Hotărârea nr. 93/2014

93/11.03.2014 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 1, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, la preţul de 102.000 euro
Hotararea Consiliului Local 93/11.03.2014
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 1, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, la preţul de 102.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-5287 din 03.03.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.CT2014-711 din 14.02.2014, înregistrată la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, de către S.C. NEPTUN S.R.L.-Timişoara, reprezentată prin Terbancea Carmina-Zenuţa, în calitate de asociat, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 1, înscris în C.F. nr.407677-C1-U1 (conversie a C.F. nr.140436-Timişoara), nr. topo. 5709/XXI, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1 ;
Având în vedere Adresa nr.406 din 13.02.2014, emisă de către Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Timiş, prin care ne informează că, nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra Spaţiului Comercial 1 (SAD-parter), situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, inclus în Ansamblul urban "Fabric II", cod TM-II-a-A-06097, poz.62, în Lista Monumentelor Istorice-2010;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea Spaţiului Comercial 1, înscris în C.F. nr. 407677-C1-U1 (conversie a C.F. nr.140436-Timişoara), nr. topo. 5709/XXI, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, la preţul de 102.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, prin Biroul Evidenţa Patrimoniului din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Doamnei Terbancea Carmina-Zenuţa;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT: PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

NR. SC2014-5287 din 03.03.2014

REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial 1, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, la prețul de 102.000 euro.

Biroul Evidența Patrimoniului :

Având în vedere adresa nr.CT2014-711 din 14.02.2014, înregistrată la Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, de către S.C. NEPTUN S.R.L.-Timișoara, reprezentată prin Terbancea Carmina-Zenuța, în calitate de asociat, prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune, la intenția de înstrăinare a Spațiului Comercial 1, înscris în C.F. nr.407677-C1-U1 (conversie a C.F. nr.140436-Timișoara), nr. topo. 5709/XXI, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1. Spațiul are o suprafață utilă de aproximativ 90 m.p., este compus din 11 încăperi, situat la parterul și subsolul imobilului, cu acces direct din stradă. Fațada imobilului prezintă degradări pe anumite porțiuni, necesitând lucrări de întreținere. Este necesar asanarea instalațiilor ce parazitează fațada (cabluri de electricitate, de alarmă, antenă satelit etc.). O parte din vitrinele situate la parter, sunt realizate cu rame PVC, inadecvate clădirilor istorice protejate. Proprietarul solicită un preț de 102.000 euro, rezultând un preț de aproximativ, 1130 euro/m.p. ;

Având în vedere adresa nr.406 din 13.02.2014, emisă de către Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Național a județului Timiș, prin care ne informează că, nu își exercită dreptul de preemțiune, asupra Spațiului Comercial 1 (SAD-parter), situat în imobilul din str. 3 august 1919 nr.1, inclus în Ansamblul urban ”Fabric II”, cod TM-II-a-A-06097, poz.62, în Lista Monumentelor Istorice-2010;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timișoara nu își exercită dreptul de preemțiune privitor la cumpărarea Spațiului Comercial 1, înscris în C.F. nr. 407677-C1-U1 (conversie a C.F. nr.140436-Timișoara), nr. topo. 5709/XXI, situat în imobilul din str. 3 August 1919 nr.1, la prețul de 102.000 euro.

VICEPRIMAR, Traian Stoia

p. SECRETAR, Simona Drăgoi


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE, Martin Staia

BIROUL EVID. PATRIMONIULUI,

Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

AVIZAT, Serviciul Juridic