Proces verbal din 09.12.2014

Proces-verbal al ședinței ordinare din 09.12.2014

ROMANIA

JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 09-12-2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. CIPRIAN JICHICI;

Din numarul total de 27 consilieri au participat 23;

Au absentat: Andrei Petrisor, Maria Saracan, Alfred Simonis si Adrian Orza;

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari;

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului Timisoara nr. 1313/05.12.2014

ANEXĂ la Dispoziția nr. 1313 din data de 05.12.2014

 • 1. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului DORIN SARAFOLEANU.

 • 2. Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 27.11.2014.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014 - 2017 al Municipiului Timișoara.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

 • 6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Cantinei de Ajutor Social Timișoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

 • 7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Podgoriei nr.12 și 14, înscris în C.F. nr. 422486 Timișoara nr. cad./top. 422486, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

 • 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu situat în corpul vechi al Școlii cu clasele I-VIII nr.11 din Timișoara, str. Războieni nr. 2 către Direcția Poliției Locale Timișoara.

 • 9. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989, nr. 43A (fost 6 Martie), către Asociația “Misiunea Creștină Sfântul Ciprian”.

 • 10.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 3 situat în imobilul din strada Mărășești nr. 12, etaj S, înscris în C.F. nr. 406164-C1-U14, număr topo 406164-C1-U14.

 • 11.Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.2 str. Miloia bl. B1 sc.B, către Țurcaș Andreea Cosmina.

 • 12.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 333/18.16.2013 - privind schimbarea destinației imobilului, situat în Timișoara str. Războieni nr.2, înscris în CF nr. 406435, nr. top 18194, proprietatea publică a Municipiului Timișoara.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 90/14.09.2012 - privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, str. Dorobanților nr. 42, către Asociația Femeilor Țigănci “ Pentru Copiii Noștri”.

 • 14. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de concesiune asupra terenului atribuit direct către S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. în vederea amenajării unei parcări supraterane prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/15.04.2014.

 • 15. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013,

modificată și  completată prin Hotărârile Consiliului Local nr.

203/04.04.2013, nr. 418/30.07.2013, nr. 613/10.12.2013, respectiv nr.49/25.02.2014.

 • 16.Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de interes public local a unei zone din Municipiul Timișoara.

 • 17.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate asupra unor imobile afectate de investiția de utilitate public locală denumită Inel I de circulație, prin expropriere și abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 205/23.11.2012 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 293/18.12.2012.

 • 18.Proiect   de hotărâre privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza

municipiului Timișoara.

 • 19. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism de la S.C. Retim Ecologic Service S.A.

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 și art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 452/10.10.2014 - privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 și Legii nr. 79/1997.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 453/10.10.2014 -privind conceionarea terenurilor aferente spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.

 • 22. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Timișoara a donației făcută de Asociația de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 85/2014 “Reabilitare termică bloc str. Învățătorului nr. 3, bl. B53, sc. A+B”, întocmit de către S.C. Eurodraft S.R.L. , în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional.

 • 23. Proiect de hotărâre privind realizarea și amplasarea bustului lui Ion Monoran.

 • 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la o intrare respectiv o stradă și schimbarea denumirii unui bulevard din Municipiul Timișoara.

 • 25. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii prevăzute la art.2 ind 1 din

Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului    Timișoara nr.

192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 34/15.01.2013, nr.80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013 și nr. 392/01.08.2014.

 • 26. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Pasaj Popa Șapcă”.

 • 27.Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Pasaj Jiul”.

 • 28.Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Pasaj inferior Solventul”.

 • 29.Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local în vederea continuării lucrărilor de amenajare la Biserica Parohiei “ Nașterea Maicii Domnului” din Timișoara, Calea Lugojului ( Badea Cârțan).

 • 30.Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local în vederea continuării lucrărilor de edificare a Bisericii cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Timișoara Calea Șagului, nr. 75.

 • 31.Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de amenajare la Parohia „Sf. Mucenic Dimitrie „ Timișoara Cetate.

 • 32.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 519/23.10.2014 și modificarea HCLMT nr. 180/24.04.2012 privind modificarea HCLMT nr. 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului „Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Timișoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea - „Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”.

 • 33. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de atribuire al locuințelor de serviciu din fondul locativ al unității administrativ-teritoriale Timișoara și a Criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru soluționarea cererilor de atribuire a unei locuințe de serviciu.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calității de administrator de imobile.

 • 35. Proiect de hotărâre privind extinderea Programului “Tinerii decid” și aprobarea componenței Comisiei de Jurizare.

 • 36. Adresa nr. SC2014 - 031370/21.11.2014 a  Asociației VICTORIA a

Luptătorilor în Revoluție privind propunerea de reluare a     plății

indemnizației.

 • 37. Adresa nr. SC2014 - 30884 a domnului Voo Iosif referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara.

38.Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.

Dl. JICHICI: Stimați invitați stimați colegi din Consiliul Local al Municipiului Timișoara deschid ședința de plen de azi. Înainte de a intra în votarea ordinei de zi și în ordinea de zi normal vom începe cu un moment festiv. Este vorba de decernarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara d-lui Dorin Sarafoleanu. Dau cuvântul d-lui primar.

Dl. PRIMAR: Bună ziua tuturor. Avem bucuria ca azi să decernăm titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara d-lui Dorin Sarafoleanu, o personalitate a vieții medicale din România, unui medic excepțional. Vă urăm Bun venit în Timișoara. D-nul Sarafoleanu reprezintă în lumea academică medicală un reper de profesionalism și ținută morală. A absolvit facultatea la Institutul de Medicină din Timișoara a făcut parte din prima serie de mediciniști care a beneficiat de introducerea secundariatului, rezidențiatului de azi. A ajuns printr-un concurs sever la București la Spitalul Clinic Sf. Maria. Din 1979 face parte din Societatea Franceză de ORL și Chirurgie Cervico-Facială. A fost Președinte al Societății Latine de ORL al Societății Francofone de ORL. A învățat chirurgia cu laser în Franța apoi a introdus-o și a dezvoltat-o în România. Tot în Franța și-a dezvoltat și perfecționat cunoștințele și tehnicile chirurgicale în cancerul căilor aerodigestive superioare. A scris cartea de memorii Anatomia succesului împreună cu jurnalistul Marius Ghilezan, în care evocă dragostea și atașamentul său față de Municipiul Timișoara față de Banat și prezintă concepția sa medicală dar și spiritual asupra realității. Pentru toate aceste merite dar și pentru multe altele se propune acordarea acestui titlu. Îl invit pe dl. Profesor să ridice titlul.

Dna. POENARU: Este o zi deosebită pentru nou ORL —iștii din Timișoara și cred, pentru cei din întreaga țară pentru că i s-a acordat acest titlu d-lui Sarafoleanu o mare personalitate în lumea medicală. Salutăm inițiativa d-lui primar și a Consiliului Local al Municipiului Timișoara de a acorda acest titlu d-lui professor care este bănățean adevărat și care a demonstrat prin prestigioasa dumnealui activitate că tot Banatu-I fruncea. Cu această ocazie ne exprimăm recunoștința și prețuirea în numele Corpului didactic al UMF și al tuturor medicilor specialiști pentru activitatea d-lui profesor care este un reprezentant al promovării noului în specialitatea ORL. Dl. Profesor este un formator de școală medicală în domeniul ORL prin activitatea didactică științifică și profesională. A format generații întregi de specialiști ORL și mulți dintre ei sunt azi profesori conferențiari de renume. A publicat un număr impresionant de lucrări științifice cărți de specialitate pentru care așa cum s-a obervat din Curiculum Vitae este apreciat pe plan național și internațional acordându-i-se un număr mare de distincții și premii. Este un exemplu pentru oreliștii din Timișoara și din țară. A depus eforturi pentru introducerea în sfera ORL a chirurgiei laser chirurgiei endoscopice realizând premiere în România. A introdus alternative reale la chirurgia clasică, a implementat un nou current în specialitatea ORL a introdus tehnici modern de tratament chirurgical. Îi mulțumesc d-lui profesor pentru contribuția la pregătirea mea ca specialist în această specialitate dânsul mi-a pus laserul CO2 în mână. Și merită pe deplin acest titlu. Îi doresc multă sănătate să fie alături de noi încă mulți ani.

Dl. IOSIF ROTEA: Vă mulțumesc că mi-ați dat prilejul să adresez câteva cuvinte de dl. Sarafolean. Vreau să exprim prețuirea cuvenită pentru dl. Primar și pentru consiliul local pentru alegerea inspirată. Această distincție îi stă bine lui Dorin, cartea sa este un model de prezentare semantică, se folosește limba română fără barbarisme și neologisme. Anul 2015 este anul când dl. Profesor și colegii săi împlinesc vârsta de 80 de ani. Suntem nostalgici și ne amintim cu drag de clasele de liceu, unde am fost colegi cu personalități din lumea literară medicală muzicală didactică. Trăim acum din exclamații ce mentalitate era în școală și ce mentalitate e acum. Vă doresc multă sănătate un viitor frumos, te îmbrățișez dragă Dorin și îți mulțumim că ne-ai dat prilej de evocare. Îți doresc sănătate și La mulți ani. La mulți ani Timișoara!

Dl. GHILEZAN: Vreau să-i mulțumesc d-lui primar pentru acest eveniment, d-lui Radu Țoancă d-lui Boncea, inițiatorii acestei hotărâri și prietenii mei din copilărie. Vă mulțumesc fiindcă ați dat o valoare cinetică unei valori de parimoniu național. Vă mulțumesc pentru această ceremonie și pentru că apreciați valorile în timpul vieții.

Dl. ȚOANCĂ: Vă invit la ora 17 pe toți consilierii executivul primăriei la Librăria Esotera pentru lansarea cărții Anatomia succesului. Este o carte fabuloasă care vă va surprinde ea creează un profil istoric și cultural al municipiului Timișoara așa cum rar îl veți vedea.

Dl. SARAFOLEANU: Domnule primar, domnilor consilieri municipali sunt emoționat și impresionat de ceea ce mi se întâmplă azi. Dvs. Sunteți cei care trebuie să încurajeze tinerii să rămână aici să lucreze aici. Eu am plecat acum mulți ani fără nici o șansă din Timișoara și acum mă întorc să primesc această distincție care este cea mai apropiată de sufletul meu. Acest eveniment nu s-ar fi întâmplat fără dialogul purtat cu dl. Ghilezan. Vă mulțumesc.

Dl. PRIMAR: Vreau să le mulțumesc domnilor Boncea, Țoancă Ghilezan și tutror celor care au contribuit la realizarea acestui eveniment. Vă urez Sărbători fericite La mulți ani!

Dl. JICHICI: Avem 6 puncte pe ordinea de zi suplimentară.

Dl. PRIMAR:Vă rog să acceptați aceste proiecte suplimentare, puteți remarca despre ce este vorba oricum ceea ce am spus în plen și anume că nu accept decât cu notă explicativă, proiecte suplimentare cu care se vine în fața dvs. S-a întâmplat fiți convinși. Primul proiect vizează mutarea activității Liceului Lenau în clădirea Universității din Timișoara, apoi este un proiect cu reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje de prelungirea contractelor. Vă spun încă o dată că dorim ca în locul garajelor să fie amenajări frumoase funcționale locuri de joacă aparate de fitness tot ce se potrivește acolo. Celelalte proiecte vizează cotizația consiliului local la cluburile sportive. Acestea sunt și vă rog să le agreeați.

Dl. JICHICI: Supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu cele 6 puncte. -Cine este pentru?

Se numără voturile: - 21 voturi pentru

Supun la vot ordinea de zi.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 23 voturi pentru

Ordinea de zi este aprobată. Punctul 1 a fost parcurs.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:

Aprobarea Procesului-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 27.11.2014.

Dl. JICHICI: Supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu cele 6 puncte.

-Cine este pentru?

Se numără voturile:     - 23 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014.

DL.DIACONU: Am un amendament, o sa-l citesc pe tot, pentru a ramane in procesul verbal. Este un amendament care este generat de adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice, in care se comunica majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe 2014. Avand in vedere adresa nr.12457/09.12.2014 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timisoara, prin care se comunica majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2014 cu suma de 7.500,00 mii lei, precum si solicitarile de rectificare privind suplimentarea la cap. 66.10 “Sanatate”, titlul I - cheltuieli de personal, ale spitalelor arondate Municipiului Timisoara, respectiv adresa nr.7363/08.12.2014 a Teatrului German de suplimentare la cap.67.02.03.04 “Institutii publice de spectacole”, titlul I-cheltuieli de personal.

 • -  Se suplimenteaza suma prevazuta la cap.66.10 “Sanatate”, titlul I-cheltuieli de personal cu valoarea de 6.907,60 mii lei, respectiv majorarea valorii prevazute la sursa 33.10.21 “venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate” cu aceeasi suma;

 • -  Se suplimenteaza suma prevazuta la cap.67.02.03.04, titlul I - cheltuieli de personal, cu valoarea de 373,00 mii lei;

 • -  Se suplimenteaza suma prevazuta la cap.51.02 “Autoritati Executive”, titlul I -cheltuieli de personal cu valoarea de 219,40 mii lei, respectiv titlul II -cheltuieli cu bunuri si servicii cu valoarea de 23,67 mii lei.

 • -  Se diminueaza suma prevazuta la cap.55.02.30.02.02 “Dobanzi” cu valoarea de 616,07 mii lei.

 • -  Se diminueaza suma prevazuta la cap.55.02.30.02.02 “Dobanzi” cu valoarea de 2.660,00 mii lei si se suplimenteaza suma prevazuta la cap.81.02 “Combustibili si energie”, titlul IV-Subventii, cu aceeasi suma;

 • -  Se diminueaza suma prevazuta la cap.55.02.30.01.01 “Dobanzi” cu valoarea de 11,39 mii lei si se suplimenteaza suma prevazuta la cap. 68.02 “Asistenta sociala”, titlul II - bunuri si servicii.

 • -  Se diminueaza suma prevazuta la cap.55.02.30.01.01 “Dobanzi”, cu valoarea de 500,00 mii lei si se suplimenteaza suma prevazuta la cap.74.02.05.01 “Salubritate” cu aceeasi valoare, avand in vedere necesitatea lucrarilor de salubrizare stradala, deszapezire si combatere a poleiului si inghetului pe caile de comunicatie din Municipiul Timisoara.

DL.JICHICI: Supun la vot amendamentul domnului viceprimar Diaconu.

Deschid procedura de vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: -19 voturi pentru.

Supun la vot proiectul de hotarare in ansamblu. Deschid procedura de vot.

Cine este pentru?

Se numără voturile: -21 voturi pentru.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului prevăzut pentru Programul Multianual de Dezvoltare 2014 - 2017 al Municipiului Timișoara.

Dl. JICHICI: Supun la vot.

-Cine este pentru?

Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara.

Dl. IDOLU: E un subiect care pe mine mă interesează pe mine și pe toți cetățenii orașului și aici apare un birou cu 9 locuri de muncă la Centrul de comandă și control în baza proiectului European Traficul managementul supravegere video în Timișoara. În ce stadiu este acest proiect pentru a justifica angajarea unui birou. Dacă proiectul nu e finalizat nu e oportun să angajăm acești oameni.

Dl. PRIMAR: Noi avem două proiecte unul de creșterea securității prin supraveghere video și cel de management computerizat al traficului. Ambele prevăd instalarea de camere video în oraș, primul proiect este în derulare și va fi finalizat în termen. Al doilea e în derulare în sensul că s-a încheiat contractul de execuție în urma licitației și suntem în implementare efectivă. În momentul în care se semnează contractul se intră în perioada de implementare. Perioada de implementare cuprinde și perioada în care se organizează procedurile de licitație publică. Suntem în implementare efectivă. Proiectul de management al traficului este în faza sper eu să reușim de semnare a contractului de execuție pentru că s-a parcurs etapa de licitație și au fost comunicări între câștigătorul licitației și comisie pentru clarificări premergătoare semnării contractului. Drept urmare și acesta e în implementare efectivă.

Dl. IDOLU: Încă o observație am trecut pe strada Girocului colț cu strada Lidia ne bucurăm că mare parte din str. Lidia s-a finalizat. Dar cei de la Biroul Drumuri unde se înființează 4 posturi nu au sesizat acest lucru. A ramas intersectia dintre str. Lidia si Girocului, inchisa devierea spre stanga si situatia asta este in multe parti din oras in care dupa finalizarea lucrarilor, chiar si partiala ar trebui optimizat traficul.

Dl. PRIMAR: Nu e chiar 100% gata lucrarea dar probabil ca la sfarsitul acestei saptamani va fi gata 100%. Ce a mai ramas de facut este alinierea acceselor la diversele retele de utilitati care stiti ca se face ulterior asfaltarii intr-o anumita tehnologie si care necesita vreo trei zile de consolidare dupa ce se face ridicarea si abia apoi se toarna asfaltul. Noi suntem in faza in care alinierea este facuta pe jumatate din gurile de acces, se va face si pe cealalta jumatate si apoi strada Maresal C-tin Prezan va fi data in folosinta 100% fara nici o restrictionare.

Le voi transmite sa regleze situatia.

Dl. JICHICI: Supun la vot acest proiect de hotarare. Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Cantinei de Ajutor Social Timișoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Podgoriei nr.12 și 14, înscris în C.F. nr. 422486 Timișoara nr. cad./top. 422486, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu situat în corpul vechi al Școlii cu clasele I-VIII nr.11 din Timișoara, str. Războieni nr. 2 către Direcția Poliției Locale Timișoara

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara Bv. 16 Decembrie 1989, nr. 43A (fost 6 Martie), către Asociația “Misiunea Creștină Sfântul Ciprian”.

Dl. JHICHICI: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 3 situat în imobilul din strada Mărășești nr. 12, etaj S, înscris în C.F. nr. 406164-C1-U14, număr topo 406164-C1-U14

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.2 str. Miloia bl. B1 sc.B, către Țurcaș Andreea Cosmina.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

333/18.16.2013 - privind schimbarea destinației imobilului, situat în Timișoara str. Războieni nr.2, înscris în CF nr. 406435, nr. top 18194, proprietatea publică a Municipiului Timișoara

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 90/14.09.2012 - privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, str. Dorobanților nr. 42, către Asociația Femeilor Țigănci “ Pentru Copiii Noștri”.

Dl. MOSIU: Se propune atribuirea acestui spatiu catre Asociatia Femeilor Tiganci pentru Copiii Nostri care se transforma in “Asociatia Femeilor Rrome pentru Copiii Nostri”

In vara cand s-a facut acest referat, aceste femei si-au facut buletin de Roma si acesti copii sunt romani sau italieni?

Dl. JICHICI: Pot fi si din Roman , din Romania.

Dl. MOSIU: Intrebarea este daca sunt aceleasi femei sau altele. Erau tiganci si acum sunt rrome ?

Dl. TOANCA: Poate te alegi cu o amenda de sarbatori!

Dl. MOSIU: E o intrebare, s-a schimbat acum in vara si nu stiu daca sunt aceleasi femei sau altele.

Dl. BONCEA: Aveti o adresa cu schimbarea denumirii asociatiei.

Dl. PRIMAR: Eu ieri am avut o intalnire cu avocatul care ma reprezinta intr-o speta in care am folosit cuvinte interzise si am fost amendat.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

- 1 vot impotriva

- 1 abtinere

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

 • 14.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de concesiune asupra terenului atribuit direct către S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. în vederea amenajării unei parcări supraterane prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/15.04.2014.

Dl. PRIMAR: Stiti ca ati aprobat ca acel teren sa fie dat in concesiune catre SDM pentru ca SDM-ul sa caute un partener privat care sa construiasca acolo o parcare supraterana. SDM-ul nu s-a inregistrat ca fiind administratorul in concesiune al acestui teren, prin urmare este simplu acum sa retragem concesiunea , este mai simplu ca hotararea veche nu a produs efecte.

De ce nu s-a progresat? Pentru ca cele doua tentative de gasire prin licitatie publica a unui partener privat au esuat. Este foarte important pentru municipiul Timisoara sa aiba o parcare in aceasta parte in vecinatatea imediata a zonei Cetate, a centrului istoric. Proiectul vizeaza retragerea concesiunii, anularea hotararii care nu a produs efecte oricum.

Dl. JICHICI: Cine este pentru ?

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

 • 15.Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificată și completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, nr. 418/30.07.2013, nr. 613/10.12.2013, respectiv nr.49/25.02.2014.

Dl. JICHICI: Aici nu se schimba regulamentul in sine,se includ in zona O niste parcari pe care le-am realizat mai nou in vecinatatea Pietei 700 si Badea Cartan. Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

 • 16.Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de interes public local a unei zone din Municipiul Timișoara.

Dl. GRIGOROIU: Se introduce art. 2 si se modifica in mod corespunzator numerele celorlalte articole.

Art. 2 - se declara ca fiind de interes public local terenul aflat in domeniul public al Municipiului Timisoara, situat in spatiul verde si aleii din zona strazii Vasile Balmus, ocupat in prezent de o baterie de garaje inscris in C.F. nr. 53866 nr.topo 29231,cuprins in anexa 1 la prezenta hotarare in vederea efectuarii de lucrari la retelel de apa-canal si modernizarea zonei.

Art. 2 devine art. 3 si se modifica in context cuvantul “terenului” cu “ terenurilor”, se introduce un nou articol dupa noul articol 3 cu urmatorul continut:

Art. 4 - “Se imputerniceste Comisia de negociere cu tertii constituita prin HCL nr. 522/22.10.2013 pentru a negocia cu proprietarii garajelor edificate cu autorizatie de construire pe amplasamentele din Anexa 1 pentru care se declara interesul public local, eventuale despagubiri in cazul in care acestea au inscrise in contractul de concesiune clauze de despagubire.

Se completeaza art.5, fost art. 3- cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza... as dori sa adaugam si Comisia de negociere cu tertii stabilita prin HCL nr. 522 din 22.10.2013.

Dl. DIACONU: Cred ca ultima parte, cea cu Comisia de negociere cu tertii nu-si Gaseste locul pentru ca comisia nu aduce la indeplinire nimic .

Dl. GRIGOROIU: Retrag partea cu comisia.

Dl. PRIMAR: Sunt zone unde facem amenajari si vreau sa exemplific despre ce este vorba acum.

Suntem in procedura de licitatie cu lucrarea de reabilitare si modernizare a Parcului Padurice. Acest parc este marginit pe de o parte de b-dul Maresal C-tin Prezan, str. Versului inspre Calea Martirilor si de strada Uranus in partea cealalta. Nu putem lasa lucrurile asa cum sunt acum pe aceste strazi. Vom face o amenajare frumoasa, va fi mai multa lume si aceste strazi vor trebui sa fie modernizate. Strada Uranus este plina de garaje si nu au cum sa ramana in continare pentru ca ele incurca functionalitatea acestei strazi si a intregii zone.

Dl. JICHICI: Deschid procedura de vot pentru amendamentul propus de domnul consilier Grigoroiu. Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

Cine este pentru acest proiect in intregime ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate asupra unor imobile afectate de investiția de utilitate public locală denumită Inel I de circulație, prin expropriere și abrogarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 205/23.11.2012 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 293/18.12.2012.

Dl. PRIMAR: Am avut o intalnire cu majoritatea celor dintre dumneavoastra. Dumneavoastra ati votat in 2012 sa readucem in proprietatea dumneavoastra sub-pasajul din piata Victoriei si ati aprobat ca la schimb municipalitatea sa dea 3 terenuri. Doua terenuri erau proprietatea municipalitatii iar unul era proprietatea Statului Roman si de aceea s-a prevazut in Hotararea de Consiliu o clauza suspensiva ca acel al treilea teren se da la schimb abia dupa ce se reuseste aducerea lui in patrimoniul municipalitatii. S-a fixat si un termen care printr-o alta hotarare a fost apoi prelungit. Pana in momentul de fata, cea mai mare parte din sub-pasaj a fost inclusa in patrimoniul municipalitatii si la schimb s-au dat doua terenuri. Au ramas 3 SAD -uri reprezentând o anumita cota parte, 12% din sub-pasaj, care ar trebui sa fie aduse si ele in patrimoniul municipalitatii dand la schimb acel al treilea teren care nu este nici astazi in proprietatea mun. Timisoara si nici nu intrevad vreo perspectiva sa existe. Intre timp noi ne apropiem de momentul finalizarii lucrarilor de transformare a centrului istoric in zona pietonala. Tot traficul in oras se impune a fi regandit. In jurul centrului istoric vom avea un inel de circulatie cu sens unic. Acel inel ca trebui sa treaca prin fata Operei prin subteran prin actualul sub-pasaj pietonal. Dupa transformarea acestui sub-pasaj in unul auto cu o lucrare de investitii importanta care prevede realizarea si a unei parcari cu 700 de locuri in subteran in parcurile din vecinatatea Bulevardului Bratianu. Ca sa putem avansa cu acest obiectiv de investitii, inelul 1 de trafic, obiectiv de investitii pentru care avem studiu de prefezabilitate incheiat si studiu de fezabilitate gata de a ne fi predat, este nevoie de finalizam acest schimb.

Renuntam la ideea de schimb initiala in ceea ce priveste acea cota parte din sub-pasaj care nu s-a reusit sa fie adusa in proprietate. Putem sa recurgem la un alt instrument si anume la institutia exproprierii tocmai pe baza existentei acestui studiu de prefezabilitate despre care va vorbeam care prevede interesul public pentru acea zona. Legea prevede intr-o astfel de situatie, ca cel ce face exproprierea intra imediat in proprietatea acelui teren si poate sa faca ce doreste cu el in acord cu interesul public care a stat la baza exproprierii cu conditia sa ofere o justa despagubire care se stabileste prin evaluarea acelui bun. Daca cel expropriat nu este de acord, el nu poate opri trecerea in proprietatea publica a acelui bun si nici investitia care se face acolo. Poate cere in instanta un alt pret daca el este nemultumit. Oferta de pret este una derivata din valoarea stabilita prin evaluare la vremea negocierii respective, pentru ca in procesul de negociere s-a considerat si sa ajuns la un acord intre parti ca schimbul se face la o valoare totala de 1,1, miioane euro desi sub-pasajul cu toate componentele sale a fost evaluat la 1,6 milioane euro.

Firmele detinatoare ale sub-pasajului, renuntand la diferenta de 500 000 euro care rezulta din diferenta de valori stabilite de evaluatori independenti.

Valoarea propusa este stabilita de catre evaluatori, conform legii, dar e coborata de catre noi pe baza faptului ca la negociere s-a reusit atunci printr-o politica dusa in interesul public sa se faca schimbul la o valoare mai mica.

Pe terenurile primariei au fost prezentate mereu cu o valoare aproape dubla fata de valoarea care era scrisa pe documentele pe care numai noi le stiam furnizate de catre firma de evaluatori.

Dl. CIUHANDU: O intrebare pentru domnul secretar: daca modul cum este formulat art. 1 este corect- “ Se abroga toate prevederile referitoare la incheierea unui contract de schimb intre municipiul Timisoara si S.C. Al-Fer Crom Design” SRL, prevazute in HCl cu nr. 205 si pe urma 298.

Modul de formulare, se abroga toate prevederile...

Dl. PRIMAR: Sunt doua societati foste proprietare aupra sub-pasajului.Pe o parte este proprietara societatea numita S.C. ART SRL, pe cealalta parte societatea numita S.C. AL FER CROM SRL.

Schimbul realizat pana acum, cele doua terenuri date contra celei mai mari parti din sub-pasaj e realizat cu S.C. ART SRL. Ce a ramas este exclusiv in relatie cu AL FER CROM SRL. De aceea se abroga toate prevederile din hotararea veche referitoare la relatia cu AL FER CROM SRL pentru ca nu se mai merge pe ideea de schimb cu aceasta societate ci pe ideea de expropriere.

Dl. CIUHANDU: Daca a existat vreo discutie pe acest subiect cu Al-Fer-Crom vis-â-vis de faptul ca nu li se mai da terenul ci se da 120 000 euro. Sau e o chestie doar din partea noastra?

Intreb asta pentru ca unii dintre noi mai merg pe la DNA si nu as vrea sa se repete situatia.

Dl. PRIMAR: Discutie e existat dar nu s-a putut ajunge la o intelegere pentru ca pretentiile lor erau de schimb mai avantajos pentru ei.

In fata institutiei exproprierii, cel expropriat nu poate decat sa se adreseze instantei asa cerand un pret mai bun daca se considera inechitabil despagubit.

In privinta legalitatii exista toate avizele juridice, iar legea prevede exproprierea in interes public pentru realizarea de drumuri, de strazi, de lucruri de interes public, exact prin mecanismul pe care noi l-am folosit aici. Preocuparea DNA legala de acel raport al Curtii de Conturi, vizeaza partea care s-a incheiat, schimbul intre cele doua terenuri si partea cea mai mare de de sub-pasaj.

Dl. HERZOG: As vrea sa ma adresez colegilor din consiliul local care acuma e confruntat cu o problema la care trebuie gasita solutie. Eu mi-am exprimat o parere cu privire la dubiile pe care le am fata de legalitatea acestui schimb, respectiv dreptul firmei de evaluare care a semnat rapoarte de evaluare pe baza carora s-a facut acest schimb, mi-am exprimat dubiul foarte mare si asupra valorilor cuprinse in cele 4 rapoarte de evaluare. Noi acum ne aflam intr-o situatie delicata in sensul ca schimbul care ni se propune acum din punctul meu de vedere este superioara celei propuse acum doia ni de zile, respectiv sa se plateasca aceasta despagubire in locul terenului, cred ca cel de pe Calea Lipovei. Totusi cele doua firme au primit pana acuma de la Consiliul Local Timisoara spatiul din P-ta 700 si inca un teren de petse 3000 de mp in Bogdanestilor. Dumneavoastra va veti asuma raspunderea votului insa consider in baza profesiei mele de evaluator si ca si coleg al dumneavoastra in Consiliul Local sa va atrag atentia ca aceasta este o chestiune delicata. Sigur ca si rationamentele spuse de domnul primar sunt adevarate.

Dl. PRIMAR: Dumneavoastra ati avut obiectii legate de faptul ca acea societate nu avea in acel moment autorizare ANEVAR, era expirata, insa raportul de evaluare a fost asumat de catre evaluatorii autorizati ANEVAR si asta a girat valabilitatea raportului. In plus a existat inca o firma care a facut raport careia I s-a cerut asta tocmai pentru a avea certitudinea ca valorile sunt corecte, au fost consultari a celor care chiar s-au implicat in schimb in achizitii de terenuri, in afaceri imobiliare, si chiar municipalitatea a vandut in acea perioada un spatiu in aceeasi zona.

DL. PRIMAR: Au fost consultari ale celor care s-au implicat in achizitii de terenuri, in afaceri imobiliare si chiar municipalitatea a vandut in acea perioada un spatiu in aceeasi zona, la Palace, si toate preturile care erau aduse pe tapet la acel moment convergeau spre ideea ca schimbul a fost facut corect si, in plus, foarte avantajos pentru municipalitate, pentru ca, dupa rapoartele de evaluare, acel subpasaj pe care se incasau chirii foarte mari de catre detinatorii lui, a fost socotit de catre firmele angajate de primarie, cu valoarea de 1,6 milioane euro, iar cele trei terenuri la un loc valorau doar 1,1 milioane euro. Valori confirmate de catre notariate si de catre cei ce faceau tranzactii in domeniul imobiliar. Dupa ce s-a facut acel schimb, a ramas aceasta parte de subpasaj despre care va vorbesc. Si este sensibil mai avantajos pentru municipalitate sa profite de context si sa faca exproprierea, oferind un pret sensibil sub pretul rezultat de evaluare, mai bine zis 68,75% din pretul rezultat in urma evaluarii, bazandu-se, cum am explicat la intalnirea cu majoritatea consilierilor, pe o clauza din contractul de schimb, prin care SC. Art SRL se angajeaza ca nu mai are niciun fel de pretentii. Desi a renuntat odata la aproape 500.000, diferenta dintre 1,6 si 1,1, si, in plus, ar fi trebuit sa i se compenseze in pasul doi o anumita suma , nu mai stiu valoarea exacta acum. De aceea, valoarea pe care o gasiti propusa ca justa despagubire, nu este cea care a rezultat din evaluare, ci una sensibil micsorata. Legea prevede justa despagubire la valoarea stabilita prin evaluare. Aici se merge sensibil mai jos. Iar despre legalitatea unei exproprieri in interes public, cred ca nu putem sa avem nelinisti nici unul dintre noi, exista institutia exproprierii si ea poate fi folosita acum, existand acest studiu de prefezabilitate pe care legea il pretinde, la acea vreme in pasul unu, nu exista niciun fel de studiu, pentru ca nici nu puteam sa facem studii pe proprietatea integral al altcuiva.

DL. SANDU: S-a rezolvat intre timp, era vorba de formularea art.1 care mie mi se pare destul de ambigua, pentru ca, citind extrem de atent, iese pana la urma ca se abroga doar prevederile legate de schimbul de teren intre municipiu si Al Fer Crom Design, dar nu se specifica ca raman celelalte, dar la o citire foarte atenta, rezulta ideea articolului, deci e O.K.

DL.IDOLU: Dl. Primar, de fiecare data, asa cum ne-a obisnuit, a facut o foarte lunga prezentare. Noi, in calitate de consilieri locali, trebuie sa votam ceea ce este in aceasta propunere de H.C.L., adica noi vorbim numai de o expropriere.

DL. PRIMAR: Iertati-ma, am repetat, imi cer scuze fata de cei care ati fost la intalnire, am repetat pentru cei ce nu au fost la intalnire si pentru cei ce urmaresc ce se intampla aici.

DL.IDOLU: Noi nu reluam discutia vis-a-vis de alte hotarari, schimburi de terenuri, discutam numai de expropriere.

DL. PRIMAR: Exact. Foarte corect.

Astazi se discuta exproprierea. Ce s-a intamplat cu efectele hotararii anterioare, s-a consumat. S-a semnat un contract, este totul regularizat. Astazi se discuta exproprierea acelei parti. Foarte corect.

DNA JUMANCA: Cu tot respectul vis-a-vis de cei care au redactat acest HCL, as avea o mica problema vis-a-vis de cuvantul “subpasaj”. Sunt profesoara, doctor in filologie si doresc sa remarc faptul ca acest cuvant nu exista in dictionar. Poate gasim un echivalent.

DL. PRIMAR: Pasaj subteran, de exemplu.

DL. JICHICI: Doriti sa formulati amendament in acest sens?

DNA JUMANCA: Da. Sa se inlocuiasca termenul “subpasaj” care nu exista cu “pasaj subteran”.

DL.CIUHANDU: As vrea sa-mi raspunda dl.secretar, vis-a-vis de acest proiect, daca din punct de vedere juridic totul este legal. Are viza d-voastra dar vreau sa aud din gura d-voastra.

DL.SECRETAR: Atata timp cat dai mai putin decat ai dat inainte, atata timp cat contractul pe treaba aceasta cu al treilea schimb de terenuri nu este facut, singura problema care era in discutie din punct de vedere juridic era urmatorul aspect: in general, in administratie si in dreptul administrativ, se lucreaza cu revocari. Si in instanta se lucreaza cu abrogari. Dar am folosit termenul de “abrogare” pentru ca sa nu aiba niciun fel de consecinte acea hotarare pe care am dat-o prima data, pentru ca la abrogare se merge si retroactiv si la revocare se merge numai pentru viitor. Si daca, iata, am dat-o din casa, Prefectura crede ca noi nu putem sa folosim termenul asta, e altceva, dar restul este legal. Problema cealalta cu Legea 255, de expropriere, care a fost data cu tema pentru autostrazi, se pierdea mult timp, dar acum ne foloseste si la autoritatile locale, este foarte bine venita. Si al treilea aspect, vorbim acum de legalitate, daca era treaba initiala, era o diferenta in plus ca sa le dai la firma aceasta, de vreo 70-80.000, aproape 100.000 euro sau 100 si ceva de mii de euro in plus. In treaba aceasta care este, evaluarea este la 115.000, cat este, de lei pe teren, si atata ii dai. Si e trecut pretul.

DL. JICHICI: 118.

DL.SECRETAR: Eu zic ca daca prima a stat in picioare, si asta sta linistit.

DL. JICHICI: Incep prin a supune la vot amendamentul dnei consilier Jumanca privind modificarea termenului respectiv.

Deschid procedura de vot.

- 21 voturi pentru

DL.DIACONU: Daca tot l-am aprobat, unde aparea termenul, eu nu-l gasesc in hotarare.

DNA JUMANCA: In primul paragraf, penultimul rand.

D-L. PRIMAR: Eu folosesc acest termen si de aceea am fost foarte constructiv si pozitiv si am acceptat “pasaj subteran”.

DNA JUMANCA: In primul paragraf al HCL apare termenul de “subpasaj”.

D-L. PRIMAR: Este, sigur ca este, eu recunosc ca-l folosesc.

DL.JICHICI: Acum ca misterul a fost elucidat, este proiect de 18 voturi. Supun la vot proiectul de hotarare in ansamblul sau.

Deschid procedura de vot.

- 21 voturi pentru

- 2 voturi impotriva

PUNCTUL 18 AL ORDINII DE VOT

 • 18. Proiect de Hotarare privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza Municipiului Timisoara.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

 • 19. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism de la S.C. Retim Ecologic Service S.A.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot. -22 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

 • 20. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 si art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 452/10.10.2014 - privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuintă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 si Legii nr. 79/1997.

DL.JICHICI: Este proiect de 18 voturi.

Deschid procedura de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

21. Proiect de hotărâre privind modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 453/10.10.2014 -privind concesionarea terenurilor aferente spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă.

DL.JICHICI: Este proiect de 18 voturi.

Deschid procedura de vot.

- 22 voturi pentru

Avand in vedere ca exista cativa colegi care, probabil, vor dori sa mearga la evenimentul de la ora 17, imi asum responsabilitatea ca presedinte de sedinta sa schimb ordinea proiectelor si sa supunem la vot primele doua proiecte de pe ordinea suplimentara, avand in vedere ca sunt ultimele proiecte care necesita 18 voturi.

PUNCTUL 1 ANEXA

1. Proiect de hotarare privind aprobarea mutarii activitatii scolare a Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau”.

DL.JICHICI: Este proiect de 18 voturi.

Deschid procedura de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXA

2. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara.

DL.JICHICI: Este proiect de 18 voturi.

Deschid procedura de vot.

- 22 voturi pentru

Voi continua acum cu ordinea de zi normala.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

 • 22. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Timisoara a donatiei făcută de Asociatia de proprietari având ca obiect Proiectul nr. 85/2014 “Reabilitare termică bloc str. Învătătorului nr. 3, bl. B53, sc. A+B”, întocmit de către S.C. Eurodraft S.R.L. , în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile prin Programul Operational Regional.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

 • 23. Proiect de hotărâre privind realizarea si amplasarea bustului lui Ion Monoran.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

-22 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

 • 24. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la o intrare respectiv o stradă si schimbarea denumirii unui bulevard din Municipiul Timisoara.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

 • 25. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii prevăzute la art.2 ind 1 din Protocolul de acordare a facilitătilor la transportul în comun unor categorii de cetăteni ai Municipiului Timisoara si operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 192/23.11.2012, modificat si completat prin Hotărârile Consiliului Local nr. 34/15.01.2013, nr.80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013 si nr. 392/01.08.2014.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

 • 26.Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 582/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Pasaj Popa Sapcă”.

DL. PRIMAR: Interventia vizeaza seria de proiecte referitoare la subpasajele “Jiul”, “Popa Sapca” si “Solventul”. Adaugam un articol in care stipulam ca zonele respective sunt de interes public. La asta se refera aceasta hotarare.

Aceasta serie de hotarari.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

 • 27.Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 580/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Pasaj Jiul”.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

 • 28.Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate “Pasaj inferior Solventul”.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 23 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

 • 29. Proiect de hotărâre privind finantarea de la bugetul local în vederea continuării lucrărilor de amenajare la Biserica Parohiei “Nasterea Maicii Domnului” din Timisoara, Calea Lugojului ( Badea Cârtan).

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 18 voturi pentru

- 3 voturi impotriva

- 2 abtineri

DL.HERZOG: Am o intrebare. I-am intrebat si pe colegii din administrativul primariei si nu mi-e clar. Poate reuseste domnul Primar sau viceprimar sa ma lamureasca. Nu inteleg procedura. Inteleg ca anumite biserici fac lucrari de renovare si de mentenanta si apoi vin cu un decont catre Primarie. Nu inteleg, daca exista o strategie agreata de Primarie sau de Consiliul Local cu Mitropolia, sau pur si simplu, la sfarsitul anului anumite biserici vin sa deconteze, pur si simplu fiindca au ramas fara bani si nu pot sa acopere lucrarile contractate de dansii. Nu stiu daca noi avem un protocol sau o luare de pozitie comuna cu Mitropolia.

DL. PRIMAR: Nu avem, dar noi ne dam acordul pentru anumite lucrari si finantam cota parte sau integral lucrarile respective. Mitropolia agreeaza aceasta contributie din partea noastra, dar, poate ar fi bine sa avem si un acord mai larg.

DL.TOANCA: Exista o lista de prioritati a Arhiepiscopiei Mitropoliei si in functie de acea lista se finanteaza aceste lucrari. In ceea ce priveste aceste trei lucrari, la proiectul de rectificare de buget s-au identificat niste sume pe care nu le puteam cheltui si, intr-adevar, cele trei lucrari vin in decembrie pe baza unor devize.

DL.HERZOG: Da, domnul coleg, dar noi, in principiu, ar trebui sa le spunem celor de la Mitropolie sau Arhiepiscopie, anul acesta va putem pune la dispozitie 300.000, 500.000, 1.000.000 lei, orice suma. Aveti fondurile d-voastra proprii si pe atatia bani va puteti baza de la Consiliul Local.

DL.TOANCA: Noi, in proiectul de buget, in fiecare an avem un capitol separat consacrat cultelor. Sub incidenta lui intra toate cultele religioase si Asociatia Fostilor Detinuti Politici. Tineti minte ca am finantat un monument. Pe baza acelor bani, Arhiepiscopia si parohiile, ma refer la cea ortodoxa pe care o cunosc foarte bine, trimit la dnul Mihai Costa, la directia de resort, anumite prioritati. Putem, daca doriti, anul viitor, sa facem cum procedeaza Consiliul Judetean, care primeste la inceputul anului de la Arhiepiscopie un anumit clasament si nu se abate de la el. Putem face si noi asa. Dar ceea ce noi, pe parcursul acestui an fiscal am votat, vis-a-vis de biserici, este identic cu clasamentul sau cu ordinea prioritatilor Arhiepiscopiei.

DL.DIACONU: Ca sa completez care lista de prioritati este sensibil mai mare decat vom avea noi vreodata posibilitatea de a finanta. Ceea ce as crede necesar pentru anul viitor si cred ca, asa cum incetul cu incetul s-au realizat regulamente si pentru finantarile nerambursabile pe cultura, pe tineret, pe sport, etc, e momentul sa mergem catre o forma, nu neaparat mai transparenta, dar mai riguroasa pentru finantarea obiectivelor de constructie la culte si cred ca ar fi bine ca in plenul din ianuarie sa venim cu o propunere de regulament. DL.IDOLU: Nu am ce completa la ceea ce a zis dnul Dan Diaconu, exact acelasi lucru voiam sa spun, sa avem un regulament, asa cum avem o agenda culturala, un plan de lucrari in invatamant, trebuie sa avem si in aceasta zona de la inceputul anului.

DL.SANDU: As vrea sa ma refer doar la primul proiect care este din seria finantarilor pe care le acordam pentru bisericile din Timisoara, ma refer aici la cea din Badea Cartan, unde, in adresa catre Primaria Municipiului Timisoara se spune ca stagnarea lucrarilor timp de noua ani si neprofesionalitatea executiei in lucrarile efectuate pana atunci au provocat probleme acute la partea de acoperis. Banuiesc ca si la vremea respectiva lucrarile s-au efectuat tot pe bani publici. Nu cred ca este normal, ca dupa un numar de doar noua ani, sa venim cu reparatii la acoperisuri sau la lucrari care au fost efectuate. Trebuie sa fim constienti ca directionam bani publici chiar si catre aceste lacasuri de cult si cred ca ar trebui putin mai multa responsabilitate sau mai mult profesionalism in cheltuirea acestora, pentru ca nu cred ca este normal sa revenim periodic cu sume de bani care sa refaca lucrari prost executate.

DL.JICHICI: Inainte de a trece la vot, doresc sa fac si eu o observatie. Sustin punctul de vedere al dlui viceprimar Diaconu referitor la clarificarea acestor proceduri. Eu cred ca este nevoie sa mergem chiar mai departe, cred ca trebuie demarata o dezbatere foarte clara referitoare la oportunitatea si nivelul acestor finantari, avand in vedere ca discutam aici de organisme care sunt complet scutite de impozite si taxe la stat, care genereaza volume uriase de ordinul milioanelor si zecilor de milioane lei profit anual, si care in interior platesc salarii uriase de ordinul zecilor de mii de lei pe luna. Cred ca se impune intr-un mod constructiv, corect si echitabil, sa deschidem o asemenea dezbatere.

DL.GEANA: Vreau sa sustin cele spuse de dnul presedinte de sedinta si ar trebui sa ne gandim putin, ca, daca tot noi dam banii, sa putem sa-i verificam pe cei care fac lucrari. Eu nu sunt de acord sa dau banii si ei sa-si aleaga constructorul si sa faca smecherii. Eu cred ca se fac smecherii. De aceea sunt si proaste lucrarile, dupa nu stiu cati ani trebuie refacut acoperisul, trebuie facute fel de fel de lucrari care, normal, n-ar trebui sa se faca.

DL.DIACONU: Din pacate, acordam o finantare la care se vine cu un decont. Nu suntem cei care organizeaza procedurile in sine de licitatie si de constructie, pentru ca nu sunt obiectivele noastre. Asa e in momentul de fata legea.

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

 • 30.Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local în vederea continuării lucrărilor de edificare a Bisericii cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Timișoara Calea Șagului, nr. 75.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 17 voturi pentru

- 3 voturi impotriva

- 2 abtineri

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

31.Proiect de hotărâre privind finantarea de la bugetul local a lucrărilor de amenajare la Parohia „Sf. Mucenic Dimitrie” Timisoara Cetate.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 18 voturi pentru

- 2 abtineri

- 2 voturi impotriva

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

 • 32.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 519/23.10.2014 și modificarea HCLMT nr. 180/24.04.2012 privind modificarea HCLMT nr. 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului „Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Timișoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea - „Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

 • 33. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de atribuire al locuintelor de serviciu din fondul locativ al unitătii administrativ-teritoriale Timisoara si a Criteriilor-cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate pentru solutionarea cererilor de atribuire a unei locuinte de serviciu.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au promovat examenul de atestare a calitătii de administrator de imobile.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

 • 35. Proiect de hotărâre privind extinderea Programului “Tinerii decid” și aprobarea componenței Comisiei de Jurizare.

DL.JICHICI: Avem de facut nominalizari aici? Nu.

Deschid procedura de vot.

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

 • 36. Adresa nr. SC2014 - 031370/21.11.2014 a Asociației VICTORIA a

Luptătorilor în Revoluție privind propunerea de reluare a   plății

indemnizației.

DL.JICHICI: Se ia la cunostinta.

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

 • 37. Adresa nr. SC2014 - 30884 a domnului Voo Iosif referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara.

DL.JICHICI: Se ia la cunostinta, domnule secretar, e plangere prealabila, sau trebuie sa ne mentinem punctul de vedere ?

DL.SECRETAR : Va mentineti sau nu punctul de vedere ?

DL.JICHICI: Este vorba de Hotărârea Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara. Voi supune la vot mentinerea Hotararii 371/2007 a Consiliului Local Timisoara.

Deschid procedura de vot.

- 21 voturi pentru

Voi lasa ca ultim punct partea de interpelari si voi continua cu punctele ramase pe ordinea de zi suplimentara.

PUNCTUL 3 ANEXA

 • 3. Proiect de hotarare privind suplimentarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuala , din partea Municipiului Timisoara pentru “Asociatia Club Sportiv ACS Poli Timisoara”.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 18 voturi pentru

- 3 voturi impotriva

PUNCTUL 4 ANEXA

 • 4. Proiect de hotarare privind suplimentarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuala , din partea Municipiului Timisoara pentru “Asociatia “Baschet Club Timisoara”.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 18 voturi pentru

- 2 voturi impotriva

- 1 abtinere

PUNCTUL 5 ANEXA

 • 5. Proiect de hotarare privind suplimentarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuala , din partea Municipiului Timisoara pentru “Asociatia Sportiva “Clubul de Hahdbal Politehnica Timisoara”.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 19 voturi pentru

- 1 vot impotriva

- 1 abtinere

PUNCTUL 6 ANEXA

 • 6. Proiect de hotarare privind suplimentarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie anuala , din partea Municipiului Timisoara pentru clubul sportiv “Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara”.

DL.JICHICI: Deschid procedura de vot.

- 22 voturi pentru

Mi s-a atras atentia asupra unei erori, este vorba de o sedinta extraordinara, deci nu avem punct de interpelari.

DL.SECRETAR : Este ordinara.

DL.JICHICI: Atunci interpelari. Ultimul punct de pe ordinea de zi. DL. GRGOROIU: Mi-a fost semnalată în zona Aradului, pe str. Carei, între str. Călan și Liege, pe partea stângă trotuarul lipsește pe anumite porțiuni și cetățenii m-au rugat dacă există cumva în plan să se amenajeze acolo un trotuar.

DL. JICHICI: Rog direcția de specialitate să facă un răspuns în scris.

_

D-NA TÎRZIU: Am o interpelare pe aceeași temă vis a vis de situația străzii Lacului, din zona Dâmbovița și vis a vis de repararea trotuarelor, tot din zona Dâmbovița, trotuare care sunt foarte degradate. În special str. Lacului s-a degradat foarte mult în ultima vreme.

DL. SANDU: Revin cu o problemă mai veche, care reapare în actualitate în fiecare iarnă. În urmă cu aproximativ 3 ani s-au construit mai multe parcări ecologice în Timișoara, o parte din acestea sunt într-o stare deplorabilă, cetățenii din zonă se plâng că starea este mult mai rea ca înainte de a se interveni în zonă, cu specificația că foarte multe din acele lucrări au fost în perioadă de garanție în ultimii doi ani și totuși acestea au fost într-o permanentă stare de degradare și am dori ca direcția de specialitate să-i contacteze pe constructori și să intervină asupra acestor parcări pentru a le face funcționale. La prima ploaie aceste parcări nu mai sunt funcționale. În speță ar fi cazul parcării din spatele blocului de pe str. Luminița Botoc nr. 19 din zona Ion Ionescu de la Brad, dar sunt și alte situații. Aceste firme au încasat bani pentru lucrările efectuate, dar lucrările sunt sub cea mai joasă calitate. Trebuie luată o decizie dacă le menținem sau ce se va întâmpla.

DL. PRIMAR: Este o mare problemă cu parcările ecologice în tot orașul. De îndată ce vor ieși din perioada de garanție, respectiv de amortizare le vom desființa pentru că sunt o aberație, toată lumea se plânge de ele și ceea ce semnalați dvs astăzi este incontestabil așa și din păcate este general valabil și nu doar pentru acea zonă.

DL. MOȘIU: Revin cu două probleme din cartierul Fabric. Una ar fi circulația de pe podul Decebal, dacă se poate reveni la ea pe stânga, să se intre în Fabric și să nu se ocolească pe Pestalozzi. Au dispărut stâlpii domnului Culiță de acolo și ar fi bine să dispară și semnul acela. Are o alee pe spl. Galați de 400 de m și poate să pună stâlpi acolo, stânga dreapta pe aleea pietonală. Si stanga - dreapta pe această alee pietonală, noroiul a rămas la fel ca și acum 2 săptămâni. E chiar păcat, e o alee nou făcută, iar stânga-dreapta sunt mormane de noroi, care au curs deja și vor mai curge pe drum și pe alee. E aberant ca cei care stau în zonă să ocolească pe Pestalozzi și să revină înapoi jumătate de km , când poate să o ia lejer stânga pe spl. Galați. Într-o săptămână a fost blocată circulația către blocurile lui Tender. Nu puteai să mergi decât prin centru ca să ajungi la Neptun, ceea ce e aberant.

DL. PRIMAR: Atunci când a fost băgat a fost o situație punctuală, acolo sunt diverse restricții pentru că altfel se produc blocaje pe axa aceasta. În zona aceea se produce o coadă infernală pe Bv. 3 August dacă nu se procedează în acest fel. Dacă le dăm prioritate celor care vin pe 3 August atunci se produce și mai mare coadă decât este la ora actuală pe Spl. Nistrului. Lucrurile se vor schimba, dar trebuie să intervenim radical la infrastructură, ceea ce și facem. Legat de noroi, este o lucrare în desfășurare, amplasamentul este predat firmei să efectueze acea lucrare. Până la recepția lucrării sunt etape de lucru. În mod normal nici nu ar trebui să fie liber accesul într-o zonă unde este șantier. E gata doar partea de alee, dar ce este în jur nu este făcut. S-a pus accent pe amenajarea aleilor într-o primă etapă, dar proiectul nu e gata. Abia la vară va fi gata și atunci vor fi toate amenajările și stânga și dreapta și stațiile aferente incluse în proiect. Sunt de acord cu dvs că este neplăcut, doar că este o lucrare în desfășurare și pe orice șantier se produce și mizerie.

DL. JICHICI: Stimați colegi vă mulțumesc. Declar închisă ședința de azi!

PRESEDINTE                         SECRETAR

Cons. CIPRIAN JICHICI                    IOAN COJOCARI