Proces verbal din 20.05.2014

Proces-verbal al ședinței ordinare din 20.05.2014

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 20 -05-2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. RADU TOANCA

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 27;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara Nr. 545/15.05.2014

ANEXĂ la Dispoziția nr. 545 din data de 15.05.2014

 • 1. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Ion Marin Almăjan.

 • 2. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 15.04.2014.

 • 3. Interpelările consilierilor locali.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. și a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr.7 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.132/24.04.2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

 • 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Țibleșului nr. 46.

 • 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, Calea Bogdăneștilor nr.3.

 • 10. Proiect de hotărâre privind dezlipire parcela cu nr. top 408203, teren în str. Armoniei, nr. 24, Timișoara.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Calea Martirilor nr.102.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara, str. Janos Paris nr. 19.

 • 13. Proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/14.10.2002.

 • 14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Badea Cârțan nr. 1, către Direcția Poliției Locale.

 • 15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD2, situat in imobilul din str. Mărășești nr.12, la prețul de 100.000 euro.

 • 16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor nr.1,2,3 și 4, situate în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.4, la prețul de 43.000 euro.

 • 17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă detinație decât aceea de locuință SAD 3b, la prețul de 2.000 de euro, situat în imobilul din Piața Traian nr.6, Demisol.

 • 18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă detinație decât aceea de locuință SAD 2, la prețul de 185.000 euro și a magaziei la prețul de 65.000 de euro, situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.5, parter.

 • 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, SAD 3, SAD 4, SAD 5, SAD 6 și SAD 7, situate în imobilul din str. Cantemir nr.1 și Piața Libertății nr. 4 , la prețul de 1.702.000 lei.

 • 20. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.38 din str. Miloia Bl.B1 sc.A.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. M.A.M. BUILDING DEVELOPMENT S.R.L.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a imobilului (construcții) ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către Societatea BEGA TURISM S.A.

 • 23. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara.

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala ”CLADIREA VERDE”.

 • 25. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2014, datorata bugetului local al municipiului Timisoara de catre Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local, prin asocierea dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații sau fundații fără scop patrimonial, pe anul 2014.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional de prelungire cu un an, până la data de 26.05.2015 a Convenției - anexa la H.C.L.M.T. nr. 217/26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru a Municipiului Timișoara în cadrul Asociației “Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest România”.

 • 29. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de repartizare a locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/26.02.2013.

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/05.07.2013 referitor la componența comisiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabiliatte pentru obiectivul de investiții „Extindere corp clădire școală cu un corp S.(teh) +P+3E - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand”, Timișoara, str. Renașterii nr.24A.

32 .Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției pentru modificarea traseului rețelei de distibuție a gazelor naturale existente pe str. P-ța Sf. Gheorghe , din Timișoara, aflată în curs de reabilitare în cadrul proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507.

 • 33.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 414/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3 -„Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 -„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

 • 34.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 413/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3 -„Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 -„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3 -„Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 -„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 23”.

37 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 29”.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 35, sc A+B”.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 42”.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 60”.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.70”.

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 72”.

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 78”.

 • 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr. 1/1 - 1/2".

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.1/3”.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.2/1”.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu,nr.132/A”.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.134/A”.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.141”.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.142”.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.22”.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30”.

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.32”.

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.97”.

55 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.1-3-5”.

 • 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.21.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.24.”

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.31-33”.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.38”

 • 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.52.”

 • 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.54”.

 • 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.55A”

 • 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C”.

 • 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.140, bl. B3.”

 • 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 23”.

66 .Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Str. Venus nr.27”.

 • 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, Bl. B56”.

 • 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, Bl. B57”.

 • 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Torontalului nr.25A”.

 • 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Str. Brândușei nr.14.”

 • 71. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Str. Mareșal Constantin Prezan, nr.65”.

 • 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.31”.

 • 73. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C”.

 • 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinte pentru doua familii in regim P+2E”, str. Livezilor nr. 73, Timișoara.

75.Informare nr.SC2014 - 12558/16.05.2014 a Direcției Secretariat General cu privire la încheierea contractului de asistență juridică cu cabinetul asociat de avocați Popa & Popa și avocat Popa Gheorghe Constantin, pentru litigiul având ca obiect „Pretenții” formulat de S.C. RIPS S.A. în Dosar 6831.1/30/2007.

 • 76. Adresa nr. SC2014-011640/07.05.2014 a Instituției Prefectului Județul Timiș referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 146/25.03.2014 - privind modalitatea de parcare în centre comerciale și reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule.

 • 77. Adresa nr. SC2014 - 010060/16.04.2014 a S.C. Îngerii Galbeni Asigurări S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 146/25.03.2014 - privind modalitatea de parcare în centre comerciale și reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule.

 • 78. Adresa nr.SC2014-010204/17.04.2014 a RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 600/2013 - privind mandatul consiliilor de administrație la societățile la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în privința salarizării directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de administrație.

 • 79. Adresa  nr. NR.SC2014 -012144/13.05.2014 a Cabinet avocat Cristina

Iovițoni cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 298/2007 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire birouri, servicii și locuințe plurifamiliale” din str. Gheorghe Lazăr nr.15 (nr.cad 1211/2/1) Timișoara.

80.Informarea nr. SC2014- 12497/15.05.2014 privind deplasarea unei delegații a Municipiului Timișoara la Szeged, în Ungaria, cu ocazia „Zilei orașului Szeged”.

81.Informarea nr.SC2014 - 12498/15.05.2014 privind deplasarea unei delegații a Municipiului Timișoara la Faenza, în Italia, cu ocazia evenimentului „Niballo-Palio”.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu

D-nul Toanca: Buna ziua! Va rog frumos sa luati loc in sala. Avem o sedinta maraton in doua parti. Avem o parte frumoasa, festiva, cu care vom incepe. Inainte de a intra in ordinea de zi, v-as ruga sa tinem un moment de reculegere in memoria marelui patriot si marelui om politic Corneliu Coposu. Astazi se implinesc 100 de ani de la nasterea lui. Va multumesc.

Trecem la punctul unu de pe ordinea de zi. Decernarea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Ion Marin Almajan. Avem sa punem in practica astazi, intr-un moment festiv si deosebit, hotararea noastra din 25 martie 2014. Inainte de a da cuvantul domnului Primar pentru “laudatio”, as dori sa-i spun “La multi ani!” colegului meu, Florin Barsasteanu, “La multi ani, Florin”!

D-nule Primar, aveti cuvantul.

D-nul Primar: Sarut-mainile, Buna-ziua! Mai intai as dori sa spun si eu cateva cuvinte in memoria celui care a fost Corneliu Coposu. Cred ca avem cu totii obligatia sa purtam un vesnic omagiu unor personalitati de cea mai mare anvergura pe care poporul nostru le-a avut in toate domeniile. In plan politic, am avut o pleiada de mari oameni care au fost in stare, pentru niste principii, sa-si expuna viata, sa-si sacrifice tineretea, sa stea zeci de ani in puscariile comunismului si apoi, cand s-au schimbat vremurile, au stiut sa aiba aceeasi conduita verticala, au stiut sa promoveze niste valori si sa arate ca, pentru ei, nimic nu e mai important decat niste principii, decat acele valori. Cred ca d-nul Corneliu Coposu a fost unul dintre acesti oameni exponentiali, pentru tot ce a dat in lungul timpului scena politica romaneasca, poporul roman si, drept urmare, merita cu prisosinta un gest de respect, un omagiu din partea noastra, a primariei Municipiului Timisoara, a Consiliului Local al Municipiului Timisoara si al cetatenilor Timisoarei. Vreau, totodata, inainte de a intra in ordinea de zi, sa-i urez si eu “La multi ani!”, multa sanatate si toate cele bune d-lui doctor, d-lui consiler local si director al Spitalului Judetean, Florin Barsasteanu. Si acum, imi face placere sa dau citire “laudatio” in onoarea d-lui Ion Marin Almajan, cetatean de onoare al Municipiului Timisoara, in scurta vreme, desigur.

Ion Marin Almăjan s-a nascut la 16 noiembrie 1940 la Dalboșeț în județul Caraș-Severin. A urmat studiile școlilor elementare din Dalboșeț și Bozovici din județul Caraș Severin, a absolvit Liceul C. Diaconovici Loga și Facultatea de Filologie a Universității din Timișoara.

A activat ca: redactor, șef secție de cultură, redactor-șef adjunct la ziarul „Drapelul roșu” din Timișoara (1966-1979), director al Editurii „Facla”(1979-1989), șef secție de cultură, publicist comentator la ziarul „Renașterea bănățeană”, din Timișoara, director al Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural și Național Timiș (2000-2005).

Este autor, eseist, director de editură, jurnalist, monograf, om de cultură, pamfletar, poet, prozator, antologator, publicist și scriitor român, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Ca autor, a publicat numeroase poeme, proză, romane și publicistică, dintre care amintim: „Sunt dator cu o durere” (povestiri), „Spune-mi, unde duce acest drum”? (roman), „Neîmpăcați în mânie” (roman), „Sentimentul puterii” (roman), „Tornada” (roman), „Întoarcerea spre asfințituri” ( povestiri), „Vremea hahalerelor” (pamflete politice), „Mătușa mea, Maria Theresia” (povestiri), „În afara gloriei” (roman), „Ca mierea, ca fierea-cuvântul” (publicistică), „Amintiri despre țărani” (poeme), „10 prozatori români contemporani”, (antologie), „Tornada”, „Requiem per una regina” (povestiri), „Poeti romani contemporani” (antologie în colaborare cu Mihai Ungheanu, Cezar Ivănescu), „Țara Almăjului”, (studiu monografic -Institutul Social Banat-Crișana, 1939).

A tradus din literatura universală contemporană importanți autori.

A fost încununat cu numeroase distincții, dintre care amintim Premiul de excelență al Uniunii Scriitorilor, filiala Timisoara și Ordinul Național „Serviciul Credincios în grad de cavaler in anul 2002”, pentru talentul și dăruirea arătate în îndelungată activitate artistică, științifică și didactică prin care a promovat tradițiile culturale specifice fiecărei comunități etnice și valorile autentice ale artei universale, creând un spațiu de exemplară conviețuire și de civilizație românească.

Pentru toate meritele sale, s-a initiat un proiect pentru decernarea acestui titlu de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara si imi face placere sa-l invit pe d-nul Ion Marin Almajan pentru a-si primi binemeritata diploma si celalalt insemn, prin care Consiliul Local al municipiului Timisoara isi arata respectul.

D-nul Toanca: Multumim d-lui Primar.

D-nul Primar: Va rog sa-mi permiteti, ca tot suntem la acest capitol, aniversari, sa va mai aduc la cunostinta ca ieri, la Universitatea Politehnica din Timisoara, a fost sarbatorit unul din marii profesori ai acestei scoli, d-nul Constantin Sora, cu ocazia implinirii frumoasei varste de 90 de ani. Sa-i uram si domniei sale multi ani inainte, cu sanatate si bucurie.

D-nul Toanca: Multumesc d-lui Primar. Il invit la microfon pe prof. univ.dr. Adrian Dinu Rachieru, distinsul critic literar, pentru a spune cateva cuvinte despre aniversatul nostru. Va rog, d-le profesor. Dupa care, o sa rugam, bineinteles, pe d-nul Almajan sa spuna, si dumnealui, la sfarsit.

D-nul A.D.Rachieru: Stimate d-le Primar, stimati domni consilieri si doamne, vreau sa incep abrupt si sa va divulg ca, in copilarie, d-nul Almajan, pornind din Tara Almajului, vrand sa cucereasca lumea, a marturisit cu o voce plina de elan ca vrea sa ajunga scriitor. Iata ca visul i s-a implinit, chiar daca aceasta cale n-a fost lesnicioasa, si, dovedind indaratnicie, energie, ambitie, construindu-se cu tenacitate, vazand lumea taraneste, s-a ridicat in Tara Almajului si, conform indemnului vechi al cronicarului, Nicolae Stoica de Hateg, a respectat un crez de altadata, sa se tina de Banat. E vorba de o eruptie identitara la margine de imperiu, cum zice toata lumea, in nici un caz nu avem de a face cu un autor zonal. Cateva repere biografice ni s-au oferit deja, n-o sa va mai retin trecand in revista traiectoria sa. I.M.Almajan radiografiaza lumea unui tinut. E vorba de Valea Almajului si daca in 1970 debuta editorial cu un titlu bogat comentat, „Sunt dator cu o durere”, a urmat o sarja romanesca, titlurile au fost trecute in revista, posibile replici banatene la niste carti de succes ale momentului. De pilda „Tornada”, roman aparut in 1980, traduce la Skopje, imediat, era o posibila replica la un roman de mare succes, „Delirul” lui Preda. A fost martor si ambasador al unor evenimente de ecou, serile de poezie de la Struga, in 1980, alaturi de Nichita. S-a imprietenit cu Rolando Certa si din aceasta amicitie s-a nascut o punte culturala benefica pentru ambele parti. A aparut volumul „Poeti romani contemporani”, in traducerea unei concitadine, e vorba de d-na Viorica Balteanu. In 1984, cu volumul „Întoarcerea spre asfințituri”, I.M.Almajan chiar se întoarce spre proza scurta. Dovedeste densitate, asprime. Examinand aceasta umanitate banateana, si, semnalez parantetic, intr-o cronica aparuta in revista „Luceafarul”, semnata de Mihai Ungheanu, criticul bucurestean facea o remarca-profetie, comentand una din nuvele, „Intamplare din alt veac”, sesiza ca avem in I.M.Almajan un posibil si interesant autor de proza istorica, ceea ce s-a si intamplat in anii care au urmat, fiindca in 1994 el scotea un prim volum, „În afara gloriei”, roman dedicat lui Eftimie Murgu. A urmat in 2006 o editie revazuta, adaugita. 1996 ni se infatisa in ipostaza de pamfletar si „Vremea hahalerelor”, dezamorsand, cum spunea un exeget, grenada cu fiere. In fine, „Mătușa mea, Maria Theresia”, din 2003, obtinand si premiul filialei Timis a Uniunii Scriitorilor sau „Ca mierea, ca fierea-cuvântul”, sau poemele, o surpriza pentru toata lumea, „Amintiri despre tarani”, sunt alte titluri care developeaza acest palmares. Spuneam, comentand, fireste, cu ani in urma, intr-o cronica din revista „Luceafarul”, ca, I.M.Almajan are fascinatia tinutului. Si, tot ce a scris dezvaluie faptul ca Banatul ramane hinterlandul prozatorului. Pregateste, dupa cate stiu, o carte in care isi aduna zestrea epistolara, o bogata corespondenta cu cei care i-au fost contemporani. Ca sa ma apropiu de final, as vrea sa conclud ca, in toata proza lui I.M.Almajan, avem de a face cu personaje in formare. Domnia Sa este un anticalofil, iubeste mai de graba proza cinematica, in nici un caz experimentalismul jucaus, cateodata pica in melodramatic, dar eroii sai sunt oameni aspri si falosi, venind din Banatul sudic. Multa vreme am suspectat si eu ca ar fi un poet reprimat, ca poarta o armura si nu se dezvaluie asa cum ii este felul. Iata ca “Amintiri despre tarani” este o carte recuperatoare, scrisa sub pecetea nostalgiei. Dincolo de faptul ca dezvaluie lumea magica a Banatului, el ne pune in fata, cum spunea Iosif Bacila, „doruri nemarturisite”. In ipostaza de pamfletar nu pare a se simti confortabil in lumea de azi, dar, asa cum dezvaluia in diverse imprejurari, a venit pe lume sub imperiul spaimei, erau anii razboiului. Iata ca acest pui de taran s-a imbatat cu literatura, a avut sansa de a se intalni cu mari oameni, e vorba de dna Codreanu la Liceul D.Loga, de marii profesori ai universitatii timisorene. Sigur, gazetaria e necesara, te incarca cu munitie, dar vine o vreme cand e bine sa o parasesti. Domnul Almajan a facut acest gest salutar, repliindu-se in planul fictional, in zona prozei, ceea ce nu inseamna ca ar fi parasit si transeea pamfletarului. O proaspata carte a Domniei Sale se cheama „Romania cu pistolul la tampla” , carte aparuta anul trecut. Ea vorbeste despre vlaguire, demolare, degradare, mitocănie, jaf. Titlul e, probabil, putin nepotrivit, fiindcă, dincolo de verva pamfletara, el consuma multa munitie afectiva, oferindu-ne figurine scrise cu abur afectuos, rememorand intamplari de altadata si figuri de fala ale Banatului. Intr-o splendida poema dedicata lui Rolando Certa, el spunea: “Stiti, voi, prieteni, ca exista o betie mai grea decat a vinului si a dragostei”?

„Sunt dator cu o durere” este un titlu definitoriu pentru intreaga sa cariera, fiindca aduce in rama prozei figuri aspre, venite dintr-un tinut argilos, cu pamant cu roade putine, obligandu-i pe cei de acolo la chinuri tantalice. El intra clandestin, spune, in cetatea Timisoarei, cu ani in urma, ca elev salbatic, venit de la Anina, care azi, isi confirma promisiunea de altadata - „Am sa ma fac scriitor”, o marturie de credinta literara s-a implinit. As spune in incheiere ca hotararea consiliului este una inteleapta. Domnul I.M.Almajan merita cu prisosinta titlul de Cetatean de Onoare al municipiului nostru. Va multumesc.

D-nul Toanca: Multumim d-lui A.D.Rachieru. Il invit la microfon pe sarbatoritul nostru.

D-nul I.M.Almajan: Stimate d-le Primar, stimate doamne si domni consilieri, iubiti invitati, colegi si prieteni, este un mare eveniment al vietii mele acordarea acestui onorant titlu de Cetatean de Onoare al Timisoarei mele dragi. Fireste ca va sunt dator, d-le Primar, pentru acest gest, doamnelor si domnilor consilieri, va sunt recunoscator, cum ii sunt recunoscator, dati-mi voie sa marturisesc acest lucru desi, putin neobisnuit, colegului de altadata din gazetarie, Radu Toanca, care a avut aceasta idee. El a avut ideea, a instrumentat-o cu Ioan Garboni, directorul general al Filarmonicii, cu Vartiade Stefan, director al Renasterii Banatene, cu poetul si jurnalistul Robert Serban. Deci, oameni carora le sunt dator, pe langa datoria pe care o am fata de acest minunat si sever critic literar, A.D.Rachieru, care mi-a urmarit toate cartile, aproape de la inceputuri. Cand a venit el in Timisoara, a scris despre fiecare carte a mea, cu severitate si generozitate in acelasi timp. Sigur ca, „Sunt dator cu o durere”, este printre primele carti din literatura romana care pun problema colectivizarii agriculturii si a monstruozitatilor pe care le-a comis, a deportarii in Baragan si a ceea ce s-a intamplat cu oamenii care au plecat, a prizonieratului din Rusia sovietica, s.a.m.d. Eu sunt bucuros ca atunci, critica literara si, mai ales, ideologii, nu s-au prins la aceste lucruri pe care eu le-am propus literaturii romane, cartea aparand la Bucuresti. Toate cartile mi-au aparut la cea mai mare editura din Romania, sau una dintre cele mai mari din acel timp, Ed.Eminescu. Si nu m-au tras elegant de urechi, puteau sa ma traga mai spre margine, mult mai rau, o spun nu pentru a ma bate cu pumnul in piept, desi sunt banatean, lucru cu care m-am dus toata viata, oriunde am fost, si in saloane si la Bucuresti, fara sa fac exces de folosire a dialectului nostru, a graiului banatean. Avem atatea graiuri in Banat, ca, daca, Romania este o „tara a tarilor”, cum bine stiti, Banatul insusi este o „tara a graiurilor”, pentru ca aproape fiecare zona are un grai al ei. Cum s-a spus, ii sunt dator Timisoarei, pentru ca am intrat in ea ca intr-o cetate, asa o si descriu in primul roman, destul de inchisa fata de straini, asa a fost Timisoara atunci, si pe urma au venit valuri, valuri, sa nu-l parafrazez pe Eminescu, si fratii nostri olteni si moldoveni si ceilalti, dar in partea prima, Timisoara a fost, in special, a timisorenilor, care aveau o anumita traditie, un anumit mod de comportament, o anume rigoare. Timisoara m-a instruit, mi-a dat primele elemente de cultura intr-un liceu de faima, cel mai mare liceu din Banat in acea perioada si intr-o facultate care s-a bucurat de prezenta unor mari profesori, prof.Todoran, prof.Tohaneanu, s.a.m.d. Timisoara mi-a dat civilitatea, m-a obisnuit sa ma comport civilizat, cu respect fata de celalalt, asta a fost obiceiul timisorean, n-au fost frecusuri si nici rautati intre vecini, dimpotriva, s-au inteles vecinii intre ei, indiferent ce neam erau si ce limba vorbeau. Va spun banalitati, dar asta era spiritul Timisoarei, era, cel putin. Si, in ultima vreme, mai ales dupa '90, au aparut si din cei care, in Timisoara, s-au trezit ca sunt gata sa azvarle securea razboiului, absolut bizar, absolut condamnabil. Cu Timisoara mi-am croit primul drum in gazetarie, incercand, la sectia de cultura a unui ziar de partid sa aduc si sa apar valorile vechi, care erau ostracizate sau fusesera ostracizate si sa propun alte valori noi. Cu asupra de masura am facut-o in vremea Editurii Facla, publicand, printre altele, pe cel care mai tarziu, e singura aparitie in Europa de est, a lui Le Clezio , un mare scriitor francez care, la anumiti ani dupa aceea, a luat premiul Nobel pentru acel roman care a aparut la Timisoara. Imi pare bine ca am putut sa fac cu aceasta editura, sa ridic zona culturala a Banatului, Banatul pe care il iubesc si, asa cum spunea la marea adunare de la Lugoj, in 19 iulie 1918, in replica adresata tarii, participantii, Banatul este patria noastra restransa. Atatea zile cate imi va da bunul Dumnezeu, pana sa ma intorc langa stramosi, chiar daca intoarcerea se va face in tarana acestui oras, nu voi osteni sa ma bat pentru Timisoara, o Timisoara care, d-le Primar si d-nilor consilieri, datorita domniilor voastre, si, fac o afirmatie riscanta, care, politic, ar putea sa-i supere pe unii, nu ma intereseaza aceasta suparare, dumneavoastra, aceasta administratie, dupa opinia mea, sa dea Dumnezeu sa se confirme ce spun acum, sunteti cea mai buna administratie de dupa razboi a Timisoarei. Multumesc si ma simt onorat pentru acest lucru.

Dl. PRIMAR: Doresc sa va multumesc pentru aprecieri in numele primariei si al Consiliului local al municipiului Timisoara. Ne straduim sa formam impreuna dincolo de ceea ce ne desparte o echipa pentru Timisoara.

Dl.TOANCA: Va multumesc si il invit la microfon pe domnul Dorin Pena, managerul general Sysco Romania.

Dl. PRIMAR: O scurta prezentare. Domnul Pena are 31 de ani, este din Ploiesti, a absolvit liceul, a absolvit Facultatea de Automatica si Calculatoare la Universitatea Politehnica din Bucuresti, este instructor Sysco inca din studentie, are 4 certificari Sysco la nivel inalt si la ora actuala este director general Sysco Romania din 21.11.2013. ii uram mult succes in activitate .

Dl. PENA: Va multumesc pentru cuvintele frumoase, si ca m-ati invitat aici. Este o onoare pentru mine in special, cadrul acesta deosebit.

Reprezint Compania Sysco, o companie care are venituri de aprox. 48 miliarde euro/an si in Romania Sysco este unul dintre cei mai importanti vendori de tehnologie care au participat activ atat la crearea a ceea ce noi numim astazi internet cat si la propovaduirea invatamantului.

Motivul pentru care ma aflu astazi in fata dumneavoastra este foarte simplu. Vreau sa transmit mesajul companiei mele, de a sprijini activ proiecte in ceea ce priveste implementarea tehnologiei in noua societate internationala.

Va multumesc foarte mult ca m-ati invitat aici si va doresc in continuare o sedinta productiva.

Dl. TOANCA: Intram in ordinea de zi. Avem 94 de proiecte. Interpelarile va rog sa mi le lasati in scris.

Cine este pentru aprobarea procesului-verbal din data de 15.05.2014

-21 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 24 voturi pentru

Dl. TOANCA: Supun la vot ordinea de zi a sedintei.

Cine este pentru?

-23 voturi pentru

- 1 vot impotriva

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 204/04.04.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. și a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005.

Dl. MOSIU: Este vorba de trecerea unor locuri de parcare, de concesiunea lor in patrimoniul ADP-ului si as vrea sa intreb daca cei care le folosesc platesc sau nu TELPARK ?

Avand in vedere ca sunt multe strazi periferice ar trebui specificat.

Dl. PRIMAR: Nu se plateste nimic prin aceasta miscare pe care o facem acum. Acest transfer este menit sa amenajeze locuri de parcare.Acest lucru nu s-ar putea realiza daca nu ar avea terenul respectiv in concesiune. Acesta este motivul. Politica de stabilire a taxelor nu are nimic de a face cu ce facem acuma. Regimul tuturor parcarilor cu taxa sau fara taxa se stabileste in alt context.

Dl. MOSIU: Acestea sunt parcari care sunt facute.

Dl. PRIMAR: Sunt amenajate recent dar pe un teren care apartine SDM-ului.

Dl. MOSIU: Aceasta sesizare a luat nastere in urma unui raport al inspectiei fiscale din 2010, care evoca Legea nr. 571/2003. E destul de curios, raportul a fost inaintat Directiei Tehnice. Cum Directia Tehnica in 11 ani nu s-a trezit ca este ilegal sa se finanteze niste parcari, fara ca aceste parcari sa fie in concesiune.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

-27 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr.7 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.132/24.04.2007 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

-25 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

 • 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Țibleșului nr. 46.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

 • 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, Calea Bogdăneștilor nr.3.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru

 • -  1 abtinere

 • 10.Proiect de hotărâre privind dezlipire parcela cu nr. top 408203, teren în str. Armoniei, nr. 24, Timișoara.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

 • -   1 abtinere

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

ll.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Calea Martirilor nr.102.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13.Proiect de hotărâre privind completarea Listei spațiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, care urmează să fie vândute potrivit dispozițiilor Legii nr. 550/14.10.2002.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

-26 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Badea Cârțan nr. 1, către Direcția Poliției Locale.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

-25 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD2, situat in imobilul din str. Mărășești nr.12, la prețul de 100.000 euro.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  24 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor nr.1,2,3 și 4, situate în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.4, la prețul de 43.000 euro.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

-25 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 3b, la prețul de 2.000 de euro, situat în imobilul din Piața Traian nr.6, Demisol.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  22 voturi pentru

 • -  1 abtinere

 • 18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă detinație decât aceea de locuință SAD 2, la prețul de 185.000 euro și a magaziei la prețul de 65.000 de euro, situate în imobilul din str. Vasile Alecsandri nr.5, parter.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

 • -   1 abtinere

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, SAD 3, SAD 4, SAD 5, SAD 6 și SAD 7, situate în imobilul din str. Cantemir nr.1 și Piața Libertății nr. 4 , la prețul de 1.702.000 lei.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

 • -  2 abtineri

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.38 din str. Miloia Bl.B1 sc.A.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  27 voturi pentru

 • 21.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul

Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. M.A.M. BUILDING DEVELOPMENT S.R.L.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a imobilului (construcții) ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către Societatea BEGA TURISM S.A.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

-23 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDIENI DE ZI

 • 23. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Timișoara.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

-27 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

 • 24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.131/25.03.2014 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea regionala ”CLADIREA VERDE”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ? - 27 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

 • 25.Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe cladiri aferenta anului fiscal 2014, datorata bugetului local al municipiului Timisoara de catre Asociatia Handicapatilor Locomotor Timisoara.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 27 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

 • 26.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local, prin asocierea dintre Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații sau fundații fără scop patrimonial, pe anul 2014.

Dl. TOANCA: Am un amendament. In anexa pe care o aveti s-a facut o greseala materiala in sensul ca Asociatia Sportiva Club Moto Pascota Ioan va primi 80 000 ron, s-a gresit 90 000 ron.

Aprobarea Taifun Racing va fi de 80 000 ron, s-a scris gresit 70 000 ron.

Pozitia 3-Actiunile sportive de la Ziua Timisoarei -va fi anulata, aceste actiuni vor fi cuprinse la proiectele proprii ale Primariei Municipiului Timisoara.

C. Punctul 2 ,I promovarea Sportului de performanta, pozitia 3 - , Asociatia judeteana de canotaj Timis cu proiectul „Cupa Asociatiei Judetene de canotaj Timis” va fi anulata, perioada de desfasurare a proiectului fiind inaintea promovarii proiectului de HCL si suma va fi cuprinsa la proiectele proprii ale Primariei Municipiului Timisoara

Dl. TOANCA: Cine este pentru amendament ?

- 18 voturi pentru

Cine este pentru acest proiect in intregime ?

- 24 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

 • 27.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional de prelungire cu un an, până la data de 26.05.2015 a Convenției - anexa la H.C.L.M.T. nr. 217/26.05.2009, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Serviciul de Ajutor Maltez în România - filiala Timișoara.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  24 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

 • 28.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru a Municipiului Timișoara în cadrul Asociației “Cluster Regional Tehnologia Informației și a Comunicațiilor - Regiunea Vest România”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

 • 29.Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de repartizare a locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 93/26.02.2013.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru

 • 30.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 383/05.07.2013 referitor la componența comisiei de atestare a persoanelor fizice și autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcției de administrator de imobile în Municipiul Timișoara.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

 • 31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabiliatte pentru obiectivul de investiții „Extindere corp clădire școală cu un corp S.(teh) +P+3E - Colegiul Tehnic Regele Ferdinand”, Timișoara, str. Renașterii nr.24A.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 26 voturi pentru

Dl. PRIMAR: As vrea sa spun ca noi dorim sa incurajam dezvoltarea scolii profesionale. Romania si implicit Timisoara duce lipsa de buni meseriasi. Colegiul Ferdinand s-a aratat deschis inspre a dezvolta scoala profesionala. Avem acolo conditii foarte bune.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara, str. Janos Paris nr. 19.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției pentru modificarea traseului rețelei de distibuție a gazelor naturale existente pe str. P-ța Sf. Gheorghe , din Timișoara, aflată în curs de reabilitare în cadrul proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”, cod SMIS 31507.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  27 voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului

Local nr. 414/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea,   modernizarea,   dezvoltarea și echiparea

infrastructurii educaționale a Colegiului Național CD Loga Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3 -„Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului

Local nr. 413/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea,   modernizarea,   dezvoltarea și echiparea

infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic J.L. Calderon - Timișoara”

în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului

Local nr. 415/20.11.2009 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și analizei cost-beneficiu, a proiectului precum și a cheltuielilor legate de proiect, corespunzător realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea,   dezvoltarea și echiparea

infrastructurii educaționale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau Timișoara” în cadrul Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa Prioritară 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 - „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

-25 voturi pentru

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 23”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  24 voturi pentru

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 29”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 35, sc A+B”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  24 voturi pentru

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 42”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI

 • 40.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 60”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr.70”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI

 • 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 72”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  24 voturi pentru

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI

 • 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice - faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Martirilor 1989, nr. 78”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  24 voturi pentru

 • 44.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr. 1/1 -1/2".

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.1/3”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.2/1”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu,nr.132/A”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.134/A”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.141”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  24 voturi pentru

PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu, nr.142”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.22”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI

 • 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.32”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  26 voturi pentru

PUNCTUL 54 AL ORDINEI DE ZI

 • 54. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.97”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI

 • 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.1-3-5”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 56 AL ORDINEI DE ZI

 • 56.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.21.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 57 AL ORDINEI DE ZI

 • 57.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.24.”

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • 58.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.31-33”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 59 AL ORDINEI DE ZI

 • 59.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.38”

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 26 voturi pentru

PUNCTUL 60 AL ORDINEI DE ZI

 • 60.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.52.”

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 25 voturi pentru

 • 61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.54”

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  24 voturi pentru

PUNCTUL 62 AL ORDINEI DE ZI

 • 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr.55A”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  23 voturi pentru

PUCTUL 63 AL ORDINEI DE ZI

 • 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului, nr. 83, bl. 9, sc. A,B,C”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 64 AL ORDINEI DE ZI

 • 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr.140, bl. B3.”

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 26 voturi pentru

 • 65. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Str. Venus, nr. 23”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  27 voturi pentru

PUNCTUL 66 AL ORDINEI DE ZI

 • 66. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Str. Venus nr.27”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 67 AL ORDINEI DE ZI

 • 67. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, Bl. B56”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  24 voturi pentru

 • 68. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, Bl. B57”.

Dl. DIACONU: Avem un amendament pentru punctele 68,69 si 70.Se inlocuieste Anexa nr. 2. Va rog sa votati amendamentul.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  23 voturi pentru

Cine este pentru proiect in intregime ?

-27 voturi pentru

PUNCTUL 69 AL ORDINEI DE ZI

 • 69. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Calea Torontalului nr.25A”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru acest proiect cu amendament?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 70 AL ORDINEI DE ZI

 • 70.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Str. Brândușei nr.14.”

Dl. TOANCA: Cine este pentru acest proiect cu amendament?

- 26 voturi pentru

 • 71.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil Str. Mareșal Constantin Prezan, nr.65”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 27 voturi pentru

PUNCTUL 72 AL ORDINEI DE ZI

 • 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr.31”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 73 AL ORDINEI DE ZI

 • 73. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico- economice -faza PT și a indicatorilor tehnico- economici faza PT, pentru obiectivul de investiții „ Reabilitare termică imobil 16 Decembrie 1989, nr. 79, sc. A,B,C”.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

 • -  25 voturi pentru

 • 74.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinte pentru doua familii in regim P+2E”, str. Livezilor nr. 73, Timișoara.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 2 voturi pentru

PUNCTUL 75 AL ORDINEI DE ZI

75.Informare nr.SC2014 - 12558/16.05.2014 a Direcției Secretariat General cu privire la încheierea contractului de asistență juridică cu cabinetul asociat de avocați Popa & Popa și avocat Popa Gheorghe Constantin, pentru litigiul având ca obiect „Pretenții” formulat de S.C. RIPS S.A. în Dosar 6831.1/30/2007.

PUNCTUL 76 AL ORDINEI DE ZI

 • 76. Adresa nr. SC2014-011640/07.05.2014 a Instituției Prefectului Județul Timiș referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 146/25.03.2014 - privind modalitatea de parcare în centre comerciale și reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule.

PUNCTUL 77 AL ORDINEI DE ZI

 • 77. Adresa nr. SC2014 - 010060/16.04.2014 a S.C. Îngerii Galbeni Asigurări S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 146/25.03.2014 - privind modalitatea de parcare în centre comerciale și reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule.

PUNCTUL 78 AL ORDINEI DE ZI

 • 78.Adresa nr.SC2014-010204/17.04.2014 a RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 600/2013 - privind mandatul consiliilor de administrație la societățile la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în privința salarizării

directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de administrație.

PUNCTUL 79 AL ORDINEI DE ZI

 • 79.Adresa nr. NR.SC2014 -012144/13.05.2014 a Cabinet avocat Cristina Iovițoni cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 298/2007 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire birouri, servicii și locuințe plurifamiliale” din str. Gheorghe Lazăr nr.15 (nr.cad 1211/2/1) Timișoara.

PUNCTUL 80 AL ORDINEI DE ZI

80.Informarea nr. SC2014- 12497/15.05.2014 privind deplasarea unei delegații a Municipiului Timișoara la Szeged, în Ungaria, cu ocazia „Zilei orașului Szeged”.

Dl. TOANCA: Cine doreste sa mearga?

Nu doreste nimeni ?

Nu este un moment potrivit .

PUNCTUL 81 AL ORDINEI DE ZI

81.Informarea nr.SC2014 - 12498/15.05.2014 privind deplasarea unei delegații a Municipiului Timișoara la Faenza, în Italia, cu ocazia evenimentului „Niballo-Palio”.

Dl. TOANCA: Aici trebuie sa desemnama doi consilieri.

Am auzit numele Ramona Olteanu si Adrian Orza.

PUNCTUL 1 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot:

 • -  19 voturi pentru

 • -  1 abtinere

Urmează o adresă pe care o discutăm la sfârșit

PUNCTUL 3 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Municipiului Timișoara la „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național” - 2014 în vederea achiziționării a două autoturisme prin acest program

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot:

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu rezidențial, str. Telegrafului - Str. Renașterii - Str. Lorena- Str. Samuil Micu, conform Aviz Oportunitate nr. 21/28.09.2011”, str. Telegrafului nr.55, str. Renașterii nr.23, Timișoara

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot:

 • -  22 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot:

 • -  22 voturi pentru

 • -  2 abtineri

PUNCTUL 6 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 327/18.06.2013, privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului din Timișoara, str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr. 24, către FUNDAȚIA TIMIȘOARA 89

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot:

 • -  25 voturi pentru

PUNCTUL 7 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la etajul I din strada Polonă nr. 19, pentru obținerea unor apartamente cu 2 camere

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot:

 • -  23 voturi pentru

PUNCTUL 8 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea valorii aferente lucrărilor executate pentru amenajări hale și spații logistice cuprinse în obiectivul de investiții la Actul Adițional nr.2/30.09.2013 aferent Contractului de Concesiune nr.66/07.08.2006 încheiat între Municipiul Timișoara și S.C. PIEȚE S.A

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot:

-22 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 9 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Direcția Poliției Locale Timișoara a donației autoutilitarei cu numărul de înmatriculare TM 08 JIL, marca Dacia Drop-Side, cu numărul de identificare UU1D2711913002183 an fabricație 2001

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot:

 • -  27 voturi pentru

PUNCTUL 10 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2015

DL. CIUHANDU: Având în vedere că eu am primit acest proiect înainte cu 10 minute, vreau să știu dacă se modifică ceva vis a vis de taxele și impozitele din 2014.

DL. PRIMAR: Nu se modifică nimic în sensul creșterii, atâta tot că unele taxe care chiar nu merită să fie colectate, fiind sume extrem de mici, se elimină.

DL. CIUHANDU: la impozitele pentru persoanele juridice, se mai aplică acel procentaj de 20%, peste 0,9?

DL. PRIMAR: Noi nu am majorat și nu vom majora nicio taxă. Ce se aplică e urmare a reglementărilor de rang superior, de la nivel național și evident că trebuie să respectăm.

DL. DIRECTOR BODO: În conformitate cu proiectul de hotărâre, impozitele și taxele pentru anul 2015 vor fi egale cu cele de anul acesta.

DL. ȚOANCĂ: În regulă. Inițiez procedura de vot:

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 11 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 pentru sprijinirea zonelor afectate de inundațiile devastatoare din Serbia, în vederea remedierii pagubelor

DL. SANDU: Consider că orașul nostru este totuși unul destul de important și cred că ne putem permite ca această sumă să fie de 200.000 ron și rugămintea mea ar fi, pe lângă acest amendament, dacă se ia legătura cu autoritățile sârbe și se necesită transportul unor bunuri, dacă de acești bani se vor achiziționa bunuri, pentru că așa consideră ei că este mai potrivit, avem o firmă care s-a oferit să transporte toate aceste bunuri gratuit către Serbia, astfel încât să nu mai avem și cheltuieli de transport.

DL. PRIMAR: Îmi exprim bucuria că există o asemenea firmă, care s-a oferit să asigure transportul gratuit. Ați văzut că am lansat un apel către cetățenii Timișoarei, să vină cu donații, iar donațiile care vor deveni ajutoare pentru sinistrați vor fi strânse în sala de sport de la Liceul E. Ungureanu. În privința sumei, fondul nostru pentru calamități nu este foarte mare și suntem abia la începutul unui sezon care poate să ne mai aducă, din păcate și alte necazuri. De aceea noi nu ne-am permis să prevedem o sumă mai mare de 100.000, nu am vrut să mergem până la epuizarea acelui fond, având în vedere că avem deja foarte multe angakamente bugetare deja luate și foarte multe proiecte care au primit bani puțini pentru prima jumătate a anului, dar cu gândul că vom aloca atât cât trebuie în momentul când vom vedea că sunt apte să intre în implementare la modul efectiv, după finalizarea cu succes a licitațiilor. Asta s-a întâmplat și atunci, că oricât ne-am dori cred că posibilitățile în momentul de față cam la acest nivel se ridică.

DL. ȚOANCĂ: Dl. Sandu, cu rugămintea de a accepta această sumă pentru că nu se știe încă dacă avem acei 200000 în acel fond și nu putem aloca bani fără să avem suma respectivă și eventual în iunie să revenim, să vedem între timp dacă avem suficiente fonduri.

DL. ORZA: Sigur că e complicat în momentul în care discutăm despre ajutoare, să spui dacă ești sau nu de acord cu o anumită sumă mai mare, care s-ar propune. Evident, dacă ne aducem aminte, Timișoara de-a lungul timpului, chiar din secolul trecut, a ajutat Szeged-ul într-un moment în care aveau probleme foarte mari și am constatat cu surprindere, în momentul în care am fost acolo, ne-au adus ei aminte de gestul pe care l-am făcut, iar sârbii la fel, sunt foarte apropiați de noi și prin poziția geografică pe care o avem și prin comunitatea sârbă de aici, deci sunt pentru orice sumă acceptă Primăria și o poate pune la dispoziție pentru niște oameni aflați în nevoie. Îmi aduc însă aminte cu tristețe de inundațiile din județul Timiș, când tot aici în Consiliul Local s-a propus o sumă pentru sprijinul unor cetățeni din comunele de aici de aproape și a fost o întreagă tevatură și o întreagă luptă și scandalul care s-a lansat cu acea propunere. Mă bucur că am depășit fazele acestea cu atât mai mult cu cât acum e vorba de un alt stat și mă bucur că Timișoara vine cu o astfel de propunere, pentru că este obligația ei, ca cel mai important oraș din această regiune și e bine să ne ținem în continuare blazonul la cotele de respect. Sunt pentru un astfel de proiect și sper că oricând și orice s-ar mai întâmpla vreodată, nu se va mai pune în discuție aici, în această sală oricine ar fi și oricine ar avea nevoie de sprijin, un astfel de demers.

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot pentru suma de 100000, cu posibilitatea revenirii în luna iunie, în cazul în care dezastrul e mai mare și găsim bani.

DL. SANDU: acceptăm în acest caz propunerea dvs de 100000, dar cu rugămintea să revenim, pentru că totuși 100000 înseamnă în jur de 20000 de euro și suntem un oraș destul de mare.

DL. ȚOANCĂ: Atâția bani sunt acum în cont și nu putem vota o sumă mai mare. Inițiez procedura de vot: - 26 voturi pentru

w _

DL. BÎRSĂȘTEANU: Dacă există dorință și văd că există, aș vrea să fac o propunere și nu aș vrea să o luați cu niciun fel de conotație politică sau electorală. Ce părere aveți dacă am dona indemnizația noastră lunară pentru întregirea acestui fond. Eu vă propun, pentru că nu este o sumă deosebită, dar este un gest care poate să declanșeze o atitudine pozitivă.

DL. ȚOANCĂ: Eu sunt de acord, sigur e opțiunea fiecărui consilier, se deschide un cont sau ținem legătura cu executivul. Eu îmi voi dona indemnizația, este o sumă de 700 de ron, ca să știe și opinia publică, dar sigur, este opțiunea fiecărui consilier și e una personală.

DL. PRIMAR: Aceasta este precizarea pe care doream să o fac și eu, că asta nu se votează, este o opțiune individuală și consilierii locali și orice cetățean al orașului poate să facă astfel de gesturi.

PUNCTUL 12 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, dezmembrării, casării și valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot: - 22 voturi pentru

PUNCTUL 13 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între Municipiul Timișoara din România și orașul Da Nang din Vietnam

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot:

-25 voturi pentru

Revenim la adrese.

PUNCTUL 2 ANEXA LA ORDINEA DE ZI

Adresa nr. SC2014 - 010712/25.04.2014 a cabinetului de avocat Banda Cristian privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 161/25.03.2014 privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timișoara

DL. ȚOANCĂ: Este o adresă a unui cabinet de avocatură care ne atacă o hotărâre de consiliu. Inițiez procedura de vot dacă ne menținem sau nu punctul de vedere.

Inițiez procedura de vot: - 20 voturi pentru

PUNCTUL 75 AL ORDINEI DE ZI

Informare nr.SC2014 - 12558/16.05.2014 a Direcției Secretariat General cu privire la încheierea contractului de asistență juridică cu cabinetul asociat de avocați Popa & Popa și avocat Popa Gheorghe Constantin, pentru litigiul având ca obiect „Pretenții” formulat de S.C. RIPS S.A. în Dosar 6831.1/30/2007

DL. ȚOANCĂ: Avem o informare a unui grup de avocați Popa&Popa. Dau cuvântul domnului Secretar.

DL. SECRETAR: Este vorba despre procesul cu dl. Seracin, prin care noi Consiliul Local am fost obligați la 11 milioane. În acest proces, de la început, pe lângă Primăria Timișoara, ca apărător în cauză, din partea noastră a municipiului, a fost și dl. Avocat Popa. Dânsul a făcut și recursul, ne-a ajutat și pe noi și este foarte util cauzei. Cerem aprobarea dvs, pentru că între timp legislația s-a schimbat, să ne sprijine în continuare. Vă rog să vă exprimați acordul prin vot.

DL. ȚOANCĂ: Am înțeles. Inițiez procedura de vot:

- 22 voturi pentru

-1 abtinere

PUNCTUL 79 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. NR.SC2014 -012144/13.05.2014 a Cabinet avocat Cristina Iovițoni cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 298/2007 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire birouri, servicii și locuințe plurifamiliale” din str. Gheorghe Lazăr nr.15 (nr.cad 1211/2/1) Timișoara

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot dacă ne menținem punctul de vedere:

 • -  18 voturi pentru

 • -  1 abtinere

PUNCTUL 78 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr.SC2014-010204/17.04.2014 a RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 600/2013 - privind mandatul consiliilor de administrație la societățile la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, în privința salarizării directorilor, personalului din subordine și membrilor Consiliilor de administrație

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot dacă ne menținem punctul de vedere:

 • -  19 voturi pentru

 • -  2 abtineri

PUNCTUL 77 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2014 - 010060/16.04.2014 a S.C. Îngerii Galbeni Asigurări S.R.L. privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 146/25.03.2014 - privind modalitatea de parcare în centre comerciale și reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot dacă ne menținem punctul de vedere:

-18 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 76 AL ORDINEI DE ZI

Adresa nr. SC2014-011640/07.05.2014 a Instituției Prefectului Județul Timiș referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 146/25.03.2014 - privind modalitatea de parcare în centre comerciale și reglementarea ridicării, transportului și depozitării unor vehicule

DL. ȚOANCĂ: Este vorba de un recurs grațios al Instituției Prefectului, prin care ni se solicită o modificare a hotărârii pentru a nu o ataca în contencios administrativ. Dau cuvântul inițiatorului, domnului Simonis, să vedem ce facem, ne menținem sau nu punctul de vedere.

DL. SIMONIS: Eu am citit adresa Prefectului Județului Timiș și am și discutat cu dl. Prefect zilele trecute, iar această adresă face referire la un articol din cele două ale Hotărârii nr. 146 și anume la cel prin care noi reglementam cumva modalitatea de parcare în parcările private. Întrebarea mea este dacă noi nu acceptăm acest punct de vedere al Prefectului, se atacă întreaga hotărâre sau doar articolul respectiv? Pentru că în momentul de față prefectura nu are nimic împotriva faptului că noi amendăm societățile care ridică mașini ci doar cu faptul că încercăm să reglementăm cumva parcarea privată a unui centru comercial sau a unei persoane private.

DL. SIMONIS: Pe mine mă interesează dacă prefectul atacă întreaga hotărâre sau doar articolul respectiv, pentru că dacă atacă doar articolul respectiv nu m-ar deranja foarte tare să nu ținem cont de poziția prefecturii, pentru că în momentul de față amenzile curg către societatea respectivă și mai puțin către centrele comerciale. Niciun centru comercial nu a fost amendat.

DL. SECRETAR: Hotărârea este un tot unitar. Niciodată, nicio hotărâre nu este atacată cu toate articolele, dar în momentul când este atacată în instanță se suspendă de drept. Se suspendă hotărârea în întregime nu doar articolul respectiv. Eu am studiat această problemă și dvs sunteți în legalitate și legat de parcările supermarket-urilor. Problema este că pe perioada suspendării hotărârii ei pot din nou să facă ce fac în oraș.

DL. SIMONIS: În acest caz propunerea pe care o fac colegilor mei este de a accepta punctul de vedere al Instituției Prefectului, rămânând în vigoare hotărârea și putând să amendăm pe cei care ridică mașinile, pentru că art. 2 nu este atacat, iar eu în plenul viitor voi iniția o altă hotărâre care va face separat referire la activitatea parcărilor private.

DL. ȚOANCĂ: Dacă acceptăm punctul de vedere al Instituției Prefectului dispare acel punct controversat și hotărârea rămâne în continuare.

DL. ORZA: Și data trecută eu am atras atenția asupra unui lucru. Noi am dat hotărârea, respectivii continuă să ridice mașini, nu-i interesează, a mai venit și Prefectura cu punctul de vedere, pe bună dreptate spunând ce a spus. Eu vă rog, dacă tot am mai votat și au mai existat precedente de genul că nu aveam un proiect de hotărâre, dar am votat de principiu niște lucruri, să votăm de principiu, să atragem atenția OPC-ului și să facem o adresă din partea Consiliului Local să își intre în atribuții. De asemenea să solicităm Poliției Române să vadă acolo dacă se întâmplă abuzuri sau nu. Dacă dăm hotărâri care sunt la limita, nu a legii ci a posibilității de a se aplica, haideți mai bine să solicităm instituțiilor statului, care au în atribuții exact aceste lucruri să-și facă treaba.

DL. ȚOANCĂ: Dl. Viceprimar Diaconu spune că sunt 10 plângeri penale la OPC.

DL. ORZA: Să face din partea Consiliului Local către OPC o sesizare.

DL. VICEPRIMAR DIACONU: Noi nu acționăm cu neputință și tot în același material aveți răspunsul din partea Ministerului de Interne, care stabilește foarte clar cum se pot ridica mașini chiar din parcări private.

DL. ȚOANCĂ: Vom face o petiție din partea Consiliului Local.

DL. SANDU: A mai existat o situație de acest gen, destul de tensionată, în care nu se știa cum vom reuși să rezolvăm problema, când s-a pus în discuție interzicerea magazinelor care comercializau etnobotanice, unde de asemenea legea era foarte complicată și era foarte greu să definim ce e aceea substanță etnobotanică. La vremea respectivă dl. Primar a invitat toate instituțiile statului care aveau legătură cu acel subiect, ne-am întâlnit aici în sală și în final s-a găsit o soluție pentru ca hotărârea să își producă efectul. Cred că este absolut necesar ca dvs să invitați toate instituțiile statului care pot avea o legătură cu acest subiect și împreună să găsim o soluție pentru că nu e posibil ca o firmă să râdă în nas autorităților. Noi putem doar să le tăiem niște chitanțe iar ei ridică în continuare mașinile. La urma urmei, în situații de reciprocitate și Primăria ar putea să sechestreze mașinile lor și atunci să vedem cu ce își mai desfășoară activitatea.

DL. ORZA: Propun să votăm și în baza votului să facem o adresă la OPC și la Poliția Română.

DL. ȚOANCĂ: Inițiez procedura de vot pentru propunerea d-lui Orza:

- 23 voturi pentru

Aș supune la vot și propunerea domnului Sandu să îl mandatăm pe dl. Primar să convoace instituțiile competente în acest caz. Inițiez procedura de vot:

-25 voturi pentru

Propun să votăm adresa Instituției Prefectului.

DL. SECRETAR: Nu votați adresa Instituției Prefectului. Prefectul a spus așa: e o delimitare parcare publică - privată și referitor la dispozițiile art. 1 din hotărârea noastră să fie obligatorii dispozițiile numai pentru parcările edificate și sunt în proprietatea Municipiului Timișoara. Prefectura spune să se separe problema în două. Adică în parcările proprietatea noastră să se aplice dispozițiile legate de ridicarea mașinilor, iar în parcările proprietate privată să nu se aplice. Atunci să modificați acest articol dacă acceptați ce spune Instituția Prefectului.

DL. SIMONIS: Art. 2 al hotărârii se referă și la interdicția de ridicare, transport, parcare a autovehiculelor pe raza municipiului Timișoara. Dacă modificăm art. 1 va rămâne interdicția de a ridica, transporta și băga în parcări private ale acestei societăți autoturismele. Deci oricum are aplicabilitate.

DL. JICHICI: esența hotărârii noastre nu era legată de ce se întâmplă în parcările private, esența hotărârii este că nu ai voie să tranzitezi domeniul public al Municipiului Timișoara dacă nu ești firmă autorizată în acest sens. Așa că dacă prefectul spune că pe spațiul parcărilor private ale centrelor comerciale trebuie reglementat altfel, nu se modifică nimic, pentru că noi în continuare să nu permitem.

DL. ORZA: Nu avem o procedură de reglementare. Sunt alte instituții care reglementează transportul.

DL. SECRETAR: Problema e următoarea: singurii care au dreptul să ridice autovehicule, e prevăzut și în lege că ridicarea și depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administrațiile publice locale sau de că tre administratorul drumului public. Ei nu au voie să meargă cu mașinile prin oraș, dacă le ridică nu are decât să le pună într-un colț în parcarea aceea privată și să facă poze cu ele.

DL. DIACONU: Nu e vorba doar de transport aici, e vorba de reglementarea unei parcări deschise clienților. În momentul în care renunțăm la acest articol care declară deschisă acea parcare ce facem Poliția Local îi va prinde în flagrant pe cei care ridică mașini? Cum vom amenda noi „Îngerii Galbeni”? Sesizarea este pentru parcarea de unde s-a ridicat. Nu putem să nu reglementăm acest lucru, pentru că parcarea are semne de circulație, se comportă ca o cale de comunicație terestră.

DL. SIMONIS: Dl. Viceprimar, riscăm să se atace întreaga hotărâre și să nu mai putem sancționa nicicum societățile respective. Propun să facem alt proiect de hotărâre care să spună același lucru, dar să fie disjuns de ce se spune în art. 2.

DL. DIACONU: Sunt 20 de amenzi aplicate de Poliția Locală în baza acestei hotărâri.

DL. SIMONIS: Știu, dar dacă o atacă se suspendă. Putem iniția un alt proiect de hotărâre care să spună același lucru.

DL. ȚOANCĂ: Un proces poate dura și un an de zile. Propun cine este pentru asumarea punctului de vedere al Instituției Prefectului și modificarea hotărârii, lucru asumat și de către inițiatori să voteze cu da.

Inițiez procedura de vot:- 13 voturi pentru

- 2 abtineri

Vă mulțumesc foarte mult că ați fost atât de operativi la o ședință cu 94 de puncte pe ordinea de zi. Dau cuvântul domnului Primar să facă câteva informări.

DL. PRIMAR: Luni seara voi pleca în Singapore și Vietnam, dar până atunci ne mai vedem, deși nu în configurație completă. Aș dori să acordați niște voturi pentru niște idei, ca să nu venim cu proiecte de hotărâre care să nu fie agreate. Vin propuneri de vânzare de locuințe din zestrea destul de săracă de locuințe pe care o avem. Eu cred că nu este bine să vindem locuințele noastre. Constat că se vând locuințe, unele chiar în zone centrale, la prețuri de nimic, pentru că ele fac obiectul unor evaluări și unii se rânduiesc foarte bine intrând în proprietatea acelor locuințe iar Primăria rămâne fără. Eu cred că aceste locuințe trebuie să rămână ale Primăriei pentru că în timp, peste 10-20 de ani alții vor avea nevoie pentru a rezolva probleme ale orașului, iar rugămintea mea este să punem punct acestei vânzări, să nu se mai muncească și eu să fiu în situația să le stopez după ce trec de diverse filiere.

Un alt subiect pe care aș vrea să vi-l supun atenției: noi am tot vorbit despre vânzarea terenurilor aferente caselor și trebuie să ajungem să punem în operă masiv această deschidere pe care am arătat-o de a da acele terenuri în proprietatea celor ce au ajuns să dețină casele nu punctual. Și astăzi am avut o poziție, să mergem în bloc și cred că trebuie să agreăm ideea și anume de a avea un tarifar și de a ne propune să nu vindem aceste terenuri la prețul pieței pentru că este o situație mai specială în care oamenii și-au obținut casele și au o grădină în jur. În alte părți s-au dat gratuit terenurile. Dacă mergem pe prețul pieței atunci am putea crea situații dea dreptul absurde, în care deține casa, deține terenul de sub casă, dar grădina și curtea vine și o cumpără altcineva la prețul cel mai mare oferit. Nu cred că trebuie să mergem pe acest drum.

În al treilea rând, la Primăria veche avem spațiu atribuit Facultății de Muzică, iar aceasta ne solicită o extensie a acestui spațiu cu cel în care a funcționat SAPARD. Rugămintea mea este să fiți de acord să dăm acest spațiu Facultății de Muzică, pentru că noi trebuie să susținem învățământul superior și mai ales o facultate precum cea de muzică, care dincolo de importanța pe care o are orice facultate, mai este și un colaborator important al Primăriei pentru diversele noastre activități din domeniul cultural, inclusiv în proiectul Timișoara Capitală culturală Europeană.

În ultimul rând vă aduc o veste foarte bună, să sperăm că este doar un semnal și un început pentru un fenomen care va prinde o dimensiune mai substanțială. Aseară am avut o întâlnire cu o firmă americană care dorește să își mute activitățile din China Timișoara, eventual în zona metropolitană. Iată că asistăm la o schimbare de orientare, dacă până acum era un flux cu orientarea dinspre Europa spre China, iată că o firmă importantă americană, care lucrează în domeniul înaltelor tehnologii vrea să vină din China înspre noi. Evident că în discuția pe care am purtat-o cu reprezentanții firmei am venit cu toate încurajările posibile, să-i conving că Timișoara, împrejurimile Timișoarei, județul Timiș sunt locuri foarte bune, mult mai bune decât China.

DL. SANDU: Sper că nu aduc și chinezii cu ei când își mută activitatea.

DL. JICHICI: Nu e Apple, nu?

DL. PRIMAR: Nu nu.

DL. ȚOANCĂ: Lăsând gluma la o parte, eu îl rog pe dl. Primar pe cele trei propuneri ale dânsului să facă trei proiecte de hotărâre.

DL. ORZA: Legat de ce a spus dl. Primar, eu sunt de aceeași părere și mai mult decât atât am un amendament legat de vânzările de locuințe. Există situații aproape hilare în care avem cote părți dintr-un anumit apartament. Părerea mea este că unde avem cote părți ar trebui să renunțăm la ele și să dăm posibilitatea omului respectiv să își întregească proprietatea, iar la vânzările de terenuri să nu o facem la prețul pieței sunt de acord eventual până la o anumită suprafață, pentru că sunt situații în care cineva are o casă și câte un ha de teren. Aici cred că trebuie să fim atenți.

DL. PRIMAR: Sunt total de acord cu ambele propuneri.

DL. ȚOANCĂ: De aceea v-am rugat să inițiați 3 proiecte de hotărâre.

DL. CIUHANDU: Ce se întâmplă cu cei care au apartamente în blocuri si terenul de sub bloc este al Statului Roman, apartamentele sunt ale cetățenilor.

DL. ȚOANCĂ: Fac obiectul acelei hotărâri de consiliu.

DL. CIUHANDU: Sunt și zone în care sunt spații comerciale la parter, au cote părți comune cu apartamentele și nu pot să cumpere nici cei care au spațiile, nici cei care au apartamentele, în timp ce alte spatii care au apartinut, spre exemplu Alcomului, au fost cumpărate.

DL. ȚOANCĂ: În cazul în care terenul de sub bloc e al municipalității se dă, dacă e Statul Român face obiectul unei hotărâri a prefecturii.

Înainte de a încheia, deși am promis că nu vom discuta desppre campania electorală în această ședință voi da cuvântul domnului Secretar să vă dea o informație tehnică.

DL. SECRETAR: Domnilor consilieri, indiferent cât ne ascundem sub plapuma neutralității fiecare dintre dvs reprezentați un partid politic. Eu sunt apolitic și vreau să vă spun că am primit sesizări în care se spune că partidul cutare a pus mai multe afișe și să se ia măsuri de sancționare. Nu le-am dat importanță. Rugămintea mea este ca vineri, sambata si duminica, pentru că problemele mari apar la noi la Primărie, la 500 de m de sectia de votare nu aveti voie cu propagandă electorală. Ordonatorii campaniilor electorale vă rog să le luati să nu ne trezim că iese scandal duminica, să trebuiască să dăm amenzi și să le rupem noi. Vreau să fiu prieten cu toată lumea și vă urez succes la toți, dar respectați vă rog aceste lucruri.

DL. ȚOANCĂ: Vă mulțumim. Ne vedem după alegeri!

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

IOAN COJOCARI


Cons. RADU TOANCA