Proces verbal din 01.08.2014

Proces-verbal al ședinței ordinare din 01.08.2014

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMISOARA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 01 -08-2014 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Președinte de sedinta - Cons. ALFRED SIMONIS

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 22.

Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari.

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara Nr. 834/28.07.2014

ANEXĂ

la Dispoziția nr. 834 din data de 28.07.2014

 • 1. Ședința festivă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara dedicată Zilei Timișoarei.

 • 2. Decernarea post mortem a Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara lui Paul Neagu.

 • 3. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Paul Eugen Banciu.

 • 4. Decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului Eugen Dorcescu.

 • 5. Aprobarea Procesului-Verbal al Ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 18.07.2014.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. pentru anul 2014”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind includerea în documentele oficiale emise de Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală Culturală Europeană Oraș Candidat.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al asociației Eurocities pentru anul 2014.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al asociației Les Rencontres pentru anul 2014.

 • 10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a rețelelor de alimentare cu apă și energie termică evidențiate în implementarea proiectelor „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara” și „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, în vederea scoaterii din funcțiune, dezmembrării, casării și valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.

 • 11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a două clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara precum și scoaterea din funcțiune în vederea demolării.

 • 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj și aprobarea documentației de atribuire.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/15.04.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara.

 • 14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului

Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D 1 , parter, la prețul de 485.000, 00 lei, situat în imobilul din Piața Victoriei nr. 8.

 • 15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, strada 16 Decembrie 1989 nr. 25 la prețul de 540.000 euro.

 • 16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a sopațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD2, parter, la prețul de 15.000 euro, situat în în imobilul din str. Gheorghe Lazăr nr. 4.

 • 17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a sopațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD, parter, la prețul de 18.500 euro situat în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.31, ap.4.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Chirici Alexandru și Chirici Maria-Elena.

 • 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. IMOBPRACTIC S.R.L.

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Preyer nr.33.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 5 amplasamente pentru amplasare rulote mobile pe domeniul public, scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare a acestora, aprobarea caietului de sarcini, a instrucțiunilor și a modelului cadru de contract de închiriere.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a unei suprafețe de teren de 20.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale și de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale de către S.C. COLTERM S.A. privind decontarea din surse proprii a lucrărilor suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial de lucrări nr.221/06.12.2011, având ca obiect Retehnologizarea a trei cazane de abur, CAE1, CAE2 și CAE3(IMA6) în CET SUD, aferent proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană”.

 • 24. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

 • 25. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare, medicale, sportive și culturale, aflate în proprietatea Municipiului, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 186/29.03.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 510/22.10.2013.

 • 26. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012.

 • 27. Proiect de hotărâre privind metodologia de închiriere a spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara.

 • 28. Proiect de hotărâre privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/luna”.

 • 30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.113/26.02.2013 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 11-13”.

3 1 .Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local în vederea finalizării lucrărilor de amenajare a Bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” - Parohia Ortodoxă Romana Timișoara - Zona Soarelui Sud.

32.Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii prevăzute la art. 2A1 din Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 478/24.09.2013 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 612/10.12.2013 .

33 .Proiect de hotărâre privind aprobarea plății TVA-ului plătit de operatorul S.C. AQUATIM S.A. din fondul IID în cadrul proiectului de investiții „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale și modernizarea canalizării pentru populatia orașului Timișoara situat în județul Timiș din România”.(masura ISPA 2000/RO/16/P/PE/004).

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii în regim de înălțime S+P+4E+Er, str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timișoara.

35.Informarea nr. SC2014 - 017507/17.07.2014 a Direcției Dezvoltare referitoare la realizarea și exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri și centru de transfer tehnologic în domeniul software Timișoara, precum și a S.C. UBIT S.R.L.

36.Raportul de activitate al domnului consilier Herzog Bogdan Radu înregistrat cu nr. SC2014 - 019624/29.07.2014.

37.Interpelările consilierilor locali.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția pct.7, au fost inițiate de Primarul Municipiului Timișoara domnul Nicolae Robu.

Proiectul de hotărâre de la pct. 7 a fost inițiat de doamna consilier Tîrziu Adelina Larissa și domnul consilier Sandu Ștefan.

D-l SIMONIS: Buna ziua! Deschidem sedinta festiva a Consiliului Local din data de 01.08.2014. Am sa dau cuvantul d-lui Primar pentru niste date privind semnificatia zilei de 1 august.

D-l PRIMAR: Distinse doamne, distinsi domni, dragi oaspeti din strainatate si din Romania, astazi am inceput un sir de evenimente dedicate sarbatoririi “Zilei Timisoarei”. “Ziua Timisoarei” va fi, dupa cum stim cu toti, duminica, in trei august. Inca de dimineata, de la ora 9, am avut evenimente importante, dezvelirea busturilor unor personalitati de prim rang pe care orasul nostru le-a avut de-a lungul timpului. Pe “Aleea personalitatilor” am dezvelit busturile profesorilor universitari Ghe.I.Tohaneanu, respectiv, Nicolae Boboc, reputat literat, respectiv, muzician. Am continuat cu dezvelirea bustului lui Arpad Muhle in Parcul Rozelor, un peisagist de renume european, un om care si-a lasat, alaturi de tatal sau, Wilhelm Muhle, o amprenta perena, atat in orasul nostru cat si in Bucuresti, in Sofia si in multe alte orase europene. Ziua de trei august a devenit ziua orasului nostru prin Hotararea Consiliului Local nr.217 din 1999. Prin aceasta hotarare, s-a instituit ca ziua a orasului, ziua intrarii trupelor romanesti in Timisoara, la trei august 1919 si, totodata, a instaurarii administratiei romanesti in Timisoara. La mijlocul anului 1919, Banatul istoric devine o zona fierbinte a Europei postbelice si va ocupa un loc distinct in dezbaterile taioase de la Conferinta de pace din Paris. Din motive politice, conferinta hotaraste dezmembrarea acestei provincii din Timisoara si din Banatul care a devenit Banat romanesc. S-au retras unitatile militare sarbe care erau suportul administratiei sarbesti, abia in 27 iulie 1919. In 28 iulie 1919, prefectul de atunci, Aurel Cosma a decretat preluarea puterii si instalarea administratiei romanesti. La 1 august 1919, a sosit in Timisoara prima unitate de jandarmi romani, iar la 3 august 1919, si-au facut intrarea solemna in oras unitatile armatei romane sub comanda colonelului Economu. Au fost momente inaltatoare, momente care au marcat in zbuciumata istorie a Timisoarei, o impresionanta zi de sarbatoare. Manifestarea publicului pentru acest moment a fost spontana si a decurs intr-o perfecta ordine. Peste 100.000 de oameni, sositi cu trenul, cu carutele, au fost prezenti la aceasta sarbatoare romaneasca. Convoiul militar, urmat de multiumea imensa, s-a indreptat spre piata Domului din cetate, unde urma sa se desfasoare solemnitatea oficiala, cea a unirii cu Romania aproape intregita in urma sirului de evenimente istorice de pe parcursul anului 1918. In aceasta zi de 3 august 1919, Piata Domului va deveni Piata Unirii. La 3 august 1919, in Timisoara incepea perioada de istorie contemporana a orasului nostru. In perspectiva istorica deschisa de 3 august 1919, Timisoara a cunoscut o dezvoltare importanta, care o aseaza in randul marilor orase ale Romaniei.

La multi ani, Timisoara, La multi ani, timisoreni!

D-l SIMONIS: Urmeaza decernarea a trei titluri de Cetatean de Onoare, decernarea post-mortem a titlului de Cetatean de Onoare, domnului Paul Neagu.

D-l PRIMAR: Paul Neagu s-a nascut la Bucuresti in anul 1938, fiind cel de-al doilea fiu din cei sase copii, ai Rozaliei si ai lui Tudor Neagu. S-a stabilit in anul 1947 la Timisoara, orasul de pe Bega ramanand locul sau de suflet, locul primilor sai ani ai tineretii, locul unde isi regasea intreaga familie de fiecare data cand venea in tara. Dupa terminarea liceului, absolvit in Timisoara, datorita problemelor materiale, este nevoit sa munceasca. Paralel, ia primele ore particulare de desen, apoi urmeaza Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, pe care il absolva in anul 1965. Vremurile nu sunt resimtite de Paul Neagu ca fiind propice pentru promovarea conceptiilor sale artistice, astfel incat, in 1969, el ia decizia de a se stabili la Londra, unde desfasoara si o bogata activitate didactica. Paul Neagu a vernisat peste 50 de expozitii personale in Romania, Anglia, Germania, Elvetia, S.U.A., Japonia, Canada, Scotia, Italia, s.a.m.d. In Romania, pe langa lucrarile ce se gasesc in patrimoniul muzeelor, la Bucuresti, in Piata Charles de Gaulle, a fost dezvelit, in anul 1997, monumentul “Crucea Secolului”, iar in 22 decembrie 1999, in Piata “Victoriei” din Timisoara, a fost ridicata sculptura monumentala, “Crucificare”. Ea este, peste ani, mostenirea lasata de Paul Neagu celor de acasa. Paul Neagu este considerat de critica drept un inovator, mereu in cautare de noi forme de expresie si de noi conceptii despre arta. Pentru aceste merite si pentru altele, am decis sa acordam titlul de Cetatean de Onoare lui Paul Neagu.

D-l SIMONIS: Pentru “laodatio”, il invit la microfon pe d-nul prof.univ.ing.Horia Gligor.

D-nul GLIGOR: Domnule Primar, stimate doamne si domni din consiliu, onorat auditoriu, lucrez in calculatoare de o viata si multi s-ar putea intreba ce cauta un inginer ca sa prezinte cateva cuvinte despre personalitatea lui Paul Neagu. Cred ca in acest moment, in acasta sala, in afara de cei doi frati ai sai, sunt cel care il cunosc de cea mai multa vreme. Inca inainte de anii '70, am avut privilegiul sa particip la multe intalniri in Bucuresti. Prima lui sotie a fost timisoreanca si pentru mine a fost deosebit sa am ocazia, ca student, sa iau contact cu niste reprezentanti care s-au dovedit a fi de o deosebita importanta, atat la noi cat si afara. Horia Bernea a participat la intalnirile noastre. Azi dimineata am prins-o la telefon pe prima lui sotie si, la sfatul ei, m-am uitat pe Internet, si, o simpla cautare pe numele Paul Neagu, da 667.000 de referinte. Am fost la prima lui expozitie din Bucuresti. Am aflat ca era preocupat de a folosi pipaitul ca interfata, intre un obiect artistic si cel care se apleaca asupra lui. Mai tarziu, a facut si sculpturi “mancabile”. A ramas celebru in Danemarca printr-o expozitie, la care ceea ce a creat a starnit papilele gustative ale participantilor. Am in mana o carte cu care voi incheia expozeul, cartea se numeste “Reorganizarea nimicului” . E ceva extraordinar de curajos sa ataci un asemenea subiect, deoarece despre “nimic”, despre zero, despre vid, acestea sunt niste notiuni care trec din filozofie in fizica, cuantica, atomic, in care energia vidului e cea care se pare ca alimenteaza universul sau universurile noastre. Trebuie sa va spun, “zero” a fost una din cele mai mari cuceriri in domeniul stiintei, vine din India, pana atunci erau doar numere de la unu incolo, iar, toata aceasta combinatie in care cineva vrea sa reorganizeze, Paul Neagu spera sa aiba si sculpturi lichide. Paul Neagu a fost un artist plastic, pictor, desenator, grafician, sculptor, poet, profesor de arta roman-englez. A fost deseori numit cel mai important artist plastic roman de la Constantin Brancusi incoace. A trecut la cele vesnice acum zece ani si ceva. As adauga aici si faptul ca il consider filozof. A incercat sa puna concepte foarte dificil de exprimat in filozofie, s-a abordat in partea asta de revelatie in a incerca sa ne comunice ceva, avand categorii filozofice foarte bine conturate. Felicit Consiliul Local pentru initiativa si transformarea in realitate a acestei idei, de a deveni Cetatean de Onoare, Paul Neagu, iar cand trecem prin fata operei lui, sa ne gandim ca in lumea asta, in fata ambasadei Marii Britanii din Canada, Japonia si din multe alte locuri, exista opere ale timisoreanului nostru, Paul Neagu.

D-l SIMONIS: Il invit pe d-nul Paul Ciucur, nepotul lui Paul Neagu, pentru a ridica medalionul si diploma.

D-l Paul CIUCUR: Stimate d-le Primar, distins Consiliu si onorata audienta, in numele lui Paul Neagu va multumim pentru aceasta distinctie deosebita. Inainte de a lua calea capitalei, apoi a exilului in Marea Britanie, unde s-a si stabilit incepand cu anii '70, Paul Neagu a trait anii de scoala si primii ani ai tinereții la Timișoara, oras in care s-a format in buna masura. Poate cea mai frumoasa dovada de recunostinta pe care Paul Neagu putea, de-a lungul vietii sa o aduca unei cetati precum Timisoara, este insusi modul in care si-a trait fiecare clipa a existentei sale umane si artistice. In vremurile in care intelectualii erau ostracizati si intimidati, intr-o societate care punea pe piedestal non-valoarea, mediocritatea si inabusea orice initiativa, Paul Neagu, precum Timisoara anului 1989, a avut puterea si focul imterior de a spune “Nu” regimului. Alegand intre o siguranta linistita, pe de o parte si afirmarea geniului sau creator pe de alta parte, Paul a luat calea cea grea. Astfel, infruntand lipsuri si chinuri de care ar fi fost scutit daca ar fi purces pe celalalt drum, cel usor, cuminte, previzibil si inregimentat. Paul Neagu a fost un etalon de libertate intr-o mare de suflete pierdute si minti cumparate. A stiut sa laude cand intalnea sperante si talent, dar a avut si taria de a critica atunci cand nu era nimic de laudat. Aidoma Timisoarei, omul Paul Neagu a fost multidisciplinar, multicultural si vesnic in cautare de nou. Cei ce l-au cunoscut, cred ca una dintre cele mai mari realizari ale lui Paul Neagu a fost aceea de a accepta chemarea de a fi el insusi si de a birui in aceasta lupta. A fost un om autentic si firesc, oriunde a trait, muncit sau iubit. Gestul d-voastra recunoaste si onoreaza un drum lung si anevoios, in care viata orasului si a timisorenilor s-a intrepatruns cu cea a lui Paul Neagu, atat ca cetatean cat si ca artist. In memoria lui Paul Neagu si in numele familiei lui, va rog sa primiti multumirile noastre pentru aceasta distinctie deosebita, de care ar fi fost foarte mandru si pe care , cu siguranta, ar fi intampinat-o cu mintea si sufletul deschise, asa cum, dealtfel, a primit Paul Neagu tot ce i-a oferit viata si tot ce i-a daruit Dumnezeu. Va multumim.

D-l SIMONIS: Continuam cu decernarea titlului de Cetatean de Onoare lui Paul Eugen Banciu.

D-l PRIMAR: D-nul Paul Eugen Banciu s-a nascut pe data de 30 noiembrie 1943 in Botosani. Este prozator, esist, scenarist, critic de arta cunoscut. A urmat scoala generala la Alba Iulia, apoi Liceul Mihai Viteazul in acelasi oras. A absolvit Facultatea de Arte Plastice a Universitatii din Timisoara si Facultatea de Folozofie a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. A fost inspector la Inspectoratul pentru Cultura al Regiunii Hunedoara, redactor, sef de sectie cultural, secretar general de redactie al ziarului “Unirea” din Alba Iulia. A fost redactor principal si sef de sectie la revista “Orizont” din Timisoara timp de aproximativ trei decenii. A contribuit la buna asezare a revistei intre cele mai importante publicatii culturale romanesti. Ca director al Bibliotecii Judetene, a modernizat biblioteca, fiind unul dintre specialistii care au orientat bunul mers al bibliotecilor din Romania. Este autorul unor romane importante privind viata Banatului, precum si istoria contemporana a Romaniei: “Sarbatorile”, “Ziguratul”, “Muflonul”, sunt romane importante care au primit numeroase distinctii, ca si “Femeia din Ursa Mare” , roman a carui ecranizare s-a bucurat de un real success. A scris numeroase volume de proza scurta si eseu, meditatii importante ale timpului nostru, “O calatorie cu aeroplanul peste muntele erodat”, “O picatura de cucuta”. In prima linie a scrisului romanesc de azi, P.E.Banciu a propus formule noi ale prozei, initiative eseistice, care il afirma ca un scriitor modern. Pentru meritele rezultate din aceasta scurta prezentare, dar pentru mai multe, noi am decis sa-i acordam d-lui Paul Eugen Banciu titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Timisoara.

D-L CORNEL UNGUREANU: Paul Eugen Banciu ar fi putut sa plece la Bucuresti, ar fi putut sa plece in lume dupa “Femeia din Ursa Mare”, roman extraordinar, premiat de Uniunea Scriitorilor, ar fi putut sa plece la Bucuresti dupa “Sarbatorile”, roman extraordinar, masiv, care e o analiza etno-psihologica a lumii montane, a suisului catre centru, ar fi putut sa plece dupa “Ziguratul” si dupa alte romane. Constructor de roman, eseist, P. E. Banciu a ramas la Timisoara. A dat densitate si demnitate vietii literare de aici. Acest constructor exceptional de roman, a devenit un constructor de institutii. Critic de arta, critic literar, eseist, implicat in filozofia prezentului, P.E.Banciu a scris mii de pagini, mii si mii de articole, in care vibreaza un Banat si o Timisoara care se poate numi si datorita lui “Capitala Europeana a culturii”. Prietenii nostri mai tineri au scris carti despre el, doua dintre ele ar merita sa fie citite fiindca sunt analize importante a unei cariere literare, a unei cariere care pune in centrul ei valorile spirituale ale acestui spatiu. Ma bucur foarte mult ca P.E.Banciu, unul dintre creatorii importanti ai Romaniei contemporane, primeste astazi titlul de “Cetatean de Onoare” al Timisorii. In numele Uniunii Scriitorilor, va multumesc.

D-l SIMONIS: Il invit pe d-nul P.E.Banciu spre a-i fi inmanata medalia.

D-L PAUL EUGEN BANCIU: Am trecut prin multe momente foarte deosebite in aceasta lume. Vreau sa multumesc in primul rand Primariei, Consiliului Municipal Timisoara, colegilor scriitori, care au facut, pentru aceasta distinctie deosebita, care, pe langa toate premiile vorbea d-nul Cornel Ungureanu, reprezinta un moment cu totul aparte. Este in existenta mea o clipa astrala, aceasta in care devin cetatean de onoare a acestui oras. Vreau sa multumesc inca o data Primariei pentru aceasta inalta distinctie, care, nu numai ca ma onoreaza, dar ma si obliga extraordinar de mult, de acum inainte, sa incerc sa fac tot ceea ce pot pentru a continua, ceea ce in 1972 incepusem la revista “Orizont” , o data cu primul numar al saptamanalului de atunci, continuat in 1990. Inca o data va multumesc foarte mult si ma bucur enorm de mult. Sa dea Dumnezeu sa fie bine!

D-l SIMONIS: Decernarea titlului de Cetatean de Onoare d-lui Eugen Dorcescu

D-l PRIMAR: D-nul Eugen Dorcescu este poet, prozator, eseist, traducator din limbile franceza si spaniola. Volumele sale de poezii pentru copii s-au bucurat de un real succes. Este un scriitor care a revigorat poezia religioasa prin volumele sale de poezie, dar si prin participarea la mari evenimente culturale. In marile antologii de poezie universala, realizate in Spania sau in Argentina, E. Dorcescu exprima plenar spiritualitatea romaneasca. Publicist extraordinar, E.Dorcescu a fost unul dintre cronicarii revistei “Orizont” si un exceptional comentator al fenomenului poetic romanesc. Editor remarcabil, Eugen Dorcescu a sprijinit viata timisoreana culturala banateana, prin editarea unor carti fundamentale, necesare intregii literature din Romania. Virgil Nemoianu a spus despre E.Dorcescu: “E.Dorcescu trebuie socotit drept unul din cei mai valorosi si mai actuali ai literaturii romane, fiind unul dintre putinii poeti adevarati care functioneaza in ultimele doua decenii de la Dunare si pana la Carpati”. Pentru toate aceste merite, si pentru multe altele, am decis conferirea de catre Consiliul Local a titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Timisoara, d-lui Eugen Dorcescu.

D-L CORNEL UNGUREANU: Daca universitatea din Timisoara poate ilustra calitatea intelectuala, valorile exceptionale ale unui oras, statuia inaugurata azi dimineata in Parcul Central, a fost comentata de Eugen Dorcescu. De la E.Dorcescu, poet, prozator, editor, pana la Ghe. Tohaneanu, se intinde o linie culturala de o frumesete inatacabila, care vorbeste despre demnitatea cuvantului romanesc. Este un poet care a descoperit in versurile sale idea de rugaciune. Eruditia lui E.Dorcescu l-a impins catre un tipar creator in care elementele arhetipale evoca o eruditie si o frumusete a discursului poetic. Este, fara indoiala, un scriitor datorita caruia ne simtim mai bine in viata literara timisoreana, fiindca in versiunile sale publicate in Germania sau in Spania, numeste o formula de creatie care vine din acest spatiu. Marile poeme ale lui E.Dorcescu scrise la moartea tatalui sau la moartea mamei, ne implica pe fiecare dintre noi intr-o profunzime a gandului, intr-o eternitate a lui. E un scriitor care ne atrage atentia asupra fiintei noastre adanci, dupa cum versiunile sale in alte limbi vorbesc despre lumea asta de aici, din acest spatiu spiritual. Asezat in eternitatea literaturii romane, E.Dorcescu ajuta echilibrului acestui spatiu spiritual. Tot in numele Uniunii Scriitorilor, va multumesc pentru calitatea de “Cetatean de Onoare” acordata acestui foarte important scriitor al nostru.

D-l SIMONIS: Il invit pe d-nul E.Dorcescu pentru a-i fi inmanata medalia.

D-L EUGEN DORCESCU: D-le prof.univ.dr.ing.Nicolae Robu, Primar al Timisoarei, domnilor viceprimari, stimati membri ai consiliului, distinse doamne, domnilor, ceea ce mi se intampla astazi e inca un mesaj de dragoste din partea orasului acestuia, frumos si intelept, pe care l-am indragit spontan si definitiv din prima clipa a intalnirii noastre. Un mesaj de dragoste si de incuviintare pentru multele mele decenii de slujire modesta, continua, pe taramul literelor, al culturii si al spiritualitatii. In Timisoara mi-am desavarsit invatatura si personalitatea. Aici mi-am cladit o profesie si am exercitat-o. Aici am intemeiat cu sotia mea, cu cele doua fiice ale noastre, cu nepotii nostri, o casa si o familie. In Timisoara s-a desfasurat, se desfasoara si se va desfasura, cat va ingadui Iah Elohim, viata noastra, intre studiu, creatie si credinta. Tot aici mi-am cladit nu numai profesia si existenta empirica, cat si vocatia, existenta artistica. Aici mi-am construit o cariera literara, aici am devenit scriitor profesionist, aici mi-am elaborat opera, atat cat este ea si cum este ea. Din prima clipa am stiut ca atmosfera orasului se armonizeaza perfect cu firea si temperamentul meu. Aici, in Timisoara am fost si sunt fericit.

Titlul meu de glorie, cum am declarat deseori, in tara, in Romania, ori in strainatate, acesta este: “Eu, Eugen Dorcescu, scriitor roman, sunt scriitor timisorean. Ceea ce mi se intampla astazi este un mesaj de dragoste si de incuviintare din partea Cetatii. Un mesaj transmis mie prin mijlocirea celor care mau propus, colegii mei de la Filiala Uniunii Scriitorilor si a celor care au aprobat, Primaria municipiului Timisoara. In acest moment unic si solemn, le multumesc tuturor, d-lui Primar, Consiliului Local, d-lui Cornel Ungureanu, altora, inca numerosi colegi ai mei, prieteni ai mei, prezenti aici sau nu. In acest moment unic tin neaparat sa-i multumesc public si din toata caldura inimii, sotiei mele, Olimpia Berca, ea insasi un om al condeiului, in preajma careia, inconjurati de fiicele si de nepotii nostri, am pus in lucrare, de-a lungul vremii, nestingherit, darul meu de har. Aruncand o privire in urma cu peste o jumatate de veac, spre adolescentul ce tocmai intra atunci pe portile Cetatii, adaug, rezumand tot ce am rostit mai inainte si tot ce as mai putea rosti si ar mai fi de rostit. Multumesc, Timisoara.

D-l PRIMAR: Sedinta festiva s-a incheiat, va multumesc pentru participare, “La multi ani” Timisoara, “La multi ani”, timisoreni, din nou.

D-l SIMONIS: Supun la vot procesul-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din data de 18.07.2014.

Initiez procedura de vot.

- 18 voturi pentru

D-l PRIMAR: Privitor la ordinea de zi, as vrea sa va anunt niste modificari, pe de o parte, vreau sa retrag proiectul de la poz.21, daca nu ma insel, cel referitor la rulote. Consider ca avem prea multe rulote in oras si nu este cazul sa mai aprobam amplasarea si a altora. Trebuie sa renuntam la acest comert cu rulote, el sa se mai deasfasoare doar in mod exceptional pe un traseu de foarte mare flux, cum este traseul urmat de studenti. Cred ca acei comercianti care pana acum au folosit rulotele, vor trebui sa isi inchirieze sau sa isi cumpere spatii comerciale civilizate, unde sa desfasoare aceeasi activitate comerciala daca asta le merge lor bine. Pe de alta parte, as vrea sa introducem pe ordinea de zi o informare privind un raport al Curtii de Conturi privind Decizia nr.74 din 28. 07. 2014 a Curtii de Conturi. O informare privind aceasta decizie si as trece-o in revista. As prezenta toate punctele pe care Curtea de Conturi le-a prevazut in aceasta decizie.

D-L TOANCA: Va anunt ca noi, consilierii PSD vom vota, cu mici exceptii, toate proiectele suplimentare. Vreau sa va informez ca, dupa sedinta de ieri a Guvernului s-au primit 5 milioane Roni pentru Spitalul de Copii si 5 milioane de Roni pentru biblioteca Universitatii Politehnica din Timisoara, nu pe credite de angajament, sunt bani reali. Am dori ca acest tip de finantare sa fie bine primita si sa reusim sa cheltuim acesti bani. Speram ca aceste sume sa se multiplice, sigur ca solicitarile sau lupta politica ar trebui putin lasata deoparte cand vorbim despre acest tip de bani, chiar daca bate la usa fiecaruia dintre noi o campanie electorala deloc usoara, dar sper sa fie mai fair-play decat cea precedenta. Nu sunt bani foarte multi, nu sunt nici putini, dar este un inceput pentru Timisoara. In acest context, toate cele 17 puncte, au mai venit doua, inscrise pe ordinea de zi, cu exceptia a doua dintre ele, pe care nu le puteam citi, le vom vota, noi, consilierii PSD, desi nu este normal sa primim in ultima clipa 17,18,20 de materiale intr-un moment festiv.

D-l PRIMAR: As incepe cu ultima parte a interventiei, eu, inca o data, va invit pe toti, ca aici, in Consiliul Local, sa servim impreuna interesele Timisoarei si timisorenilor. Sa intelegem ca in ritmul alert in care lucram, se intampla ca unele proiecte importante pentru Timisoara, din diverse motive, sa nu poata fi gata pana in momentul convocarii sedintei de consiliu si, pe cale de consecinta, sa apara pe o lista de proiecte suplimentare la ordinea de zi. Eu nu m-am cramponat de faptul ca, in anumite momente, au fost respinse sau s-a refuzat participarea la vot pe proiecte suplimentare pe ordinea de zi, si, de indata ce am primit de la Autoritatea Electorala Permanenta raspunsul privind modul de completare al Consiliului Local atunci cand e vorba despre un loc vacantat de pe lista unei aliante electorale, am si introdus, pe ordinea de zi suplimentara, completarea acelui loc care revenea PSD-ului, cu d-nul consilier Idolu. As fi putut sa fac un joc politic si au fost destui care m-au indemnat sa-l fac, dupa principiul “dinte pentru dinte”, dar, eu am considerat, că o abordare mai inteleapta este aceea in care sa creem cele mai bune conditii de functionare pentru consiliul local. Apreciez disponibilitatea de a vota proiectele de pe ordinea suplimentara, in majoritatea lor, dar, cele mai importante pentru Timisoara sunt exact cele doua, pe care, d-voastra, d-le consilier Toanca, spuneti ca nu ati vrea sa le votati. Eu sper ca, dupa ce vom da niste explicatii conexe lor, pe care n-ati avut de unde sa le primiti pana in momentul de fata, va veti revizui pozitia de acum si le veti vota. Nu cred ca este in interesul nimanui, nici de aici, si ar fi in dauna Timisoarei si a timisorenilor, sa ramana neaprobate acele proiecte.

Daca astazi nu se aproba, ma vad nevoit sa convoc o noua sedinta de Consiliu Local pentru luni. Si nu cred ca pana luni s-ar putea obtine informatii in plus privind acele proiecte fata de cele, cu rabdare, le-am putea da astazi.

D-L TOANCA: Aceasta era si propunerea nostra, sa le amanam pana luni, pentru a le putea vedea. Nu suntem impotriva lor, dorim sa vedem fundamentarea si va promitem ca luni le votam.

D-l PRIMAR: Eu va rog sa fiti pragmatici, sa avem rabdare si sa dam explicatiile de rigoare astazi, si atunci poate ca veti fi de acord sa le votati astazi, ca sa nu mai venim luni intr-o noua sedinta de Consiliu Local. Este posibil ca o parte din d-vostra, cei prezenti astazi, sa plecati in concediu. Vis-a-vis de prima informatie pe care ne-ati dat-o, alocarea a 5 milioane de lei pentru Spitalul de Copii, știti bine ca eu am pledat mereu pentru proiectele Timisoarei si pentru cele care nu sunt in jurisdictia Primariei si chiar am venit, din doua in doua saptamani, cu cate un apel mediatic catre Guvernul Romaniei, sa aloce fonduri si pentru proiectele Timisoarei. Pe acea lista de 10 proiecte, eu am scris 0 lei in dreptul tuturor celor zece proiecte, pentru ca asta este trista realitate, niciunul dintre ele nu a primit niciun leu de la Guvernul Romaniei, dar acum, pentru Spitalul de Copii s-au alocat cinci milioane de lei si acesti bani sunt bani efectivi, nu credit de angajament, atunci, veti vedea ca eu, la urmatorul apel, la ultima pozitie, in loc de 0 lei voi scrie 5 milioane de lei si nu pot decat sa-mi exprim satisfactia ca Guvernul Romaniei a inteles ca Timisoara nu poate fi neglijata, ignorata in continuare si a alocat o suma, chiar daca aceasta suma este foarte mica in raport cu cat merita Timisoara. Este un inceput si sper ca pe viitor sa vedem si alte alocari mult mai consistente pentru alte proiecte ale Timisoarei, pentru ca, pentru Spitalul de Copii, in momentul de fata, 5 milioane de lei este suficient, avem si contributia Consiliului Local la acest obiectiv.

D-l SIMONIS: O sa fac uz de calitatea de presedinte de sedinta pentru a raspunde la doua-trei chestiuni pe care d-voastra le-ati spus. Ziceati de interesele timisorenilor pe care noi trebuie sa le aparam in Consiliul Local. Eu cred ca noi si asta facem, nevotand cu ochii inchisi bugetul, rectificarea bugetara a municipiului Timisoara, biletele de avalizare de 60 milioane de euro, faptul ca nu le votam fara a le studia inainte, nu inseamna ca nu aparam interesele timisorenilor, exact asta facem, aparam interesele timisorenilor, pentru ca altfel, vom vota prin mandatari. Delegam pe cineva sa vina aici sa voteze. Cred ca e usor incorect faptul ca o serie de consilieri au ridicat o problema referitoare la faptul ca ne puneti sa votam 30

rectificarea bugetara care la ora 12 nu era semnata si nu era niciun material dat in Consiliul Local, eu nu sunt economist, dar cred ca si daca esti megaeconomist nu poti intr-o ora sa studiezi tot bugetul municipiului Timisoara. Si cealalta problema, cu avalizarea. Daca vom discuta mai mult si vom primi explicatii pe care nu aveam de unde sa le primim, poate vom vota. Aveam nevoie de explicatii pe care nu aveam de unde sa le primim. Daca credeti ca ne putem strange luni, pana atunci putem studia toate materiualele.

D-l PRIMAR: Stiu ca decizia de a de a nu se vota astazi si de a cere o noua sedinta pentru luni a fost luata cand se credea ca eu voi lipsi luni, dar nu lipsesc luni, voi fi aici.

D-L TOANCA: De asta am spus luni si nu marti. In mod normal, puteam sa facem marti. Nu aveti dreptate.

D-L JICHICI: As dori sa arunc un pic de lumina, este prima data cand sunt putin consternat de atitudinea colegilor de la PSD. Proiectele pe care domniile lor nu le vor vota sunt punctele 12 si 15. Domnul presedinte de sedinta a si mentionat o uriasa avalizare de zeci de milioane de euro. Proiectul de la pct.12 se refera la modificarea HCL 243 din 29.05, HCL care se refera la modificarea HCL 149 din 24.04.2012, care se refera la HCL 302 din 27.09.2011. Ceea ce pe mine ma consterneaza este urmatorul lucru: am in fata Referatul din 22.05.2012 privind completarea HCL 149 si avalizarea, respectiv Referatul aferent HCL 302 din 27.09, iar uitandu-ma la lista de semnaturi, cu mare mirare constat ca prima semnatura apartine d-lui viceprimar Sorin Grindeanu, sunt putin mirat ca PSD voteaza impotriva unui proiect care a reprezentat la vremea respectiva una dintre prioritatile “0” ale d-lui viceprimar Sorin Grindeanu si, implicit ale PSD. Eu m-am numarat de-a lungul anilor si ma numar printre adversarii punctelor suplimentare de pe ordinea de zi, acest lucru i l-am comunicat si d-lui Primar in mai multe randuri, insa, punctual, la acest punct 12, eu nu inteleg putin care este situatia.

D-l PRIMAR: Eu am inteles de unde este retinerea si pot sa o inteleg. La o prima citire, vazand doar niste numere de hotarare si un text laconic, nu si-a mai amintit lumea ce s-a hotarat in urma cu 2-3 ani. Unii dintre consilierii actuali nu erau atunci membrii in consiliul local si nu s-a realizat ca, de fapt, este vorba despre ce ati spus d-voastra. Noi nu venim acum sa angajam aceasta garantie, ea este angajata la o cota mai inalta, este angajata la 90% din valoarea investitiei. Acum, noi o reducem prin aceasta hotarare, de la 90% la maxim 80% in urma unor obiectii exprimate de Consiliul Concurentei, care a spus ca, daca ar fi peste 80%, s-ar incadra in categoria de ajuror de stat si s-ar incalca regulile concurentei. Eu cred ca dupa ce dam aceste explicatii, acest proiect este votabil acum, nu cred ca este cazul sa mai amanam pe luni, nici pana luni nu obtinem alte informatii, tot acestea sunt. Este vorba despre incineratorul de deseuri, proiect deja vechi ca idee, ca si conceptie, proiect pe care noi am vrut sa-l implementam, licitatia este incheiata de mult, pentru punerea in practica a proiectului, numai ca s-a intrat in blocaj, nu s-a putut incepe lucrarea efectiva datorita acestor controverse cu Consiliul Concurentei, care nu a permis sa se treaca la miscarea de bani pana nu se reglementeaza cat este garantia din partea unei autoritati publice. De asta s-a ajuns aici.

D-L ORZA: Cand ajungem la punctul respectiv, discutam.

D-l SIMONIS: Votam adaugarea pe ordinea de zi obisnuita a punctelor suplimentare.

Initiez procedura de vot.

- 18 voturi pentru

- 1 abtinere

Votam ordinea de zi in ansamblu.

Initiez procedura de vot.

- 21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. pentru anul 2014”.

D -na OLTEANU: Inregistrati un venit din vanzarea activelor in valoare de 2000 lei si ca si cheltuiala nu am regasit scaderea activelor, sunt amortizate integral sau de ce nu apar ?

Pe randul 85 se inregistreaza o crestere a cheltuililor , alte taxe cu 57 % in anul curent fata de anul precedent. De ce exista aceasta crestere ?

Mai avem diferente la cheltuielile cu salariile in care prevedeti cheltuieli de 98% apoi acestea alterneaza la 102%, randul 88,89.

Avand in vedere ca abia acum trece bugetul, anul trecut ati avut o cheltuiala de 14 618 mii lei cu majorari si penalitati. Suntem la 1 august si aveti 0 lei prevazuți. Sa inteleg ca pana la aceasta data nu aveti cheltuieli cu majorările si penalitatile?

Dl. IDOLU: In sedinta Comisiei buget-finante s-a analizat acest proiect si s-au depus niste amendamente fata de care deja s-au ajustat anumite capitole bugetare.

Nu se poate sa ramana nediscutate alte aspecte care au fost prezentate ca amendamente si daca-mi permiteti sa pun niste intrebari:

Amendamentele referitoare la bugetul de venituri si cheltuieli COLTERM sau referit la cheltuieli de protocol. Ati scazut de la 50 000 lei la 40 000 lei. Consider ca e insuficient. Este o societate la care cetatenii, prin subventie, suporta si aceste cheltuieli.

Dl. PRIMAR: Ceea ce s-a intamplat este inadmisibil. Cine si-a permis sa puna alte sume decat cele pe care le-am stabilit eu ?

Eu v-am transmis sume exacte acolo. Ce protocol de 500 milioane lei vechi doriti??? Intr-o societate falimentara! Vreti protocoale, pe banii proprii, pe salariile pe care le aveti sa va faceti protocoale. Cum e posibil asa ceva?

Cat v-am transmis eu sa puneti acolo?

Dl. MIRCEA: Reducerea cu 10 000 , eu asa am primit informatia.

Dl. PRIMAR: Vi s-a transmis suma exacta, nu cu cat sa reduceti. Reducerea la 10 000lei.

Dl. MIRCEA: A fost o neintelegere.

Dl. PRIMAR: Pentru ce sa dam subventii, ca sa fie folositi banii pentru protocol? Dl. IDOLU: Al doilea amendament se refera la cheltuieli referitoare la promovare. Nu s-au redus deloc. Nu inteleg in ce consta promovarea COLTERM-ului cand exista client cetateanul orasului.

Referitor la cheltuieli cu sponsorizarea, de la 15 000 la 5000 vad ca ati redus. Dl. MIRCEA: Au fost deja cheltuiti acesti bani.

Dl. IDOLU: La cheltuieli de deplasare inteleg ca sediul COLTERM poate sa vina la proprietar, la Consiliul Local Timisoara. Se ajunsese la 25 bilete de avion pe luna spre Bucuresti.

Nu ati redus deloc cheltuieli postale si telecomunicatii, 315 000 lei. Daca aveti o justificare e binevenita. Si cheltuieli de asigurare si paza, eu as zice ca aveti un plan de paza, stiu ca este verificat de politie, este corect, legal, dar ar putea fi refacut acel plan ca sa fie mai eficient.

Dl. MIRCEA: Exista deja cheltuieli angajate . Am redus cu 5 posturi planul de paza, avem 120 de puncte de lucru, a venit politia si am constatat ca de fapt am redus 5 posturi pe care trebuie sa le punem inapoi.

Dl. IDOLU: Se poate modifica planul.Se poate face cu mai putine posturi sau cu salariatii proprii.

Dl. MIRCEA: Cu salariatii proprii nu se poate face momentan. In planul de reorganizare a societatii vor fi prinse.

Dl. IDOLU: Mie mi se pare ca conceptul acestui buget este gresit. Se mizeaza pe o crestere a veniturilor din vanzari cu 7% in conditiile in care stim ca din pacate pt. COLTERM, se reduc numarul de abonati si tarifele nu s-au marit.

Referitor la salarii, componenta variabila, cine o stabileste? Plata conducerii societatii.

Referitor la alte cheltuieli- 6264 mii lei, e enorm,alte cheltuieli, randul 126. Paza este de 3 ori mai scumpa decat plata tuturor salariilor din companie. Mi se pare la bun simt aprecierea. Daca vom aproba un plan de restructurare, acei oameni, salariatii ar putea sa preia aceste servicii ca nu cred ca sunt toate obiectivele deosebite la COLTERM.

As dori, o adresa a primariei, sa prezinte COLTERM-ul o situatie a primului trimestru cu principalii indicatori tehnico-economici, la 30-06-2014 si daca au un raport al unui audit extern independent asupra situatiei economice.

Dir ECONOMIC COLTERM: Avem un audit independent incheiat cu firma domnului expert Ignea Nicolae, care ne-a verificat legalitatea si modul de intocmire. Referitor la salarii , o parte din salarii sunt aferente unor procese care sau pierdut, aferente anului 2007, si am facut un protocol de negociere impreuna cu sindicatele care au acceptat sa le esalonam la plata in 3 ani.

Dl. IDOLU: Nu vorbesc despre salariile angajatilor ci de componenta variabila la salariile conducerii.

Dl. Dir. Economic COLTERM: A fost aprobata in Consiliul de Administratie si in AGA.

Dl. PRIMAR: E o eroare undeva, cheltuielile salariale sunt 50 milioane, si cheltuielile de paza sunt 1 milion. Cine asigura paza? Este un serviciu extern de paza.

Dl. MIRCEA: In decembrie inceteaza contractul. A fost desfasurat prin licitatie electronica, ora de paza este 6,85 lei. Nu stiu unde mai gasiti in Timisoara. Avem 120 de puncte termice, doua centrale mari, 3 centrale de cogenerare din care una functioneaza. Sunt posturi fixe si ne intindem pe hectare.

Numai centrala pe carbune din sud are 24 de posturi fixe.

Dl. PRIMAR: Nu stiu daca ati avut in vedere supravegherea video. Poate introducerea unui sistem de supraveghere ar presupune costuri mult mai mici decat plata unei paze umane.

Dl. MIRCEA: O avem in vedere si vom face acest lucru, doar ca acum avem un buget mostenit. Trebuie sa functionam pe ceea ce deja s-a angajat ca si cheltuiala.

Dl. SIMONIS: Cum a reusit sa intre in comisia de buget, BVC-COLTERM cu aceste sume prognozate, care sunt aberante si vad ca va enerveaza si pe dumneavoastra?

La asta ne referim cand spunem ca vrem sa avem materialele in comisii, bugetul municipiului, buegtul COLTERM, orice chestiune care implica sume de bani.

Dl. PRIMAR: Sunt unele lucruri pe care le putem clarifica si in plen, inainte de a vota daca ele nu au fost clarificate pe parcurs.

Am reactionat mai vehement decat domnul Idolu, am cerut reducerea de la 50 000 la 10 000 lei.

D-na SARACAN: In comisie, bugetul a intrat asa cum a iesit din sednita AGA. Daca noi am fi foarte preocupati de sedinta AGA nu am programa- o cu 5 min inainte de plen. Daca nu am tine-o printre usi si cu prezenta pe hartie si nu la dezbateri, probabil ca era un buget mai bun, poate ca fiecare cu cunostintele pe care le avem il puteam imbunatati. Este pertinenta si observatia domnului consilier Idolu, amendamentele de la comisie nu au fost respectate.

Dl. SIMONIS: Avem amendamente. Cine-si insuseste amendamentul de modificare a cheltuielilor de protocol?

Dl. Dir. Economic: Noi avem doua adrese ca raspuns la amendament si am precizat ieri ca am depus un buget rectificat cu 240 mii in jos.

Dl. DIACONU: E vorba de amendamentul la cheltuielile de protocol de la 40 000 la 10 000 lei.

Dl. TOANCA: Am inteles ca sumele sunt angajate de fosta conducere. Sa ne asumam . Banii sunt deja cheltuiti.

Dl. DIR. Economic: Sunt cheltuiti deja peste 20 mii ca documente.

Dl. PRIMAR: Atunci reducem la cat s-a cheltuit. Sunt excese acolo.

Dl. TOANCA: Sa reducem la 30 000 .

Dl. Dir. Economic : S-au cheltuit deja 22 mii, atat e inregistrat azi.

Dl. SIMONIS: Propunem modificarea cheltuielilor de protocol de la 40 mii la 25 mii lei.

Dl. IDOLU: Sa nu reducem discutia la cheltuieli de protocol, sunt mai multe cheltuieli acolo. Cheltuieli de promovare.

Dl. PRIMAR: Eu stiu ca pe proiect european avem obligatia de promovare. Ati prevazut si alte cheltuieli de promovare pe langa cele aferente proiectului european? De alta promovare nu avem nevoie.

Dl. MIRCEA: Proiectul de retehnologizare, acesta stiu ca este pus pe cheltuieli de promovare.

Dl. DIACONU: In raspunsurile pe care le-am primit mai erau anunturile de licitatii pe care sunteti obligati sa le tipariti in presa.

Dl. Dir. Economic: Sunt cheltuieli legale cu organizarea licitatiilor si era referitor la alimentarea pe orizontala.Tin minte ca avem 6000 lei cheltuiti din 10000 cat era. Dl. IDOLU: De asta e utila o situatie a indicatorilor financiari economici si fizici la 6 luni.

Dl. DIR. Economic: Va pot spune ca la bilant avem in jur de 500 mii profit, prima data dupa 3 ani, cu o contributie substantiala ca ni s-a recunoscut inclusiv majorarea de tarif, ca am aplicat noul tarif care include noile costuri, nu ne asteptam datorita faptului ca sunt unele probleme cu postul de mediu.

O sa va prezentam situatia definitiva.

Dl. IDOLU: Cheltuielile postale si telecomunicatii, cate persoane, cati angajati detin abonamente de telefonie de s-a ajuns la 315 mii lei.

Dl. Dir. Economic: Nu cunosc din memerie, stiu ca avem sectie de interventie, reparatii si sectie de interventie si avem abonamente tip flota.

Dl. IDOLU: 80 000 euro pe an...

Dl. MIRCEA: Ganditi-va ca automatizam toate punctele termice. Odata cu automatizarea acestor puncte termice se va reduce numarul de oameni. Toate datele se vor transmite in mediul de date, pe retea. Toate acestea inseamna cheltuieli de telefonie sau de date.

Nu putem sa reducem tot ca nu avem cum.

Dl. JICHICI: In sedinta AGA am fost cel care am solicitat demiterea de catre Consiliul de Administrație a fostei conduceri și as vrea sa spun ca trebuie sa dam credit noii conduceri si sa intelegem ca sunt multe dintre lucrurile mostenite de la conducerile anterioare care dau niste dezechilibre destul de grave.

Va aduc aminte ca pe exercitiul financiar 2013 s-au bugetat venituri de 211 milioane lei si s-au realizat 162 milioane lei. Nu sunt foarte multumit, discutiile se poarta in zona unor sume de zeci de mii, sute de mii.

Aveti o societate cu niste dezechilibre profunde. Eu cred ca estimarea dumneavoastra de venituri de 190 de milioane in conditiile in care ati realizat 160 milioane anul trecut, eu cred ca este mult prea optimista, dar eu personal va dau credit in acest an. Va rog sa tineti cont de dezechilibrele majore care exista in societate. Sunteti o societate care aveti peste 30% cheltuieli cu salarii. Este o mostenire si nu se poate corecta in 6 luni. Nici nu-mi imaginez acest lucru dar trebuie sa tinem cont ca aici exista niste probleme structurale in buget pe care eu ma astept ca dumneavoastra in urmatorii 2-3 ani sa le corectati.

Dl. HERZOG: Consider utile discutiile pe care le avem acum chiar daca sumele nu vor influenta soarta COLTERM-ului.

Doresc sa facem o strategie in urmatoarele 2-3 luni de zile, o strategie alternativa referitor la soarta COLTERM-ului.

Mie mi se pare ca acest COLTERM reprezinta o gaura foarte mare, perpetua in bugetul local, ea a existat atat in administratia Ciuhandu cat si acum, datorita modului in care se finanteaza si datorita modului in care sunt facute cheltuielile. As vrea sa facem un scenariu, ce se intampla daca COLTERM-ul intra in insolventa?

Ce se va intampla cu populatia Timisoarei?

Trebuie facuta o strategie ce se intampla daca COLTERM-ul intra in insolventa.

Pe subventii permanente nu ne putem baza, cel putin pe o venire a lor riguroasa de la Bucuresti.

Dl. IDOLU: Sustin aprecierea colegului nostru Ciprian Jichici ca demersul acesta nu a fost un repros al actualei conduceri. Este un semnal de alarma pe care avem obligatia sa-l tragem. Il sprijinim pe domnul director si actuala conducere dar sa vina cu propuneri concrete si acest buget arata ca s-a mers pe idei vechi care nu mai pot functiona de acum inainte.

Dl. GEANA: Nu putem sa acordam credit noii conduceri fara sa-I sprijinim. In aceasta idee ar trebui reconsiderata colaborarea dintre firmele cu care Consiliul Local este considerat AGA. Ma refer la relatia dintre COLTERM SI AQUATIM. Au fost litigii de mult timp.

Dl. SIMONIS: Propun eu amendamentul: “ Se propune modificarea sumei de cheltuieli de protocol de la 40 000 lei la 25 000 lei.” Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

- 1 abtinere

Cine este pentru proiect in integralitate ?

- 19 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 7 AL ORDI NEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind includerea în documentele oficiale emise de

Primăria Municipiului Timișoara a titulaturii Timișoara 2021 Capitală

Culturală Europeană Oraș Candidat.

Dl. BONCEA: Se poate la art. 1 sa scrieti pagina de internet a primariei nu de internat.

Dl. SIMONIS: E o greseala materiala. Initiez procedura de vot.

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al asociației Eurocities pentru anul 2014.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al asociației Les Rencontres pentru anul 2014.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

- 2 abtineri

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului

Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a rețelelor de alimentare cu apă și energie termică evidențiate în implementarea proiectelor „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara” și „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”, în vederea scoaterii din funcțiune, dezmembrării, casării și valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.

D -na OLTEANU: Suma trecuta aici este suma mijloacelor fixe la intrare sau ramase dupa amortizare ?

.........: Dupa amortizare.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a două clădiri aflate în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara precum și scoaterea din funcțiune în vederea demolării.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  21 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128/11.03.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj și aprobarea documentației de atribuire.

Dl. IDOLU: Este vorba de o hotarare de consiliu recenta pe care nu o cunosc si citesc cu surprindere o serie de tarife. Aceste tarife sunt stabilite printr-o licitatie sau sunt o propunere la ora actuală? De ex. Colectarea si transportul cadavrelor de animale gasite pe domeniul public, 2400 lei/ cap/unitate.

Odata ce le-au ridicat cadavrele, depozitarea in camera frigorifica, lei/cap/zi-7200 lei ;

Neutralizarea cadavrelor de animale, lei/kg - 60000 ;

Cadavre capturate x 25 kg

Valoare pt. situatii diverse si neprevazute - 5%. Ce poate fi neprevazut la ridicare de cadavre ?

Dl. MOSIU: As avea si eu cateva intrebari.

De ce este nevoie de inca o firma care sa faca acelasi obiect de activitate pe care il face actuala firma care se ocupa cu serviciul pentru gestiunea cainilor fara stapan ?

E acelasi obiect de activitate si cred ca o sa intervina legea concurentei. Exact asta fac cei de la Daniflor. Pentru ce o alta firma trebuie sa faca acelasi obiect de activitate? Legea concurentei impedica asta?

In contracte se specifica la drepturile concesionarului, are dreptul de a solicita concendentului reajustarea tarifelor . Ce tarife sa ajusteze?

Si asa tarifele sunt imense si nu stiu de unde au rasarit aceste tarife?

Dl. JICHICI: Sunt totaluri pe 3 ani, nu sunt tarife pe operatie.

Dl. PRIMAR: Sa ne explice domnul Bere. Eu inteleg ca ar fi vorba de numar de caini, de cadavre de caini care vor fi transportate. Numai ca avand alaturi unitatea de masura lei/cap si apoi cantitate, te gandesti ca e legat de unitatea de masura.

Dl. MOSIU: E acelasi obiect de activitate. De ce trebuie o alta firma sa facă asta? Dl. BERE: S-a facut o nota de estimare in functie de numarul de animale de pe domeniul public, iar estimarea este facuta pentru 3 ani de zile fiindca s-a modificat legea de salubrizare, legea in care este prevazuta si ridicarea cadavrelor de pe domeniul public, acolo este stipulat ca este activitate separata fata de activitatea de management al populatiei canine. A trebuit sa scoatem separat la licitatie. Acest lucru v-a fost supus din nou spre aprobare deoarece in lege erau modificate cateva articole din contractul pe care atunci cand participi la o licitatie esti obligat sa-l descarci de pe site si sa ti-l asumi atunci cand pui oferta, motiv pentru care v-am supus la vot noile reglementari ale legislatiei. Initial a fost aprobat prin hotarare de consiliu, inclusiv propunerea de contract.

Dl. MOSIU: La urmatorul punct spune asa : Model oferta tarife -25- pregatirea si manipulare a cadavrelor de animale in cadrul adăpostului, costa tot pe 3 ani -2000 lei. De 3 ori mai mult.

Punctul 26 - depozitarea in camera frigorifica...

Dl. JICHICI: Nu sunt sume, sunt cantitati.

Dl. PRIMAR: Nu e vorba de bani, e numarul de cadavre.

Dl. MOSIU: Este exact aceeasi activitate.

La 27 - neutralizarea cadavrelor de animale si a deseurilor de origine animala, tot x 25 kg, media.va rog verificati. Punctul 27 cu punctul 3 de la punctul ala la care suntem acuma. E aberant, facem inca o firma care sa faca acelasi lucru. Nu este legal, propun sa retrageti. E acelasi obiect de activitate.

Dl. BERE: Sunt doua obiecte distincte: adunarea cadavrelor de pe domeniul public iar in partea de management al populatiei canine intra si acolo manipularea cadavrelor, pentru ca exista caini care sunt raniti, bolnavi si mor din anumite cauze independente.

Dl. MOSIU: Va mai citesc odata: Punctul 26 - depozitarea/camera frigorifica/zi pana la incinerare. Numar de capete de animale eutanasiate x 3 zile maxim depozitate in camera frig.

Punctul 3 la proiectul la care suntem acum.

Dl. DIACONU: Sunt doua servicii separate, unul este de salubrizare efectiva gestionat sau dat ca baza legala de legea salubrizarii celalalt este un serviciu de gestiune al populatiei canine care se desfasoara exclusiv in adapost ceea ce se ridica de pe domeniul public este dat in aceasta anexa care nu cuprinde sume pentru ca sumele vor fi licitate.

Exista doua servicii reglementate diferit si prin licentiere diferita. Vorbim de un serviciu de salubrizare care se desfasoara pe domeniul pubic prin care se ridica cainele de pe strada, si se neutralizeaza. E un serviciu de salubrizare, nu are nici o legatura cu gestiunea populatiei canine.

Si este un serviciu de gestiune a populatiei canine care reprezinta adapost, sterilizare, neutralizare a cadavrelor care mor in cadrul adapostului nu pe domeniul public.

Dl. MOSIU: Daca firma Daniflor ne da in judecata ce le explicati?

Dl. DIACONU: Nu sunt aceleasi obiecte de activitate, sunt legi diferite care reglementeaza cele doua obiecte de activitate: salubrizarea de pe domeniul public, respectiv gestiunea populatiei canine. Suntem obligati sa le scoatem la licitatie in mod separat. Cine vine la licitatie nu e treaba noastra.

Dl. SANDU: Poate sa castige aceeasi firma ambele servicii?

Dl. ORZA: Probabil ca ar trebui spus ca nu doar cadavrele cainilor sunt ridicate.

Dl. PRIMAR: Ni se spune aici ca legea obliga la tratarea diferita.Veniti cu un argument, nu ca e parerea dumneavoastra. Sunt legi diferite. Trebuie sa facem in cadru legal.

Dl. MOSIU: Sunt bani publici aici.

Dl. PRIMAR : Banii publici nu pot fi cheltuiti ilegal pentru ca asa I se pare domnului consilier Mosiu ca ar fi mai bine. Asa e facuta legea. Eu doar iau act, ei raspund pentru afirmatiile pe care le fac.

Nu sunt expert in legislatia populatiei canine dar cand un director isi asuma raspunderea prin semnatura si afirma ca asa obliga legea la tratarea diferita a celor doua aspecte, chiar daca bunul simt ar vrea sa fie altfel, trebuie sa respectam legea. Dl. SANDU: Povestea in spatele acestui subiect este mai veche si vine chiar din mandatul trecut cand la o analiza a facturilor care se trimiteau catre primarie rezultau niste cifre destul de interesante respectiv pentru fiecare cadavru de caine in special colectat de pe domeniul public erau decontati 50 km de deplasare. Cantitatile care erau facturate erau total aberante si fara nici un fel de control din partea primariei.

Peste 1 miliard de lei vechi erau achitati lunar pentru un serviciu care nu se prea vedea pe strada.

Dl. PRIMAR: Daca exista reserve, eu retrag acest proiect pana luni. Domnule director Bere, raspunderea este a dumneavoastra in totalitate. Nici consilierii si nici primarul nu avem de unde sa cunoastem aceste detalii tehnice. Noi cand ne pronuntam ne bazam pe faptul ca ceea ce ne propuneti dumneavoastra este in acord cu legea si cand afirmati aici in plenul consiliului si se inregistreaza ce afirmati ca asa prevede legea eu cred ca sunteti constient ca si raspundeti pentru lucrurile acestea.

Dl. BERE: In referatul de specialitate este avizat inclusiv juridic din punct de vedere al legalitatii.

Dl. SECRETAR: Nu baga juridicul acuma ca daca vrei cu referate sa-ti avizezi atunci nu mai avizam nimic. Stii cum a venit materialul asta, cum s-a discutat si care sunt problemele. Sigur ca din punct de vedere legal este o marja, o limita dar ce a fost aici se suprapun niste treburi.

Dl. BERE: Nu se suprapun.

Dl. SECRETAR: Ba da se suprapun ca am studiat si eu cu atentie.

Dl. BERE: Avem si un Ordin al domnului prefect prin care ni se aduce la cunostinta ca s-a schimbat legea sanitar-veterinara si avem obligativitatea sa ridicam cadavrele inclusiv de la cetateni.

Dl. JICHICI: Este clar ca exista doua legi care reglementeaza doua tipuri de activitati separate si care se suprapun in anumite puncte. Aceste cantitati care sunt prevazute in anexa reprezinta doar estimari sau reprezinta cantitati contractate. Dl. BERE: Estimari.

Dl. JICHICI: Eu nu am nici o problema daca sunt doua firme la care cantitatea aia este estimata, pentru ca mie imi vine greu sa cred ca in 3 ani o sa strangem 18 000 de caini morti. Daca e vorba de cantitati estimate, este o.k.

Dl. BERE: Va fi o licitatie publica deschisa, finalizata electronic si va fi pretul pe unitate de masura.

Dl. JICHICI: In aceste conditii, faptul ca exista pe anumite pozitii suprapuneri, din punctul meu de vedere chiar nu reprezinta o problema.

D -na SARACAN: As dori ca domnul director Bere sa revizuiasca anexa. Nu se poate sa scrie la unitate de masura, referindu-ne la cantitate, lei/ ceva. Poate sa fie cap, kg, etc pentru ca nici la licitatie nimeni nu va intelege nimic asa cum nu am inteles nici noi.

Unitatea de masura neaparat trebuie revizuita ca si exprimare.

Dl. PRIMAR: Daca nu suntem in masura sa facem un amendament care sa clarifice aceste aspecte, atunci o lasam.Tabelul nu e corect intocmit.

Dl. SANDU: Ce se intampla daca ambele licitatii sunt castigate de aceasi societate si cu valori diferite la cele doua puncte care presupun aceleasi operatii?

Dl.ORZA: Suntem obligati conform legii sa adunam de pe domeniul pubic si cadavrele de animale.Pana acum lucrul asta se intampla impreuna cu contractul de management canin.Acum inteleg ca primaria separa cele doua activitati.

Exista anumite suprapuneri. Acest lucru poate fi depasit in masura in care domnul secretar din punct de vedere juridic ne spune ca nu exista suprapunere sau ca exista si ca din punct de vedere juridic lucrurile sunt separate si se poate merge pe doua contracte.

Intrebarea e : se suprapun activitatile si la managementul canin?

Dl. JICHICI: Cred ca problema este anexa. Contractul spune clar. Obiectul contractului, 1- dreptul exclusiv de a presta urmatoarea activitate: colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj. Prima operatiune, colectare si transport este evidenta. Operatiunile 2 si 3 , depozitare si neutralizare prin incinerare nu apar in obiectul contractului.

Materialul imi spune asa: contractul il fac pentru ca tu sa colectezi animalul si sa il predai unitatii de ecarisaj. Aici e o neclaritate, punctul 2 si 3 din lista. De ce apare, pentru ca nu e prevazut in obiectul contractului.

Dl. SECRETAR: Dumneavoastra veniti acuma sa modificati două anexe la două hotarari existente. Cand s-au dat cele doua hotarari putea sa se dea una singura cu punct cu cainii fara stapan si cu punct cu treaba cealalta. Nu stiu pe ce considerente s-au facut doua hotarari separate. Astea sunt in derulare, acum nu mai puteti veni ca din doua hotarari sa fac una. In anexa dumneavoastra puteti sa le modificati cum considerati de cuviinta dar sa aveti grija sa nu iasa o activitate in afara de tot.

Dl. BERE: Legea a prevazut ca sunt doua activitati distincte. Ar fi fost mult mai usor pentru noi sa facem o singura licitatie pentru toate aceste activitati dar am fost obligati sa le facem separat.

Dl. JICHICI: Punctual pe chestiunea asta, faptul ca nu e prins in obiectul contractului, noi, legal cum putem sa stabilim in anexa ceva ce nu e stabilit in obiectul contractului?

Niciunde nu-i spun acestui om ca iti deleg dreptul de a depozita si de a incinera. Ii spun doar ca trebuie sa transporte si sa predea la ecarisaj. In baza punctului 13 au incinerare si alte lucruri.

Dl.SANDU: Este absolut logic pentru ca oricum nu vor exista doua incineratoare pe suprafata municipiului Timisoara pentru acesti caini.

Dl. ORZA : Amendamentul este sa se scoata operatiunile de depozitare si..

Dl. JICHICI: Problema e mai complicata. In celalalt contract obiectul il constituie delagarea gestiunii prin concesionare a serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan. Adica daca le luam pe cele doua impreuna nu este prins. Ceea ce lipseste din contractul prim, cadavrele altor animale decat ale cainilor . Legal pe contracte, daca eu gasesc un cadavru de cerb nu am cui sa-l predau.

Dl. SANDU: In al doilea contract exista definirea termenului de societate de ecarisaj pe care noi nu o avem definita sau atribuita in urma unui contract.

Dl. PRIMAR: Daca ar disparea din anexa depozitarea la camera frigorifica si neutralizarea cadavrelor cum ar functiona lucrurile ?

Ar fi doar colectate cadvrele si predate cui?

Dl. BERE : Firmei care este autorizata sa incinereze. Daca le colectam sambata unde le punem? Exista obligativitatea in lege sa fie depozotate intr-o camera frigorifica.

Dl. PRIMAR: Firma care se ocupa de gestiunea populatiei canine, ea are si posibilitatea de depozitare ?

Dl. BERE: Este obligata sa aibe camera frigorifica. Nu e obligata sa incinereze. Obligativitatea ridicarii cadavrelor si incinerarii de pe domeniul public si nu numai a animalelor de companie este o alta activitate distincta.

Dl. PRIMAR: Retrag acest proiect de pe ordinea de zi.

Dl. JICHICI: Propunerea pe care o am eu. Pentru ridicarea cadavrelor exista in momentul de fata contract? Nu exista. Se va licita.

Dl. BERE: Nu. Acum legea ne obiliga sa le punem distinct. Propunerea mea este sa ramana cele 3 puncte in anexa si sa adaugam la obiectul contractului, sa rezulte si ca au depozitarea si incinerarea.

Dl. SANDU: Nu e in regula.

Dl. PRIMAR: Retrag aceste proiecte, 12 si 13 de pe ordinea de zi.

Dl. ORZA: Cred ca de 6 luni se lucreaza fara contract.

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 205/15.04.2014 privind stabilirea modalității de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara.

Acest proiect a fost retras.

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D 1 , parter, la prețul de 485.000, 00 lei, situat în imobilul din Piața Victoriei nr. 8.

Dl. PRIMAR: Vazand ca este vorba despre Piata Victoriei l-am mandatat pe domnul administrator public sa viziteze spatiul si sa vedem despre ce este vorba, pentru ca noi mergem pe regim automat si aprobam neexercitarea dreptului de preemtiune de fiecare data.

Uitandu-ma mai atent despre ce este vorba aici si ce preturi sunt, am ajuns la concluzia ca e bine sa cumparam noi acel spatiu pentru ca in P-ta Victoriei sa cumperi un spatiu sub 500euro/mp este o afacere buna.

Vreau sa va spun ca astazi avem pe ordinea de zi neexercitarea dreptului de preemtiune, tot in P-ta Victoriei un spatiu cu 1221 euro/mp.

Daca agreati idea, ar trebui un amendament care sa transforme acest proiect de hotarare . Trebuie aprobata exercitarea dreptului de preemtiune.

Dl. SIMONIS: Daca votam cu da, inseamna ca nu ne exercitam, daca votam cu nu inseamna ca ne exercitam.

Dl. PRIMAR: Ar fi mai bine sa-l amendam, sa nu iesim din termene.

Dl. SECRETAR: Puneti la vot, daca va exercitati dreptul de preemtiune. Atunci vine asa:

Art. 1 - Consiliul local isi exercita dreptul de premtiune privind cumpararea... Proiectul a venit cu “nu”.

Dl. TOANCA: In principiu sunt de acord. Singura mea intrebare este daca avem banii prevazuti in buget? Altfel este caz penal.

In urma cu 5 sau 6 ani, la Consiliul Judetean, un coleg de-al meu a propus exercitarea dreptului de preemtiune pentru o cladire din P-ta Unirii si nu au avut bani in buget. Daca ne exercitam dreptul de preemtiune asupra acestui imobil avem bani prinsi in buget pentru a-l cumpara ?

Dl. SECRETAR: E vorba de 100 000euro. In buget se poate face rectificare si se prevad acesti bani .

Dl. PRIMAR: Eu am vazut P-ta Victoriei si m-am gandit ca ar fi bine sa cumparam noi. Nu ma pricep la tranzactii , m-am gandit ca asa e bine. Dl. JICHICI: Formulez doua amendamente.

 • 1. Transformarea titlului proiectului de hotarare in “ Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local.”

 • 2. Modificarea art. 1, textul sa fie transformat in “Consiliul Local al Municipiului Timisoara isi exercita dreptul de preemtiune privitor la cumpararea spatiului cu alta destinatie.”

Dl. ORZA: La prima vedere pare O.K., dar nu ne exercitam dreptul fara a avea in fata o schita, fara a sti unde este spatiul acela, in ce stare este ?

Cred ca exercitarea asta trebuie sa se faca in baza unor lucruri concrete . Dl. TOANCA: Domnul primar a zis ca l-a trimis pe domnul Dragoi sa vada si ca e O.K.

Dl. JICHICI: E o suprafata utila de 216 m.p. compusa din 5 spatii la parter, 3 spatii la subsol, cu 507/10000 parti comune si 70 din 1830 teren in proprietate.

Dl. ORZA: Tot ceea ce a cumparat Consiliul Local s-a facut in baza unor evaluari. Noi nu avem o evaluare .

Dl. SIMONIS: Supun la vot primul amendament al domnului Jichici, cel privind modificarea titlului din neexercitare in exercitarea dreptului de preemtiune. Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

- 3 abtineri

Supun la vot cel de-al doilea amendament. Cine este pentru ? -17 voturi pentru

- 2 abtineri

Dl. HERZOG: Ne puteti spune care este acel spatiu ?

Dl. SIMONIS: Cofetaria “Violeta”.

Cine este pentru acest proiect in integralitatea sa ?

- 20 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în Timișoara, strada 16 Decembrie 1989 nr. 25 la prețul de 540.000 euro.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a sopațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD2, parter, la prețul de 15.000 euro, situat în în imobilul din str. Gheorghe Lazăr nr. 4.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a sopațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD, parter, la prețul de 18.500 euro situat în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.31, ap.4.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

-19 voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Chirici Alexandru și Chirici Maria-Elena.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. IMOBPRACTIC S.R.L.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

-20 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Preyer nr.33.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

-20 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 5 amplasamente pentru amplasare rulote mobile pe domeniul public, scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare a acestora, aprobarea caietului de sarcini, a instrucțiunilor și a modelului cadru de contract de închiriere.

Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a unei suprafețe de teren de 20.000 mp, în vederea realizării unei unități industriale și de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale de către

S.C. COLTERM S.A. privind decontarea din surse proprii a lucrărilor suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial de lucrări nr.221/06.12.2011, având ca obiect Retehnologizarea a trei cazane de abur, CAE1, CAE2 și CAE3(IMA6) în CET SUD, aferent proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană”.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.

Dl. TOANCA: Ati reusit sa nominalizati doua persoane? V-as ruga sa retrageti proiectul.

Dl. SIMONIS: Avem propuneri.

Dl. TOANCA: Il propun pe domnul doctor Ovidiu Branzan, care a si facut parte din fostul consiliu de administratie si pe domnul doctor Ciprian Pilut de la Casa de Asigurari.

Dl. PRIMAR: Am discutat si eu agreez prezenta in Consiliu a domnului Ovidiu Branzan.

Dl. SECRETAR: Trebuie obligatoriu sa fie economist unul.

Dl. SIMONIS: Prima propunere ramane si avem nevoie de un economist.

Dl. TOANCA: Nu consilier local ci dintr-o zona medicala, contabila, economica. Dl. PRIMAR: Retrag acest punct si il votam luni.

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituțiilor școlare, medicale, sportive și culturale, aflate în proprietatea Municipiului, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 186/29.03.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 510/22.10.2013.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

- 1 abtinere

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, aprobată conform art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind metodologia de închiriere a spațiilor temporar disponibile din incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

21 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind criteriile de întocmire a listelor de priorități și procedura de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 de euro/luna”.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

-21 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.113/26.02.2013 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu, nr. 1113”.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local în vederea finalizării lucrărilor de amenajare a Bisericii cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae” - Parohia Ortodoxă Romana Timișoara - Zona Soarelui Sud.

Dl. GEANA: La sedinta precedenta am cerut sa vedem ce fonduri s-au alocat bisericilor si invatamantului ?

Vad ca iar apare o suma de 100 000 lei. Chiar ne batem joc de invatamant ? Liceul Azur nu are cantina.

Nu am nimic cu nici o biserica dar nu este posibil sa sacrificam invatamantul.

Dl. COSTA: Am pregătit materialul atat pe cap. 65. -invatamant, cat si pe 67. -culte, se cunosc, sunt date publice, vi le-am pregatit.

Bugetul pentru alte cheltuieli, religie, institutiile si lacasurile de cult a fost aprobat la inceputul anului. Noi doar am executat si am angajat prin hotarari de consiliu dosarele de finantare care au fost complete. Acest material al acestei biserici Sf. Nicoale din Zona Soarelui, nu a avut atasata luna trecuta partea de angajament prin contract intre Parohie si executantul lucrarii si de aceea nu a putut fi cuprinsa in acea anexa cu toate bisericile pe care le-am propus. Atata timp cat am angajat un buget la inceputul anului pe acest capitol, suntem obligati sa dam curs moral cel putin fata de solicitarile din tot orasul si va comunic cu aceasta ocazie ca sunt cel putin 3-4 lacasuri de cult care cer interventii majore la structura lor , la amenajare interioara si iconografie.

Dl. TOANCA: Rog pe domnul Costa ca la sedinta de luni sa dea si aceste materiale in scris si eu reiterez: capitolul pentru culte este separat si idedntificat prin legea bufetului si noi vom vota o asemenea suma in conditiile in care sunt bani destinati exclusiv pentru biserici.

Dl. ORZA: Poate ar fi bine sa facem si noi cum face judetul, sa dam suma la Mitropolie si ei sa o defalce in functie de necesitatile pe care le au .

Dl. SIMONIS: Cine este pentru acest proiect ?

 • -  19 voturi pentru

 • -  1 abtinere

 • -  1 vot impotriva

Dl. COSTA: Toate solicitarile au avizul Episcopiei.

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii prevăzute la art. 2A1 din Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Timișoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 478/24.09.2013 și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 612/10.12.2013 .

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

 • -  18 voturi pentru

 • -   3 abtineri

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății TVA-ului plătit de operatorul S.C. AQUATIM S.A. din fondul IID în cadrul proiectului de investiții „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale și modernizarea canalizării pentru populatia orașului Timișoara situat în județul Timiș din România”.(masura ISPA 2000/RO/16/P/PE/004).

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 34 ALORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, funcțiuni complementare, comerț și servicii în regim de înălțime S+P+4E+Er, str. Grigore Alexandrescu nr. 169, Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 22 voturi pentru

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI

Informarea nr. SC2014 - 017507/17.07.2014 a Direcției Dezvoltare referitoare la realizarea și exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri și centru de transfer tehnologic în domeniul software Timișoara, precum și a S.C. UBIT S.R.L.

S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI

Raportul de activitate al domnului consilier Herzog Bogdan Radu înregistrat cu nr. SC2014 - 019624/29.07.2014.

S-a luat la cunostinta.

ANEXA LA ORDINEA DE ZI

PUNCTUL 1 ANEXA

Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea inventarului domeniului public al Municipiului Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

-18 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXA

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, aferent apartamentului nr. 7 situat în Timișoara str. Republicii nr. 1 , corp B, datorat bugetului local al Municipiului Timișoara pentru anul fiscal 2014, Organizației Salvați Copiii.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

-22 voturi pentru

PUNCTUL 3 ANEXA

Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei cu nr. Top 8353/3 înscrisă în C.F. nr. 427426 Timișoara, parcelă situată în str. Delinesti - Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXA

Proiect de hotărâre privind alipire parcelă cu nr. Top 1100 înscris în C.F.

407235 Timișoara și nr. Top 1099/2 înscris în C.F. nr. 412780 Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 20 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXA

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului - Birou situat în Timișoara, Piața Victoriei nr.1/b, ap.21/B/II, la prețul de 40.000 euro.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 21 voturi pentru

PUNCTUL 6 ANEXA

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință S.A.D., subsol, la prețul de 7000 de euro, situat în imobilul din strada Ady Endre nr.9.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 7 ANEXA

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D. 2A- parter la prețul de 140.000 lei, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 8 ANEXA

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință S.A.D. 1A- parter, la prețul de 140.000 lei, situat în imobilul din strada Emanuel Ungureanu nr. 9.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 9 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modul de atribuire al lemnelor rezultate în urma tăierilor de pe raza Municipiului Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 10 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea pistei de skateboard” în Municipiul Timișoara.

Dl. SIMONIS: Cine este pentru ?

-18 voturi pentru

PUNCTUL 11 ANEXA

Proiect de hotărâre privind suplimentarea plății de la bugetul local, cu suma de 3.113,44 miilei, necesară execuției lucrărilor de intervenție la nouă obiective de investiții.

Dl. PRIMAR: Am spus ca nu ne putem permite sa ne angajam cu o suma atat de mare. La aceasta suma se mai adauga si alte milioane. Ar fi fost drept fara de cetatenii care si-au pus sperante cu ani in urma ca blocurile lor vor fi reabilitate ca noi sa putem sa rezolvam problema cat mai repede dar guvernul a sistat alocarea de fonduri si suma care ar ramane in sarcina municipalitatii ar fi mult prea mare, 5 -6 milioane lei in total. Cred ca solutia este sa asteptam pentru a aplica cu proiecte.

Retrag acest proiect de pe ordinea de zi.

PUNCTUL 12 ANEXA

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012, completată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 243/29.05.2012, 557/31.10.2013 și 174/15.04.2014 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timișoara a biletelor la ordin emise de către S.C. Internațional Recycling Energy SA în vederea finanțării proiectului “Valorificarea energetic a combustibilului alternative obținut din deșeuri municipal, prin realizarea unei instalații și încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timișoara”.

Dl. PRIMAR: Este vorba despre incineratorul de deseuri. Noi ne-am angajat deja prin hotarare de consiliu sa sustinem realizarea acestui incinerator girand pentru banii pe care firma care castiga licitatia ii va imprumuta de undeva. Ne-am angajat atunci cu 90%, 10% fiind in sarcina generatorului. Consiliul concurentei a considerat ca o participare cu 90% a municipalitatii ar putea fi interpretata ca ajutor de stat si ne-a trimis un document din care rezulta ca agreaza o implicare cu o garantie de pana la 80% din valoarea sumei. Nu participam cu banii efectiv, ci oferim garantia.

Dl. TOANCA: In perioada domnului viceprimar Grindeanu s-a pornit acest proiect, numai ca cele 3 hotarari la care domnul Jichici facea referire, votate cu sau chiar promovate de catre grupul de consilieri PSD, au fost votate in unanimitate, au fost votate intr-o procedura normala.

Pe noi ne-a deranjat procedura. Cum vii cu un asemena material, de o asemenea importanta si nu-l avem nici macar cu 5 minute inainte pe ordinea de zi ?

Acel raspuns al Consiliului Concurentei, acel punct de vedere si acest material sunt lucruri si argumente care puteau fi redactate macar cu o saptamana in urma.

Dl. HERZOG: Ce se intampla cu aceste bilete la termen in cazul in care COLTERM-ul intra in insolventa ? Dl. TOANCA: COLTERM-ul nu are voie sa intre in insolventa cel putin 5 ani pentru ca are niste proiecte europene in derulare.

Dl. HERZOG: Eu cred ca va trebui sa platim noi, Consiliul Local valoarea acestor bilete.

Dl. PRIMAR: COLTERM-ul detine actiuni acolo, atat. Este o firma noua la care COLTERM-ul are 20% din actiuni. Este o problema, mie mi s-a prezentat un document in care era prima parte care este valabila ca punct de vedere al Oficiului Concurentei, dar mai este un document in care Consiliul Concurentei spune ca pentru a nu putea fi acuzati ca am ajutat firma privata, cu actiuni la RETIM, firma care este implicata si in proiectul IRE cu 49% din actiuni, ar trebui ca in limita aceea care e permisa in principiu de pana la 80% garantie, noi sa ne oprim la 49% ca altfel am putea fi acuzati ca in mod indirect am garantat noi diferenta de procente in loc sa garanteze firma RAROMA care este si ea actionar.

La IRE, la incinerator care este o firma de sine statatoare avem actiuni noi, Consiliul Local, COLTERM-ul si societatea RAROMA, care independent de prezenta ei cu actiuni la RETIM este actionara si aici.

In aceste conditii cred ca trebuie amendament, limitarea la 49%

Dl. SIMONIS: Inca o data se dovedeste faptul ca e nevoie de o dezbatere in comisii pentru a identifica eventualele disfunctionalitati de genul asta.

Dl. PRIMAR: Eu nu v-am cerut sa votati vreodata ceva neinformati. Informarea se poate face si aici, in anumite situatii in care este o urgenta.

Propun sa amanam pana luni, sa mai cerem un punct de vedere coerent.

Dl. IDOLU: Consecintele ar fi , amenda pana la cifra de afaceri pe un an si returnarea sumei considerata ajutor de stat.

Dl. PRIMAR: Noi nu putem sa ne aventuram sa fim acuzati ca acordam ajutor de stat. Trebuie sa hotaram numai lucruri care sunt in perfecta lagalitate si care nu pot sa comporte consecinte negative chiar daca exista riscul ca incineratorul sa nu mai fie construit.

Dl. SANDU: Aveti informatii referitoare la modul in care ceilalti actionari la incinerator au depus aceste garantii in echivalenta cu cele care ni se solicita noua? Am inteles ca Consiliul Local este unul dintre cei trei actionari.

Celalalt a depus in echivalenta garantii in nume propriu ?

Dl. PRIMAR: Proiectul a fost gandit cu garantie din partea Consiliului Local dat fiind ca la COLTERM, care este si el actionar, actionar este Consiliul Local.

De aceea asa a fost gândit si a fost votat in unanimitate de Consiliul Local din precedenta administratie. La punerea in aplicare intampinam unele dificultati. Una dintre ele este legata de aceasta garantie.

Dl. SANDU: Vom gasi foarte usor investitori care vor vrea sa faca afaceri daca primaria si Consiliul Local garanteaza in totalitate.

Dl. JICHICI: Urma sa fac aceeasi observatie pe care a facut-o domnul primar. Cand autoritatea publica locala care direct sau indirect detine 51% din actiunile societatii garanteaza integral, in limita de a nu fi ajutor de stat, pana la 80% , finantarea unui obiectiv de pe urma caruia rezulta profit care in conditiile societatii respective se plateste sub forma de dividente in raportul 51%-49%, inseamna automat ca societatea care detine 49% a beneficiat de un ajutor din partea autoritatii publice locale. Cred ca e foarte buna ideea de a fi regandit si reanalizat din punct de vedere financiar contabil daca Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu acorda aceasta garantie, proiectul nu se mai face. Daca-l acorda, teoretic rezulta baneficiul care se imparte in proportia 51-49% ceea ce inseamna ajutor.

Dl. ORZA: Eu imi aduc aminte ca am votat toata constructia asta cu multi ani in urma si a venit aici RETIM-ul si ne-a prezentat faptul ca toata investita care se va face , se va face din bani privati.

Dl. JICHICI : Este din bani privati, firma care a venit si a castigat face asa numitul credit furnizor, numai ca in conditiile economice normale creditul furnizor este lipsit de sarcini. Asta e grevat de sarcini pentru ca trebuie sa vii sa mai dai niste garantii suplimentare la el.

Dl. PRIMAR: Implementarea este facuta exact asa cum a fost aprobat cu ani in urma . Atunci a aparut in hotarare angajarea Consiliului Local cu o garantie pentru 90% din valoare si 10% era in sarcina firmei.

Dl. JICHICI: Creditul furnizor se acorda mult mai lejer de catre banci.

Dl. SIMONIS: Acest proiect se amana si il vom discuta luni.

PUNCTUL 13 ANEXA:

 • 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii și a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar - gospodărești din Municipiul Timișoara.

Dl. PRIMAR: Gestiunea spatiilor verzi in Timisoara s-a facut gresit din totdeauna ne semnaleaza Curtea de Conturi. Pentru ca s-ar fi impus o HCL prin care sa se stabileasca daca gestiunea se face prin licitarea lucrarilor sau daca se face o delegare de gestiune catre societatea primariei pentru ca legea permite delagarea unor asemenea servicii catre operatori, inclusiv de tip societate comerciala daca actionarii sunt majoritari publici. Horticultura, prin urmare, indeplineste aceasta conditie.

Ar fi trebuit mai intai sa fie o decizie. Scoatem la licitatie sau facem delegare de administrare a lor catre societatea Horticultura. Trebuie acuma sa corectam ceea ce s-a intamplat in lungul timpului si sa hotaram lucrul acesta. Dar tot legea prevede ca decizia trebuie luata de catre Consiliul Local in urma unui studiu tehnico-economic care sa prezinte toate aspectele problemei, la ce tarife, ce sume ar comporta, s.a.m.d.

Prin proiectul de astazi s-ar vota demararea unui studiu, art.1, si cand avem rezultatele studiului venim cu un alt proiect de hotarare prin care aprobam fie delegarea administrarii spatiilor verzi catre Horticultura, fie scoaterea la licitatie cum s-a facut pana acum.

Art. 2 prevede rezolvarea provizorie a lucrurilor. Unele contracte sunt deja expirate sau vor expira in perioada imediat urmatoare, pe rand , ca noi avem 4 sectoare de spatii verzi in oras si pe diversele sectoare contractele expira, si pe tipuri de lucrari .

Atunci, art. 2 prevede ca din momentul in care expira contractele cadru care au fost intocmite pe baza de licitatie si pana cand vor fi semnate alte contracte prin procedura care va rezulta in urma hotararii ce urmeaza sa fie luata de consiliul local, administrarea tuturor spatiilor verzi sa fie delegata catre Horticultura, cu titlu interimar, in tot orasul.

Cealalta solutie ar fi sa se incheie acte aditionale cu firmele care au castigat licitatia si carora le-au expirat contractele.

Ceea ce va propun prin art. 2 al acestui proiect de hotarare este ca interimar, de cand expira contractele si pana cand vom avea noi contracte, fie cu Horticultura prin delegare, fie incheiate in urma licitatiei, sa delegam catre Horticultura activitatea.

Dl. SIMONIS: Este adevarat ca Primaria Municipiului Timisoara este nevoita sa solicite recuperarea a 2,7 milioane lei de la societatea ROGERA ? Dl. PRIMAR: Vom discuta cand ajungem la raport, va voi prezenta punct cu punct. Ceea ce a facut Curtea de Conturi la aceasta misiune se cheama politie politica si mi-am asumat sa scriu asta.

Va citez : “Firma ROGERA, este adevarat ca firma Rogera are tarife de 2,3 si chiar 4 ori mai mici decat tarifele practicate inainte. Totusi ele inca sunt prea mari.” Sa fii auditor la Curtea de Conturi si sa scrii asa ceva?

Operam cu preturi care se stabilesc in licitatie publica.

Noi vom parcurge procedura legala de contestare, indiferent daca lucrurile sunt din legislatura trecuta sau de acum si vom ajunge in instanta pentru ca stiti ca la contestatie fata de raportul Curtii de Conturi iti raspunde o comisie a Curtii de Conturi.

Dl. SIMONIS: V-ati suparat degeaba pe mine, intamplarea face ca eu sa stiu cum lucreaza Curtea de Conturi si sa fiu pe alocuri de acord cu dumneavoastra.

Dl. PRIMAR: Nu pe dumneavoastra m-am suparat ci pe o asemenea abordare din partea Curtii de Conturi.

Dl. SIMONIS:  Inteleg ca noi putem atribui pe perioada limitata, lucrarile

intregului oras catre Horticola. Scrie undeva in lege perioada limitată?

Dl. PRIMAR: Nu e vorba de nici o perioada limitata. Consiliul Local poate hotara sa delege.. .sunt lucruri pe care nu le-am stiut.

Nu vreau sa extrapolam aprecierea mea negativa de la un auditor al Curtii de Conturi catre Curtea de Conturi ca institutie. Curtea de Conturi pentru mine a fost de mare folos si ca ordonator de credite la Unversitatea Politehnica din Timisoara si ca primar acum. Sunt oameni competenti care semnaleaza lucruri in mod corect si trebuie sa tii seama.

Unul din ajutoarele date de Curtea de Conturi este si aceasta sesizare a faptului ca in Romania exista cadru legal pentru a delega astfel de servicii catre un operator ce apartine municipalitatii chiar cand el este o societate comerciala.

Dl. SIMONIS: Noi putem pe viitor, tinand cont ca suntm actionari la Horticola, putem recupera eventualul profit al acestei societati?

Dl. PRIMAR: Trebuie sa avem acel studiu facut, legea ne obliga pentru ca trebuie sa se vada daca Horticultura are capacitatea sa gestioneze toate cele 4 sectoare cu toate activitatile care intra aici.

Eu as fi incantat ca in urma acelui studiu sa rezulte recomandarea sa delegam administrarea spatiilor verzi in totalitatea lor cu toate activitatile conexe catre S.C. HORTICULTURA . Trebuie sa se pronunte niste specialisti din afara primariei care vor face o evaluare, o analiza si vor elabora acel studiu.

Indiferent de concluziile studiului, pana la urma suveran este Consiliul Local care isi asuma raspunderea asupra deciziei.

Dl. TOANCA: Si drumurile SDM-ului. Nu ar fi rea nici aceasta idee.

Dl. PRIMAR: Extindem ideea dupa ce vedem cum stau lucrurile si la alte tipuri de activitati care sunt delegabile catre operatori ai municipalitatii. Legea prevede cateva categorii: spatiile verzi, drumurile si parcarile.

Dl. SIMONIS: Noi putem fara sa fie studiul asta finalizat sa atribuim serviciile catre Horticola?

Dl. PRIMAR: Ba putem. Este o atribuire interimara oricum. Avem urmatoarele alternative: - nu le atribuim nimanui

- Le atribuim celor care au prestat serviciile pana o anumita data in aceleasi conditii

- Le atribuim altora in mod direct

- le atribuim societatii Horticultura

Intre cele 4 alternative cea mai buna este atribuirea catre Horticultura, cu titlu interimar, fara acel studiu.

Nu putem lasa de izbeliste stadiile, pana cand se finalizeaza studiul, se ia decizia si apoi se procedeaza ca atare.

Daca decizia va fi de delagare, se incheie contractul de delegare cu Horticultura, daca decizia va fi de licitare, se organizeaza licitatiile, ceea ce inseamna ca iarasi un an de zile va trebui sa lucram cu titlu interimar . In proiectul de hotarare am prevazut ca Horticultura sa preia aceste sarcini la tarifele cu care au operat pe sectoarele respective operatorii privati care le-au avut in sarcina dupa ultima licitatie.

Dl. GEANA: Sustin ce a spus domnul primar ca Horticultura sa preia, dar intrebarea este daca este capabila sa faca si celelalte lucrari ?

In acelasi timp ma bucur ca cosmetizarea copacilor nu o mai face o firma din Bucuresti. O firma din Bucuresti a castigat licitatia sa cosmetizeze copacii. Este incredibil, avem in Timisoara “Horticultura”.

D-l PRIMAR: Horticultura are dreptul legal si de a subcontracta o parte din lucrari. In privinta provenientei firmelor, noi traim intr-o lume globalizata, legislatia romaneasca prevede organizarea de licitatii deschise pe care le castiga competitorul, ofertantul cel mai bun in contextul licitatiei. Nu exista cel mai bun la modul absolut. Acela poate fi oriunde din Europa, din Asia, din America, din Romania.

D-L GEANA: D-le Primar, licitatiile, stim si noi cum se fac.

D-l PRIMAR: Poate stiti d-voastra si va asumati ce afirmati. Nu va jucati cu cuvintele. D-voastra aveti atitudini populiste de multa vreme, dar nu creste PC-ul peste 0,...% Nu va îngădui fara replica vehementa sa faceti astfel de afirmații aici. Daca le faceti, eu va dau in judecata sa le sustineti. Poate d-voastra stiti cum se fac licitatiile in alta parte, la Primaria Timisoara licitatiile sunt facute cinstit si, apropo de asta, veti avea foarte mari surprize cand va voi prezenta o situatie pe care noi am cerut-o cu toti castigatorii licitatiilor de cand sunt eu primar. Sa vedeti ce firme au castigat lcitatiile.

D-L GEANA: Eu am vrut sa spun ca, din pacate, caietele de sarcini dau castig de cauza pentru cei care dau pretul cel mai mic. Nu inseamna ca cei care vin cu pretul cel mai mic sunt cei mai buni.

D-l PRIMAR: Vom continua cu licitatii dupa pretul cel mai mic, pentru ca in majoritatea covarsitoare, daca nu in unanimitatea situatiilor, acestea se dovedesc a fi licitatiile cele mai reusite, trebuie intocmit caietul de sarcini, astfel incat sa garantezi si calitatea serviciilor, respectiv lucrarilor prestate. Eu nu vreau sa asum raspunderea pentru licitatii in care exista loc de subiectivism din partea comisiilor. Si de aceea mergem pe astfel de licitatii, chiar daca nu sunt perfecte. Nimeni nu mai poate sa ajute pe nimeni, sau sa creeze prejudicii cuiva.

D-L MOSIU: “Horticultura” este o firma a Primariei. Fiind o firma a Primariei, a primit pana acum un spatiu care face cinste orasului, respectiv zona centrala. Prin delegarea de noi sarcini la Horticultura”, ei au obligativitatea sa se dezvolte sau se reorganizeze. Ar fi pacat, dupa sase luni sau un an, spatiile noi pe care le primeste Horticultura”, sa nu ramana la ei. Este o firma a Consiliului Local care, dupa un an in care ei s-au reorganizat, le sunt luate aceste spatii. E clar ca nu pot sa mearga cu aceeasi cifra de afaceri si la fel de bine. Firmele celelalte au primit mai usor aceste spatii verzi. Eu cred ca Horticultura” merita sa se dezvolte si sa faca in asa fel incat sa rezolve problema si in continuare sa ii ajutam.

D-NA OLTEANU: Doresc o clarificare. D-le Primar, ati spus ca in cazul in care Horticultura” va primi prin atribuire unele contracte, va trebui sa mearga pe preturile ofertate de ceilalti competitori?

D-l PRIMAR: In perioda aceasta de interimat, pana cand vom lua decizia finala, dupa aceea, se va merge pe preturi negociate, pe care Consuliul Local va trebui sa le aprobe, negociate in baza acelui studiu.

D-NA OLTEANU: Nu mi se pare corect sa le impunem noi pretul cu care sa lucreze, ei trebuie sa-si oferteze propriul pret. Firmele care au ofertat anterior si-au construit altfel costurile. Nu cred ca este cea mai buna varianta. Ar trebui sa asteptam studiul, daca o sa-l facem sau nu si tot prin licitatie sau atribuire, dar cu costul lor, sa-si faca “Horticola” oferta.

D-l PRIMAR: Nu putem astepta, trebuie sa se ocupe cineva de spatiile verzi ale Timsoarei. Acest interval de timp va dura luni de zile pana cand vom avea un contract semnat, urmand toate procedurile. La ce alte preturi, daca mergem la preturi mai mari, va veni Curtea de Conturi sa ne spuna, preturile sunt mici, dar sunt inca prea mari si sunt chiar mai mari decat au fost anterior. Noi traim in aceasta tara, iar in administratia publica sa ai raspundere executiva, este un calvar. Eu am reactionat virulent, nu suparat pe d-nul presedinte de sedinta Simonis, ci pentru ca am fost pus prima data in situatia sa comentez in public modul de abordare din partea acelei doamne auditor la Curtea de Conturi. Este inadmisibil. Nu vad alta varianta. Eu nu vreau sa ma expun.

D-L ORZA: Eu, ca om care m-am ocupat destul de mult timp de domeniul asta si am avut experienta colaborarii cu “Horticola”, e clar ca ceea ce a facut “Horticola”, asa cum s-a spus si de d-nul Mosiu, in zonele unde a activat a fost la superlativ. Problema de fond ramane, insa, alta. Pe anumite segmente, din pacate, pe o perioada de timp, se pare ca exista descoperire la continuitatea contractelor. Fie ca e vorba de gestiunea managementului, fie ca e vorba de gestiunea spatiilor verzi sau de daunatori, etc, sunt perioade de timp in care am ramas decoperiti din varii motive, nu le comentez, nu acuz pe nimeni, dar astea duc la interimat. Cum s-a mai spus, validarea unor interimate pe perioada urmatoare, s-a spus foarte clar, inclusiv la “Horticola”, poate sa dea o anumita incapacitate de a-si permite dezvoltarea de care sunt capabili. Daca nu asiguram o continuitate a contractelor si mergem pe interimate, ii vom afecta si pe ei, ca sunt societatea noastra. Interimatele fac rau. Spatiile verzi trebuie intretinute continuu, nu putem sa mergem fara contracte.

D-l PRIMAR: Total de acord cu tot ce ati spus, tocmai de aceea vom urgenta cat se poate procedura pentru a transa lucrurile si sper sa le transam in sensul atribuirii delegarii catre “Horticultura”. Dar nu avem ce face in acest interval de timp.

D-l SIMONIS: Poate sa faca fata? D-nul director, fiind aici.

D-L DRAGILA: Societatea de Horticultura, pana in anul 2002, a intretinut toate zonele verzi din Timisoara.

D-l PRIMAR: Asta inseamna “da”, nu?

D-L DRAGILA: Societatea are puterea si economoca si fizica, avem peste 248 de angajati si consider ca avem baza materiala de productie prin care putem sa intretinem spatiile verzi.

Initiez procedura de vot pentru punctul 13.

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 14 ANEXA

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectuluii “Dezvoltarea creativității și a capacității de inovare prin abordări interdisciplinare și facilitarea inserției absolvenților pe piața muncii”, proiect propus și câștigat de Colegiul Silvic “Casa Verde” din Timișoara și finanțat prin POSDRU.

D-l SIMONIS: Stie cineva suma cu care se finanteaza?

D-l PRIMAR: Eu am cerut niste clarificari si nu le-am primit pana la inceperea sedintei. Daca imi aduc aminte, e vorba de 359.000 lei pe acest an.

D-L DIACONU: Se recupereaza din el 351.000 lei, contributia ramasa e de 8.000 lei. Sunt avansuri pentru derularea proiectului.

D-l PRIMAR: Materialul este intocmit prost, de aici nu rezulta sustinerea rambursabila catre noi, rezulta contributia consiliului. Scrie: “Se aproba alocarea in bugetul local a sumei, dupa cum urmeaza. in Referat era scris contributia proprie, pe doi ani. Era contributia noastra, majoritatea era pe 2014.

D-l SIMONIS: Initiem procedura de vot.

- 18 voturi pentru

PUNCTUL 15 ANEXA

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014

Proiectul nr.15 il retrageti?

D-L SECRETAR: Puneti-l la vot acum.

D-l PRIMAR: Daca a ramas ca facem si luni o sedinta, atunci il retrag.

PUNCTUL 16 ANEXA

Proiect de hotărâre privind intenția de cumpărare a imobilelor în care funcționează Colegiul Național Bănățean și Liceul teoretic “D. Obradovici”

D-l PRIMAR: Cred ca stiti cu totii despre ce este vorba, de mult incercam sa cumparam de la Episcopia romano-catolica cladirile in care functioneaza “Colegiul Banatean”. Avem o oferta, se impune negocierea in comisia de negociere cu tertii si evaluarea de rigoare. E nevoie de 18 voturi. Nu cred ca e o solutie pentru noi sa platim chirie mare, luna de luna si sa functionam cu unul dintre cele mai valoroase licee ale Timisoarei intr-un spatiu care nu poate fi bine intretinut cata vreme regimul de proprietate este cum este.

D-l SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 19 voturi pentru

PUNCTUL 17 ANEXA

Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.342 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile externe in valoare de 35 milioane euro.

D-L DIACONU: Exista trei contracte semnate ulterior contractului cu Banca Mondiala. Ele nu sunt cuprinse in Anexa in care e vorba de aceeasi suma. E vorba de troleibuzul catre Ghiroda si doua contracte de blocuri. Pentru ca Banca Mndiala sa accepte introducerea in Anexa, fara sume a acestor trei proiecte, avem nevoie de un H.C.L.

D-l SIMONIS: Initiez procedura de vot.

- 18 voturi pentru

- 1 vot impotriva

PUNCTUL 18 ANEXA

Proiect de hotarare privind modificarea aprobării HCL 218/03.05.2012 -privind aprobarea aprobarea proiectului Modernizarea statiilor de Transport Public Intermodal, documentatii tehnico-economice, analizei, accesarii fondurilor nerambursabile din Programul regional 2007-2013.

Initiez procedura de vot.

D-L DIACONU: E vorba de bransamentele electrice ale statiilor intermodale de biciclete care nu au fost cuprinse in proiect si care trebuie achizitionate separat, e o suma de 70.000 lei.

D-L SANDU: As vrea sa atrag atentia ca acest proiect nu a fost conceput de foarte multa vreme si la vremea respectiva a fost acordata proiectarea unei firme care e cam abonat la lucrari de genul acesta, dar este total depasita de vremuri. Solutiile tehnice alese nu sunt in concordanta cu cele care se practica pe plan mondial. Suntem pusi in situatia in care in toata Europa se merge pe o anumita solutie si care este urmata de marile capitale si majoritatea oraselor, se merge pe statii cu energie solara, se merge pe solutii mai ieftine, mai simple, mai flexibile si noi suntem nevoiti sa conectam pe o linie de 5 kw, am inteles, statiile de biciclete la reteaua electrica. Suntem cumva in contradictie cu ceea ce urmareste proiectul a fi o solutie verde pana la capat. Rugamintea mea ar fi ca, pe viitor, asemenea proiecte sa beneficieze de o documentare mai serioasa si solutiile care sunt adoptate sa fie in concordanta cu ceea ce se intampla in alte orase din Europa.

D-l SIMONIS: Initiez procedura de vot.

-20 voturi pentru

PUNCTUL 19 ANEXA

Informare asupra controlului Curtii de Conturi.

D-l PRIMAR: O sa citesc toate observatiile, dar nu si dezvoltarile aferente. Avem obligatia de informare a consiliului.

Decizia nr.74 din 28.07.2014. Se constata:

1. Nerespectarea prevederilor legale privind constituirea de provizioane pentru drepturi banesti cuvenite salariatilor castigate in instanta, definitiv si irevocabil.

 • 2. Neluarea masurilor ce se impun in vederea regularizarii taxelor de autorizare cu ocazia expirarii termenului de executare aprobat pentru realizarea constructiilor autorizate.

 • 3. Nerespectarea prevederilor Legii 50/2001 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii referitoare la solicitarea de catre S.C.Constructim SA a taxei de autorizare a autorizatiei de construire, respectiv de regularizare a acesteia privind obiectivul “Amenajare, parcare 2 etaje plus parter cu 475 de locuri. Autorizatia “Constructim”, cererea s-a solicitat pe o anumita lege, pe parcurs s-a schimbat legea si taxarea eliberarii autorizatiei s-a facut pe legea initiala. Curtea de Conturi spune ca trebuia pe legea care a intrat in vigoare pe parcurs, ceea ce ar fi insemnat perceperea unei taxe mult mai mari.

 • 4. Ref. la exercitarea auditului public intern, nerespectarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind obiectivele ce trebuie auditate cel putin o data la trei ani. Intelegem ca nu s-a auditat tot ce trebuia auditat in interiorul Primariei, conform legii.

 • 5. Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului prin nerespectarea in totalitate a prevederilor legale. S-au facut progrese uriase in ceea ce priveste inventarierea patrimoniului, dar, Curtea de Conturi are dreptate, mai sunt inca multe lucruri de facut, nu avem nici la ora actuala un inventar complet, curat, inventar care sa se regaseasca in contabilitate, asa cum cere legea.

 • 6. Cu privire la includerea in mod nelegal in salariul de baza, a indemnizatiei de dispozitiv in cuantum de 25% din salariul de baza. E o disputa mai veche intre Primaria Timisoara si Curtea de Conturi, e o disputa care s-a purtat si in alte locuri, peste tot, practic, in tara. Primaria Timisoara a castigat in instanta, dar, intre timp, au mai fost schimbari de lege. Toti juristii din Primarie spun ca nu are dreptate Curtea de Conturi.

 • 7. Cu privire la efectuarea de plati nelegale de natura indemnizatiei de dispozitiv si sporului pentru conditii vatamatoare persoanelor care ocupa functii de demnitate publica.

 • 8. Referitor la plata unor drepturi de natura salariala care eludeaza cadrul legal in   vigoare, prin includerea in salariul de baza a unor valori medii a

drepturilor banesti din fondurile constituite in temeiul O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, in conditiile in care salariatii respectivi nu au atributii si nu au contribuit la administrarea creantelor fiscale. Si aici este o controversa. In Primarie, de la administratia precedenta, s-a instituit obiceiul de a fi platiti toti cei care administreaza diverse sume. Curtea de Conturi spune ca numai angajatii de la Directia Fiscala ar trebui sa beneficieze de acele sporuri. Se va ajunge la instantele de judecata si ne vom conforma hotararii judecatoresti.

 • 9. Cu privire la contractarea si decontarea unor cheltuieli pentru intretinerea si amenajarea spatiilor verzi din Timisoara in relatia contractuala cu S.C.Rogera SRL. Aici este vorba despre problema pe care a ridicat-o d-nul Simonis, suma respectiva rezulta dintr-o abordare de tipul urmator si se regaseste si in raport cu alte firme vizand tot zona spatiilor verzi. Curta de Conturi spune ca s-au platit nu stiu cate ore de munca om, iar noi am verificat cati angajati are societatea respectiva, ea are angajati relativ putini si daca ar fi lucrat opt ore pe zi, cum spune legea, ar fi ajuns la acest volum de ore. Primaria plateste lucrari, nu ore, plata se face pe situatii de lucrari care sunt receptionate. Daca acelea sunt receptionate, cu cati oameni lucreaza, de unde sunt aceia, angajati proprii sau din alta parte, nu mai este problema primariei. Acesta este punctul nostru de vedere. Noi ne-am exprimat acest punct de vedere, n-a fost luat in considerare, s-a mentinut in Decizie aceasta opinie a auditoarei despre care v-am vorbit, si vom ajunge acum la contestatie, iar daca nici la contestatie nu se va agrea punctul nostru de vedere, vom merge in instantele de judecata.

 • 10. Cu privire la contractarea si decontarea unor cheltuieli pentru intretinerea si amenajarea spatiilor verzi din municipiul Timisoara in relatia contractuala cu SC Drufec Cons CF SRL. Se considera ca platile nu s-au facut corect.

 • 11. Cu privire la modul de achizitionare a subpasajului din P-ta Victoriei, de la SC ART SRL din Timisoara. Aici este aprobarea Consiliului Local, nu Primarul stabileste preturi, chiar n-are nicio atributie. S-a facut o evaluare, sa discutat in comisia de negociere cu tertii, s-a negociat foarte dur si, in final, procesul verbal vazut de Curtea de Conturi arata limpede ca tranzactia s-a facut in avantajul municipalitatii, dar auditoarea spune ca acest subpasaj s-a vandut cu atat.De ce acum s-a cumparat mai scump. Nu stim de ce s-a vandut cu “atat”, noi stim ca s-a cumparat, este vorba de un vot al Consiliului Local. Consilierii locali au votat sa dea la schimb acele terenuri pe baza unui raport de evaluare facut conform legii, pe baza concluziilor unei comisii de negociere cu tertii care a reprezentat in procesul de negociere interesul public si, prin urmare, nu vad de unde se considera ca s-a facut incorect lucrul acesta. Mandatul unui auditor al Curtii de Conturi este sa verifice respectarea legalitatii sau nu si sa traga concluzii prin prisma respectarii sau incalcarii legii, nu sa se pronunte asupra unor lucruri care sunt cu totul de alta natura. Cand i-am spus auditoarei ce spun specialistii, a spus ca trebuie sa coste mult. Trecand peste asta, nu este obligatia Primariei sa faca acolo subpasaj auto. E o idee de valorificare a acelui spatiu si in acest scop am propus sa fie readus in domeniul public alel subpasaj, ca sa inchidem inelul 1 de circulatie prin subteran. V-am prezentat toata argumentatia de rigoare, doar ca o posibila valorificare si nu ca am fi fost obligati sa folosim acel subpasaj intr-un astfel de scop.

 • 12. Cu privire la modul de derulare a contractului de concesiune inregistrat sub numarul 867/3/25.06.2003, incheiat cu SC Consimpex SRL. Este vorba despre societatatea care a administrat, incepand din 2003, cimitirele. Stim ca cunt probleme, ca n-am reusit sa recuperam banii de la aceasta societate, aici nu comentam asupra acestui aspect, au fost foarte rau platnici si foarte prosti administratori ai cimitirelor.

 • 13. Cu privire la nerealizarea veniturilor din asocieri, rezultate din derularea contractului de asociere nr. 2/18.12.2009 incheiat cu SC Getica OOH SRL. E un contract vechi.

 • 14. Nestabilirea de catre Consiliul Local al municipiului Timisoara a taxelor prevazute prin Legea nr. 154 din 28.09.2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice.

 • 15. Nu au fost efectuate inregistrari contabile corecte in ceea ce priveste datoria publica. E legat de Aquatim, de anumite penalitati in facturarea pe relatia cu Aquatim.

 • 16. Referitor la organizarea si desfasurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, incheierea si administrarea contractelor. Aici obiectia este ca s-a contractat o lucrare la un pret prea mic. De parca din cauza aceasta a dat faliment firma respectiva. Pretul pe care l-am primit noi in urma licitatiei, parca din cauza asta a dat faliment, ca a fost pretul prea mic la licitatie.

 • 17. Cu privire la neefectuarea inventarierii generale a patrimoniului societatii, cel putin o data pe an, conform prevederilor legale la Liceul Teoretic “Calderon”. Plati efectuate pentru cheltuieli de reparatii curente care nu pot fi justificate cu documente justificative la Liceul “Calderon”.

 • 18. Contabilitatea cheltuielilor nu se tine pe feluri de cheltuieli dupa natura sau destinatia lor in corespondenta cu clasificarea bugetara la Colegiul Tehnic “Coanda”.

 • 19. Cu privire la neefectuarea inventarierii generale a patrimoniului societatii, cel putin odata pe an, conform prevederilor legale la Colegiul Tehnic “Coanda”.

 • 20. Cu privire la neefectuarea inventarierii generale a patrimoniului societatii, cel putin o data pe an, conform prevederilor legale la Colegiul Tehnic “Mincu”.

 • 21. Cu privire la neefectuarea inventarierii generale a patrimoniului societatii, cel putin o data pe an, conform prevederilor legale la Teatrul German de Stat din Timisoara.

 • 22. Cu privire la incheierea de contracte civile de angajare, contrar prevederilor legale in vigoare si plata nelegala a acestora la Teatrul German de Stat din Timisoara.

 • 23. In final, apar masurile, vis-â-vis de aceste observații pe care Curtea de Conturi le are. Inca o data, suntem in spatiul public si trebuie sa fim responsabili, cu atat mai mult pebntru fiecare afirmatie pe care o facem, dar in orice imprejurari trebuie sa facem afirmatii responsabile. Vreau sa spun ca institutia, Curtea de Conturi, este una serioasa, una care, cel putin, din punctul meu de vedere, are auditori profesionisti, care au capacitatea sa observe disfunctii, scapari, si vin cu solutii care sunt utile institutiei auditate. Cu o astfel de parere a Curtii de Conturi am interactionat de-a lungul anilor timp de opt ani ca ordonator de credite din postura de rector si timp de doi ani ca ordonator de credite din postura de Primar, dar, de data aceasta, nu ma refer la institutia, Curtea de Conturi, ci la un auditor, la o anumita persoana. Eu consider ca s-a procedat abuziv. Consider ca modul de abordare al lucrurilor, limbajul folosit, concluziile, nu sunt in regula. Noi vom respecta legea, inclusiv in privinta reactiei pe care o vom avea. Am facut obiectiile de rigoare pe parcurs, nu am comentat cu privire la o multime de observatii unde am considerat ca, realmente, exista scapari, la nivelul functionarii Primariei, dar sunt cateva lucruri pe care le-am contestat atunci, nu nu le insusim, le contestam in continuare, si, daca va fi cazul, vom merge cu contestarea pana la nivelul instantelor judiciare.

D-l SIMONIS: Multumim. Declar inchisa sedinta Consiliului Local de astazi.

Președinte de ședință,

SECRETAR,


IOAN COJOCARI


Consilier ALFRED ROBERT SIMONIS