Proces verbal din 25.02.2014

Proces-verbal al şedinţei ordinare din 25.02.2014

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 25-02-2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. CIPRIAN JICHICI

Din numarul total de 27 consilieri au participat 27;

Din partea executivului participat domnul primar Nicolar Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si p. Secretar Simona Dragoi.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 198 din data de 20.02.2014.

ANEXĂ

la Dispoziția nr.198 din data de 20.02.2014

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28.01.2014.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 7/03.05.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și S.C. PIEȚE S.A. Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara și aprobarea documentației de atribuire.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru scoaterea la licitație publică deschisă, în vederea închirierii, a unor spații disponibile, situate în incinta Sălii Polivalente Olimpia din Timișoara.

 • 8. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilelor cu nr.top 9411, nr.top 9412, nr.top 9413, nr. top 9416/1 și nr. top 9408/1/1 și alipirea imobilelor nou create în urma dezlipirii în vederea reglementării terenului aferent caminului studențesc nr.13 C al Universității de Vest Timișoara.

 • 9. Proiect de hotârâre privind dezlipirea imobilelor cu nr. Top 9441, nr. Top 9442, nr. Top 9444, nr. Top 9445, nr. Top 9436/2/1, nr. Top 9486 și nr. Top. 9487 și alipirea imobilelor nou create în urma dezlipirii în vederea reglementării terenurilor aferente caminului nr.12 C și caminului nr. 4G ale Universității de Vest Timișoara.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare a imobilelor prevăzute la nr. Crt.9 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002, pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, atestat prin HG nr.977/2002, Anexa nr.2.

1 1 .Proiect de hotărâre privind reambularea zonei Stadion cuprinse între Stadionul Dan Păltinișanu - str. Prof.dr. Aurel Păunescu - Podeanu - str. Cerna - Bv. Dr. Iosif Bulbuca.

 • 12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timișoara, str. Sfântul Iosif cel Nou nr.3.

 • 13. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Ministerului Sănătății a

unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș  Timișoara pentru implementarea proiectului

„Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească „

 • 14. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii privind modificarea poziției nr. 3937 din Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș.

 • 15. Proiect privind spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Țebea nr. 2.

 • 16. Proiect de hotărâre privind închirierea de către Fundația Rudolf Steiner a spațiilor din clădirile proprietate a fundației.

 • 17. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință..

 • 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

 • 19. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, Hotărârea Consiliului Local nr. 418/30.07.2013, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 613/10.12.2013.

 • 20. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere, încheiat între Fundația Caritatea și Spitalul Clinic Municipal De Urgență Timișoara, pentru imobilul situat în Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcționează Secția de Obstetrică și Ginecologie.

2 1 .Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de 660 m.p. teren din imobilul din Timișoara, str. Pastorilor nr. 1 către Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență Formațiunea de Intervenție Rapidă pe bază de Volutariat “SALVO”.

 • 22.      Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceeea de locuință SAD 5 și S.R.10, la prețul de 50.000 euro, situate în imobilul din Piața Traian nr.6.

 • 23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 5, situat în imobilul din str. Episcop A. Pacha nr.1, la prețul de 747.000 lei.

 • 24. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă detinație decât aceea de locuință, ap 3/I- Sad, situat în imobilul din str. Mărășești nr. 12, la prețul de 70.000 euro.

 • 25. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, ap. 5- SAD, situat în imobilul din str. Lucian Blaga nr.5, la prețul de 68.500 euro.

 • 26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, situat în imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr. 10, la prețul de 102000 euro+ TVA.

 • 27. Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate și a modalității de repartizare a locuințelor care vor fi proprietatea Municipiului Timișoara situate în str. Polonă nr.19.

 • 28. Proiect de hotârâre privind repartizarea ap.6 din str. Miloia bl. B1 Sc. B.

 • 29. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.18 din str. Miloia bl. B1 sc. A, ap.29 din str. Miloia bl. B1 sc. B și ap. 18 situat în str. Miloia bl. B2.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință dintre Ciobra Raluca Cecilia, chiriașă a ap.5 din str. Miloia bl. B2, respectiv Berdeiu Simona Claudia , chiriașă a ap.2 din str. Miloia bl B3.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2014, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat al orașului Timișoara.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu a serviciului public de salubrizare în Municipiul Timișoara.

 • 33. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006 .

 • 34. Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2014 a tarifelor pentru serviciile funerare și a tarifelor pentru permisele de lucru și a locurilor de veci practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a proiectelor de reabilitare a clădirilor din programul de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară a Municipiului Timișoara.

 • 36. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru derularea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară a Municipiului, pe anul 2014.

 • 37. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare și prelungire a Convenției - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 96/26.02.2013 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României” pentru susținerea Centrului Frații lui Onisim - Serviciul de Ocrotire al Tinerilor Dezinstituționalizați.

 • 38.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr.132/24.03.2009 privind conferirea unei identități culturale, artistice, turistice și educative Timișoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a Personalităților.

 • 39. Proiect de hoărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de clădiri cu funcțiune mixtă (birouri și servicii)”, str. Siemens F.N. , Timișoara.

 • 40. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoane vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timișoara.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de voluntariat pentru publicarea electronică a Datelor (Bazelor de date) cu caracter deschis / Open Data.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Uniunea Scriitorilor din România în vederea tipăririi revistei "Orizont”.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și Federația Română de Badminton, pentru programele sportive din anul 2014.

 • 44. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Municipiului Timișoara în Consiliul Director al Asociației „ACS Poli Timișoara”.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația Sportivă „Clubul de Handbal Politehnica Timișoara”.

 • 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 lei de la bugetul local în vederea continuării lucrărilor de construcții la Monumentul Rezistenței Anticomuniste din Banat.

 • 47. Adresa nr. SC2014 - 002989/05.02.2014 a Retim Ecologic Service S.A. cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 600/10.12.2013 - privind mandatul consiliilor de administratie la societatile la care Consiliul Local al municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul, în privința salarizării directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de administrație.

 • 48. Adresa nr. SC2014 - 003877/14.02.2014 a S.C. Colterm S.A. privind punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 600/10.12.2013 -privind mandatul consiliilor de administrație la societățile la care Consiliului Local al Municipiului Timișoara, este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în privința salarizării directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de Administrație.

 • 49. Adresa nr. SC2014 - 002025/28.01.2014 a d-lui Robert Reisz referitoare la propunere denumire stradă „Petre Țuțea”.

 • 50. Adresa nr. SC2014 - 002981/05.02.2014 a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” referitoare la atribuirea denumirii „Petre Țuțea” unei străzi din Municipiul Timișoara.

 • 51. Adresa nr. CS2014- 000014/07.02.2014 a S.C. Electrometal S.A. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 294/2012 privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice.

52.Informarea nr. SC2014- 2781/04.02.2014 - Raport de activitate privind deplasarea la Novi Sad, în Serbia, în perioada 1-2 februarie 2014.

53. Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 25.02.2014

 • 1. Adresa nr. CP2014 -216/21.02.2014 a Instituției Prefectului - Județul Timiș referitoare la prevederile art.51 alin. 4) din Legea nr. 215/2001 cu privire la obligativitatea aleșilor locali de a prezenta un raport anual de activitate.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de desfășurare a activităților comerciale în parcurile și locurile de joacă pe raza Municipiului Timișoara.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLMT nr. 336/18.06.2013 privind

închirierea unui spațiu în   suprafață de 769 mp din Căminul nr. 1 al

Grupului Școlar Agricol "Iulian Drăcea", Timișoara către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru Secția 5 Poliție Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201/23.11.2012 privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/23.11.2012 privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Filarmonica Banatul.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 203/23.11.2012 privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

 • 8. Proiect de hotărâre privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate în trafic județean.

 • 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea cotei de 135/216 părți din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. 3 August 1919 nr.25.

Dl. JICHICI: Voi incepe cu discutia legata de ordinea de zi si il invit pe domnul primar sa faca propuneri legate de ordinea de zi.

Dl. PRIMAR: Va rog sa agreati sa mutam punctul 8 la sfarsit deoarece tocmai mi s-a sesizat ca sunt niste erori materiale la suprafete in textul hotararii si sa aibe timp echipa tehnica sa vina sa ni le prezinte. E vorba despre dezlipirea unor imobile si alipirea celor nou create in vederea reglementarii terenului aferent caminului studentesc nr. 13 C al Universitatii de Vest din Timisoara. Nu as vrea sa amanam acest punct pentru ca le-am tot promis colegilor de la Universitatea de Vest ca ii ajutam sa-si rezolve problema aceasta a terenului aferent caminelor.

Avem si cateva proiecte pe ordinea de zi suplimentara si v-as ruga sa le agreati:

1 Adresa nr. CP2014 -216/21.02.2014 a Instituției Prefectului - Județul Timiș referitoare la prevederile art.51 alin. 4) din Legea nr. 215/2001 cu privire la obligativitatea aleșilor locali de a prezenta un raport anual de activitate.

 • 2. Proiect de hotărâre  privind modificarea și aprobarea Organigramei și

Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Dl. PRIMAR: Acest material a fost pregatit da saptamana trecuta dar nu a ajuns la comisii ca sa poata intra pe ordinea de zi in integralitatea sa . Inainte, cand au fost mai multi consilieri, nu au fost gata anexele.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de desfășurare a activităților comerciale în parcurile și locurile de joacă pe raza Municipiului Timișoara.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLMT nr. 336/18.06.2013 privind

închirierea unui spațiu în   suprafață de 769 mp din Căminul nr. 1 al Grupului Școlar Agricol "Iulian Drăcea", Timișoara către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru Secția 5 Poliție Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201/23.11.2012 privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/23.11.2012 privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Filarmonica Banatul.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 203/23.11.2012 privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

 • 8. Proiect de hotărâre privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate în trafic județean.

 • 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea cotei de 135/216 părți din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. 3 August 1919 nr.25.

Dl. JICHICI: Supun la vot trecerea punctului 8 la sfarsitul ordinei de zi si completarea acesteia cu punctele de pe anexa.Cine este pentru ?

-19 voturi pentru

- 5 voturi impotriva

Dl. SANDU: As dori sa fac o solicitare ca interpelarile consilierilor locali sa revina la locul obisnuit pe prima pozitie a ordinei de zi.

Dl. JICHICI: Nu poate fi pe pozitia 1 ci doar pe pozitia 2, pe pozitia 1 este aprobarea procesului-verbal.

Cine este pentru aceasta propunere?

-14 voturi pentru

 • - 10 voturi impotriva

 • - 1 abtinere

Cine este pentru ordinea de zi in noua forma?

-25 voturi pentru

- 1 abtinere

Dl. HERZOG: Referitor la o discutie care a avut loc la precedenta sedinta de consiliu local la care s-au votat niste amendamente, la un moment dat a fost retras de pe ordinea de zi de catre initiator.nu conteaza cine a fost initiatorul, nu conteaza ce s-a discutat la respectivul proiect de hotarare.

Dupa parerea mea asa ceva nu este normal adata ce s-a inceput discutia si au fost votate amendamente, a fost retras fara votul intregului consiliu. Cumva, initiativa retargerii poate sa vina din partea celui care a initiat proiectul insa aceasta trebuie votata de consiliul local. Pentru ca altfel se acorda un drept de veto celui care initiaza un proiect de hotarare, i se acorda un drept de voto la orice amendament votat de plenul consiliului.

Dl. ORZA: In mod normal de asta se voteaza ordinea de zi si initiatorul poate sa retraga un proiect de hotarare inainte de a se vota ordinea de zi in ansamblu.

Dl. JICHICI: Supun la vot ordinea de zi integrala. Cine este pentru ?

- 25 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL I AL ORDINEI DE ZI

Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28.01.2014.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 27 voturi pentru

INTERPELĂRI

DL. SANDU: Aș dori să fac o propunere foarte scurtă și cred că și eficientă, în sensul curățeniei din orașul nostru. A apărut o luare de poziție a unor cetățeni din Timișoara și o susținem în totalitate privind necesitatea montării în stațiile gestionate de RATT sau stațiile destinate transportului în comun a unor scrumiere, pentru că foarte multă lume fumează în așteptarea mijlocului de transport în comun și, de cele mai multe ori, aceste chiștoace ale țigărilor ajung pe jos, neexistând niște scrumiere adecvate pentru depunerea lor. Propunerea mea ar fi ca cei de la RATT sau RETIM-ul, cine este mai potrivit pentru această activitate, să instaleze în stațiile mijloacelor de transport în comun aceste scrumiere.

DL. PRIMAR: Cred că este o propunere acceptabilă din punctul nostru de vedere.

DL. BONCEA: Am două probleme. Am avut niște discuții cu niște colegi arhitecți și arheologi la Liga Bănățeană și propunerea pe care vreau să o fac este pentru eventualitatea în care se decide ca ruinele recent descoperite în zona centrală să fie expuse în mod deschis, ca această abordare să se producă cumva într-un mod controlat ca să se evite posibilitatea degradării lor definitive. Din informațiile pe care le avem rezultă că starea materialului descoperit nu este dintre cele mai bune, ruinele prezentându-se ca fiind deosebit de friabile, existând riscul ca, supuse fiind la intemperii, în cazul în care metodele de protejare nu se dovedesc eficiente, să se degradeze accentuat și ireversibil. Propunerea era ca Primăria Timișoara, corelând toate indicațiile specialiștilor să stabilească un program de monitorizare a comportamentului materialului expus și dacă cumva se vede că acesta se degradează în timp, să se încerce și găsirea unei alte soluții decât cea care e propusă în momentul de față.

Și aș mai avea încă o problemă; nu vreau să mă implic în scandalurile care au apărut în mass - media, dar a luat legătura și cu mine un domn care a lucrat cu o firmă, care a lucrat cu firma care se ocupă de tăierile de arbori din Timișoara. Problema firmei domniei sale este a firmei domniei sale, nu a municipalității, însă mi-a prezentat niște poze pe care am să vi le și dau, unde materialul lemnos care a rezultat din tăierile de arbori este depus în depozitul dânsului de la Săcălaz. Materialul este proprietatea municipalității și domnul vrea să scape de el. Eu vă predau tot dosarul.

DL. PRIMAR: Îl avem în primărie. La monumente, evident că suntem interesați, cum am spus-o în toate ocaziile pe care le-am avut, să punem în valoare cât mai bine tot ce se descoperă arheologic, toate urmele trecerii înaintașilor noștrii pe aici și vom folosi specialiștii, cum am făcut și până acum pentru a găsi cele mai bune soluții. Le-am spus de altfel, d-le consilier, și mă adresez tuturor defapt că suntem dispuși chiar să cheltuim mai mult decât era gândit inițial numai să avem certitudinea că ceea ce descoperim este bine conservat și este pus în valoare de o manieră cât mai atractivă, cât mai spectaculoasă. Vrem ambele lucruri să le realizăm, atât să asigurăm măsuri de conservare a ceea ce se descoperă, cât și să dăm cât mai mare atractivitate locurilor unde aceste decoperiri vor putea fi văzute.

DL. VICEPRIMAR DIACONU: Știu doar că ruinele care vor fi expuse în mod deschis au soluții speciale de tratare, tocmai în vederea prezervării lor în timp. Sigur că monitorizarea este de dorit.

DL. PRIMAR: În privința subiectului doi, și ce se întâmplă cu acel lemn, evident că vom analiza informațiile pe care le-am obținut și vom vedea cum stau lucrurile. În orice caz, vreu să fie foarte limpede pentru toată lumea pentru că se tot încearcă, de când sunt primar, să mi se strecoare cât o firmă de partid, în diverse situații. Cu mine asta nu merge, să fie foarte limepede. Cei care își permit să pomenească de firme de partid ar fi bine să se oprească pentru că voi începe să vorbesc eu. Când o firmă câștigă o licitație la jumătate din prețul cu care au lucrat alții înainte, dacă întâmplător are și o anumită simpatie politică, evident că licitația a fost câștigată pentru că și-a asumat să facă la jumătate din preț același lucru care s-a făcut altă dată și nu pentru posibile simpatii politice. Sau dorește cineva să se vină la licitații cu carnetul de partid? Eu cred că trebuie să fim corecți, să fim cinstiți, iar licitațiile în primăria Timișoara sunt corecte și cinstite. Grupuri de interese plătesc mereu în momentele în care își văd interesele lezate, să se aducă în discuție tot felul de subiecte care nu au nicio legătură cu realitățile, crezând că prin presiune vor reuși să stabilească cine câștigă o licitație sau alta. Eu, în toate aceste împrejurări, vin în fața mass-mediei și fac apel la instituțiile statului pentru că pe mine mă depășește problema, să se mai intereseze și ele ce se întâmplă. În felul acesta sper să obțin același efect pe care l-am obținut cu simulatoarele împotriva ciorilor, față de cei care încearcă să promoveze niște lucruri care sunt de neacceptat. Este nepermis ca cineva să spună co o firmă sau alta a câștigat o licitație incorect, câtă vreme o câștigă la jumătate de preț față de cel dinainte, în unele cazuri chiar 10% față de prețul dinainte. Noi avem grijă de banul Timișoarei nu-l risipim. Nu are nicio legătură cu dvs dl. consilier. Vă mulțumesc, am preluat materialul și îl vom studia. Supărarea, pe care sigur ați simțit-o în vocea mea, are la bază alte lucruri, că unii nu știu ce e acela fair-play-ul.

DL. FOLICĂ: Eu aș dori să fac o interpelare la punctul 46. Vreau să subliniez că suntem de acord cu alocarea sumei pentru Monumentul rezistenței anticomuniste din Banat, dar am solicitat în comisie o justificare a sumelor cheltuite până acum.

DL. PRIMAR: Vom analiza ce s-a întâmplat, noi am discutat cu toți consilierii în ședința pregătitoare despre sumele cerute pentru realizarea Monumentului rezistenței anticomuniste. Sumele sunt mari pentru oricine intră în contact cu ele și evident că mi-am pus și eu întrebarea de ce sunt sume atât de mari. Proiectul este inițiat în perioada administrației anterioare și nu știam dat despre el. În urma informării vă pot spune că arhitecții au vrut să se realizeze un monument care într-adevăr să fie un omagiu pentru cei ce și-au dat viața în lupta anticomunismului și au prevăzut folosirea de materiale foarte scumpe. E vorba de un granit masiv, cu grosimea de 8 cm, care costă foarte mult și celelalte materiale folosite sunt destul de scumpe. Eu personal nu îmi pot permite să le spun unor arhitecți consacrați că nu sunt potrivite soluțiile prevăzute de ei. Pe de altă parte este vorba de un monument, care nu e unul oarecare ci este unul al rezistenței anticomuniste. Părerea mea personală este că merită să facem un efort și mi-am arătat disponibilitatea să îl ducem la bun sfârșit acest monument inițiat în administrația precedentă și care se situează și pe locul unde au fost executați un număr important de răzvrătiți ai acelor vremuri. Solicitarea domnului consilier Folică este una pertinentă și vom analiza ce s-a întâmplat cu banii de până acum și pe tot parcursul derulării lucrărilor. E legitim din partea Consiliului Local și din partea executivului Primăriei să aibe pretenția să vadă ce se întâmplă cu banii alocați. V-aș ruga însă să acceptați finanțarea proiectului, așa cum a fost el aprobat inițial și cum a fost propus defapt de către specialiști.

DL. PETRIȘOR: Am o solicitare către Direcția tehnică de a se efectua lucrări de reabilitare la trotuarele din cartierul Plopi, de pe străzile Jules Verne, Jokai Moor și Albăstrelelor. Într-adevăr cartierul Plopi s-a asfaltat și arată bine partea carosabilă, dar trotuarele au fost lăsate complet de izbeliște. Vă mulțumesc.

DL. PRIMAR: Așa cum am anunțat, vom avea o campanie de mare anvergură de reparare a trotuarelor din orașul nostru, pentru că din păcate, majoritatea lor și acum sunt într-o stare foarte proastă. Am semnat în urmă cu o săptămână, sau maxim două contractele cu firmele care au câștigat licitația pentru 5 din cele 6 sectoare pe care nu le aveam sub contract și prin urmare acum suntem în măsură să reparăm și să reabilităm trotuarele și chiar să facem unele noi pe câteva străzi, unde nu au existat niciodată. Așa cum ați remarcat, Cartierul Plopi este destul de bine pus la punct la ora actuală, în ceea ce privește carosabilul, dar mai avem de lucru acolo, pentru că s-au făcut și înainte niște lucrări importante și am continuat și noi să facem pentru că vrem să dăm aceeași importanță și zonelor centrale, care sunt emblematice pentru oraș, și zonelor marginale, unde locuiesc cetățeni la fel de respectabili, cu aceleași drepturi ca și în alte zone.

DL. MOȘIU: Domnule primar, suntem profund recunoscă tori pentru grija pe care o au specialiștii în legătură cu monumentele istorice din Piața Libertății, din Piața Sf. Gheorghe și în mod special cu vestigiile turcești descoperite. După cum știți, turcii în 1563, când au cucerit Timișoara, au avut grijă în schimb să lichideze pe toți locuitorii de atunci începând de la copii până la soldați. E o chestiune perfect lăudabilă, în amintirea dânșilor, să facem și noi un mic efort și să le conservăm o moschee și băile respective. Dumneavoastră, în noiembrie anul trecut am avut o interpelare, aici în Consiliul Local și un strigăt disperat în legătură cu mutarea stăvilarului din Piața 700, pe care aceiași specialiști îl consideră mult mai important pesntru istoria și drumul european al Timișoarei. Stăvilar care datează imediat din perioada de recucerire a orașului de la turci și spre lauda dl. De Mercy, turcii au fost lăsați să părăsească cetatea împreună cu familiile și cu agoniseala care au făcut-o în decursul timpului. Acest stăvilar, începând de săptămâna trecută a început să fie demontat parțial, în schimb zidurile cetății sunt demolate cu buldozerul și picamerul. Aceiași specialiști vă întreb, oare nu au nimic de reproșat modului în care acest stăvilar va fi mutat într-o piață și ne va fi arătată o machetă pur și simplu, a unei lucrări hidrotehnice unice în țară și în Europa, așa cum au spus specialiștii germani, cel puțin. Mereu am primit reproșuri că nu ne pricepem, dar eu zic că arheologii germani se pricep. Lucrarea hidrotehnică nu poate fi tratată pe bucăți. Este un sit acolo, dvs. ca și inginer cred că înțelegeți. Nu e vorba strict de stăvilar. Acum sigur că putem reproșa respectivilor constructori că au avut tupeul să facă materialele care să reziste 300 de ani și pe niște investitori din Africa de Sud să-i încurce în dorința lor de a mai construi un bloc pe lângă cele 4, dar mă întreb, totuși aceste vestigii nu sensibilizează pe nimeni din cadrul Primăriei? Nu este nicio problemă că doar se mută o bucată, un crâmpei din senzaționala descoperire și se mută într-o piațetă? Peste 10 ani cineva s-ar putea să plece capul pe acolo și când vizionează imaginile pe care le-am prezentat cam cum ar fi putut să apară asemenea lucrare în drumul Timișoarei ca și capitală culturală europeană. Care este poziția dvs față de violarea identității și a trecutului acestui oraș pentru că acest crâmpei a făcut față și cetatea Timișoarei până în anul 1900 nu a fost cucerită de nimeni iar în 1849 a fost asaltată 102 zile, iar cucerirea ei în 1563 a fost făcută de 160 mii de ostași turci iar acum noi ne facem datoria față de înaintași și o demolăm cu buldozerul și picamerul. În vest există depozite de materiale de construcții, în care fiecare cărămidă antică este păstrată pentru a se putea recondiționa monumentele dintr-o lume civilizată. E regretabil că păstrăm niște vestigii turcești, dar lăudabil în același timp iar un obiectiv care a făcut ca Timișoara să fie de necucerit este băgat la concasor și probabil aruncat pe străzi. E inacceptabilă atitudinea actualei administrații, în sensul că nu se ia nicio măsură. Declarativ, dl. Primar, nu putem fi capitală cultural europeană, doar datorită unor interese imobiliare, datorită unor bani care au ajuns acolo unde trebuie. Ghinionul orașului Timișoara a fost că cu două săptămâni după verdictul dat de odiosul ministru al culturii și-a dat respectivul demisia. Poate dacă dura 2 săptămâni, următorul ministru și emisarii noștrii de la Timișoara ar fi avut altă atitudine față de istoria acestui oraș care, repet, din păcate a avut câteva obiective care au rămas 300 de ani și noi acuma le demolăm. Îmi pare foarte rău. Care ar fi părerea dvs..?

DL. PRIMAR: Întotdeauna am pledat, pledez și voi pleda pentru păstrarea a tot ce consideră specialiștii că trebuie păstrat, pentru că nu noi suntem cei care ne putem pronunța cel mai pertinent. Nu știu dacă dvs. știți, dar acolo soluția aceasta, care nu e chiar cum o prezentați dvs. este soluția dată de Comisia Națională de Arheologie. Aceasta este soluția dată de către cei mai mari specialiști ai țării, să se mute stăvilarul și nu o machetă, și să se realizeze un sit, nu la dimensiunea care a fost ci doar cu ceea ce ei consideră că este mai valoros și merită să fie mutat și să se amenajeze într-un loc foarte vizibil, astfel încât să fie mult mai bine pus în valoare față de cum arb fi fost în alte variante. Asta spun specialiștii și nu o spune ministrul culturii, fost, actual sau viitor ci Comisia despre care am vorbit. Nu vorbim aici despre ceva aflat sub jurisdicția Primăriei Municipiului Timișoara. Centrul istoric este sub juridicția municipalității, acolo avem noi un cuvânt de spus, dar desigur că folosim specialiștii și ne bazăm pe ce ne spun specialiștii. Noi am dat doar așa niște linii de conduită, am spus ce vrem și ce disponibilități avem de susținere financiară, după cum v-am prezentat mai devreme, dar soluțiile sunt date de specialiști. Noi am spus spre exemplu dacă cred că este potrivit să avem o parte dintr-o anumită stradă, sau din mai multe străzi în Piața Libertății, cu sticlă din aceea groasă, cum am văzut prin alte părți, care să permită și funcționalitatea străzii, dar și să se vadă de o manieră spectaculoasă toate descoperirile. Nu contează că asta costă, facem ceva pentru timișoara, pentru trecutul și viitorul Timișoarei. Și aici, d-le consilier, dacă aveam mai multe atribuții pe speța pe care o prezentați, evident că puteam să ne implicăm mai mult. Mai mult decât să cerem respectarea legii și legea prevede inclusiv avize de la această comisie, noi nu am putut și nu va putea nimeni din postura în care ne aflăm noi să facă.

DL. MOȘIU: D-le Primar mulțumesc, dar am impresia că sunteți dezinformat.

DL. PRIMAR: Nu sunt dezinformat, am văzut schemele, am văzut tot. Am văzut toată documentația de la comisie.

5

DL. MOȘIU: La București au fost 3 variante. Atenție! Sunteți dezinformat! La București, la minister au mers 3 variante. Ultima variantă a fost de distrugere și de mutare. Primele două, una a fost conservare în sit.

DL. PRIMAR: Da știu, și cine a hotărât? Păi da stați puțin d-le consilier, și eu propun să închei, că eu nu vreau să am polemici cu dvs pe subiectul acesta. Puteau să fie 10 variante, dar specialiștii au spus că asta este soluția cea mai bună. Specialiștii au spus.

DL. MOȘIU: Care specialiști?

DL. PRIMAR: de la București.

DL. MOȘIU: Păi ministrul culturii e vreun specialist în arheologie?

DL. PRIMAR: Nu el, comisia pentru monumente, sau cum se numește, că nu-i știu numele exact.

DL. MOȘIU: D-le Primar, varianta de mutare putea să nu ajungă la București.

DL. PRIMAR: Specialiștii au ales, domnule consilier, cu tot respectul. Între trei soluții propuse de specialiști, super specialiștii de la nivel național din Comisia Națională de Arheologie și Monumente au ales una. Nu e aleasă nici de investotorul din africa de Sud și nici de altcineva ci de Comisia de Arheologie și Monumente. Eu mai mult de atât nu vă pot spune. Niciun primar nu poate să intervină peste această comisie, că nu suntem într-o țară a discreționarismului, decât într-o anumită măsură, dar asta ar fi întrecut măsura.

DL. MOȘIU:   Și dl .Primar, considerați deci că aceste vestigii aparțin

domnilor din Africa de Sud și nu orașului?

DL. PRIMAR: Aparțin orașului, dar nu sunt în proprietatea orașului și ce se poate întâmpla cu ele nu hotărăște primarul, nici Consiliul Local, ci hotărăște conform legii, în ultimă instanță, Comisia Națională de Arheologie și Monumente. Dacă dvs. știți că legea spune altceva, vă rog să ne indicați acea prevedere, sau acele prevederi.

DL. MOȘIU: Vorbeam și de moralitate. A doua întrebare, e a patra oară când fac o intervenție și sunt avocatul unui monument istoric care e tot mai neglijat, Podul Decebal. Am avut o întâlnire cu dvs, din nou jumătate din becurile acelea cred că nu ard. Există două soluții pe care le propunem: una este să desființăm iluminatul, ceea ce e o chestiune foarte rapidă și a doua, eu cred că ar trebui să mai punem vreo 100 de becuri ca Direcția tehnică să fie motivată să facă niște achiziții mai rentabile, pentru că cu 8 becuri, vad că nimeni nu se poate sesiza în 2 ani. Știți foarte bine ce lucrare inginerească este Podul Decebal. Haideți să punem 100 de becuri și sunt convins că dl. director de la Direcția tehnică va avea grijă să ardă toate, sau o mie că e mai rentabil. Sau le desființăm complet. E păcat.

DL. PRIMAR: D-le consilier, nu vă supărați, nu faceți procese de intenție că nu aveți niciun argument în spate. Știți bine că iluminatul în Timișoara este sub contract cu 2 firme, e vorba de un pod și nici nu știu care dintre cele două firme îl are în contract, pentru că acolo e granița între cele două. Le vom cere să folosească becuri cu durată de viață mai lungă dacă mereu se sting. Sigur că soluția propusă de dvs ar fi interesantă.

DL. ORZA: În ultimii 20 și mai bine de ani, diverse comisii de specialiști de la București au făcut foarte multe lucruri în detrimentul istoriei noastre și a orașului, în diverse domenii, de la istorie până la economie ș.a.m.d. Vă aduc aminte eficia și stema orașului, vă aduc aminte de interdicția de a scoate la lumină efigiile din pereții dinspre Piața Victoriei, ai Operei. Iată acum comisii care interzic sau aleg o variantă discutabilă în ceea ce privește acest stăvilar. Au mai fost comisii de la București care au blocat realizarea unui Mall și exemplele pot continua la infinit. Sigur că există momente în care într-un stat care funcționează pe proceduri, în anumite momente, Consiliul Local nu are atribuții directe în a lua decizii legate de anumite segmente în discuție, dar vă aduc aminte, pe subiectul ridicat de dl. Moșiu că la ora la care nu se luase decizia la Ministerul Culturii de această comisie de specialiști pe care nu o cunosc ca și componență și nici nu e foarte important asta, am cerut în Consiliul Local să venim, să dăm un vot pe o anumită variantă, pe care o credeam noi de cuviință, pentru că eu cred că mai ales atunci când nu avem dreptul de a participa pe niște proceduri, deci decizia nu ne aparține ar trebui să avem un punct de vedere de care alții să țină cont. Atâta timp cât ne lăsăm pe decizii de la București, bazându-ne pe buna credință a lor, că sunt specialiști ș.a.m.d. putem să avem surprize, surprize legate de identitate, de economie ș.a.m.d. Cred că cei de la București, că e vorba de specialiști pe diverse comisii de la București, că e vorba de Guvren, care o fi el, că e vorba de alte instituții cu sediul acolo, trebuie să știe în momentul în care iau niște decizii, chiar și ca specialiști, punctul de vedere al Consiliului Local, repet, mai ales atunci când procedura nu ne dă dreptul să decidem noi. Scările de la Catedrală sunt un exemplu în care am putut decide noi și nu am făcut-o așa cum trebuia. Situații de genul acesta, ridicate de dl. consilier, în care este vorba despre istoria și identitatea noastră, ar trebui să ne spunem punctul de vedere explicit. Că se ține cont de el sau nu e o altă poveste, dar în momentul în care nu ne facem auzită vocea și punctul de vedere, repet, chiar și atunci când procedurile nu ne cer să facem lucrul acesta, să decidem noi. Ar trebui, de fiecare dată când avem situații de acest gen, să ne spunem punctul de vedere, să îl discutăm în Consiliul Local și să trimitem la București, prin intermediul Primarului punctul de vedere al Consiliului Local, pentru că s-ar putea la un moment dat, nu dacă batem cu pumnul în masă ci dacă ne spunem răspicat punctul de vedere, să se țină cont de el. Dacă ne lăsăm, tot ceea ce ține de istoria orașului nostru, de identitatea noastră, la mâna unor comisii și comitete din București vom avea o mare problemă.

Cu ani în urmă am început să rezolvăm o problemă pentru comunitatea musulmană din Timișoara. Respectivii nu aveau un cimitir, se duceau să își îngroape morții la Salonta. Am reușit pe o chestiune începută în administrația trecută și finalizată acum să le punem la dispoziție un teren. Le-am pus la dispoziție terenul, nu le-am eliberat încă autorizația de împrejmuire a acelui cimitir și din nefericire s-au dus acolo diverse camioane, au apucat să-și îngroape un mort și s-au dus tot felul de camioane cu moloz din Timișoara. Cred că este o lipsă de respect față de morții care aparțin unei anumite religii. Suntem totuși Timișoara, eu am discutat cu dl director Culiță și mi-a promis că va încerca să rezolve calea de acces la cimitir pentru că e plină de nămol șio să rezolvăm cât mai repede să le dăm aprobare să împrejmuiască respectiva locație pentru a nu fi în continuare transformată într-o zonă unde să se depoziteze anumite gunoaie.

DL. PRIMAR: Sunt de acord cu intervenția în ansamblul ei și în privința ultimei solicitări, Direcția Tehnică sper că și-a notat. Așa este, trebuie să facem acea împrejmuire, fără îndoială.

DL. GEANĂ: La cabinetul parlamentar al doamnei Maria Grapini am primit un material din partea Consiliului Consultativ din cartierul Steaua - Fratelia cu mai multe probleme pe care nu le au rezolvate și dorim să vi le înmânăm ca să nu mai țin prea mult discuția pe treaba aceasta.

Pe de altă parte, vreau să îmi spun și eu punctul de vedere vis a vis de cele ale domnilor consilieri Moșiu și dl. Orza. Sunt întru totul de acord cu ce au zis, în special dl. Orza, adică Timișoara ar trebui să fie puțin mai intransigentă față de „firmele miticilor” pentru că nu ei ne hotărăsc nouă soarta. Probabil că atunci când regionalizarea se va pune pe tapet atunci ar fi foarte benefic pentru noi să hotărâm noi soarta, nu să ne spună ei care monument trebuie păstrat, care trebuie demolat ș.a.m.d. Consiliul Local are o propunere și dacă are o propunere să fie luată în considerare de către cei care, nu hotărăsc ci dau un aviz, o informare.

DL. VICEPRIMAR DIACONU: Bănuiesc că este vorba despre școala generală 15 unde au existat tot timpul discuții legate de alipirea unor grădinițe. Anul acesta în rețeaua școlară am alipit doar grădiniță la grădiniță și nu am mai adăugat o grădiniță la vreo școală. Le-am garantat celor din cartierul Fratelia că acea școală își va continua activitatea din punctul de vedere al Primăriei și al Consiliului Local, pentru că este una care are într-adevăr un sens în acel cartier și e vorba de școlarizarea rromilor în general și chiar dacă nu are numărul necesar pentru funcționare e un obiectiv important, dată fiind zona.

DL. PRIMAR: S-a transmis puțin greșit ceea ce am făcut noi în privința rețelei școlare în zona grădinițelor. Nicio clipă nu s-a pus problema să se desființeze vreo grădiniță, ca loc unde părinții să-și ducă copiii. Noi am discutat de unitate școlară din punct de vedere juridic doar și am luat hotărârea pe care am aplicat-o cu consecvență și cu fermitate, în pofida multor interese de altă natură, ca grădinițele să fie cuplate cu grădinițe, tocmai pentru a avea importanța lor și nicio grădiniță să nu mai fuzioneze cu vreo școală pentru că școlile au avut tendința să trateze grădinițele aferente ca pe ceva marginal. Grădinițele rămân în locațiile unde au funcționat și vor funționa în continuare, însă într-o structură organizatorică mai bună decât cea anterioară.

DL. CIUHANDU: Am câteva întrebări pentru cei din executiv. Care e situația sensului giratoriu și intrării dinspre Dumbrăvița spre Lipova? Am mai făcut interpelarea aceasta în urmă cu 6 luni. Intrarea dinspre Dumbrăvița spre Calea Lipovei, e vorba despre sensul giratoriu și de lărgirea la 4 benzi. Aceeași întrebare vis a vis de sensul giratoriu din Calea Torontalului, la intrarea în oraș, lângă fostul spital municipal.

O altă problemă, vis a vis de Piața din Badea Cârțan, mai bine zis vis a vis de Biserica din fața Pieței Badea Cârțan, peste drum e o construcție acolo, un fost Peco și au rămas dărâmăturile acolo. Poate puteți să faceți ceva și să se reabiliteze toată zona respectivă.

Ultima intervenție este legată de trotuarul de pe Gheorghe Lazăr și mai precis trotuarul din fața spațiilor comerciale, poate că se poate în această primăvară reabilita pentru că este tot un dezastru.

DL. PRIMAR: În privința drumului spre Dumbrăvița, proiectul va intra în implementare și vom face 4 benzi. Am reușit să facem schimbul de terenuri încât să intrăm noi în posesia porțiunii care intră în proiect și, cel puțin cât ține de noi va fi în regulă și se va rezolva în câteva luni.

DL. CIUHANDU: E posibil să se rezolve anul acesta?

DL. PRIMAR: Da.

DL. CIUHANDU: Și sensul giratoriu din Calea Torontalului?

DL. PRIMAR: Și acesta este pe agenda noastră. Am semnat acuma recent documentul, tot așa de schimb cu CNADNR-ul și ei vor face sensul giratoriu respectiv.

În privința benzinăriei, aici e puțin mai delicat; și noi o discutăm la nivelul executivului de mai mult timp. Ea arată jalnic acolo în zonă și va trebui să facem să dispară, dar nu e chiar așa de simplu. Ne deranjează la fel de mult ca și pe dvs și ca pe orice cetățean.

DL. CIUHANDU: Nu mai sunt decât 2 sau 3 pereți.

DL. PRIMAR: E o nimica toată, așa este. Trotuarele de pe Gh. Lazăr vor intra și ele, pentru că vom da prioritate, evident, acelor zone care sunt cu densitate mai mare de populație. Să reparăm trotuarele cele mai folosite și sigur cu aceeași prioritate vor fi tratate și străzile care nu au deloc trotuare. Celelalte vor intra și ele însă nu putem face totul deodată.

D-NA SARACAN: fac prezenta interpelare în numele unor cetățeni din zona Soarelui Braytim, sub semnătura doamnei Constanța Ionescu este adresa primită de mine, cetățeni care doresc să afle stadiul proiectului de extindere a Bulevardului Sudului până la strada Muzicescu, proiect pe care dânșii îl urmăresc încă de la demararea studiului de fezabilitate în anii 2008 - 2009.

DL. PRIMAR: Nu este pe lista de proiecte pentru 2014 din mai multe motive. Este un obiectiv important, este adevărat și va trebui să îl atingem la un moment dat, numai că acolo sunt și probleme de proprietate asupra terenului și prin urmare noi nu putem să intrăm să facem amenajare până nu intrăm în posesia acelui teren. Pe de altă parte, toate costurile aferente fac să nu fie un proiect prioritar, dat fiind că există o mulțime de alte conexiuni, de lățime mai mică, e adevărat, între strada Muzicescu și Bv. Mareșal C-tin Prezan și apoi de pe aceasta pe Bv. Sudului, chiar cu ocoluri nu prea mari. Noi am considerat că este priorotar să lucrăm anul acesta pe front larg, pe strada Muzicescu, care este cea mai lungă stradă a orașului, cca 4 km lungime și să o terminăm de la un capăt la altul. În momentul de față, cca 600 de m au primul strat de asfalt, binderul turnat, bordurile mai sunt puse și pe alte porțiuni, acolo la Hotel Arizona ne-am poticnit puțin pentru că este acea situație aberantă cu hotelul plasat exact în mijlocul străzii Muzicescu și atunci a trebuit să negociem un schimb de terenuri, proces de negociere care nu este finalizat încă, pentru a putea face o buclă ocolitoare a hotelului și apoi vom continua până pe Calea girocului și vom traversa pe partea cealaltă înspre Calea Șagului. Vrem în 2014 să finalizăm această lucrare care este de interes și mai mare pentru aceiași cetățeni la care ați făcut referire. Probabil că în 2015 vom putea avea pe agendă și prelungirea Bulevardului Sudului.

D-NA WOLF: În luna martie va fi relansat un proiect de investiții din fonduri europene pentru școli. În 2004 3 școli din Timișoara, printre altele, au fost cedate spre a fi reabilitate prin Ministerul Educației, e vorba de Liceul teoretic Nicolaus Lenau, Colegiul Național C.D. Loga și de Liceul teoretic Calderon, care după 4 ani în care au fost ținute în stand-by, în 2008 au fost redate Primăriei, într-o stare, evident mai proastă decât au fost cedate și răspunsul a fost că nu pot fi reabilitate pentru că sunt monument istoric. Au ieșit din acest program, Primăria a depus eforturi pentru a relansa aceste lucrări de reabilitare pe Programul Operațional Regional Axa 3.4 unde proiectele sunt pe lista de așteptare. Proiectele au fost refăcute, apropos de ce s-a discutat despre arhitecții și viziunea celor de la București, cu proiectele care au fost făcute cu firme de arhitectură de la București, practic Primăria municipiului Timișoara nu a putut face nimic. Nici cei de la GTZ nu au fost de acord cu modul în care s-au gândit cei de la București să reabiliteze clădirile. Proiectele se află pe lista de așteptare și consider că ar fi oportun pentru toate cele 3 licee să se lanseze și în această direcție.

DL. PRIMAR: Așa este d-na directoare. Sunt foarte nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat cu gestiunea acestor proiecte vizând cele 3 școli, dar nu sunt mulțumit cum merg lucrurile nici cu clădirile private. Din păcate avansăm groaznic de încet și până la urmă probabil că vom și renunța la această finanțare pentru că pe noi ne interesează să avem rezultate concrete, să protejăm clădirile, să protejăm cetățenii și copiii, pentru că unele sunt chiar un pericol, cum a fost și cazul clădirii Lenau de pe Gh. Lazăr, când la un moment cădea mortar de pe pereți și chiar a fost accidentată, din fericire nu grav, o tânără. Vom insista să vedem în ce măsură, din fondurile de rezervă vom putea să finanțăm reabilitarea la cele 3 licee și dacă nu va merge nici asta oricum va trebui să găsim soluții și nu trebuie să excludem nici finanțarea de la bugetul local, chiar dacă e vorba de bani mulți, gândim proiectul pe etape, îl modularizăm, dar să lăsăm aceste școli în starea în care sunt nu se mai poate. Pe fondurile europene 2014 - 2020 ar veni rândul la efectuarea efectivă a lucrărilor abia prin anul 2016 și eu nu cred că mai putem aștepta până atunci. D-NA WOLF: Aici este vorba de o finanțare a proiectelor deja lansate, începute. DL. PRIMAR: așa se spune că proiectele deja începute sunt finanțabile numai că se dă interpretarea a ce înseamnă început. Început e ce e pe teren, la Loga e ce s-a făcut din alte fonduri, la Calderon nu e început pe teren, la dvs este început pe teren. Părerea mea este că în 2015 cel târziu, indiferent de ce se întâmplă cu diversele variante de finanțare mai avantajoase, noi trebuie să lucrăm, chiar ratând acele variante. Ele sunt tentante, dar sunt de termen prea îndepărtat se pare și atunci trebuie să recurgem la alte soluții, inclusiv să arătăm că ne interesează domeniul educației, alocând bani din veniturile proprii. Asta dacă nu funcționează celelalte variante pentru că prima tentativă trebuie făcută întotdeauna spre atragerea de fonduri din exterior, evident.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 24 voturi pentru

-  1 abtinere

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții pentru Serviciul Public Asistență Medicală Școlară.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -24 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Poliției Locale Timișoara.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 25 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 7/03.05.1999 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și S.C. PIEȚE S.A. Timișoara.

Dl. SANDU: Probabil știți și chiar colegii care nu au fost în consiliul local din mandatul trecut, în anul 2010 prin hotărârea consiliului local nr. 426 s-a votat amenajarea în spațiile piețelor administrate de S.C. PIEȚE SA din Timișoara, mă refer la piețele agroalimentare a unor spații destinate exclusiv producătorilor agricoli.

Constatăm cu tristețe că la mai mult de 3 ani de la adoptarea respectivei hotărâri în piețele din Timișoara în nici una din piețele administrate de S.C.PIEȚE SA nu există aceste spații rezervate special pentru producători agricoli lucru care ar fi fost benefic atât pentru fermierii din județul nostru din jurul Timișoarei cât și pentru cetățenii orașului care ar fi avut acces la legume proaspete și cu proveniență locală. În acest fapt fără să mai considerăm și alte nemulțumiri ale noastre legate de modul în care se prezintă și funcționează piețele în Timișoara, noi ne vom abține la votarea proiectului de concesiune pe viitor al spațiilor către SC PIEȚE SA.

Dl. PRIMAR: Eu nu sunt mulțumit de cum arată piețele Timișoarei la ora actuală dar SC PIEȚE SA are profit și acesta este un lucru important. Profitul trebuie făcut și mai mare însă pentru că dispunem de potențial în acest sens. Nu cred că ar fi bines ă ajungem să privatizăm piețele Timișoarei pentru că dacă nu votăm prelungirea concesiunii alternative obligatorie este licitația pentru privatizare. Nu există a treia variantă. Și de ce? Dacă lucrurile vor continua pe trendul ascendant pe care l-am imprimat și cred că oricine poate observa că lucrurile merg mult mai bine inclusiv datorită înființării poliției piețelor atunci din veniturile pe care societatea PIEȚE le va obține vom putea să punem la punct piețele inclusiv să facem dezvoltări foarte interesante. Să nu uităm că Piața Iosefin nu a putut funcționa în condiții normale având șantier în zonă. În perioada imediat următoare șantierul va fi finalizat și drept urmare Piața Iosefin va funcționa la capacitatea ei. Avem în plan ca din veniturile obținute de SC PIEȚE SA să construim o clădire dedicată pieței în cartierul Soarelui. Sigur că mai trebuie rezolvată și problema cu terenul din zonă că încă nu a apărut hotărârea de guvern care trece în proprietatea municipalității și a acelui teren alături de altele dar sper că se va rezolva cât de curând această chestiune. Dacă am mări și anticipez acum poate redevența eu cred că e foarte riscant peentru Timișoara ca primăria să piardă controlul piețelor. Noi trebuie să încercăm să privatizăm ceea ce nu merge bine respectiv ce simțim că nu putem face să meargă bine. Dar ceea ce ne adduce profit de ce să înstrăinăm de municipalitate? Cred că trebuie să facem profit și mai mare, dimpotrivă și având controlul asupra tarifelor că doar AGA SC PIEȚE SA este Consiliul Local sunteți tot dvs. Membrii Consiliului Local cred că avem o protecție și pentru cumpărători pentru cetățenii Timișoarei că nu vor fi puși în situația să plătească ei diferența de preț pe care altcineva dornic să-și maximizeze profitul ar putea să o impună la tariful pe mese etc. În final mai adaug și că în opinia mea controlul asupra accesului în piețe în primul rând al producătorilor autentici e mai bun în varianta în care consiliul local este actantul în acest sens. De aceea rugămintea mea este totuși să vă mai gândiți și să votați acest proiect de prelungire a concesiunii cu jumătate din perioada contractului inițial.

Dl. HERZOG: Revin la discuția, și îi mulțumesc d-lui Primar că ne-a clarificat în discuția anterioară punctul dânsului de vedere, subscriu cu totul la ceea ce a spus dânsul referitor că nu este oportun să se privatizeze această societate care potențial poate aduce aduce foarte mulți bani municipalității, totuși la ora actuală noi avem două probleme respectiv, se încasează sub formă de concesiune bani foarte puțini cam 14 mii de lei pe lună și starea piețelor așa cum spunea dl. Primar este destul de proastă adică nu suntem mulțumiți nici cum arată ele și nici cu accesibilitatea pentru producătorii locali. Și atunci pun problema aici chiar îl rog pe dl. Primar să ne clarifice dacă nu putem amâna această discuție până nu avem o AGA întâi la Piețe, schimbăm managementul piețelor care înțeleg că nu ne dă nici bani sub formă de concesiune și nici nu-și face treaba ca piețele să arate bine și nici nu controlează ca acolo să fie producători pentru care avem cu toți interesul respectiv producători de la noi din zonă. Deci n-am putea amâna această discuție? Pierdem posibilitatea de prelungire a concesiunii ulterior? E o întrebare. Mulțumesc. Dl. PRIMAR: Nu știu poate puțin am putea amâna nu știu dacă suntem chiar la limită cu termenul dar în orice caz părerea mea este că măsurile sunt oricum dincolo de ceea ce hotărâm azi. Cred că dacă astăzi nu hotărâm să prelungim atunci ne luăm adio de la a mai lua vreo măsură acolo, vom trece la privatizare. Dacă în schimb hotărâm să prelungim atunci putem trece la toate măsurile încât să se pună lucrurile la punct. Dar vreau să subliniez că un progres s-a obținut, fără îndoială eu am fost și am văzut situația în piețe și dacă îi întrebați și pe cetățeni un progres este, nu sunt mulțumit o spun încă o dată pentru că acolo se poate face ca și piețele să arate mult mai bine să fie mai multă ordine și sunt de acord cu dvs. Și veniturile pot fi mult mai mari față de cât au fost până acum. Dar vom interveni în permanență și evident că oricine de acolo poate fi obiect al unei înlocuiri la un moment dat dacă nu-și face datoria și acel moment este începând de acum sau de ieri dacă vreți.

Dl. ORZA: Cu siguranță că e absolut necesar cum am discutat și înainte de ședința de consiliu de o regândire a regulementului de funcționare. Sunt anumite lucruri acolo care ar trebui modificate și e imperios necesar să existe o AGA pe acest subiect stricto sensu. În lumina celor discutate legate de privatizare și punctele de vedere ale executivului, vin cu o propunere de amendament care e cumva într-o extensie pe cale de consecință logică e aici o situație să-i spunem incompletă la obligațiile părților la capitolul 5 alin. Lit.d, art.6 pardon art.8. lit.d și anume aici spune concesionarul se obligă să nu subconcesioneze în tot sau în parte unei alte persoane obiectul concesiunii. Aș veni cu propunerea să formulăm “concesionarul se obligă să nu subconcesioneze în tot sau în parte unei alte persoane fizice sau juridice obiectul concesiunii”. Adică să fim foarte clari, unei persoane, sună foarte popular așa nu tocmai juridic ce e aici la articolul respectiv. Și un comentariu legat de necesitatea unei piețe în zona Soarelui, acolo a existat o piață de altfel ea cea care a fost concesionată și a funcționat în regim privat să-i spunem a dat chix din diverse motive. S-au încercat soluții și în alte zone ale orașului de piață fixă în Freidorf Consiliul Consultativ de cartier a făcut nenumărate presiuni positive asupra executivului primăriei, în final cei de la piețe deși știau din start , dl. Director poate confirma că nu este oportună deschiderea acelei piețe, s-a deschis o piață ba chiar una într-un spațiu comercial al unui bloc. Eu cred că putem îmbina și propunerea d-lui Sandu acea idee mai veche cu piețele volante și cred că dacă tot există posibilitatea de a investi într-o piață, mai degrabă să se investească într-o piață mobilă decât într-una fixă și ea să aibă un itinerar în diverse cartiere ale orașului care sunt private de niște piețe fixe pentru că sunt ferm convins că psiholigia oamenilor din cartier spune domnule avem și noi nevoie de piață avem nevoie de farmacii avem nevoie însă ele din punct de vedere economic nu pot exista într-o substanță coerentă. Și atunci cea mai bună variantă pe care o putem repet îmbina în cazul de față cu producătorii autentici greu de verificat din punctul meu de vedere dar putem încerca este să facem o astfel de piață volantă care să aibă un itinerar în diverse cartiere ale orașului, Soarelui, Freidorf, unde să și promovăm produse locale producători locali și să încercăm să evităm prezența comercianților tradiționali care în anumite momente sunt un rău necesar.

Dl. STOIAN: Eu zic să gândim când spunem că în piețe nu se face treabă. Piețele care fac parte din primărie cred că sunt singura unitate subordonată primăriei care aduce un venit real primăriei, în al doilea rând vă rog foarte mult când mai luăm cuvântul haideți să mai și cunoaștem puțin activitatea reală. Vorbim de producătorii reali, nu sunt vă spun eu că nu sunt. În fiecare piață există mese rezervate pentru producătorii reali eu știu pentru că am făcut parte din consiliul de administrație. Dl. SANDU: Unde le-ați văzut? Aceste mese.

Dl. STOIAN: Sunt dar dacă am lăsa jumătate din ei pentru producătorii reali să vedeți că piața e goală.

Dl. SANDU: Unde sunt?

Dl. STOIAN: În Iosefin în Badea Cârțan peste tot. Știți ce face producătorul real? Vine din Belinț la Piața de Gros cumpără cartofii și vinde cartofii în drum la Belinț. Aia face producătorul real. Nu vine în piață. Nu vine să știți că dacă analizăm activitatea să vedeți cât se preocupă acei oameni ca să mențină piețele să aducă un profit la piețe și ca să păstreze și o ordine în piețe. Dacă această ordine dispare de sub conducerea primăriei se alege praful de piețe. Părerea mea propun eu susțin ca să votăm fără rezerve prelungirea contractului la Piețe. Asta e părerea mea. Dar e bine să ne informăm e bine să vedeți dvs cât se preocupă acești oameni să asigure tot ce trebuie ca piețele să meargă foarte bine și să investească în piețe. Mulțumesc.

Dl. ȚOANCĂ: Eu subscriu la toate punctele de vedere exprimate până acum le-aș reaminti în schimb colegilor de la PD-L că dacă vom vota și noi vom vota această prelungire, asta nu exclude o altă strategie. Pentru că dacă vă amintiți împreună cu dl. Viceprimar Stoia în mandatul trecut noi am avut o inițiativă step by step să pornim cu două trei piețe mici pentru a experimanta un gen de parteneriat public-privat sigur atunci ne-am lovit de niște amănunte să zicem de tip birocratic, nu ne împiedică faptul că pe încă 7 ani jumătate prelungim această concesiune singurul interval pe care ni-l permite legea, ca la adunarea generală a acționarilor și apropo fac o paranteză noi am amânat adunarea generală a acționarilor și la Piețe și la restul societăților aflate în subordinea municipalității pentru a ne întâlni marțea viitoare și a discuta strategiile și propunerile dvs. Pe termen lung că prea le făceam pe genunchi prea le făceam în 5 minute înainte de plen. Nu ne împiedică nimeni ca marțea viitoare timp de jumătate de oră o oră înainte de comisii să discutăm despre piețe. Marțea cealaltă despre drumuri marțea cealaltă despre ADP acum e la drumuri despre COLTERM și efectiv să bifăm acest tip de propuneri pe care vrem să le facem. Deci eu zic că dacă votăm prelungirea ne lăsăm deschise absolut toate opțiunile inclusiv parteneriat public-privat inclusiv privatizări de piețe inclusiv deschideri de piețe etc. În schimb dacă stopăm acest tip de contract de concesiune activitatea piețelor nu ca instituție activitatea piețelor în general în Timișoara rămâne în no men s land rămâne țara nimănui pentru că nu am stabilit noi AGA o strategie pentru a îmbunătăți activitatea piețelor din Timișoara prin privatizare. Nu avem ce să punem în loc.

Dl. SANDU: Dl. Țoancă vă reamintesc că există o hotărâre de consiliu de mai bine

5

de 3 ani care nu a fost pusă în aplicare. Cum putem spune că nu am făcut nimic? Când există o hotărâre de consiliu care nu a fost respectată.

Dl. ȚOANCĂ: Vorbim de două lucruri diferite. Am votat acea hotărâre cu producătorii autohtoni sigur, dar acest tip de nemulțumire eu vă rog să o exprimați cu subiect și predicat marțea viitoare în AGA când este toată conducerea piețelor și să luăm nominal ceea ce se întâmplă nu pe fondul unei discuții de principiu privind strategia noastră în ceea ce privește concesiunea. Mulțumesc.

Dl. CIUHANDU: Nu înțeleg de de ce e atâta agitație pe un subiect care nu cred că ar trebui să pună probleme USL-ului. Aveți majoritate aveți două treimi Dl. JICHICI: Cred că se transpune agitația din USL.

Dl. CIUHANDU: Nu înțeleg de de ce vă agitați atât deci cred că nimeni din sala aceasta nu a vorbit că-și dorește să se privatizeze piețele. Cred că nimeni din sala aceasta nu a vorbit că ar trebui să schimbăm ceva acolo sau să nu schimbăm, grupul PD-L și-a expus punctul de vedere și am spus că la acest punct ne vom abține nu am spus că suntem împotriva prelungirii contractului noi ne abținem tocmai pe considerentul că timp de 3 ani de zile un proiect de hotărâre inițiat de către noi și susținut la vremea respectivă de tot consiliul local nu a produs roadele și nu a fost susținut așa cum ar fi trebuit să fie susținut. Eu sunt de acord că în piețe nu se întâmplă lucrurile așa cum am dori noi să se întâmple dar că într-adevăr nu sunt foarte mulți producători sunt și producători falși. Și să problemele sunt mult mai acute decât la nivelul consiliului local dar asta nu ne împiedică pe nici unul din noi să susținem în continuare că avem nevoie ca în piețe să fie produsele care sunt obținute de către cei ce trăiesc și lucrează în România. Deci încă o dată vreau să spun aveți majoritate și puteți să susțineți nu văd nici o problem de ce aveți nevoie de voturile altora sunt două treimi le-am numărat le aveți confortabil doar dacă nu sunt alte interese din partea grupurilor PNL, PSD, PC, PPDD. Mulțumesc.

Dl. PRIMAR: Eu sunt convins că vom avea 18 voturi nu asta e problema dar am vrut și să vedem care sunt punctele de vedere și ale altor grupuri politice din consiliu. Pentru că aici abținerea nu e o soluție, abținerea e pentru cei slabi dar eu credeam că dvs. nu sunteți slabi. Cine e tare spune e albă sau e neagră nu se ascunde după o abținere. Efectul este împotrivă știți foarte bine. Drept urmare eu nu am nici o teamă că nu trece proiectul cred că putem să trecem la vot dacă nu mai sunt intervenții pentru că după câte am înțeles o majoritate avem însă PDL se pronunță clar pentru privatizarea piețelor.

Dl. CIUHANDU: Dl. Primar eu vă respect foarte mult dar din nefericire legiuitorul a dat dreptul consilierului să aibă 3 poziții. Niciodată nu a spus că are două. A spus că are trei, de data asta noi am ales poziția de abținere tocmai pentru că vrem să vedem cum funcționează unitatea USL care a primit 70%.

Dl. ȚOANCĂ: Poziția ghiocelului. Leguitorul a dat aceste trei poziții dar electoratul a dat o poziție să puneți ceva în loc. Luăm ceva aruncăm o zonă de interes public în zona nimănui și care e propunerea dvs? Acum aici.

Dl. CIUHANDU: Stimate coleg acum înțeleg propunerile e adevărat au venit și dintr-o parte și din alta dar azi asta e poziția.

Dl. JICHICI: Avem un amendament a d-lui Orza o sa-l mai completez cu un foarte scurt amendament care ține de rigoarea juridică a formulării și anume propun să modificăm și titlul hotărârii și să fie Proiect de hotărâre privind modificarea și prelungirea contractului. Având în vedere că dl. Orza a propus acest amendament, deci acesta ar fi amendamentul meu. Citesc amendamentul d-lui Orza: Se introduce art. 2 în proiectul de hotărâre. Art.2 spune modificarea secțiunii 5 pct.8 art. D prin completarea cu sintagma persoane juridice sau persoane fizice. Și renumerotarea celorlalte articole.

Supun la vot cele două amendamente.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 20 voturi pentru

Supun la vot proiectul în întregime.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 21 voturi pentru

- 5 abtineri

Dl. PRIMAR: Am anticipat bine nu?

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Timișoara și aprobarea documentației de atribuire.

Dna. SARACAN: Doresc o clarificare dacă știe să-mi spună dl. Viceprimar Diaconu criteriul de atribuire? A fost stabilit? Deci în caietul de sarcini și în documentația prezentată nu văd, văd o redevență relativ mică, mă gândesc că bătălia e pe preț.

Dl. DIACONU: Va fi în fișa de date foarte probabil criteriul de atribuire va fi prețul cel mai mic.

Dna. SARACAN: Sigur? Adică redevența e mică în sensul probabil logic să păstrăm prețul mic dacă bătălia nu e pe preț atunci redevența ar trebui să fie mai mare.

Dl. DIACONU: Toate aceste contracte repet vă spun foarte probabil pentru că fișa de date nu este realizată momentan dar în toate contractele de acest gen am folosit criteriul de prețul cel mai mic.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul?

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 26 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru scoaterea la licitație publică deschisă, în vederea închirierii, a unor spații disponibile, situate în incinta Sălii Polivalente Olimpia din Timișoara.

Dl. ORZA: Nu era vorba de un amendament era vorba de o situație care mi-a fost 5

semnalată de către dl. Teodorescu care ființează de foarte mulți ani acolo, nu vreau 5                                                       5                               ~

să reiau istoricul colaborării cu dl. Teodorescu și faptele bune pe care le-a făcut legat de aducerea unor sportivi și de implicarea lui în ceea ce înseamnă promovarea culturismului că nu acesta e subiectul acum dar mi-a sesizat o chestiune și anume mi-a arătat pe hol înainte de ședință un contract pe care-l are cu Direcția de Sport din 2003 în care aveau o prelungire de 15 ani din 2003 până în 2018. Sigur că noi am preluat Sala Olimpia la un moment dat de la Direcția de Sport de la Ministerul de resort și conform unei uzanțe juridice am preluat și cu contractile aferente. Acum întrebarea mea este: putem să scoatem la licitație spațiul respectiv având în vedere că el e antamat încă de un contract? Dacă între timp acel contract din diverse motive s-a reziliat și nu știm acest lucru? Deci e o întrebare pur tehnică.

Dl. PRIMAR: Eu îl rog pe dl. Costa eventual să răspundă eu acum aud prima dată despre problema aceasta nu știu cum stau lucrurile.

Dl. COSTA: Contractul de închiriere pe care Direcția de Sport l-a încheiat cu S.C. Body Building care ține Sala de culturism și fitness avea o clauză de încetare. Încetează de drept acest contract la schimbarea titlului locatorului. Prin hotărârea de guvern în 2008 Sala Polivalentă a trecut în administrarea și proprietatea municipiului Timișoara, drept urmare se aplica această clauză iar actul adițional semnat în 2003 conform consultanței date de Serviciul Juridic nu mai era valabil.

5

Mai mult decât atât analiza, dvs. Știți în mandatul dvs. pe resortul de activitate, analiza Direcției de Patrimoniu în 2009 a consemnat acest fapt, atunci s-a dorit scoaterea la licitarea spațiului, firma nu a depus documentele în speță și nici alții când s-a dorit să se întocmească un caiet de sarcini pentru a legaliza conform dispozițiilor legale, drept urmare de atunci firma a plătit o taxă de ocupare de spațiu public. Deci facturarea s-a făcut ca și taxă de ocupare. Noi am dorit acest spațiu să-l uniformizăm să-l amenajăm dar să fim și pe condițiile de legislație care ne impune scoaterea la licitație.

Dl. PRIMAR: O precizare de ordin mai larg. Noi încă avem o mulțime de spații care sunt și terenuri și clădiri, care se află sub utilizarea altora pe fișă de calcul și nu cu contract ceea ce nu este în regulă. Fișa de calcul e un instrument care trebuie să fie folosit dar numai în perioade tranzitorii în situații excepționale când nu poți să valorifici bunul respectiv prin licitație. Altfel soluția corectă este să organizezi licitație și să închei un contract de închiriere. Sigur când e cazul de concesiune. Dl.CIUHANDU: O întrebare. Am citit în Caietul de Sarcini și am văzut că prețul cel mai mare ofertat are punctaj de 15 puncte. Din 100 bănuiesc nu le-am adunat să văd, adică nu mai funcționează același principiu în care cine oferă un preț mai mare câștigă? Pentru că am văzut modul de amenajare are un anumit punctaj, valoarea investiției, designul toate celelalte, ori 15 puncte la preț mi se pare foarte puțin. Am vrut până acum tot timpul să obținem bani mai mulți la buget de data asta nu spun că prețul e mic sau mare pentru o sală de sport, 3 euro nu-i mare nici mic dar la o cafenea cred că e mic 3 euro. Era doar o întrebare.

Dl. COSTA: S-au considerat mai multe criterii de punctare, prețul a fost considerat 15% tocmai pe considerentul ca să dăm impuls amenajării și investiției care se face în spațiu. La punctul 2 de atribuire sunt 35 de procente deci 35 de puncte la valoarea investiției pe care o dezvoltă ofertantul. Și urmează trei criterii minime care înseamnă calitatea materialelor, designul propus în integral arhitecturii sălii Polivalente astfel încât s-a considerat că nu prețul ar trebui să fie cel definitoriu ci ceea ce se dezvoltă ca investiție ca design ca aspect. Repet toți cei care cunosc realitatea de azi a sălii știu că la holul principal este nevoie atât de un spațiu pentru deservire ca alimentație publică cafenea cât și ca o sală pentru pregătitrea sportivă a cetățenilor și a celor în drept care vor să practice. Dar pe un sistem de design care să confere pe aceste criterii, noi am considerat o distribuție normală. Pentru că suprafața în sine nu ar aduce un venit atât de mare extravagant de dezechilibrat față de celelalte criterii pe care le-am considerat foarte importante. Dl. PRIMAR: Remarc eu că prețul plus valoarea investiției fac 50 de puncte împreună așa a fost filosofia probabil. Bun.

Dl. COSTA: Și noi am căutat să dăm un echilibru între valoarea ca să zic așa financiară și valoarea de design și de calitatea investiției și amenajării.

Dl. JICHICI: Fac eu o propunere de amendament. Să mutăm 5 puncte de la cele 15 pentru design să punem la preț astfel încât prețul plus investiția să fie 55 deci practic să fie mai mult de jumătate din total. Fac acest amendament.

Dl. CIUHANDU: Atunci aș mai dori un lucru dacă sunteți de acord ca valoarea investiției sau mă rog cel care închiriază să nu poată cere la finalul contractului contravaloarea investițiilor.

Dl. COSTA: Este condiție, nu este bun de retur tot ce se investește în acest spațiu. Este chiar condiție specială trecută la fel cum sunt și alte condiții care țin de incinta unei săli polivalente legate de consumul de băuturi alcoolice, interzicerea fumatului și alte criterii speciale.

Dl. JICHICI: Formulez eu amendamentul în acest sens. Deci la considerațiile tehnice la punctul 4.7 să modificăm la A punctul 1- prețul cel mai mare ofertat pentru chirie, modificăm de la 15 la 20 de puncte, iar la punctul 3 la designul propus să fie maxim 10 puncte designul propus iar treptele din interior care inițial erau 5-10-15 să le modificăm să punem 2-6-10, astfel încât să rezulte maximum de 10.

Dl. PRIMAR: Și același lucru și la B atunci ca să fim consecvenți la B este pentru sala de sport pentru culturism și fitnes aerobic.

Dl. JICHICI:Același criteriu se aplică și la 4.7 punctul A respectiv la subpunctul B.

Dl.ORZA: La fel ca și la Parcul Copiilor având în vedere că e o locație specială sper să nu fiu greșit înțeles și cineva să se supere care am gândit un anumit sau un alt concept acolo la Sala Olimpia m-am ocupat de scoaterea ei să zicem din anonimatul în care era. Cred că ar trebui să dăm un impuls așa cum repet am dat la Parcul Copiilor, într-o sală de sport să interzicem comercializarea de băuturi carbogazoase cafea țigări etc...Eu cred că acolo ar trebui să se regăsească produse legate de noțiunea de sport sănătoase produse sportive materiale sportive. Cred că ar fi ar avea o logică de bun simț și de civilizație chestia asta și ușor ușor să extindem chestia asta la școli. Și cred că și într-o locație de genul acesta sigur o să-mi spuneți că la sălile de entertaiment sportiv din Canada din America se vinde Coca Cola. Eu zic că nu e o tragedie dacă venim cu un mesaj de acest gen. Dl. COSTA: Vă referiți la vânzarea în incinta sălii de culturism sau în incinta cafenelei?

Dl. ORZA: Acolo în incintă și și.

Dl. COSTA: Am considerat că această cafenea este deschisă și spectatorilor și celor care merg.

Dl. ORZA: Știm foarte bine dl. director ce găseam acolo la cafeneaua care era. Era o cafenea absolut împuțită să -mi cer scuze că folosesc acest termen, unde se vindeau bere, alcool etc..cred că nu încadrează cu o sală de sport unde cetățenii se duc să vadă un meci sportiv și în restul timpului vin toți bețivanii din zonă la cafeneaua din zonă.

Dl. COSTA: Acesta a fost și scopul pentru care am introdus punctajul pentru design.

Dl. ORZA: Nu mă refer la acea cafenea care cum te uitai la sală în stânga pe care am scos-o cu eforturi mari de acolo la un moment dat.

Dl. MOȘIU: Dacă-mi permiteți domnilor totuși să nu exagerăm acolo va avea loc o activitate un business deci cine are bar sau cine a avut bar știe că dacă i-ai interzis sucurile și cafeaua, nu vorbesc de alcool aici sau de țigări unde adaosul e foarte mic, acela nu o să mai plătească chiria. Nu are cum doar cu fresh-uri să plătească chiria, sigur sună bine dar este un business dacă nu plătește chiria poate să facă ceva, dar eu nu cred că cineva care plătește chirie se va descurca fără cafea care e o pondere maximă într-un bar, să nu exagerăm. Că nu am rezolvat nimic. Vorbesc ca busines. Acolo e o activitate comercială deci oamenii aceia trebuie să facă profit, deci să nu exagerăm. E părerea mea.

Dl. ORZA: Ponderea prețului e mică. Așa și la școli e un busines și se duc elevii și cumpără de la tonomat cafele și toate porcăriile produse.

Dl. PRIMAR: Cred că ar fi exagerat, nu cred că se întâmplă nimic rău, e totuși o situație diferită, aici după câte am văzut eu se, dacă vor fi amenajări civilizate și cred că se va strânge și lume de calitate care va veni să facă sport va bea un suc o cafea.

Dl. ORZA: Ok. La acestea cu sucurile carbogazoase dar atenție jandarmii știți că e o lege care o folosesc jandarmii și la evenimentele sportive, pe o rază de nu știu câți metri în jurul obiectivelor anumitor evenimente sportive nu lasă să se vândă băuturi alcoolice. Noi putem să interzicem. Să zicem din start comercializarea de băuturi alcolice și țigări. Măcar atât.

Dl. COSTA: Dacă-mi permiteți o clarificare. Cred că nu ați fost atunci atent când am...există condiție specială de respectare a Legii nr.4 privind evenimentele dacă ați citit în Caietul de sarcini sunt trei puncte speciale la antiviolență.

Dl. ORZA: Care nu se respectă niciodată.

Dl. COSTA: Cu 4 ore înainte de competiție este interzis și doar după defluirea totală a spectatorilor la sfârșitul unei competiții fumatul este total interzis în speță deci rămâne doar partea de băuturi care sunt la libera piață referitor la carbogazoase și cele alcoolice care sunt între competiții. Pe considerentul că investiția mare făcută de ofertant va trebui să se regăsească evident și din încasări și dintr-un mic profit ca să reușească să supraviețuiască.

Dl. OPRZA: Fac amendament doar legat de comercializarea de băuturi alcoolice și țigări.

Dl. PRIMAR: Vreau să punctez este clar în Caietul de sarcini prevăzută interdicția cum spunea dl. Costa cu 4 ore înainte și cu nu știu cît după evenimentele sportive care se desfășoară în sală. Deci propunerea de interdicție ar fi pentru restul timpului când ar fi permis când nu se întâmplă evenimente sportive în zonă. Da? Eu cred că e exagerat totuși să interzicem.

Dl. JICHICI: Supun la vot amendamentul d-lui Orza, acela de a interzice definitiv comercializarea de alcool și țigări.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 9 voturi pentru

- 8 voturi impotriva

- 9 abtineri

Amendamentul a fost respins.

Citesc amendamentul pe care-l fac și la inițiativa d-lui Ciuhandu. La 4.7 la spațiile cafenea la prețul cel mai mare ofertat pentru chirie de la 15 puncte să trecem la 25 de puncte astfel încât chiria plus investiția să conteze 60% din criterii și vom diminua corespunzător la design de la 15% la 10 puncte cu treptele intermediare fiind 2-6-10 puncte respectiv la calitatea materialelor scădem de la 15 puncte la 10 puncte cu treptele intermediare 2-6-10 puncte iar la B la spațiile săli de sport pentru culturism prețul tot așa să crească de la 15 puncte la 25 de puncte și diminuăm de la partea de design de la 20 de puncte la 10 puncte cu trepte intermediare 2-6-10 puncte. Astfel propunerea practic va ține cont în măsură de 60% de preț respectiv de investițiile făcute. Supun la vot acest amendament.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 24 voturi pentru

- 1 vot impotriva

Supun la vot proiectul în întregime.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 23 voturi pentru

PUNCTUL 9

Proiect de hotârâre privind dezlipirea imobilelor cu nr. Top 9441, nr. Top 9442, nr. Top 9444, nr. Top 9445, nr. Top 9436/2/1, nr. Top 9486 și nr. Top. 9487 și alipirea imobilelor nou create în urma dezlipirii în vederea reglementării terenurilor aferente caminului nr.12 C și caminului nr. 4G ale Universității de Vest Timișoara.

Dl. JICHICI: Am un amendament este vorba despre strict corectarea unor erori materiale. Se modifică art.5 care are următorul conținut: se va dezlipi imobilul cu nr top 9436/2/1 înscris în CF 409054 Timișoara CF vechi 2 în suprafață de 2079 mp. Suprafață măsurată 2435 mp. Proprietar Primăria Municipiului Timișoara în două imobile: unul cu top 9436/2/1/1 în suprafață de 1849 mp. și 9436/2/1/2 în suprafață de 230 mp. și se introduce următorul articol: se aprobă alipirea imobilelor nou creeate în urma dezlipirii rezultând imobilul cu nr. Top 9486/2 , 9487/2, 9445/3, 9444/3 în suprafață de 543 mp. și imobil cu nr. Top 9436/2/1/2, 9445/2, 9444/2, 9442/2, 9441/2 în suprafață de 917 mp. În vederea reglementării terenului respectiv.

Supun la vot amendamentul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 24 voturi pentru

Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     -24 voturi pentru

PUNCTUL 10

Proiect de hotărâre privind modificarea datelor de identificare a imobilelor prevăzute la nr. Crt.9 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 64/26.03.2002, pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Timișoara, atestat prin HG nr.977/2002, Anexa nr.2.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 11

Proiect de hotărâre privind reambularea zonei Stadion cuprinse între Stadionul Dan Păltinișanu - str. Prof.dr. Aurel Păunescu - Podeanu - str. Cerna - Bv. Dr. Iosif Bulbuca.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     -24 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 12

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Timișoara, str. Sfântul Iosif cel Nou nr.3.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     -22 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 13

Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Ministerului Sănătății a unei suprafețe de teren aflată în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara pentru implementarea proiectului „Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească „

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 24 voturi pentru

1 abtinere

PUNCTUL 14

Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii privind modificarea poziției nr. 3937 din Anexa la Hotărârea Guvernului

României nr. 849/2009 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș.

Dl. JICHICI: Supun la vot proiectul.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 23 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect privind spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Țebea nr. 2.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea de către Fundația Rudolf Steiner a spațiilor din clădirile proprietate a fundației.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, Hotărârea Consiliului Local nr. 418/30.07.2013, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 613/10.12.2013.

D-NA OLTEANU: Am un amendament. La art 4, punctul 5 litera d - vehicolele ale caror permise de stationare se aproba anual de catre Consiliul Local Timisoara. Se intampla sa avem de multe ori solicitari de exemplu acum de la Politia de Frontiera pentru vehicolele care se afla in misiune sa beneficieze de scutire si demersurile pe care le facem ne sunt ingreunate si de aceea le-am facilita daca am modifica acest articol, la HCL nr. 63 din 2013.

Acest acord se aproba de catre Primaria Municipiului Timisoara cu avizul Comisiei de Circulatie. Este un procedeu ingreunat si de aceea propun ca modificarile sa se faca cu aprobarea Consiliului Local.

Dl. PRIMAR: Dupa parerea mea, votul dat data trecuta a fost in sensul de a nu mai avea nici un fel de gratuitate. Exista abonamente nepersonalizate pe care nu apare numarul de masina si cei care au misiuni mai speciale trebuie sa-si cumpere un abonament de tipul acesta. E o cutie a Pandorei aici. V-am citit lista cu cei care au cerut gratuitati. Daca consiliul sau oricine aproba pentru unii, vor gasi argumente suficiente si altii.Eu nu spun sa nu aprobam dar trebuie sa fim constienti ca vor fi in mod cert cel putin 500 de cereri.

Dl. FOLICA; Aceste institutii sunt ale Statului Roman .

Dl. PRIMAR: Si Statul Roman are bani sa plateasca municipalitatii. Asa cum universitatile platesc, primaria plateste. Noi avem de a face cu o societate comerciala pe care o criticam daca nu obtine venituri. Trebuie sa intelegem ca fiecare institutie are un buget pentru cheltuielile curente.Si primaria va trebui sa plateasca de la 1 martie la SDM, un numar de abonamente pentru cei care au nevoie si n-or sa plateasca din buzunarul propriu abonamentul.

Nu vom reusi sa stapanim fenomenul daca mai acordam gratuitati.

Dl. JICHICI: Noi am dat o hotarare in Consiliul Local prin care am refuzat tuturor institutiilor orice fel de gratuitate.Mentineti amendamentul ? Il supun la vot? D-na OLTEANU: Il retrag in cazul de fata.

Dl. JICHICI: Cine este pentru proiectul de hotarare fara amendament?

- 23 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere, încheiat între Fundația Caritatea și Spitalul Clinic Municipal De Urgență Timișoara, pentru imobilul situat în Timișoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 24 în care funcționează Secția de Obstetrică și Ginecologie.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de 660 m.p. teren din imobilul din Timișoara, str. Pastorilor nr. 1 către Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență Formațiunea de Intervenție Rapidă pe bază de Volutariat “SALVO”.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceeea de locuință SAD 5 și S.R.10, la prețul de 50.000 euro, situate în imobilul din Piața Traian nr.6.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ? - 24 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 5, situat în imobilul din str. Episcop A. Pacha nr.1, la prețul de 747.000 lei.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-24 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă detinație decât aceea de locuință, ap 3/I- Sad, situat în imobilul din str. Mărășești nr. 12, la prețul de 70.000 euro.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, ap. 5- SAD, situat în imobilul din str. Lucian Blaga nr.5, la prețul de 68.500 euro.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-24 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 2, situat în imobilul din str. Episcop Augustin Pacha nr. 10, la prețul de 102000 euro+ TVA.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate și a modalității de repartizare a locuințelor care vor fi proprietatea Municipiului Timișoara situate în str. Polonă nr.19.

Dna OLTEANU: Se va introduce un nou articol dupa art. 1 si se vor renumerota in mod corespunzator.

-“Se aproba ca 10 locuinte sa se atribuie ca locuinte de interventie destinate cazarii personalului unitatilor bugetare, urmand ca atribuirea sa se faca la cererea institutiilor a caror angajati solicita atribuirea unor locuinte. Solicitantii trebuie sa indeplineasca criteriile de acces la locuinte conform Anexei 1 la prezenta hotarare. Contractul de inchiriere se va incheia in conformitate cu art.7 la prezenta hotarare. Repartizarea acestor locuinte se va face de catre Comisia de repartizare a locuintelor.”

Dl. PRIMAR: E in regula.Am discutat amendamentul si cred ca e in regula.

Dl. HERZOG: Nu inteleg, se face o discriminare pozitiva, adica se favorizeaza bugetarii ? De ce?

Dl. PRIMAR: Cum am receptionat eu amendamentul cand am discutat, era vorba doar de acordarea doar cu titlu de interventie temporara a unor locuinte pentru persoane aflate in situatii speciale, la institutiile culturale, teatru, filarmonica,etc D -na OLTEANU: Este normal sa avem si la dispozitia primariei un numar de locuinte pe care sa le putem repartiza in conformitate cu Legea nr. 114, deoarece ne vin diverse solicitari in comisie.

Dl. HERZOG: Daca cineva este mai napastuit, de ex. Daca avem o femeie de serviciucare lucreaza la Teatrul National, va avea prioritate.

Dl. MOSIU: Este regim hotelier ? sau semipermanent ?

D -na OLTEANU: Se incheie un contract de inchiriere pe o perioada de minim un an.nu este in regim hotelier si nu este numai pentru institutiile culturale ci pentru institutiile publice.

Dl. SANDU: Ne puteti da cateva exemple concrete? Cine ar beneficia ?

D -na OLTEANU: Am avut o solicitare saptamana trecuta o doamna , papusar la Teatrul Merlin, intr-o situatie speciala cu un copil in intretinere, careia nu i-am putut acorda o locuinta pentru ca nu se incadra in nici o lista.

Dl. ORZA: Lucrul asta s-a intamplat intotdeauna, s-au pus la dispozitie locuinte de servici si chiar m-am opus ca ele sa fie vandute, ca sa ramana locuinte de servici.

Aceste locuinte exista deja. Procedura de a oferi locuinte de serviciu exista, ea nu mai trebuie legiferata.

D -na OLTEANU: In momentul de fata nu avem disponibila nici macar o locuinta de serviciu.

Dl. ORZA: Faptul ca nu exista locuinte disponibile e una si faptul ca nu se poate face nimic e alta.

Intrebarea este daca se preteaza sa trimiti un actor de la Teatrul National in str. Polona?

D -na OLTEANU: Avand in vedere ca exista solicitari in acest caz si chiar daca e vorba de strada Polona inseamna ca chiar ne-am gandit la cei care chiar reprezinta un caz social.Se numesc locuinte de intervente si nu locuinte de serviciu.

Dl. SANDU: Credeti ca este potrivit sa facem diferente intre diferite tipuri de cetateni?

Problema sociala este sociala si pentru cel care este angajat al unui teatru si pentru cel care este angajat al unei firme private.Toti cetatenii trebuie sa beneficieze de aceleasi drepturi.

D -na OLTEANU: Cred ca prin acest amendament putem sa gasim solutii si sa ajutam multi oameni. Doresc sa supuneti la vot amendamentul.

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest amendament?

-16 voturi pentru

- 5 voturi impotriva

- 3 abtineri

Cine este pentru proiect in ansamblu?

- 21 voturi pentru

- 2 abtineri

Dl. PRIMAR: Eu trebuie sa plec dar va spun ca retrag de pe ordinea de zi punctul

44. Corect era “...privind completarea locului vacant revenit municipiului Timisoara.” Cand domnul Grindeanu a devenit parlamentar, s-a vacantat acel loc si ar urma sa-l ocupam si pentru ca nu pot sa raman pana se ajunge aici, ramane pe alta data.

Va trebui sa ne vedem saptamana viitoare intr-o noua sedinta pentru ca va trebui sa adoptam ceva urgent legate de proiecte cu finantare europeana.

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotârâre privind repartizarea ap.6 din str. Miloia bl. B1 Sc. B. Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.18 din str. Miloia bl. B1 sc. A, ap.29 din str. Miloia bl. B1 sc. B și ap. 18 situat în str. Miloia bl. B2.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-25 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuință dintre Ciobra Raluca Cecilia, chiriașă a ap.5 din str. Miloia bl. B2, respectiv Berdeiu Simona Claudia , chiriașă a ap.2 din str. Miloia bl B3.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru anul 2014, întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat al orașului Timișoara.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-23 voturi penru

- 1 abtinere

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale privind dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu a serviciului public de salubrizare în Municipiul Timișoara.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006 - 15414/31.07.2006 .

Dl. MOSIU: Am cateva obiectii. In ultima perioada a aparut o firma carese ocupa de toaletarea copacilor, a taierii de frunze, etc. nu stiu cum se vor imparti acum lucrarile din oras intre aceasta firma si firma RETIM care acum ne ofera o crestere de pret?

Ar fi o concurenta neloiala.Exista o modalitate de a urmari aceste actvitati ale celor doua firma concurente ?

Nu cumva sa se incurce din greseala niste facturi, sa avem procese de la o firma la alta ?

Sunt doua firme, au acelasi obiect de activitate si un singur oras. Cum se face urmarirea activitatii a acestor doua firme?

Dl. DIACONU: Evident ca interventia dumneavoastra nu are nici o legatura cu activitatea RETIM-ului ci aduce discutia catre firma care toaleteaza pomi, raspunsul la asta s-a mai dat. Toaletarea de pomi se face in baza unor situatii de lucrari care cuprind si ridicarea materialului care se taie si depozitarea lui. Societatea RETIM presteaza aceste servicii nu numai pentru municipalitate ci si pentru persoane fizice la ridiacrea deseurilor vegetale.

Dl. MOSIU: Cred ca nu am fost inteles. Cum se face urmarirea si diferentierea? Sunt bani publici.Pe o strada cine are prioritate? RETIM-ul sau respectiva firma?

Dl. DIACONU: Repectiva firma intervine asupra unui copac in sensul toaletarii nu in sensul strangerii frunzelor, iar toate deseurile rezultate se transporta de catre firma si se transforma in lemne pentru cazuri sociale fie in diverse alte materiale prin tocare.

Banii publici se protejeaza cel mai bine printr-o licitatie bine facuta.

Dl. GEANA: Intamplarea face ca acum cateva zile sa ma lovesc si eu de firma aia din Bucuresti care cosmetiza pomii.

Dl. JICHICI: Va rog s va referiti strict la proiectul de hotarare.

Dl. MOSIU: Eu consider ca este o greseala de redactare, respectiv actualizare tarife. Este al treilea an cand se greseste la una din pozitii, la punctul 3 - colectare ,transport, depozitare, s.a.m.d. lei/mc, 84,10..nu, ma scuzati

La punctul 1 , anexa nr.1 - tarif fara TVA 8,21, apoi 86,78 - cred ca este 8,678

Dl. JICHICI: Tarif nou fara TVA la mine apare 8,47.

D -na SARACAN: A fost amendament in comisia III, s-a corectat deja, materialele sunt vechi.

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

 • -  18 voturi pentru

 • -  2 abtineri

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2014 a tarifelor pentru serviciile funerare și a tarifelor pentru permisele de lucru și a locurilor de veci practicate în cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.

Dl. MOSIU: In urma cu 3 ani a inceput numararea locurilor de veci electronic si in urma cu doi ani a inceput numararea semnelor de circulatie. As vrea sa intreb care este stadiul dupa 3 ani a acestor locuri de veci pentru a nu mai fi divergente in proceduri si in repartitii.

Dl. STAIA: Va putem pune la dispozitie punctula stadiul in care ne regasim. S-au numarat, s-a incarcat baza de date, suntem intr-o faza finala . 80%

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

-22 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a proiectelor de reabilitare a clădirilor din programul de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară a Municipiului Timișoara.

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

-21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru derularea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară a Municipiului, pe anul 2014.

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

-22 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare și prelungire a Convenției - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 96/26.02.2013 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României” pentru susținerea Centrului Frații lui Onisim -Serviciul de Ocrotire al Tinerilor Dezinstituționalizați.

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

- 24 voturi pentru

- 1 abtinere

PUCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local nr.132/24.03.2009 privind conferirea unei identități culturale, artistice, turistice și educative Timișoarei prin realizarea în Parcul Central a unei Alei a Personalităților.

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hoărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de clădiri cu funcțiune mixtă (birouri și servicii)”, str. Siemens F.N. , Timișoara.

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

-23 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoane vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice rri •     •

Timișoara.

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

- 23 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de voluntariat pentru publicarea electronică a Datelor (Bazelor de date) cu caracter deschis / Open Data.

Dl.MOSIU: Daca ne poate da cineva lamuriri ?

Dl. DIACONU: E vorba de un acord pentru realizarea unui contract de voluntariat cu cativa voluntari din counitatea de IT din timisoara care ne asista din punct de vedere tehnic. Timisoara e primul oras care a publicat date deschise pe portalul guvernamental de saptamana trecuta, e vorba de nomenclatorul stradal, iar prin faptul ca aceste persoane au acces la aceste tipuri de date, ele sunt publice dar se executa manipulari asupra datelor. Avem nevoie de o relatie juridica cu ele. Relatia juridica este contractul de voluntariat. Sunt doar tehnicieni.

Dl. JICHICI: Initiativa OPEN DATA este o initiativa la nivel global la care in ultimii ani s-a raliat si Romania, este vorba de crearea unor baze de date deschise, cu acces liber, disponibile oricarei persoane fizice sau juridice. Una dintre directiile foarte importante in care se merge in momentul de fata este cea legata de nomenclatoarele de strazi din localitatile Romaniei.

Aceste informatii devin in mod centralizat accesibile si pot fi inglobate fara nici un cost suplimentar in sisteme informatice, sisteme IT , s.a.m.d. Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

-24 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Uniunea Scriitorilor din România în vederea tipăririi revistei "Orizont”.

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

-25 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timișoara și Federația Română de Badminton, pentru programele sportive din anul 2014.

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare? -25 voturi pentru - 1 abtinere

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Municipiului Timișoara în Consiliul Director al Asociației „ACS Poli Timișoara”.

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală din partea Municipiului Timișoara pentru Asociația Sportivă „Clubul de Handbal Politehnica Timișoara”.

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 lei de la bugetul local în vederea continuării lucrărilor de construcții la Monumentul Rezistenței 9                                                                                          9

Anticomuniste din Banat.

Dl. JICHICI: Cine este pentru acest proiect de hotarare?

-18 voturi pentru

- 3 voturi impotriva

- 3 abtineri

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2014 - 002989/05.02.2014 a Retim Ecologic Service S.A. cu privire la Hotărârea Consiliului Local nr. 600/10.12.2013 - privind mandatul consiliilor de administratie la societatile la care Consiliul Local al municipiului Timisoara este actionar unic, majoritar sau la care detine controlul, în privința salarizării directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de administrație.

9

Dl. JICHICI: Este pentru luare la cunostinta.

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2014 - 003877/14.02.2014 a S.C. Colterm S.A. privind punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 600/10.12.2013 - privind mandatul consiliilor de administrație la societățile la care Consiliului Local al 9                                     9

Municipiului Timișoara, este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în privința salarizării directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de Administrație.

9

Dl. JICHICI: Este luare la cunostinta.

PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2014 - 002025/28.01.2014 a d-lui Robert Reisz referitoare la propunere denumire stradă „Petre Țuțea”.

Dl. JICHICI: Se ia la cunostinta.

PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2014 - 002981/05.02.2014 a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” referitoare la atribuirea denumirii „Petre Țuțea” unei străzi din Municipiul Timișoara.

Dl. JICHICI: S-a luat la cunostinta

Dl. HERZOG: Doresc sa-l intreb pe domnul viceprimar Diaconu care este stadiul pentru ca noi nu am primit inca ca si propunere de hotarare de consiliu local ?

Dl. DIACONU: Noi am avut aceasta propunere in ultima sau penultima comisie de strazi , insa parcursul pana la ajungerea in plenul Consiliului Local este unul consumator de timp.

PUCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. CS2014- 000014/07.02.2014 a S.C. Electrometal S.A. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 294/2012 privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosința persoanelor juridice.

Dl. JICHICI: Aici trebuie sa votam pentru mentinerea hotararii de consiliu. Cine este pentru mentinerea hotararii?

 • -  20 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI

Informarea nr. SC2014- 2781/04.02.2014 - Raport de activitate privind deplasarea la Novi Sad, în Serbia, în perioada 1-2 februarie 2014.

Dl. JICHICI: Se ia la cunostinta.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilelor cu nr.top 9411, nr.top 9412, nr.top 9413, nr. top 9416/1 și nr. top 9408/1/1 și alipirea imobilelor nou create în urma dezlipirii în vederea reglementării terenului aferent caminului studențesc nr.13 C al Universității de Vest Timișoara.

Dl. JICHICI: Voi face amendamentul la acest proiect : „Se modifica documentatia dupa cum urmeaza. La art. 1 se corecteaza suprafata imobilului cu top. Nr.9411/1 in suprafata de 496 mp. Si top 9411/2 cu suprafata de 53 mp.

Art. 2 - 9412/1 in suprafața de 313 mp; 9412/2, 223 mp.

Art. 3 - 9413/1 in suprafața de 358 mp; 9413/2 -188 mp Art. 4 - 9416/1/1 in suprafata de 477 mp; 9416/1/2 in suprafata de 23 mp Art. 5 - 9408/1/1/1- suprafata C.F. 1200 mp, suprafata masurata 773 mp 9408/1/1/2 - 773 mp.

Este un amendament care se refera la corectarea unor valori numerice referitoare la teren.

Supun la vot amendamentul. Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

Supun la vot proiectul in ansamblul sau. Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 25.02.2014

PUNCTUL 1 ANEXA

Adresa nr. CP2014 -216/21.02.2014 a Instituției Prefectului - Județul Timiș referitoare la prevederile art.51 alin. 4) din Legea nr. 215/2001 cu privire la obligativitatea aleșilor locali de a prezenta un raport anual de activitate.

Dl. JICHICI: In bunul spirit al legilor romanesti, legea prevede necesitatea depunerii raportului de activitate, nu precizeaza nici un fel de sanctiune in cazul in care acest raport nu este depus.

PUNCTUL 2 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

 • -  19 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 3 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de desfășurare a activităților comerciale în parcurile și locurile de joacă pe raza Municipiului Timișoara.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-17 voturi pentru

-1 abtinere

PUNCTUL 4 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea HCLMT nr. 336/18.06.2013 privind închirierea unui spațiu în suprafață de 769 mp din Căminul nr. 1 al Grupului Școlar Agricol "Iulian Drăcea", Timișoara către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș pentru Secția 5 Poliție Timișoara.

Dl. CIUHANDU: Acest material este pe lista de proiecte suplimentare primita inainte de plen si grupul PDL nu voteaza nisi un proiect suplimentar.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-18 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201/23.11.2012 privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”.

Dl. BARSASTEANU: Formulez un amendament: “ Se completeaza cu doamna director al Directiei Comunicare toate cele 3 puncte ale ordinei de zi care urmeaza.” E o discutie pe care am incheiat-o la sedinta preliminara.

Ramane componenta Comisiei de Evaluare a managementului pentru cele 3 institutii si se completeaza cu doamna Alina Pintilie, director Director Directia Comunicare.

Dl. JICHICI: Comisia de evaluare va avea urmatoarea componenta:

Dl. DIACONU : Art. 2 ar trebui modificat, si reincluderea presedintelui comisiei, domnul Toanca.

Dl. JICHICI: La art. 2, Comisia de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat si Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely va avea urmatoarea componenta: d-na Stela Maria Matioc, d-na Ildiko Zamfirescu, d-na Alina Pintilie, dl. Radu Toanca, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Supun la vot acest amendament. Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

- 1 abtinere

Cine este pentru acest proiect in intregime ?

- 18 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 6 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 202/23.11.2012 privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Filarmonica Banatul.

Dl. JICHICI: Este vorba de acelasi amendament cu mentionarea in comisie a domnului Radu Toanca din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru ?

-17 voturi pentru

- 1 abtinere

Cine este pentru proiectul de hotarare ?

-16 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 7 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 203/23.11.2012 privind componența Comisiei de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Dl. JICHICI: Amendament, modificarea art. 2 cu completarea componentei comisiei, domnul Radu Toanca din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Cine este pentru amendament?

- 18 voturi pentru

- 1 abtinere

Cine este pentru proiectul de hotarare?

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 8 ANEXA

Proiect de hotărâre privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate în trafic județean.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-18 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 9 ANEXA

Proiect de hotărâre privind atribuirea cotei de 135/216 părți din spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. 3 August 1919 nr.25.

Dl. SIMONIS: As putea sa stiu si eu pentru cine este aceasta cota ? Eu nu am primit materialul.

Dl. JICHICI: Este Partidul Forta Civica , Filiala Timis ca sediu de partid.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

-16 voturi pentru

Dl. ORZA : Este absurd ca executivul doreste sa acorde acel spatiu iar consiiul local nu este de acord.

Dl. TOANCA: Mie imi pare rau ca Partidul Liberal , face parte din aceeasi familie politica si s-au abtinut.

Dl. JICHICI: Stimati colegi , am epuizat ordinea de zi, va multumesc pentru participarea la aceasta sedinta, va rog sa nu uitati ca saptamana viitoare vom avea o noua sedinta de consiliu local.

Va multumesc.

PRESEDINTE


P. SECRETAR

Cons. CIPRIAN JICHICI


SIMONA DRAGOI