Hotărârea nr. 96/2014

96/11.03.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în str. Eugeniu de Savoya nr. 14, la preţul de 380.000 euro
Hotararea Consiliului Local 96/11.03.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în str. Eugeniu de Savoya nr. 14, la preţul de 380.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-5502/04.03.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. CT2014-582 din 07.02.2014, înregistrată la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, de către: Chera Ioan, Chera Moisa, Chera Ilie, Fulea Ilie, Stancu Cornel, Fulea Ioan, Merluşcă Elena, Fulea Aureliu, Enea Rodica şi Herdeanu Maria, în calitate de prorietari, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului înscris în C.F. nr. 409051(conversie a C.F. nr. 128 - Timişoara), nr. topo. 319, situat în Timişoara str. Eugeniu de Savoya (fostă Gh. Dimitroff) nr. 14;
Având în vedere Adresa nr. 361 din 07.02.2014, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat în Timişoara str. Eugeniu de Savoya (fostă Dimitroff) nr. 14, înscris în C.F. nr. 409051 (conversie a C.F. nr. 128 - Timişoara), nr. topo. 319, la preţul de 380.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, prin Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Domnului Laichici Doru-Andrei;
- Proprietarilor: Chera Ioan, Chera Moisa, Chera Ilie, Fulea Ilie, Stancu Cornel, Fulea Ioan, Merluşcă Elena, Fulea Aureliu, Enea Rodica şi Herdeanu Maria;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014-5502 din 04.03.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situat în str. Eugeniu de Savoya nr.14, la prețul de 380.000 euro.

Biroul Evidența Patrimoniului :

Având în vedere adresa nr.CT2014-582 din 07.02.2014, înregistrată la Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, de către : Chera Ioan, Chera Moisa, Chera Ilie, Fulea Ilie, Stancu Cornel, Fulea Ioan, Merlușcă Elena, Fulea Aureliu, Enea Rodica și Herdeanu Maria, în calitate de prorietari, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a imobilului înscris în C.F. nr.409051(conversie a C.F. nr.128-Timișoara), nr. topo. 319, situat în Timișoara str. Eugeniu de Savoya(fostă Gh. Dimitroff) nr.14. Imobilul este format din subsol, parter și două etaje, redobândit de către proprietari menționați mai sus, în baza Legii nr. 10/2001, are o suprafață utilă desfășurată, de aproximativ 1.000 m.p. Fațada clădirii și cornișa prezintă degradări în anumite porțiuni, necesitând reparații. În curtea interioară, degradările sunt și mai evidente, unele apartamente fiind distruse aproape în totalitate, deoarece sunt nelocuite și neîntreținute de ani de zile. La stradă sunt două încăperi în care au funcționat spații comerciale, a căror tâmplărie de lemn, a fost înlocuită cu rame din PVC, inadecvate clădirilor istorice protejate. Proprietarii solicită un preț de 380.000 euro, rezultând un preț, de aproximativ 380 euro/m.p.;

Având în vedere adresa nr.361 din 07.02.2014, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra imobilului situat în Timișoara str. Eugeniu de Savoya(fostă Gh. Dimitroff) nr.14, Casă - monument istoric, cod TM-II-m-A-06136, poz. 100, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea imobilului situat în Timișoara str. Eugeniu de Savoya(fostă Dimitroff) nr.14, înscris în C.F. nr.409051(conversie a C.F. nr.128-Timișoara), nr. topo. 319, la prețul de 380.000 euro.

VICEPRIMAR, Traian Stoia

p. SECRETAR, Simona Drăgoi


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE, Martin Staia

BIROUL EVID. PATRIMONIULUI,

Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

AVIZAT, Serviciul Juridic