Hotărârea nr. 99/2014

99/11.03.2014 privind modificarea concesionarului in Contractul de concesiune nr.94/18.01.2005
Hotararea Consiliului Local 99/11.03.2014
privind modificarea concesionarului in Contractul de concesiune nr.94/18.01.2005


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2014-000692/17.02.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Sentinta Civila nr.642/PI/20.08.2013 privind fuziunea prin absorbtie, precum si Hotararea AGA nr.3/18.06.2013 privind dizolvarea fara lichidare si radierea din Registrul Comertului a SC " ADMINISTAREA DOMENIULUI PUBLIC" SA.
Avand in vedere inregistrarea din oficiu in Registrul Comertului Timis cu numarul 60963/17.09.2013, mentiunea privind radierea SC "ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC " SA CUI 2490618, J35/224/1991 si fuziunea prin absorbtie a SC " DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA" SA CUI 3286536, J35/3475/1994.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea denumirii concesionarului in Contractul de concesiune nr.94/18.01.2005 din SC " ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC" SA in SC " DRUMURI MUNICIPALE TIMISOARA" SA cu sediul in Timisoara, str.Eternitatii nr.45, CUI RO 3286536, inregistrata in Registrul Comertului Timis cu nr. J35/3475/1994, in urma fuziunii prin absorbtie.
In acest sens se va incheia un act aditional privind modificarile de mai sus.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Drumuri Municipale S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI