Hotărârea nr. 95/2014

95/11.03.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. Mărăşeşti nr.12, la preţul de 120.000 euro
Hotararea Consiliului Local 95/11.03.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. Mărăşeşti nr.12, la preţul de 120.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-3249 din 10.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.CT2014-372 din 28.01.2014, înregistrată la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, de către domnul Drăgoi Sorin-Iacob, în calitate de coproprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, înscris în C.F. nr.406164-C1-U12 - Timişoara, situat în imobilul din str. Mărăşeşti nr.12 ;
Având în vedere Adresa nr.224 din 27.01.2014, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, prin care ne informează că, nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. Mărăşeşti nr.12, inclus în Situl urban "Cartierul Cetatea Timişoara", cod TM-II-s-A-06095, poz.60, în Lista Monumentelor Istorice-2010;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 1, înscris în C.F. nr.406164-C1-U12 - Timişoara, situat în imobilul din str. Mărăşeşti nr.12, la preţul de 120.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, prin Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Domnului Drăgoi Sorin-Iacob;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014-3249 din 10.02.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. Mărășești nr.12, la prețul de 120.000 euro.

Biroul Evidența Patrimoniului :

Având în vedere adresa nr.CT2014-372 din 28.01.2014, înregistrată la Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, de către domnul Drăgoi Sorin-Iacob, în calitate de coproprietar, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, înscris în C.F. nr.406164-C1-U12 - Timișoara, situat în imobilul din str. Mărășești nr.12. Spațiul are o suprafață utilă de aproximativ 103 m.p., este compus din 6 încăperi, situat la parterul imobilului. Fațada și cornișa imobilului prezintă degradări pe anumite porțiuni, necesitând lucrări de întreținere. Este necesar asanarea instalațiilor ce parazitează fațada (cabluri de electricitate, de alarmă, antenă satelit etc.). Poarta de acces este originală, păstrată într-o stare relativ bună, eventual necesitând unele recondiționări a elementelor din lemn. Proprietarul solicită un preț de 120.000 euro, rezultând un preț de aproximativ, 1165 euro/m.p. ;

Având în vedere adresa nr.224 din 27.01.2014, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din str. Mărășești nr.12, inclus în Situl urban "Cartierul Cetatea Timișoara”, cod TM-II-s-A-06095, poz.60, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință SAD 1, înscris în C.F. nr.406164-C1-U12 - Timișoara, situat în imobilul din str. Mărășești nr.12, la prețul de 120.000 euro.

VICEPRIMAR, Traian Stoia

SECRETAR, loan Cojocari


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE, Martin Staia

BIROUL EVID. PATRIMONIULUI,

Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

AVIZAT, Serviciul Juridic