Proces verbal din 18.07.2014

Proces-verbal al şedinţei ordinare din 18.07.2014

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 18-07-2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. RADU TOANCA

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 25

Au absentat: Romanita Jumanca si Simion Mosiu.

Din partea executivului participa: domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si pentru Secretar d-na Simona Dragoi.

ANEXĂ

la Dispoziția nr.765 din data de 14.07.2014

 • 1. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26.06.2014.

 • 2. Analiza privind starea economico-socială și de mediu a Municipiului Timișoara - 2014, cu nr. SC2014 - 16805/30.06.2014.

 • 3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Eugen Dorcescu.

 • 4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Paul Eugen Banciu .

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Filarmonica „Banatul” Timișoara.

 • 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Viorelelor nr. 2/A.

 • 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Constantin cel Mare nr.20.

 • 9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. M. Kogălniceanu nr.12, înscris în C.F. nr. 404223 Timișoara nr. top. 4630/1 , în vederea concesionării unei suprafețe de teren necesare extinderii construcțiilor proprietate personală.

 • 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului

Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în bd. Dâmbovița nr.18, înscris în C.F. nr. 417726 Timișoara nr. top. 26673,        aferent locuinței dobândite in baza

Legii nr. 112/1995.

 • 11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Lăutarilor nr.3, înscris în C.F. nr.427435 Timișoara, nr.top. 7220, în vederea concesionării unei suprafețe de teren necesare extinderii construcțiilor proprietate personală.

 • 12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului din Timișoara, str. I. Plavoșin nr.21, către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara, str. Bujorilor nr.11, ap.2.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara, str. Drubeta nr.46.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 286/2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la et.I din Str. Polonă nr. 19, pentru obținerea unor apartamente cu 2 camere.

 • 17.Proiect de hotărâre privind dezlipire parcelă cu nr. Top 420077 (nr.top.vechi 173/1/1/1/1/1/1), teren în Parcul Civic, înscris în CF nr. 420077 Timișoara.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. I. Văcărescu nr.32/a.

 • 19. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfăsoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 19 și a Creșei nr. 6.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei-părți ce revine Municipiului Timișoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflați în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara.

 • 21. Proiect de hotărâre privind anularea atribuirii în proprietatea  d-lui

Popescu Stelian - beneficiar al Legii nr.44/1994 (privind veteranii de război și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de razboi) a parcelei cu nr. Topo 19801/17/1/9 în suprafață de 500 mp, înscrisă în CF nr. 436742 Timișoara.

 • 22. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.41 din str. Miloia bl. B1 sc.A.

 • 23. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.39 din str. Miloia bl. B1 sc.A.

 • 24. Proiect de hotărâre privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timișoara pe str. Ioan Plavoșin nr.21, aparținând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

 • 25. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 26. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/15.04.2014 privind participarea Cantinei de Ajutor Social Timișoara la „Programul de stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național - 2014” în vederea achiziționării unui autovehicul prin acest program.

 • 27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 318/30.05.2013- pentru aprobarea cererii de finanțare numărul 3 și a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună".

 • 28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/30.05.2013 pentru aprobarea cererii de finanțare numărul 4 și a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună".

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția „Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală prestări servicii și depozitare”, str. Ștefan Procopiu nr.4, Timișoara.

 • 31. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de restaurare a picturii murale a Bisericii Ortodoxe Române Timișoara Freidorf.

 • 32.  Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local în vederea realizării lucrărilor de renovare a lacasului de cult a Bisericii Creștine Baptiste Golgota din Timișoara.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru manifestările sportive cu ocazia „Zilei Timișoarei” ediția 2014.

 • 34. Adresa nr. SC2014 -15854/26.06.2014 a Serviciului Juridic referitoare la raspunsul Consiliului Superior al Magistraturii la sesizarea facută d-nei judecător NEDA RALUCA pentru hotărârea judecătorească pronunțată în dosarul nr. 6831.1/30/2007 al Tribunalului Timiș.

 • 35. Adresa nr. SC2014- 016493/25.06.2014 a Universității de Vest din

Timișoara prin care înaintează Consiliului Local « Scenariul 2020 Municipiul Timișoara - perspectiva energetică și de mediu, cu 10 măsuri susținute pe 2 paliere ».

 • 36. Raportul de activitate pe anul 2013 al domnului Vesa Vasile Teodor -consilier local , înregistrat cu nr. SC2014 - 16611/26.06.2014.

 • 37.Raportul de activitate pe anul 2013 al domnului Dimeca Radu -consilier local, înregistrat cu nr. SC2014 - 016616/26.06.2014.

38.Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI

 • 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului IDOLU IULIAN DANIEL.

 • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei I - pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 11.03.2014 privind aprobarea înființării și funcționării Pieței țărănești de tip piață volantă în Municipiul Timișoara.

 • 4. Proiect de hotărâre privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraș Candidat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Preyer nr.33.

D-L PRIMAR: Sarut mainile, Buna ziua! Ma bucur ca d-nul consilier Radu Toanca este conducator al acestei sedinte. Sa o felicitam pe d-ra Sanda Grebla ca a luat 10 la dizertatie, absolvind studiile master, dar, d-le consilier Radu Toanca, sper sa fiti operativ ca de obicei si constructiv cum ati fost pe vremea cand faceam un cuplu bun aici.

D-L TOANCA: Lasati, am refacut cuplul, intr-o forma sau alta. Operativ sunt daca ma lasati d-voastra.

D-L PRIMAR: Am primit raspunsul de la Autoritatea Electorala Centrala privind procedura de completare a Consiliului Local atunci cand e vorba despre un loc ce a apartinut unei aliante electorale. Raspunsul nu este in termenii cei mai categorici, ci, prin exemple de logica, dar, pana la urma eu cred ca este bine sa procedam asa in situatia in care se vacanteaza un loc, sa faca propunerea de completare numai partidul caruia ii revine locul, respectand ierarhia de pe lista. Acesta-i spiritul punctului de vedere exprimat de Autoritatea Electorala Centrala, in conditiile in care legea este ambigua, in orice caz, ai crede ca, de fapt, nu-i asa. Cred ca asa ar fi corect sa procedam. Daca Autoritatea ne-a exprimat acest punct de vedere, eu va propun sa mergem pe aceasta idee. Prin urmare, avem un proiect suplimentar pe ordinea de zi, un proiect prin care trebuie sa validam mandatul de consilier local al d-lui Idolu Iulian Daniel. Si v-as ruga sa acceptati acest proiect de hotarare pe ordinea de zi suplimentara. Stiu ca, de obicei, colegii de la PSD au fost impotriva proiectelor de hotarare pe ordinea de zi suplimentara. Sper ca astazi sa fie de acord si incepand de astazi, sa fie de acord, ca uneori sunt si astfel de situatii in care trebuie sa accepti si proiecte suplimentare. Cred ca isi dau seama si dansii ca au gresit atunci cand s-au pronuntat impotriva proiectelor Timisoarei, refuzand sa voteze proiecte foarte importante sub pretextul ca sunt pe ordinea de zi suplimentara. Eu va rog sa supuneti la vot adaugarea la ordinea de zi a acestui unic proiect. Mai avem si altele venite in ultimul moment, dar vom avea o sectiune, cu acordul d-voastra si de lucru efectiv, cu ocazia sedintei festive si atunci putem sa amanam pentru acel moment si alte proiecte suplimentare. Astazi sa avem doar acest proiect suplimentar pe ordinea de zi, v-as ruga.

D-L TOANCA: Multumesc, cu mentiunea ca PSD-ul, in ultimele trei luni a avut observatii in privinta ordinei de zi suplimentare, in timp ce PDL-ul, PNL-ul, conservatorii, sau ce sunt, popularii, au boicotat un an jumatate proiectele de pe ordinea de zi suplimentara. De data asta, d-le Primar, fiind si un proiect , dincolo de acest proiect, sigur ca il agreem, un proiect al colegului nostru, un proiect operativ, Titi Sandu, privind piata volanta, daca doriti, l-as baga si pe acela pe ordinea de zi, nu-i niciun fel de problema, in conditiile in care acea piata care functioneaza s-a dovedit a fi o idee de succes, are o ritmicitate saptamanala sau bisaptamanala, daca votam si nu tine cont de faptul ca noi ne intalnim abia o data pe luna. Daca doriti d-voastra, mie mi-e egal, dar, de data aceasta acceptam toate proiectele suplimentare.

D-L PRIMAR: Nu, daca numai de data asta, atunci n-o sa fac propunerea de completare. Daca inteleg ca PSD-ul isi revizuieste atitidinea si vrea sa fie mai constructiv si sa voteze si proiecte suplimentare si pe viitor, atunci, sigur, dau si cu aceste solicitari venite din partea PSD-ului. La propunerea PSD, va rog sa acceptati pe ordinea de zi suplimentara.

D-L SIMONIS: Domnule presedinte, d-le Primar, grupul PSD, in cei doi ani de zile de cand este in aceasta configuratie, a votat zeci de proiecte suplimentare pe ordinea de zi. Am avut o problema la precedenta sedinta, atunci cand, din cele 6 sau 7 proiecte de pe ordinea de zi, patru erau acordari de titluri de cetateni de onoare , printer care unul era si post-mortem. Eu am considerat si grupul PSD a considerat ca nu este nicio urgenta sa acordam titlul de cetatean de onoare unui domn care a decedat, fie iertat, dar nu cred ca era chiar o urgenta, putea sa mai stea o saptamana-doua domnul acela si fara titlul de cetatean de onoare.

D-L PRIMAR: Pentru corecta intelegere, chiar era urgenta, pentru ca, altfel, nu prevedeam acel proiect pe ordinea suplimentara, si, daca ati fi ramas la sedinta, eu v-as fi explicat si de ce este urgenta. Era urgenta pentru ca a avut loc “Festivalul Inimilor” si au venit doi cetateni din Franta sa primeasca insemnele Statutului de Cetatean de Onoare al orasului pentru ei insisi, pentru cei doi si, cu aceasta ocazie, ar fi primit si pentru cetateanul, care, din pacate, este decedat. Lucru care s-a si intamplat, de altfel, pentru ca noi am constituit o majoritate atunci, care a votat si acest proiect si, drept urmare, eu am putut sa confer de pe scena “Festivalului Inimilor”, in prezenra a cca 7000 de spectatori, si avandu-i pe scena pe cei doi cetateni francezi care au primit pentru ei titlul de “Cetatean de Onoare”, am putut sa confer si titlul de “Cetatean de Onoare” pentru cel de-al treilea cetatean, care, din pacate, era decedat.

D-L SIMONIS: Ar fi putut inta in plen, sa nu fie pe suplimentare, cu mult timp inainte.

D-L PRIMAR: Va rog sa supuneti la vot adaugarea si a celorlalte proiecte pe care le-ati propus.

D-L Jichici: Cu scuzele de rigoare, pe langa proiectele legate de cetateni de onoare, mai erau si alte cateva proiecte suplimentare extrem de importante acolo. Ca sa punem lucrurile in ordinea fireasca.

D-L SIMONIS: PSD va vota intotdeauna proiecte suplimentare care sunt importante.

D-L Jichici: Asa cum le-ati respins pe cele de data trecuta.

D-L PRIMAR: O propunere, completarea cu punctele respective si retragerea de pe ordinea de zi, nu se mai supune la vot, dar vreau sa retrag de pe ordinea de zi proiectul de la pozitia 25, pe motiv ca grupurile politice nu sunt pregatite sa faca nominalizarile celor doi membri titulari si doi de rezerva in Consiliul de Administratie la Spitalul Municipal.

D-L DIACONU: Poate e de adaugat si felicitari pentru faptul ca ambulatoriul Spitalului Municipal a reusit sa treaca, chiar daca in acea sedinta pe ordinea de zi suplimentara indicatorii tehnico-economici n-au fost votati, dar, am reusit, totusi, prin cei 14 care au ramas, sa salvam acest important proiect european.

D-L PRIMAR: N-au fost votati de PSD, dar cei 14 care ati ramas la sedinta, impreuna cu mine, am asigurat votarea, si, pe cale de consecinta, proiectul este deja aprobat pentru finantare.

D-L TOANCA: Eu am lipsit, imi cer scuze, a fost o sedinta care inca produce reverberatii de data trecuta.

Initiez procedura de vot pentru ordinea de zi asa cum a fost enuntata de d-nul Primar.

D-L PRIMAR: V-as ruga ca punctul 1 sa fie in mod atipic, dar sa fie primul punct de pe ordinea de zi suplimentara pentru primirea d-nului Idolu.

D-L TOANCA: Initiez procedura de vot pentru ordinea de zi asa cum a fost enuntata de d-nul Primar, inclusiv ordinea de zi suplimentara.

-24 voturi pentru

Proiectul a fost aprobat, ordinea de zi a fost aprobata.

Aprobam procesul-verbal al sedintei de data trecuta.

- 24 voturi pentru

D-L PRIMAR: Inainte de a trece mai departe, as vrea sa va aduc la cunostinta, mi s-a comunicat de majoritatea Consiliului Local ca are un principiu, sa nu voteze proiectele de pe ordinea de zi suplimentara. Nu stiu daca PSD-ul are suficiente voturi sa se produca validarea.

Eu ii rog pe consilierii majoritatii, totusi, sa voteze, astfel incat domnul Idolu sa poata, incepand de astazi sa-si exercite mandatul de consilier local.

D-L TOANCA: Supun la vot validarea noului nostru coleg, d-nul Daniel Idolu.

D-L SIMONIS: Procesul-Verbal al comisiei de validare. Astazi, comisia de validare aleasa de Consiliul Local al Municipiului Timisoara a examinat, in conformitate cu prevederile art.31, alin.3 si 2 din Legea 215/2001. Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.297 din 26.06 privind incetarea de drept a mandatului de consiler a d-nului Barsasteanu Florica, avand in vedere adresa nr.215 a P.S.D., Organizația Judeteana Timis înregistrata cu numărul SC 2014 - 015974, prin care comunica faptul ca d-nul Idolu Iulian Daniel este urmatorul supleant pe lista de candidati a Uniunii Social Liberale, avand in vedere adresa 8962 a Autoritatii Electorale Permanente, comisia constata ca au fost respectate dispozitiile legale, fapt pentru care a hotarat sa propuna validarea mandatului de consilier al d-nului Iulian Daniel Idolu.

D-L......Puteti sa numiți comisia de validare, va rog.

D-L SIMONIS: D-nul Boglut Dorel, d-nul Boncea George, d-na Saracan Maria, d-nul Geoana Nistor si d-nul Alfred Simonis.

D-L TOANCA: Initiez procedura de vot pentru validarea colegului nostru.

- 24 voturi pentru

Il felicit pe d-nul Idolu si Il invit sa depuna juramantul.

Juramant: Subsemnatul, Idolu Iulian Daniel, consilier al Municipiului Timisoara, judetul Timis, in conformitate cu prevederile art.32 din Legea 215 privind administratia publica locala, depun in fata Consiliului Local urmatorul juramant: “Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Timisoara. Asa sa-mi ajute Dumnezeu”.

Jurati, domnule Idolu.

D-L IDOLU: Jur.

D-L TOANCA: Semnati. Il felicitam pe noul nostru coleg.

Il rugam pe noul nostru coleg sa ia locul d-lui Barsasteanu.

Intram in ordinea de zi normala. Automat acest vot ne obliga sa votam al doilea proiect de pe ordinea de zi suplimentara care este o consecinta logica a votului nostru de acum cateva minute.

PUNCTUL 2 ANEXA

Proiect de hotarare privind modificarea componentei comisiei 1 pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finante, Impozite si Taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in sensul ca in locul actualului deputat, d-nul Florin Barsasteanu, locul va fi luat de catre d-nul Idolu. Comisia 1 are urmatoarea componenta: Boglut Dorel, Ciuhandu Ovidiu, Dimeca Radu, Herzog Bogdan si Idolu Daniel.

Initiez procedura de vot.

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

Analiza privind starea economico-sociala si de mediu a municipiului Timisoara. Aveti un material foarte amplu, de sinteza.

Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Eugen Dorcescu.

Initiez procedura de vot.

-25 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Paul Eugen Banciu.

Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr.Victor Babes Timisoara.

Dl. TOANCA: Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

5. Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru Filarmonica “Banatul” Timisoara.

Dl. TOANCA: Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Viorelelor nr. 2/A.

Initiez procedura de vot.

 • - 23 voturi pentru

 • - 1 abtinere

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Constantin cel Mare nr.20.

DL. TOANCA: Initiez procedura de vot.

-24 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. M. Kogălniceanu nr.12, înscris în C.F. nr. 404223 Timișoara nr. top. 4630/1 , în vederea concesionării unei suprafețe de teren necesare extinderii construcțiilor proprietate personală.

Dl. TOANCA: Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în bd. Dâmbovița nr.18, înscris în C.F. nr. 417726 Timișoara nr. top. 26673, aferent locuintei dobandite in baza Legii nr.112/1995.

Dl. TOANCA: Initiez procedura de vot.

- 23 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Lăutarilor nr.3, înscris în C.F. nr.427435 Timișoara, nr.top. 7220, în vederea concesionării unei suprafețe de teren necesare extinderii construcțiilor proprietate personală.

Initiez procedura de vot.

- 24 voturi pentru

-1 abtinere

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului din Timișoara, str. I. Plavoșin nr.21, către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara.

Initiez procedura de vot.

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal.

Initiez procedura de vot.

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara, str. Bujorilor nr.11, ap.2.

Initiez procedura de vot.

24 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare pentru terenul liber de construcții aferent imobilului cu destinația de locuință dobândit în baza Legii nr.112/1995, situat în Timișoara, str. Drubeta nr.46.

Initiez procedura de vot.

- 21 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 286/2014 privind aprobarea demarării procedurilor de unificare a câte două apartamente cu 1 cameră situate la et.I din Str. Polonă nr. 19, pentru obținerea unor apartamente cu 2 camere.

DL. TOANCA: Initiez procedura de vot.

-24 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind dezlipire parcelă cu nr. Top 420077 (nr.top.vechi 173/1/1/1/1/1/1), teren în Parcul Civic, înscris în CF nr. 420077 Timișoara.

Initiez procedura de vot.

-23 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. I. Văcărescu nr.32/a.

Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfasoară activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 19 și a Creșei nr. 6.

Initiez procedura de vot.

-24 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei-părți ce revine Municipiului Timișoara, în calitate de proprietar, din veniturile realizate prin închirierea stâlpilor pentru servicii de publicitate aflați în administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara.

D-L DIACONU: Avem de stabilit aici o cota. Ea este intre 20 si 50% pentru administrator. Dupa parerea mea, cum am aprobat putin mai devreme la punctul nr.13, darea in administrare a sistemului de transport public intermodal, care, cu siguranta aduce cheltuieli pentru R.A.T.T., as propune o cota de 40% pentru R.A.T.T. si 60% pentru Primaria Municipiului Timisoara. Sigur, se pot purta discutii, vor exista cheltuieli pentru intermodal pe care va trebui sa le acopere.

D-L PRIMAR: Doresc sa sustin aceasta propunere a d-lui viceprimar Dan Diaconu. Trebuie sa avem in vedere ca R.A.T.T.-ul va avea cheltuieli suplimentare si atunci sa ajutam regia sa-si compenseze acele cheltuieli cu un plus de venituri care raman la regie.

D-L TOANCA: Domnule Goia, agreati acest punct de vedere? Da. Mai sunt alte propuneri? Eu zic sa subscriem la aceste puncte de vedere. Il rog pe d-nul Diaconu si in calitate de consilier sa faca aceasta propunere.

D-L DIACONU: Propunerea este pe suprafata punctata de 40% venituri pentru R.A.T.T. si 60% venituri pentru bugetul local.

D-L TOANCA: Initiez procedura de vot pentru aceasta propunere.

-24 voturi pentru

Votam proiectul in integralitatea sa.

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind anularea atribuirii în proprietatea d-lui Popescu Stelian - beneficiar al Legii nr.44/1994 (privind veteranii de război și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de razboi) a parcelei cu nr. Topo 19801/17/1/9 în suprafață de 500 mp, înscrisă în CF nr. 436742 Timișoara.

Initiez procedura de vot.

- 24 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.41 din str. Miloia bl. B1 sc.A.

Initiez procedura de vot.

-25 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.39 din str. Miloia bl. B1 sc.A.

Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivului "Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate", situat în Timișoara pe str. Ioan Plavoșin nr.21, aparținând Municipiului Timisoara, de către personalul contractual (guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcției Poliției Locale Timișoara.

Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

Punctul 25 o sa-l completam si o sa-l votam in 1 august.

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192/15.04.2014 privind participarea Cantinei de Ajutor Social Timișoara la „Programul de stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național - 2014” în vederea achiziționării unui autovehicul prin acest program.

Initiez procedura de vot.

-25 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 318/30.05.2013- pentru aprobarea cererii de finanțare numărul 3 și a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună".

DL. TOANCA: Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/30.05.2013 pentru aprobarea cererii de finanțare numărul 4 și a cheltuielilor aferente proiectului "Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună".

Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiția „Deviere canale de desecare în Parcul Industrial Freidorf”.

Initiez procedura de vot.

24 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală prestări servicii și depozitare”, str. Ștefan Procopiu nr.4, Timișoara.

Initiez procedura de vot.

- 25 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de restaurare a picturii murale a Bisericii Ortodoxe Române Timișoara Freidorf.

Dl. GEANA: N-as vrea sa fiu gresit inteles ca am ceva cu bisericile dar mi se pare ca prea multi bani se dau bisericilor in detrimentul scolilor , mai ales ca suntem in perioada in care scolle ar trebui renovate.

Fac parte din consiliul de administratie al Liceului Azur. De 8 luni de zile cantina liceului nu functineaza pentru ca hidroizolatia nu este refacuta si ploua in cantina. Din acest motiv au fost obligati sa ia mancare de la o firma de catering, bineinteoles mai scump.

In anul scolar care va incepe in toamna vor avea niste clase profesionale, elevii nu sunt din Timisoara, ci din judetul Timis si au nevoie sa le fie asigurata cazarea si masa. Astfel suntem pusi in situatia sa nu le putem asigura masa.

Mie nu mi se pare normal ca toata investitia de renovare a cantinei, incepand cu renovarea, partea de schimbare a termopanelor costa in jur de 200 000 lei.

Nu am nimic cu nici o biserica dar nu mi se pare corect si moral sa dau bisericii iar cultura si educatia o pun la zid. Eu voi vota impotriva. Dl. ORZA: In adresa Oficiului Parohial Freidorf catre Mitropolia Banatului, se face vorbire de demararea procedurii de dezprafuire a picturii din Bisderica Parohiala, iar la referatul directiei noastra din primarie, pe langa dezprafuire mai apar inca 5 operatiuni.Au venit in plus fata de solicitarea Oficiului Parohial sau e aici o neconcordanta pe care as dori sa o lamurim. Dl. HERZOG: Sustin in totalitate cele spuse de domnul Geana. Cred ca avem destule biserici si cred ca pe langa religie nu trebuie neglijata partea de invatamant si sanatate. Propun relocarea acelor bani pentru invatamant. Dl. PRIMAR: E firesc sa nu marginalizam educatia, sa nu marginalizam cultuar atunci cand alocam fonduri.

Mai multa lume mi-a transmis semnale de nemultumire ca alocam prea multi bani pentru biserici, ai ales pentru Biserica Ortodoxa Romana. Eu sunt crestin ortodox . Noi trebuie sa avem in vedere realitatile. Bisericile pentru care alocam fonduri fac parte din patrimoniul cultural al orasului nostru. Din pacate nu numai scolile, cladirile scolilor, nu numai cladirile institutiilor culturale ci si ladirile sedii de cult au ajuns multe dintre ele intr-o stare foarte proasta. Atunci trebuie sa dramaluim banii astfel incat sa putem sa tinem intr-o cat mai buna stare si cladirile unde functioneaza scoli, si cladirile sedii de institutii culturale dar si bisericile si de acea va rog sa votati acest proiect pentru ca este vorba de restaurarea picturii murale a Bisericii Ortodoxe Romane din Freidorf. Daca nu sustinem reconditionarea ei, ea se degradeaza din ce in ce mai mult, ea fiind deja intr-o stare proasta.

Dl. ORZA: Intrebarea mea era legata de faptul ca erau neconcordante si datorita intamplarii nefericite cu treptele Catedralei am vrut sa lamurim lucrurile astea inainte de se intampla un eveniment care sa stirbeasca imaginea orasului.

Am zis sa fim putin rigurosi sa vedem ce operatiuni se intampla acolo pentru a evita astfel de intamplari nefericite care aduc o imagine nefericita si bisericii si Consilului Local si nu cred ca e cazul.

Dl. DIACONU: Operatiunile care sunt descrise acolo sunt pe aceeasi suprafata de pictura si tin de alte interventii decat cele legate de fum si mizerie.

Dl. HERZOG: Poate fondurile care merg din Timisoara si din Judetul Timis pentru catedrala mantuirii Neamului, daca ar fi alocate local pentru intretinerea bisericilor noastre, am rezolva aceasta problema.

Dl. DIMECA: Vreau sa fac o precizare.

 • 1.Numarul scolilor este un sfert din numarul bisericilor facute in ultimii 25 de ani.

 • 2. Din pacate, mergem cu sobor de preoti la orice actiune.

Trebuie sa ne dozam, sa intram intr-o normalitate vis-a-vis de ... intr-o perspectiva

Dl. TOANCA: O precizare tehnica inainte de a supune la vot. Noi, Consiliul Local, la inceput de an, atunci cand votam bugetul, votam o anumita suma pe care o rectificam ulterior pozitiv sau negativ, exclusiv pentru culte. Nu se confunda. Asa este , un capitol bugetar separat. Nu se confunda nici cu sanatatea, nici cu invatamantul, este un capitol disctinct, separat pentru ca asa ne obliga legea bugetului.

Initiez procedura de vot.

 • -  19 voturi pentru

 • -   5 abtineri

 • -  1 vot impotriva

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

 • 32. Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local în vederea realizării lucrărilor de renovare a lacasului de cult a Bisericii Creștine Baptiste Golgota din Timișoara.

Dl. HERZOG: Exista vreo legatura intre aceasta biserica si senatorul Ben Oni Ardelean ?

Dl. TOANCA: Probabil e o legatura de confesiune. Banuiesc ca domnul senator, si mai sunt si alti colegi in sala care sunt de religie neo-protestanta.

Dl. PRIMAR: Nu raspund la astfel de intrebari, e jenant sa ducem discutia in aceasta zona. Noi suntem Consiliul Local al Municipiului Timisoara si drept urmare trebuie sa acordam sprijin pentru toata diversitatea municipiului nostru, care se manifesta si etnic si confesional.Nimeni nu are dreptul sa voteze prin prisma cultului de care apartine.

Dl. TOANCA: Cu mentiunea ca 84% din timisoreni sunt ortodocsi conform ultimului recensamant. Cu mentiunea ca cel putin in ultimii doi ani de cand eu conduc Comisia 5, s-a tinut cont in alocarile noastre de aceasta pondere, a fost o abordare corecta chiar daca punctele de vedere ale unora sau altora din colegi nu coincid.

Dl. GEANA: As dori ca la urmatoarea sedinta de consiliu sa ni se prezinte o situatie cu banii alocati bisericilor

- 19 voturi pentru

- 4 abtineri

- 1 vot impotriva

Dl. PRIMAR: Dumneavoastra doriti o centralizare a ceea ce s-a votat in Consiliul Local pentru ca nu s-a alocat nici un ban fara votul Consiliului Local.

Dl. GEANA: As mai dori sa facem o comparatie cu fondurile care s-au acordat pentru repararea scolilor.

Dl. TOANCA: Cine este entru ?

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local pentru manifestările sportive cu ocazia „Zilei Timișoarei” ediția 2014.

Dl. TOANCA: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

 • 34. Adresa nr. SC2014 -15854/26.06.2014 a Serviciului Juridic referitoare la raspunsul Consiliului Superior al Magistraturii la sesizarea facută d-nei judecător NEDA RALUCA pentru hotărârea judecătorească pronunțată în dosarul nr. 6831.1/30/2007 al Tribunalului Timiș.

Dl. JICHICI: Rog colegii din Consiliul Local sa tratam cu seriozitate acest raspuns pentru ca din punctul meu de vedere acesta reprezinta un nou precedent, mult mai periculos pentru activitatea Consiliului Local al municipiului Timisoara.

Vreau sa va aduc in vedere ca la puctul 34, adresa Serviciului Juridic se refera la raspunsul primit de la Inspectia Judiciara din Consiliul Superior al magistraturii referitor la sesizarea facuta in urma hotararii de consiliu cu privire la hotararea judecatoreasca din dosarul cu litigiul ROM EL INTERES, prin care intr-un mod abuziv, Consiliul Local al Municipiului Timisoara este obligat sa plateasca 11,6 milioane lei despagubiri, intr-o hotarare judecatoreasca care din punctul meu de vedere ridica foarte multe semne de intrebare.

Am spus si la momentul respectiv ca acea hotarare o consider abuziva si constituie un precedent foarte periculos.

Raspunsul Inspectiei Judiciare constituie dupa parerea mea un precedent si mai periculos. Imi permit sa citesc doua paragrafe din el. Eu unul m-am saturat de ipocrizia ca nu comentam hotarari ale magistratilor. Hotararile judecatoresti pot fi comentate. In calitate de consilier municipal am dreptul sa ridic semne de intrebare asupra unor aspecte abuzive dintr-o hotarare care va greva orasul Timisoara de 11,6 milioane ron.

Va rog sa ascultati motivarea din acest raspuns. Primaul paragraf:

“In raport de aceasta norma de principiu, modul de aplicare al normelor de drept ori procesual in procesul interpretarii si aplicarii legii nu poate fi considerata o abatere.” Cu alte cuvinte, onor inspectia judiciara ne spune negru pe alb ca modul in care un judecator interpreteaza legea nu poate fi considerat abuziv si nu poate fi considerat o abatere.

A doua observatie este de-a dreptul halucinanta. Nu sunt un specialist in drept dar cred ca am cateva cunostinte de baza.

“Respectarea principiului independentei judecatorului si supunerii lui numai legii exclude posibilitatea analizarii modului de aplicare a normelor de drept material sau procesual si din aceasta perspectiva in considerarea faptului ca este un dosar aflat in curs de judecata pe rolul instantelor judecatoresti. Pornind de la semnificatia principiului international al independentei judecatorului, care presupune excluderea oricaror influente exercitate asupra acestuia cu privire la atributia sa esentiala, aceea de a judeca litigiile ce sunt aduse in fata sa, efectuarea unor verificari de natura administrativa, sub aspectul respectarii normelor de drept material sau procesual aplicabile in solutionarea unor cauze nu este posibila.

Este halucinant ce scrie aici.

Nu are nici o relevanta faptul ca nu exista o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru ca judecatorul care a dat hotararea impotriva careia ne pronuntam noi, nu mai are cum sa judece recurs. Este foarte clar ca el nu mai poate fi influentat in nici un fel de catre o asemene verificare. Altfel spus, Inspectia Judiciara raspunde Consiliului Municipal al Municipiului Timisoara ca nu doreste sa verifice ce a facut acel judecator.

Va rog sa cititi tot materialul, rezulta fara nici o urma de dubiu ca Inspectia Judiciara nici macar nu s-a obosit sa verifice datele impotriva carora noi ne prezentam.

Este foarte important acest lucru. A fost igorata complet cererea noastra, ni sa dat un raspuns de “doi bani” care sfideaza cele mai elementare norme de drept.

Dl. DIMECA: Cine o semneaza ?

Dl. JICHICI:   Are antetul Consiliului Superior al Magistraturii, Inspectia

Judiciara, semnat inspector sef- judecator Vasiliu Cravelo Stelica.

Dl. DIMECA: Foarte buna observatia, trebuie luata atitudine.

Dl. FOLICA: Nu stiu daca va amintiti faptul ca eu am solicitat domnului secretar o ancheta interna cu referire la aceasta problema si raspunsull il stim cu totii.

Am solicitat inclusiv daca a urmarit toate caile de atac.Asteptam un raspuns de la domnul secretar.

Dl. TOANCA: Domnul secretar ne spunea la ultima sedinta ca inca mai exista cai de atac. Sa-l asteptam ca mai avem un plen.

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

 • 35. Adresa nr. SC2014- 016493/25.06.2014 a Universității de Vest din Timișoara prin care înaintează Consiliului Local « Scenariul 2020 Municipiul Timișoara - perspectiva energetică și de mediu, cu 10 măsuri susținute pe 2 paliere ».

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

 • 36. Raportul de activitate pe anul 2013 al domnului Vesa Vasile Teodor -consilier local , înregistrat cu nr. SC2014 - 16611/26.06.2014.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

 • 37. Raportul de activitate pe anul 2013 al domnului Dimeca Radu - consilier local, înregistrat cu nr. SC2014 - 016616/26.06.2014.

Dl. SANDU: Solicitam extinderea orarului de functionare al Pietii Volante si in zilele de miercuri si propunem ca acest program sa fie extins si in orele dupa-amiezii. Este o solicitare care a venit atat din partea cetatenilor cat si din partea producatorilor care au produse care pot fi comercializate la interval de catreva zile. In perimetrul respectiv nu se desfasoara alte activitati in acest timp.

Tot in acest proiect de modificare a hotararii se prevede si posibilitatea înființării in viitor a unei piete volante in zona calea Sagului -Steaua. Este o propunere care a venit si din partea micilor producatori din Cartierul Freidorf, Fratelia care au produse din gradinile proprii. Acolo nu s-a stabilit foarte clar terenul dar din discutile cu domnul primar urmeaza sa stabilim o locatie si zona a fost putin extinsa definind-o deocamdata doar Zona Steaua-Calea Sagului.

Dl. TOANCA: Inainte de a supune la vot amendamentul colegului nostru , eu am un amendament pentru o mai buna eficienta a acestei idei, cu asentimentul initiatorului. V-as ruga sa-l mandatam pe domnul primar si directiile de specialitate din cadrul primariei care gestioneaza astfel de probleme ca pe viitor, regulamentul acestor piete, cu acordul initiatorilor sa poata fi modificat de catre exeutiv. Nu la fiecare schimbare de orar sa trebuiasca sa generam o noua hotarare de consiliu.

In luna august cand noi suntem plecati si activitatea agricola chiar atunci explodeaza pe piata, impune un alt fel de ritm.

Cine este pentru acest amendament?

-23 voturi pentru

Dl. PRIMAR: V-as supune spre atentie situatia care se creaza prin succesul pe care din fericire il are aceasta ideea a pietei volante.

Societatea PIETE S.A. care este o societate a primariei, percepe taxe in mod inevitabil comerciantilor. In pietele volante se intra fara a se plati nimic dar costuri sunt: curatenie, curent electric si ramane si problema de concurenta.

V-as ruga sa va ganditi , cred ca va trebui sa se perceapa o taxa. Si Va rog sa avem mare grija sa nu degenereze aceste piete volante. Noi le-am creat cu intentia de a asigura vanzarea de produse naturale din productia proprie a unor cetateni din judetul Timis pe cat posibil. Nu putem restrictiona legal vanzarea de catre cetateni din alta parte dar exista in permanenta tendinta celor care sunt doar intermediari de a se infiltra.

Solicitarea mea este catre societatea piete S.A in primul rand, sa fie preocupati, vigilenti astfel incat aceste piete sa nu degenereze si sa ramana niste piete in care vand cei ce produc si in care se vand produse de calitate.

Dl. DIMECA: Grafo-Print - ul tipareste etichete gratuit pentru tot ce se vinde acolo, produs in Timis/ Banat si pietele le vinde pentru a fi puse pe produsele respective. Sub forma de gratuitate dau un lot de 100 000 etichete. Produse din Banat.

D-na TARZIU: Referitor la propunerea domnului Dimeca atrag atentia ca exista deja obligativitatea de a fi pus, produs romanesc sau produs de import. Sa mai venim si cunalte etichete, cred ca ...

Dl. DIMECA: E gratuit. O bulinuta mica se lipeste pe produs.

Dl. TOANCA: Cine este pentru proiectul de hotarare al domnului Sandu ?

- 24 voturi pentru

Dl. PRIMAR: Ati remarcat ca la vot au fost doua proiecte de hotarare vizand cererile de finantare nr. 3 si nr. 4 pentru efiencitizarea energetica a unor blocuri. Avem in total 5 cereri.Cererile 1,2 si 5 sunt deja la Bucuresti, sunt acum create premizele si pentru cererile 3 si 4 si astept sa fiu chemat cat de curand pentru semnarea contractelor pentru toate 5 cereri astfel incat sa putem organiza licitatiile pentru anveloparea unui numar mare de blocuri de pe arterele principale ale Timisoarei

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI

38.Interpelările consilierilor locali.

Interpelări - 18.07.2014

DL. DIMECA: Am lansat data trecută intenția de a face o echipă pentru a îmbunătăți regulamentul nostru de desfășurare a ședințelor, pentru că sincer uneori suntem ca la piață, în sesnul peiorativ. Aș propune să ne punem de acord să facem o echipă cu câte un membru din fiecare partid, eu mă ofer din partea noastră, sigur putem fi și mai mulți, dacă se dorește, din partea aceluiași partid, dar să facem un exemplu de cum putem să ne desfășurăm activitatea: cu luări de cuvânt, cu timpi alocați, cu încadrare, cu subiect și predicat, ca să fim civilizați. Cine dintre cei care se află în executiv ar putea să pornească înscrierile pentru așa ceva. Eu am lansat această provocare și o repet. Există interes din partea noastră?

DL. ȚOANCĂ: În mandatul trecut, un grup de consilieri format din Ovidiu Ciuhandu, Ciprian Jichici, Ciprian Bogdan, Ehegartner Petru, dl. Stoia, eu, Adrian Orza, am fost vreo 7-8 consilieri care am lucrat vreo 3 luni la actualul regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local.

DL. ORZA: Eu nu am participat.

DL. ȚOANCĂ: Dacă există propuneri de modificare a actualului regulament, să știți că am avut la momentul potrivit un meci întreg cu dl. Secretar. Am simplificat cât am putut, totuși neabătându-ne de la legea administrației publice locale și a statutului aleșilor locali. De aceea putem noi legifera acum, noi consilieriilocali într-o lună, și 7-8 luni dura un proiect de hotărâre de consiliu local. Același grup, cel puțin în ceea ce mă privește, vă stă la dispoziție, veniți cu propuneri concrete, luăm regulamentul și îl modificăm. Haideți cu tot dragul și eu cred că și dl. Ciuhandu și dl. Jichici și dl. Boncea și Herzog și poate de data aceasta și dl. Orza

DL. ORZA: Dl. Președinte, cu tot respectul, există o predilecție a românilor pentru facerea de regulamente ca mai apoi să le încalce. Regulamentul de care vorbiți a fost cel mai încălcat regulament din istoria Consiliului Local din Timișoara. Pe de altă parte, cred că un regulament e binevenit în măsura în care el poate fi și aplicat și există dorința ca el să se poată aplica. Cu cât este mai restrictiv, cu cât se intră mai mult în detalii, cu atât posibilitatea de a-l încălca crește. Cred că în afară de lucrurile ultra cunoscute din legea administrației și de succesiunea de președenții a ședințelor, care a fost foarte controversată la un moment dat, cred că nu ar trebui să se intervină. Nu o să stăm acum să cumpărăm un cronometru, ca la campaniile electorale de la televizor și când a expirat timpul să sune o alarmă. Cred că acel regulament ar trebui să fie foarte lax și defapt când e vorba de niște gentelmen cel mai important este „gentlemen agreement”, restul de lucruri care se pun pe hârtie la noi la români în general nu prea se respectă.

DL. DIMECA: Cu tot respectul, din păcate sunt niște reguli care funcționează foarte bine în vest, Academia de Advocacy merge pe ele și cronometrul acela nu implică niciun cost, este pe ecran și se vede frumos timpul care este la dispoziție.

DL. PRIMAR: Sigur că un regulament este binevenit, dar subscriu la punctul de vedere exprimat de dl. consilier Orza, trebuie să fie flexibil, astfel încât, pe de o parte să putem funcționa, pe de altă parte să putem funcționa fără a-l încălca. Noi avem legi și din păcate - dl. Dimeca nu e vina dvs, evident, dar ați pomenit de academia de Advocacy - care din dorința de creștere a transparenței cuprind niște rigidități care încurcă procesul deliberativ în administrația publică locală, cu termene foarte lungi, cum să lași pentru orice decizie o lună de zile pentru a se lua la cunoștință despre ea. Nu e funcțional, noi cei care facem administrație știm lucrul acesta. Este de dorit și eu sunt convins că și dl. Dimeca, ca și liberal, în sensul acesta a făcut propunerea, să se aducă îmbunătățiri regulamentului, astfel încât el să asigure un cadru pentru ca lucrurile să nu se desfășoare discreționar, dar pe de altă parte nici să nu fie un regulament rigid care să ne pună piedici. Nu are sens să ne punem noi înșine piedici.

DL. DIMECA: În primul rând se referă la respect și în al doilea rând la posibilitatea ca fiecare dintre noi să poată să ia cuvântul, nu cum s-a mai întâmplat în alte dăți când 7-8 inși au monopolizat dicuția și pe urmă alții nu au putut să-și spună niște puncte de vedere pertinente într-un timp scurt.

DL. ȚOANCĂ: Dl. Dimeca ne întrunim și îl îmbunătățim.

D-NA TÎRZIU: După cum bine știți, împreună cu colegul meu Sandu Ștefan, am inițiat mai multe proiecte de hotărâre de consiliu, pe care le-am și înregistrat la Consiliul Local. Unele dintre ele am înțeles că într-un final vor fi incluse pe ordinea de zi a plenului următor, dar aș vrea să supun atenției o problemă vis a vis de unul din proiectele noastre privind identificarea de terenuri pentru plantarea de copaci pentru tinerii căsătoriți din Timișoara și pentru nou născuți. Am inițiat acest proiect în februarie, urmând ca să se identifice de către Serviciul Banca de date Urbane terenurile. Până în acest moment nu am primit niciun răspuns din partea Serviciului Banca de Date Urbane și aș dori ca prima interpelare să li se adreseze pentru un răspuns clar și în scris referitor la acest proiect.

În altă ordine de idei nu vă ascund nemulțumirea mea vis a vis de faptul că noi în această ședință adresăm variate interpelări către una sau alta dintre direcții, dar nu primim răsouns la ele nici măcar în termenul de 30 de zile care este termenul oficial de a răspunde inclusiv la interpelările consilierilor locali. Aș dori să atrag atenția cu privire la această defecțiune dl. Primar, inclusiv către dvs. am adresat o interpelare acum 2 luni vis a vis de situația clădirii cinematografului Dacia, la care nu am primit un răspuns.

DL. PRIMAR: Voi da dispoziții din nou direcțiilor să răspundă tuturor interpelărilor, inclusiv celei legate de cinematograful Dacia, pentru că nu primarul răspunde, răspund tot direcțiile de specialitate.

D-NA TÎRZIU: Era vorba de un punct de vedere oficial vis a vis de răspunsul primit de dl. Deputat Cornel Sânmărtinean, prin care Ministerul Culturii și Direcția Cinematografelor arăta că este la latitudinea primarului de a stabili o modalitate de colaborare cu acea Regie a Cinematografelor.

DL. PRIMAR: Am trimis o adresă cu acest subiect, numai că nu depinde doar de noi. După cum știți, RADEF-ul nu are Consiliu de Administrație și stăm pe loc de ani de zile, iar lucrul acesta nu este întâmplător, este deliberat. În spatele său, cu certitudine stau oameni care au interese imobiliare, care nu doresc să ajungă aceste clădiri, care au fost cinematografe, în patrimoniul administrațiilor publice locale, ci vor să pună ei mâna pe astfel de bunuri. Știu și de când eram senator că m-am zbătut și atunci să rezolvăm această problemă, să se transfere pur și simplu clădirile care au fost cinematografe către administrațiile publice locale și până la urmă, pe diverse filiere de lobby, am constatat că nu se întâmplă. E greu de înțeles cum o asemenea regie este tolerată fără să aibe consiliu de administrație de ani de zile. Îl rog pe dl. Viceprimar Diaconu să vă mai dea detalii.

DL. VICEPRIMAR DIACONU: Voi avea două intervenții foarte scurte. Pe de o parte există discuții oarecum ceva mai avansate cu Ministerul Culturii pentru Consiliul de Administrație, în paralel însă săptămâna trecută am semnat referatul către Serviciul Juridic pentru acționarea în instanță a RADEF-ului pentru obligația de a face proces verbal de predare - primire cu Primăria Municipiului Timișoara, care, conform legii, este proprietarul de drept al acestor clădiri.

D-NA TÎRZIU: D-le Primar am o ultimă interpelare vis a vis de întârzierea în punerea în aplicare a proiectului aprobat în martie privind Imnul Timișoarei. Era un termen de 45 de zile în care să se numească comisia de organizare a concursului și de realizare a regulamentului pentru acest concurs. Din păcate, în acest moment stăm ca la început, adică nu s-a întâmplat nimic și v-aș ruga să vă ocupați de acest proiect.

DL. PRIMAR: Astăzi am primit din partea d-lui Gârboni propunerea de juriu. Am înțeles că dvs. d-na consilier ați avea ceva obiecții asupra componenței juriului. Sigur ca Primarul va institui juriul printr-o dispoziție, însă nu am vrut să fac eu nominalizările și l-am rugat pe dl. Gârboni să facă propunerile. Desigur că mi-ar plăcea ca și dvs., în calitate de inițiatoare, să vă dați cu părerea asupra acelor propuneri.

DL. FOLICĂ: În cartierul Dacia locuiesc foarte mulți cetățeni și singurul loc de recreere este Parcul Dacia. Acolo, nu știu dacă ați observat, dar parcul se degradează, aleile la fel, când plouă aleile se transformă în adevărate lacuri, zona verde nu mai există. Am solicitat Direcției de Mediu să îmi spună ce se întâmplă cu acest parc, dânșii au aruncat vina pe Direcția Tehnică pentru că au turnat aleile prea jos, iar cei de la Tehnic au spus că defapt cei care au făcut proiectul sunt cei de la Mediu. În același timp Poliția Locală avea zilnic acolo un echipaj care își făcea datoria, dar în ultimul timp nu mai apare, parcul se degradează și solicit Direcției de Mediu să îmi explice ce va face cu acest parc, dacă va avea capacitatea să îl întrețină.

DL. DIRECTOR BERE: Parcul este întreținut, sistemul de aspersație funcționează. Dl. consilier Folică a solicitat un punct de vedere colegei mele, șefa Serviciului Spații Verzi, am punctul de vedere scris privitor la banii care au fost cheltuiți în ultimul an pentru întreținerea acelui parc, iar legat de fântâna arteziană am solicitat sprijinul Direcției Tehnice, care avea o licitație în curs de desfășurare pentru întreținerea fântânii de apă.

DL. STOIAN: Stimați colegi, d-le primar, aș vrea să ridic o problemă referitoare la o situație ridicolă de la Aquatim. Eu nu am știut, acum am primit o factură și văd că plătesc apa de ploaie mai mult decât apa pe care o consum. Mi se pare absurd. Riscăm să plecăm în concediu, nu consumăm nimic, dar plătim ploaie. E același preș ca și apa pe care o consumăm și mi se pare un furt la adresa cetățeanului. Nu știu ce eforturi depune Aquatim-ul ca să plătim apa de ploaie. Eu am o casă și pentru că are o anumită suprafață risc să plătesc aiurea apă de ploaie. Cred că ar fi cazul să îi invităm pe acești domni să ne explice cum au gândit și ce gândesc pentru că râde lumea.

DL. ȚOANCĂ: De obicei dl. Vlaicu vine, dar faceți interpelarea în scris și pe 1 august veți primi un răspuns.

DL. HERZOG: Am o interpelare referitoare la poluarea fonică. Sunt două cluburi în Timișoara, mă refer la Heaven și la No name, care tulbură liniștea publică foarte târziu în noapte, într-o zonă foarte locuită Cartierul Soarelui și muzica se aude până în Calea Girocului și lângă Spitalul Județean. Întrebarea este dacă putem face ceva pentru a pune capăt acestei probleme care durează de foarte mult timp.

În al doilea rând am primit rugămintea de la niște cetățeni referitor la o reclamă pentru UPC din Piața Operei, care deranjează foarte tare și nu cadrează estetic cu locul respectiv. Dacă poate cineva din Prămărie să se uite și să ne dea un punct de vedere. Chiar știu că dl. Primar a fost foarte atent la genul acesta de aspecte și cred că bat la o ușă deschisă.

DL. ȚOANCĂ: Sunt două subiecte sensibile și îl rugăm pe dl. Primar să verifice.

D-NA WOLF: Aș dori în primul rând să abordez un subiect deja discutat în această ședință și anume fondurile alocate pentru școli. M-ar interesa să știu cât la sută din aceste fonduri alocate sunt în lucru la ora actuală. Ținând cont că școlile au un program specific, poate învățăm și din ce se întâmplă anul acesta și pe anul viitor avem temele făcute în vară, în luna iunie, pentru ca în perioada vacanței de vară, când școlile nu sunt asaltate de elevi să se poată desfășura lucrările de construcții.

Aș dori să știu în ce măsură fondurile alocate pentru utilitățile de pe str. Oituz sunt folosite în acest scop.

Aș dori să fac o corecție referitoare la o declarație, pe str. Iosif Nemoianu nu s-au amenajat în acest an 10 clase. Pe acea stradă este prevăzută reparația la acoperișul internatului, reparație care încă nu se desfășoară.

Aș dori să informez că probabil și în acest an vom începe școala fără geamuri pe str. Gh. Lazăr.

DL. ȚOANCĂ: Au fost niște probleme punctuale și l-aș ruga pe dl. Costa ca până în 1 august să facă o informare scrisă cu privire la cele sesizate.

DL. PRIMAR: Vor veni informările scrise, așa cum spunea dl. Președinte de ședință, eu un singur lucru vreau să clarificăm. Dacă Liceul Lenau, clădirea de pe Gh. Lazăr a fost fără geamuri și respectiv, dacă la ora actuală încă sunt probleme, asta nu se datorează nici într-un caz Primăriei ci faptului că s-a întâmplat ca firma care a executat lucrarea să intre în faliment, iar proiectantul, care ar trebui acum să se implice pentru a putea relua lucrările, după ce am refăcut licitația și avem un alt executant. Ar trebui proiectantul să își facă datoria și deși este somat în toate felurile nu și-a făcut-o până acum. Vorbim despre colaboratori cu care intrăm în interacțiune, urmare a procedurilor de achiziție publică, proceduri care nu sunt sub controlul nostru ci sunt sub controlul legii. Aceste proceduri comportă și riscuri. În majoritatea covărșitoare a cazurilor avem de-a face cu parteneri care își fac datoria, dar uneori dăm și noi peste firme neserioase, peste firme care intră în faliment și atunci apar aceste dificultăți sau chiar imposibilități pentru un anumit interval de timp de a rezolva probleme reale foarte grave. Fiți sigura, doamna directoare că noi facem tot posibilul pentru ba rezolva aceste probleme.

DL. ORZA: Am o problemă mai veche, de foarte mulți ani, încă de când am achiziționat mijloacele de transport mai performante cu aer condiționat. În continuare există foarte multe cazuri, pe timp de vară, în care șoferii nu pornesc acest aer condiționat și sunt niște bani care s-au dat pentru calitatea serviciilor călătorilor și din păcate sunt în continuare unii șoferi care se cred mai deștepți și nu dau drumul la acele aparate, deși ele funcționează. Dl. director Goia știe problema și din păcate nu reușim să-i punem pe o linie clară pe acești șoferi.

A doua interpelare este legată de faptul că am citit un articol în presă cum că la Parcul Pădurice se reface proiectul pentru câțive metrii în plus de spațiu de joacă. Eu cred că e o greșeală pentru că proiectul era făcut de ani de zile acolo, ne-am chinuit să venim cu o idee pozitivă pentru cetățenii din zonă să refacem acel parc. El nu a apucat să intre în executare, în limita bugetului existent au intrat altele, în special Parcul Copiilor și e păcat că reluăm din nou procedura pentru o modificare, din câte am înțeles eu din acel articol din presă, care se referă strict la o suprafață mică. O chestiune relativă din punctul meu de vedere și e păcat că și întârziem și cheltuim bani în plus cu asta. Cred că ar fi trebuit pus în aplicare proiectul pe care îl aveam, care a fost votat de consiliu și care, zic eu, a fost lucrat destul de atent și pertinent.

DL. VICEPRIMAR DIACONU: Nu avem modificări la proiectul parcului pădurice, avem o acută nevoie de finanțare după care se poate lansa licitația.

DL. GEANĂ: Aș dori să pun o întrebare. La căminul Liceului Azur parterul a fost amenajat și a fost folosit de o asociație pentru copii cu dizabilități. Între timp această asociație a plecat de acolo și spațiul a rămas liber. De ce nu se restituie acest spațiu Liceului Azur?

Dl. Primar să ne spună care este situația pasajului Michelangelo pentru că au fost atâtea sesizări și atâtea articole în presă încât chiar nu mai știm ce e cu apa aceea, poate ne luăm și noi o plută și ne plimbăm prin pasaj.

DL. PRIMAR: D-le consilier, legile fizicii fac ca acolo unde este o groapă, când plouă să se strângă apa și în România, și în SUA și oriunde în lume. Așa sunt lucrurile rânduite. Eu cred că suntem oameni serioși, unii poate își pot permite să facă bășcălie pe nu știu unde că dacă atâta îi duce capul și ei trebuie să se manifeste la nivelul la care pot. Aici vorbim despre proiecte care serioase, făcute de specialiști și care se pun în practică și în Timișoara, cum s-au pus și în alte locuri din România și în toată lumea. Nu știu de ce, o parte mică, dar foarte vocală, dintre timișoreni tratează această problemă ca și cum în Timișoara s-ar face primul experiment de realizare a unui subpasaj în lume. E o lucrare obișnuită, dar grea, care este în grafic și va fi finalizată. Sigur, am parcurs o iarnă în care nu s-a lucrat, după cum ați putut vedea, pentru că firmele de construcții au șomaj tehnic pe perioada calendaristică a iernii, chiar dacă sunt zile cu vreme bună, nu pot aduce oamenii din alte colțuri ale țării pentru două, trei zile și apoi să-i trimită înapoi și acea perioadă de întrerupere se resimte și în graficul de executare a lucrărilor. Aceste lucrări, însă, nu sunt întârziate. Acum se lucrează la ultimele operații care trebuiesc făcute acolo. Vă informez cu plăcere că stația de epurare a apei, care reprezintă o componentă foarte importantă și greu de realizat a acestei lucrări, este aproape gata, în circa 2 săptămâni va fi complet gata, acele recipiente uriașe, de nu știu câți metrii sunt deja îngropate la mare adâncime, nu se va mai vedea nimic din ele pe malurile Begăi, pentru că, pentru a proteja spațiul verde nu este realizată la suprafață această stație ci este subterană și acum se dizlocă pământul din interiorul cadrului de beton care a fost realizat. Nu se întâmplă absolut nimic deosebit acolo, proiectantul a prevăzut conducte pluviale, care vor fi la adâncimea necesară, vor fi introduse în subteran și vor colecta apa pluvială și apa freatică, dacă se strecoară, deși există hidroizolații. Apa respectivă va fi pompată în stația de epurare de pe malul Begăi și apoi va fi deversată în Bega. Nu e nimic absolut spectaculos pentru specialiși, pentru noi care nu suntem specialiști, eu sunt calculatorist, nu sunt specialist în construcții, sigur că totul pare impresionant.

DL. GEANĂ: Dl. Primar, dacă dvs. considerați și spuneți că este totul în regulă, noi mergem pe cuvântul dvs., dar eu am niște îndoieli.

DL. PRIMAR: D-le viceprimar, eu vă fac și dvs. propunerea pe care am mai făcut-o și altora. I-aș ruga pe criticii acestei lucrări și pe scepticii privind această lucrare să facă angajamentul că dacă ea iese, hai să zicem 3 luni nu 6, nu vor beneficia de ea.

DL. GEANĂ: Observ că astăzi sunteți foarte glumeț cu noi. Mai am încă două probleme: la un moment dat s-a hotărât în Consiliul local ca toate conducerile firmelor, societăților și regiilor aparținătoare Consiliului Local să fie prezenți la ședințele noastre.

DL. PRIMAR: Total de acord cu dvs, am să-i muștruluiesc că astăzi nu sunt aici decât în număr restrâns.

DL. GEANĂ: Vreau să vă dau un singur exemplu. Nu am nimic cu dl. Vlaicu, dar niciodată directorul de la Aquatim nu a fost aici.

Mai am o singură problemă: acum după atâtea ploi, în spațiile verzi au crescut foarte multe buruieni. Rugămintea mea personală este să atenționați firmele care au în gestiune spațiile verzi din municipiul Timișoara să-și facă datoria și să

intre să taie puțin din iarba care a crescut foarte mult. Vreau să vă dau un exemplu acum, vis a vis de Primărie, în incinta Liceului de Arte plastice, dacă vă uitați de pe geam veți vedea niște bălării de 2 m. E foarte urât ca în centrul Timișoarei și vis a vis de Primărie să existe asemenea bălării.

DL. PRIMAR: D-le consilier, problema este că în Timișoara există o mulțime de terenuri care nu sunt ale Primăriei. Unele sunt ale Statului Român, altele sunt terenuri private, dar nici pe unele nici pe celelalte noi nu avem dreptul să intrăm și să le asanăm. Vis a vis, unde spuneți dvs este un teren privat. Primăria nu are cum să intre și să facă acolo curățenie. Noi putem să-i amendăm pe proprietari și chiar i-am cerut d-lui Bodo într-o discuție purtată ieri să consulte puțin Codul Fiscal vis a vis de posibilitățile pe care le-am putea avea să venim cu sancțiuni mult mai mari față de cei care își lasă terenurile în paragină. Nu este în regulă, și aici sunt total de acord cu dvs, ca în orașul nostru să avem în diverse locuri insule ce par a fi din țara nimănui și lumea să considere că noi suntem de vină pentru această stare de fapt. În primul rând este o imagine negativă pentru orașul nostru, apoi o parte din buruieni, cum ar fi ambrozia, chiar sunt nesănătoase, produc alergii și pe de altă parte este și o imagine negativă pe care nu o merităm noi, cei care reprezentăm administrația orașului la ora actuală.

DL. CIUHANDU: Aș vrea să rețin atenția colegilor mei, a domnului Primar și a domnilor viceprimari, cu câteva dorințe pe care eu aș vrea măcar să le începem în acest mandat ca și Consiliu Local. Majoritatea dintre noi avem copii, sau cei care nu au, au frați, surori, nepoți. Dacă urmăriți, în aproape toate săptămânile acestea de primăvară, vară și până în toamnă, sâmbăta și chiar și vinerea există un exod dinspre Timișoara spre Mako și spre Szeged. Dacă veți merge acolo, veți constata că 50-60% sunt români, unii din Timișoara, alții din Arad. Eu aș dori ca pe viitoarea perioadă 2014 - 2020 să înceapă și Timișoara un proiect pentru un Aquapark aici în Timișoara. E păcat ca noi să mergem acolo, să ne cheltuim banii acolo și cel puțin 3 sau 4 județe din arealul Timișoarei să nu facă acest lucru, mai ales că există bani europeni. Ceea ce s-a întâmplatz la Szeged s-a făcut pe un parteneriat public - privat, dar cu bani europeni. Aceasta este prima dorință a mea.

În al doilea rând, revin cu Brașovul. Din nefericire nu s-a întâmplat încă nimic cu rondourile și cu sensurile giratorii să fie amenajate, așa cum sunt amenajate în Brașov, mă refer la spațiul verde și dacă cumva dintre dvs ați fost acolo, există o zonă foarte frumoasă de agrement în Brașov, unde oamenii se duc și fac un grătar, o zonă special amenajată pentru așa ceva. Există o legislație în vigoare ca fiecare localitate să amenajeze o astfel de zonă. Este o zonă foarte frumoasă, sunt și ciupercuțe, este o zonă verde lângă pădure, vă recomand dacă mergeți vara asta, să o vedeți pentru că chiar arată foarte bine. Timișoara nu are așa ceva și cred că, cu mici eforturi financiare pentru anul viitor, putem să facem așa ceva pentru Timișoara.

A treia problemă pe care o ridic este cea legată de Pădurea Verde. Știu că nu ține de noi, dar e pădurea din imediata apropiere a Timișoarei, unde se poate amenaja o zonă de agrement pentru timișoreni. Există deja în Timișoara o predilecție pentru a face sport cu bicicleta...se pot construi niște piste pentru biciclete, niște piste de alergare acolo și cred că este uitl pentru timișoreni.

Ultima problemă este legată de Liceul Lenau și mă refer la faptul că aici, la începutul anului școlar s-a spus că în anul școlar 2014-2015, elevii claselor 6-7 vor învăța de dimineață, în noul corp de clădire început de RATT pe construcția din spate de la Clinicile Noi. Nu știu care este stadiul acolo, am înțeles că s-a avansat, dar mai sunt 2 luni până începe școala. Că nu vor începe de la 15 septembrie, că vor începe din 15 noiembrie acolo, însă cred că am făcut o promisiune publică și ar trebui să o onorăm față de părinții care atunci au înțeles și au acceptat toate compromisurile.

Tot legat de Lenau, și aici d-na directoare poate știe mai multe, acel liceu, din punct de vedere al construcției este impropriu pentru a se practica învățământ acolo. La ora actuală încă nu sunt geamuri, sălile de clasă arată deplorabil, grupurile sanitare arată la fel. Haideți să facem ceva acolo pentru că chiar ne reprezintă. Știu că sunt pe niște fonduri cu nemții, a fost o licitație, între timp a intrat firma respectivă, înțeleg absolut tot, nu știu dacă s-a reluat licitația, și eu și dl. Țoancă avem copiii acolo și mai sunt câțiva consilieri în aceeași situație. Știu că se depun toate eforturile din partea tuturor de aici, dar haideți să facem ceva să urnim treaba, mai ales că am mai promis o chestie vis a vis de noul liceu Lenau. Am înțeles că s-au împotmolit lucrările vis a vis de Universitate, cu întabularea terenului. A trecut un an de zile și nu s-a mai demarat nimic nici cu proiectul tehnic, nici cu alocările de bani. Cred că dvs. printr-o relație cu dl. Rector Pirtea, și noi toți ar trebui să vorbim să deblocăm întabularea acelei parcele de teren de 4000mp ca să dăm drumul la noul proiect al Liceului Lenau.

Poate cu unele dintre aceste idei sunteți de acord, poate cu altele nu, dar haideți ca și entitate a Consiliului Local să facem ceva să rămână ceva în urma noastră. Rămân proiecte ale unora și altora, dar ceva realizat de Consiliul Local, o construcție încă nu a rămas, din nefericire, în ultimii 20 de ani.

DL. ȚOANCĂ: Să-l vedem acum pe dl. Primar, câte din visele d-lui Ciuhandu va putea să realizeze, sunt tare curios, mai ales că acum sunteți și colegi de partid.

DL. PRIMAR: Sigur că da, Aquapark-ul se va face, avem proiectul celui mai mare Aquapark din această parte a Europei, pentru că nu mai merită să facem ceva mai prejos decât ceea ce există în vecinătate, pentru că lumea nu ar veni la noi dacă am proceda așa. Pe programele europene 2014-2020 vom vedea pe care, vom aplica.

Trebuie să găsim și noi un loc unde să poată merge lumea să-și petreacă timpul liber, la un grătar sau picnic. Legat de Pădurea Verde, este o mare durere, iată de 2 ani de zile nu iese noul cod silvic și drept urmare nu putem aduce Pădurea Verde în patrimoniul Municipiului Timișoara.

DL. ORZA: Nu de 2 ani, de 10 ani ne chinuim să facem schimb cu Direcția silvică pentru zona de extindere a Grădinii Zoologice și partea de spațiu verde de lângă Muzeul Satului.

DL. PRIMAR: De acord, problema e mai veche, dar eu mă refeream la Codul silvic, care e de 2 ani în lucru și mereu se spune că va fi adoptat și acesta este motivul pentru care nu reușim să aducem în patrimoniul Municipiului Timișoara Pădurea Verde. Nu numai că nu putem să facem diverse lucruri pentru a o pune mai bine în valoare, dar necazul este că am aflat că acolo, nu știu cine își permite să taie sute de pomi. Cineva mi-a prezentat o înregistrare care arată cum sau tăiat sute și sute de copaci și nimeni nu a intervenit, de parcă ar fi și aceea a nimănui. Apropos de copaci, vreau să vă spun că am plantat în 2 ani 3672 de copaci, nu arbuști, copaci și în raport apar străzile, câți copaci pe fiecare stradă. De tăiat a trebuit să tăiem vreo 100 și ceva, în orice caz cam la fiecare copac tăiat am plantat alții 30, nu 10 cum ne-am propus inițial. Sunt de acord cu dvs că trebuie să punem în valoare Pădurea Verde.

La Liceul Lenau ne menținem angajamentul că vom avea program școlar doar de dimineață, începând de la toamnă. Se lucrează și la amenajarea halei RATT, dl. Director Goia, dacă vrea poate să ne dea detalii. Știu că au fost niște probleme că a intervenit Inspectoratul în Construcții, dar după câte sunt eu informat nu stăm rău și vor fi condiții ca de la toamnă să se facă școală doar de dimineață. În privința clădirii, da așa este, clădirea e veche, noi am reușit să trecem de prima etapă în obținerea de fonduri europene pentru a reabilita și Liceul Lenau și Liceul Loga și Calderon. Sunt convins că vom trece și de etapa a doua, eu am semnat dispoziții de începere a lucrărilor pe buget propiriu, la aceste licee, astfel încât să ne creștem punctajul în această competiție de obținere de fonduri din redistribuire. Practic am câștigat competiția, mai este doar un pas formal de făcut și vom reabilta aceste clădiri. Campusul nou va fi soluția la Lenau, dar din păcate aflu că tot în blocaj suntem, în etapa de proiectare pentru că nu s-a ajuns la acordul Universității de Vest și voi vorbi imediat după ședință pe dl. Rector să vedem.

DL. CIUHANDU: Mulțumesc frumos!

DL. ȚOANCĂ: Visele dvs par mai aproape de realitate, dacă nu în mandatul acesta măcar în mandatul nostru al vieții pământești. Mulțumesc frumos, declar închisă această ședință. Ne întâlnim pe 1 august.

PRESEDINTE DE SEDINTA P.SECRETAR

Cons. RADU TOANCA SIMONA DRAGOI