este disculpat. Dar, in practica, nu asta se intampla. In practica se intampla ce am spus mai devreme. Se pun mese, se pun scaune, se joaca un teatru ca, de fapt, daca nu prevedem sanctiunea clara pentru comerciant, se joaca un teatru, ca, de fapt, mesele acelea si scaunele aveau cu totul o alta destinatie, ce sa faca bietii comercianti ca studentii s-au apucat sa bea la ele. De aceea, trebuie sa prevedem sanctiunea pentru comerciant. Si cu asta veti vedea ca se rezolva problema.

DL. SIMONIS: Putem sa obligam clientul, il obligam pe om sa sune la politie.

D-NUL BOGLUT: Supunem la vot amendamentul d-lui viceprimar Diaconu.

-13 voturi pentru

- 6 voturi impotriva

- 2 abtineri

Supunem la vot amendamentul d-lui consilier Sandu.

- 12 voturi pentru

- 9 voturi impotriva

Supunem in ansamblu proiectul 27, despre care s-au facut amendamentele si s-au purtat discutiile.

-12 voturi pentru

 • - 9 voturi impotriva

 • - 1 abtinere

D-NUL SECRETAR: A picat. 14 voturi. Amendamentele au trecut, proiectul a picat pentru ca trebuie 14 voturi. Majoritatea consilierilor locali in functie.

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.57/25.02.2014 privind stabilirea ordinii de prioritate si a modalitatii de repartizare a locuintelor care vor fi proprietatea municipiului Timisoara, situate in strada Polona nr.19.

Dl. BOGLUT: Deschid procedura de vot.

 • -  20 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea creativitatii si a capacitatii de inovare prin abordari interdisciplinare si facilitarea insertiei absolventilor pe piata muncii”, proiect propus si castigat de Colegiul National „C.D.Loga” din Timisoara si finantat prin POSDRU.

Dl. BOGLUT: Deschid procedura de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind suplimentarea contributiei financiare din partea Municipiului Timisoara pentru „Asociatia Baschet Club Timisoara” pentru anul 2014.

D-NUL DIACONU: Un scurt comentariu de facut, pentru ca titlul este ambiguu, din pacate. Nu e vorba de o suplimentare a cotizatiei municipiului Timisoara pentru activitatea clubului de baschet competitionala, ci e vorba de organizarea, in momentul de fata a campionatului european de baschet feminin „under 18” (sub 18 ani), faza evenimentului avand loc in Timisoara, intre 15-27 iulie. Nu sunt sume care intervin in functionarea clubului de baschet, ci doar in organizarea acestui campionat, clubul de baschet fiind partenerul Federatiei Romane de Baschet in organizare.

DL. JICHICI: O singura completare: anunt important pentru toata lumea, echipa Romaniei va avea meciurile la Timisoara, nu la Oradea.

Dl. BOGLUT: Deschid procedura de vot.

-20 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind sustinerea financiara pentru implementarea proiectului „Da glas generatiei tale!”.

Dl. BOGLUT: Deschid procedura de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.243/23.04.2013.

Dl.BOGLUT: Deschid procedura de vot.

- 20 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calitatii de administrator de imobile.

Dl. BOGLUT: Deschid procedura de vot.

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC 2014-013676/10.06.2014 a Directiei Secretariat General referitoare la Adresa Asociatiei Pro Democratia privind propuneri de modificare si completare a Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Se ia la cunostinta.

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC 2014-013381/23.05.2014 a S.C.BODY BUILDING FITNESS S.R.L. privind plangerea prealabila formulata impotriva Hotararii Consiliului Local nr.35/2014 privind aprobarea pentru scoatere la licitatie publica deschisa, in vederea inchirierii unor spatii disponibile, situate in incinta Salii Polivalente Olimpia Timisoara.

Supunem la vot mentinerea Hotararii Consiliului Local din 23.05.2014.

Dl. BOGLUT: Deschid procedura de vot.

-17 voturi pentru

- 1 vot impotriva

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Informarea nr. SC2014 - 13688/30.05.2014 a Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale privind situația imobilului situat in Timișoara, str. Martir Leontina Bânciu nr. 5(fosta str. Ocsko Terezia, fosta str. Narciselor) în care iși desfășoara activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 19

DL. BOGLUȚ: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2014 - 013782/28.05.2014 a Filarmonicii Banatul Timișoara referitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli prin suplimentarea fondurilor prevăzute

DL. BOGLUȚ: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. 9230/20.05.2014 a S.C. COLTERM S.A. cu draftul de contract privind vânzarea-cumpărarea de energie termică produsă de SIFEE TERRA HEAT S.R.L

DL. PRIMAR: Am fost sesizat că acest draft de contract este rezultatul gândirii și acțiunii fostului director de la Colterm, dl. Pampu. Nu întâmplător a fost destituit, actualul director interimar mi-a sesizat că sunt termeni mult mai buni pentru valorificarea energiei geotermice și prin urmare vă rog să nu aprobăm acest draft, să revenim în consiliu cu o variantă mai bună pentru Colterm. Acum se ia la cunoștință, nu aprobăm nimic.

DL. JICHICI: Recomandarea pe care o adresez conducerii Colterm este să propună o variantă modificată, îmbunătățită, pe care să o introducă pe ordinea de zi a următoarei ședințe AGA, astfel încât la nivelulș respectiv să fim informați și să știm exact despre ce este vorba. Cred că e cea mai bună variantă.

DL. GEANĂ: Dacă tot suntem la Colterm, aș vrea să întreb conducerea actuală a Colterm-ului ce se întâmplă cu certificatele verzi aflate în posesia lor, pe care ei le-au dat unei firme din București. Și aș dori se știu câte sunt și ce valoare au.

DL. JICHICI: Dl. Președinte, întrucât nu are legătură cu subiectul, aș propune să fie trecută la punctul de interpelări această discuție. Fără nicio supărare, nu are nicio legătură.

DL. SIMONIS: Dacă tot este dl. Director la microfon să îl lăsăm să vorbească.

DL. JICHICI: Am avut și o ședință AGA înainte de această ședință și acolo nimeni nu s-a gândit să întrebe de certificate verzi, albastre sau cai verzi pe pereți.

DL. DIRECTOR MIRCEA: Am să vă fac o informare în scris cu privire la aceste certificate verzi, pentru că altfel aș vorbi în necunoștință de cauză, sau v-aș dezinforma și prefer să nu o fac.

DL. SIMONIS: Avem o problemă cu certificatele la ora aceasta?

DL. DIRECTOR MIRCEA: Depinde ce definiți ca probleme.

DL. SIMONIS: Sunt cumva trimise spre tranzacționare și nu le primim înapoi?

DL. DIRECTOR MIRCEA: Îmi permiteți să vă răspund în scris?

DL. BOGLUȚ: Faceți o informare pentru data viitoare privind certificatele verzi. În continuare avem mai multe puncte care trebuiesc luate la cunoștință.

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

Sinteza Activității domnului Traian Stoia - Viceprimar, înregistrată cu nr. SC2014 - 014805/10.06.2014

DL. BOGLUȚ: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

Raportul de activitate pe anul 2013 al domnului Vasile Rușet - consilier local , înregistrat cu nr. SC2014 - 014873/10.06.2014

DL. BOGLUȚ: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

Raportul de activitate pe anul 2013 al doamnei Adelina Tîrziu - consilier local, înregistrat cu nr. SC2014 - 015153/12.06.2014

DL. BOGLUȚ: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI

Raportul de activitate pe anul 2013 al domnului Nistor Pavel Geană -consilier local, înregistrat cu nr. SC2014 - 015347/16.06.2014

DL. BOGLUȚ: S-a luat la cunoștință.

Cu acestea am încheiat punctele de pe ordinea de zi și trecem la cea suplimentară.

DL. SIMONIS: Dl. Președinte, așa cum anunțam la început, grupul PSD nu votează punctele suplimentare, prin urmare se retrage din sală.

DL. BONCEA: La fel și grupul UPT.

DL. PRIMAR: Eu îi rog pe toți consilierii locali să voteze proiectele de interes pentru Timișoara. Nu doriți, este opțiunea dvs, în orice caz cetățenii Timișoarei vor fi bine informați ce face fiecare consilier local și oricât veți spune că nu ați luat la cunoștință, cetățenii vor afla adevărul. Toate proiectele au trecut prin comisii. Nu ați luat la cunoștință despre ele în acest moment. O felicit pe d-na directoare Wolf pentru atitudinea demnă de urmat de către elevi. Este un bun exemplu de ales local.

DL. SIMONIS: la începutul ședinței spuneați că aproape toate proiectele, acum spuneți că toate. Au fost comisii în timpul ședinței, sau cum?

DL. PRIMAR: De la PSD nu ne mirăm, dar de la Forumul Democrat German și de la o directoare de școală chiar mă mir. Cetățenii vor decide.

DL. DIACONU: Suntem 14 în sală, sunteți președinte de ședință, vă rog să continuați ședința.

DL. PRIMAR: Da, suntem 14 în sală, continuăm ședința.

DL. JICHICI: Mai ales acum că au plecat dintre noi absolut toți PSD-iștii din Consiliul Local. Acesta este un lucru foarte bun.

DL. BOGLUȚ: Trecem la punctele de pe anexa la ordinea de zi.

PUNCTUL 1 ANEXA

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Paul Neagu

DL. BOGLUȚ: Inițiez procedura de vot:

 • -  12 voturi pentru

 • -  1 vot impotriva

PUNCTUL 2 ANEXA

Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara lui Henry Coursaget

DL. BOGLUȚ: Inițiez procedura de vot:

 • -  14 voturi pentru

DL. PRIMAR: Proiectele care necesită 18 voturi le retrag. Nu are rost să rămână pentru că, oricum suntem doar 14. Vă rog să nu le mai supuneți la vot.

DL. ORZA: D-le Președinte, nu am apucat să spun la început, ca să se înțeleagă. O spun în special pentru cei din sală.

DL. JICHICI: Celui care face semne din ușa consiliului local: președintele de ședință nu poate părăsi sala, oricâte semne îi face cineva care a plecat din sală și stă cu un picior pe coridor și cu unul în sală. Doar o observație de bun simț. Încetați să-i mai faceți semne președintelui de ședință că nu poate pleca omul din fotoliul de președinte al ședinței de consiliu local. Măcar atâta minte să aveți.

DL. PRIMAR: Haideți vă rog să continuăm ședința, suntem 14.

DL. ORZA: Vroiam să explic de ce m-am întors, eu am și uitat că urmează puntele suplimentare și știți foarte bine că de 2 ani de zile am votat, deși am spus de multe ori că nu este bine, că sunt multe puncte suplimentare, le-am votat de fiecare dată, pentru că au fost proiecte care au ținut de interesul orașului și în cazul meu nu este o poziție schimbătoare în funcție de starea geopolitică din consiliu. Eu ce am făcut de 2 ani de zile și defapt de 12 ani de zile fac și acum chiar dacă am fost privit și momentan sunt în opoziție, pentru că nu fac parte din lista care a câștigat alegerile în Municipiul Timișoara. Am votat punctele suplimentare de fiecare dată atrăgând atenția că ar trebui să fie din ce în ce mai puține, pentru că sunt unele care au nevoie de 18 voturi și există riscul să fie retrase pentru că nu este cvorum. Eu nu mi-am schimbat atitudinea în funcție de starea vremii din Consiliul Local.

DL. PRIMAR: Apreciez această conduită care a fost de la început și până acum. Una este să ne criticăm în plan politic și alta este cum ne poziționăm față de proiectele pentru Timișoara. Eu salut poziționarea corectă a d-lui consilier Orza și a celorlalți consilieri. Și astăzi apreciez rămânerea la vot a domnului consilier Stoian, domnului Folică și domnului președinte Rușeț.

DL. BOGLUȚ: Mergem mai departe.

PUNCTUL 3 ANEXA

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara doamnei Janette Lorent

DL. BOGLUȚ: Inițiez procedura de vot:

- 13 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXA

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Marc Lorent

DL. BOGLUȚ: Inițiez procedura de vot:

- 14 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 286/2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la et.I din Str. Polonă nr. 19, pentru obținerea unor apartamente cu 2 camere

DL. BOGLUȚ: Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 6 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei-părți ce revine Municipiului Timișoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflați în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara

DL. BOGLUȚ: Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 7 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

206/26.05.2009

DL. BOGLUȚ: Inițiez procedura de vot:

-14 voturi pentru

PUNCTUL 8 ANEXA

Raportul de activitate nr. SC2014 - 016392/24.06.2014 al domnului consilier Grigoroiu Grigore

DL. BOGLUȚ: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 9 ANEXA

Raportul de activitate nr. SC2014 - 016455/25.06.2014 al doamnei consilier Olteanu Ramona

DL. SANDU: Nu ar fi normal ca totuși cei care își prezintă raportul de activitate să fie prezenți în sală?

DL. SECRETAR: Raportul de activitate nu se dezbate, se ia la cunoștință. DL. BOGLUȚ: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 10 ANEXA

Informarea nr. SC2014 - 16459/25.06.2014 a Corpului de Control și Antifraudă cu privire la rapoartele de control întocmite de Corpul de Control și Antifraudă al Primarului în perioada ianuarie - mai 2014

DL. BOGLUȚ: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 11 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotărârea Consiliului Local nr. 354/28.09.2010 și Hotărârea Consiliului Local nr. 301/29.07.2010 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara”

DL. VICEPRIMAR DIACONU: Foarte pe scurt vreau să vă informez că este vorba de un proiect european, pe ambulatoriu și este foarte important ca acești indicatori tehnico-economici să fie trecuți pentru că pierdem finanțarea.

DL. BOGLUȚ: Inițiez procedura de vot:

-  14 voturi pentru

PUNCTUL 12 ANEXA

Proiect de hotărâre privind anularea atribuirii în proprietatea d-lui Popescu Stelian - beneficiar al Legii nr.44/1994 (privind veteranii de război și unele

drepturi ale invalizilor și văduvelor de razboi) a parcelei cu nr. Topo 19801/17/1/9 în suprafață de 500 mp, înscrisă în CF nr. 436742 Timișoara

DL. BOGLUȚ: Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 13 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni complementare”, zona Freidorf, între str. Dumitru Gruia și str. Prepeliței, CF nr. 423933, nr. Cad A1112/2 Timișoara

DL. BOGLUȚ: Inițiez procedura de vot:

 • -  14 voturi pentru

PUNCTUL 14 ANEXA

Proict de hotărâre privind aprobarea valorilor terenurilor atestate în domeniul public al Municipiului conform H.G. 849/2009 conform Anexei

DL. BOGLUȚ: Inițiez procedura de vot:

 • -  14 voturi pentru

PUNCTUL 15 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 37/25.02.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara și aprobarea documentației de atribuire

DL. BOGLUȚ: Inițiez procedura de vot:

 • -  14 voturi pentru

PUNCTUL 16 ANEXA

Raportul de activitate nr. SC2014 - 016127/23.06.2014 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, pe anul 2013

DL. BOGLUȚ: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 17 ANEXA

Raportul de activitate nr. SC2014 - 016126/23.06.2014, al Viceprimarului Municipiului Timișoara - domnul Dan Diaconu, pe anul 2013

DL. BOGLUȚ: S-a luat la cunoștință.

INTERPELĂRILE CONSILIERILOR MUNICIPALI

DL. GRIGOROIU: Am două interpelări. Pe strada Amforei, colț cu strada Teiului, în față la magazinul non-stop, există o groapă.

In data de 06.07.2014 este finala Campionatului de fotbal american și avem echipă din Timișoara, Timișoara 89-ers, dacă am putea să îi ajutăm cumva cu organizarea evenimentului.

DL. PRIMAR: Îi ajutăm pe cei care organizează competițiile de fotbal american și în speță îi ajutăm cu acea finală din 06.07.2014.

DL. CIUHANDU: A fost un HCL 232/2014, prin care s-a stabilit contribuția la CSM Municipal în valoare de 235 mii lei. Aș solicita ca în cadrul acelui proiect, în anexă să fie cuprinsă o prevedere ca 60000 de lei să meargă în cadrul clubului către tenis, pentru că nu a fost prevăzut și e un copil pe care trebuie să îl susținem.

Am văzut că în anumite zone din oraș se lucrează de către o firmă privată, sau spart trotuarele și aș vrea să fie verificate foarte bine lucrările de reparații, pentru că în unele locuri lasă mult de dorit.

DL. PRIMAR: Așa este, e corect făcută sesizarea și am dat dispoziții să se remedieze și inclusiv Poliția Locală are mandat să intervină acolo unde este cazul.

DL. SANDU: Tot referitor la lucrările care se execută în oraș, în zona adiacentă zonei centrale, pe unde se execută lucrările pe străzi și unde există sisteme de introducere în subteran a cablurilor, se mai execută lucrări și pe alte străzi unde sunt clădiri cu fațade, chiar istorice la trotuar. Ar trebui să stabilim și acolo un mod de lucru pentru ca acele clădiri au fațadele umplute de cabluri, chiar am numărat peste 25 de cabluri pe una din fațadele unde se lucrează acum și proprietarii clădirii au o întrebare legată de modalitatea în care se va rezolva problema, pentru că dacă ei repară fațada și vor fi repuși acei colaci și toate sistemele de comunicație pe fațadă, nu s-a rezolvat nimic. Ar trebui să adoptăm un stil de lucru când proprietarul unei asemenea clădiri intervine asupra fațadei, face efortul să o aducă la un nivel civilizat, să venim și noi în parale și poate să organizăm pe trotuarele adiacente acelei clădiri canale tehnice și să-i opbligăm pe deținătorii de cabluri să își introducă în acele canale cablurile, pentru a da totuși o notă civilizată zonei.

DL. ORZA: L-am rugat pe dl. Secretar să rămână pentru că practic pe dl. Primar vreau să îl rog și adiacent pe dl. Secretar care vizează proiectele de hotărâri. Cu toții știm și nu are rost să ne ascundem dup deget că în momentul când USL-ul defila în Consiliul Local, am ajuns să avem mai multe puncte suplimentare decât cele de pe ordinea de zi. Lucrurile acestea iată că nu se mai pot întâmpla și probabil că datorită acelei perioade direcțiile din primărie s-au obișnuit să aducă executivului proiectele, pe principiul „lasă că merge și așa” și evident, că știu și eu cum e în executiv că e tot interesul să duci în Consiliul Local cât mai multe proiecte și să rezolvi cât mai multe probleme. Având în vedere și ce s-a întâmplat astăzi, de altfel PDL-ul a atras atenția, ca să fim sinceri în câteva runde, de faptul că există aceste proiecte suplimentare. Eu vorbesc strict prin prisma riscului și a unor eventuale întârzierti de a se vota anumite lucruri. Cred că e momentul acum, prin secretariatul consiliului local și prin executiv, la viitoarea ședință de consiliu local să avem 0 proiecte suplimentare. Nu neg faptul că există posibilitatea să apară rectificări de buget care țin de Guvern, care țin de Consiliul Județean, proiecte intempestive care pot să apară în mod imediat fără să aibe legătură cu demersurile unei direcții din primărie, sau a executivului. Cred că acum e momentul să nu mai avem proiecte suplimentare pentru a evita, de bună credință o spun situații cum ar fi fost și astăzi dacă dl. Președinte pleca, spre exemplu. Cred că trebuie să mergem la cauză și să evităm punctele suplimentare pentru a elimina pe viitor situații care pot să ducă la conflict în consiliul local. Situația e tensionată și nu are rost să fie tensionată ad-hoc printr-o situație care vine din interiorul executivului.

DL. PRIMAR: Sunt întru totul de acord cu dvs, trebuie mai multă mobilizare pentru că situații din acestea trebuie să apară doar cu titlu excepțional și nu ca rezultat al unei delăsări.

DL. DIMECA: Aș avea și eu o scurtă intervenție. Apropos de reguli și disciplină noi suntem cam nedisciplinați. Regulamentul ar trebui să îl modificăm și sigur că ține de noi, dar intervențiile să fie făcute în funcție de timpul pe care îl avem la dispoziție, nu să se intervină și să se facă ping-pong peste masă, să se facă tot felul de interpelări și super interpelări și aceeași persoană vorbește de 5 ori. Eu vorbesc destul de concis și rar, dar la subiect și așa aș dori să se întâmple. Provoc din fiecare partid câte un membru să îmbunătățim regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

DL. SECRETAR: Eu vreau să îi răspund d-lui Orza și am studiat și am aflat următorul lucru: arta politicii înseamnă a promite frumos și a uita cu grație.

DL. ORZA: Dl. Secretar știți foarte bine și am spus-o și mai devreme că eu am votat de fiecare dată. Deci eu nu am promis nimic.

DL. BOGLUȚ: Mulțumesc, declar închise lucrările acestei ședințe de consiliu.

PRESEDINTE DE SEDINTA


SECRETAR


Cons. DOREL BOGLUȚ


IOAN COJOCARI