Hotărârea nr. 92/2014

92/11.03.2014 Privind acordarea dreptului de uz, servitute şi acces cu titlu gratuit pentru pozarea reţelei de distribuţie gaze naturale în favoarea deţinătorului, drept instituit implicit pentru amplasarea reţelei pe parcelele identificate, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 304/2011 şi Hotărârea Consiliului Local nr.115/2012, atribuite conform Legii nr.15/2003 în Timişoara pe str. Traian Vuia
Hotararea Consiliului Local 92/11.03.2014
Privind acordarea dreptului de uz, servitute şi acces cu titlu gratuit pentru pozarea reţelei de distribuţie gaze naturale în favoarea deţinătorului, drept instituit implicit pentru amplasarea reţelei pe parcelele identificate, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 304/2011 şi Hotărârea Consiliului Local nr.115/2012, atribuite conform Legii nr.15/2003 în Timişoara pe str. Traian Vuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2013-005428 din 25.02.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere dispoziţiile art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.304/27.09.2011 şi art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.115/27.03.2012, privind atribuirea parcelelor în baza Listei de priorităţi aprobată cu Hotărârea Consiliului Local nr.384/26.10.2010, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.
În conformitate cu art. 755 alin.2 şi art 758 din Codul Civil,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz asupra părţii de teren aferentă obiectivelor din sistemul de distribuţie a gazelor naturale şi a dreptului de servitute legală de trecere subterană/supraterană, pentru pozarea reţelei de distribuţie gaze naturale în favoarea deţinătorilor, drept instituit implicit pentru amplasarea reţelei pe parcelele identificate prin Hotărârea Consiliului Local nr.304/2011 şi Hotărârea Consiliului Local nr.115/2012, atribuite conform Legii nr.15/2003 în Timişoara pe str. Traian Vuia.

Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri ,Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- E.ON Gaz, Piaţa Trandafirilor nr.21, 540049 Târgu Mureş;
- Mass-media locale.
-

Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURIȘI DOTĂRI DIVERSE

COMPARTIMENT TERENURI

NR. CT2013-005428 din 25.02.2014

REFERAT

Privind acordarea dreptului de uz, servitute și acces cu titlu gratuit pentru pozarea rețelei de distribuție gaze naturale în favoarea deținătorului, drept instituit implicit pentru amplasarea rețelei pe parcelele identificate, prin H.C.L.M.T. nr. 304/2011 și H.C.L.M.T. nr.115/2012,

atribuite conform Legii nr.15/2003 în Timișoara pe str. Traian Vuia

Având în vedere adresa E.ON Gaz, prin care solicită acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute legală de trecere subterană/supraterană și acces, asupra părții de teren identificată pe parcelele proprietatea Municipiului Timișoara, atribuite conform Legii nr.15/2003 în Timișoara pe str. Taian Vuia, necesar amplasării unei rețele de conducte de gaze naturale pentru alimentarea locuințelor ce sunt în curs de edificare pe aceste parcele.

Având în vedere că existența canalului termic nu permite alimentarea acestor locuințe din conducta de gaze naturale pozată pe cealaltă parte a străzii Traian Vuia.

Având în vedere că singura soluție de alimentare cu gaze naturale în această situație, constă în pozarea rețelei de gaze naturale și a branșamentelor aferente fiecărei locuințe, pe parcelele de teren atribuite conform Legii nr.15/2003.

Având în vedere că Art.2 din HCLMT nr.304/27.09.2011, privind atribuirea parcelelor în baza Listei de priorități aprobată cu HCLMT nr.384/26.10.2010, privind sprijinul acordat tinerilor între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală, a prevăzut faptul că “ pe parcele se va institui de către proprietar servitute de trecere și acces în cazul intervențiilor în favoarea deținătorilor de rețele edilitare ”.

În conformitate cu art. 755 alin.2 și art 758 din Codul Civil,

PROPUNEM:

  • 1. Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin care să se aprobe acordarea cu titlu gratuit a dreptului de servitute legală de trecere subterană/supraterană și acces în favoarea SC E-ON Gaz Distribuție SA, asupra părții de teren identificată conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre.

  • 2.  Se împuternicește domnului Cosmin-Silviu Silaghi pentru efectuarea actelor notariale.

  • 3.  Taxele ocazionate de actele notariale vor fi suportate de Primăria Municipiului Timișoara

    VICEPRIMAR DE RESORT

    TRAIAN STOIA


    red/dact MH.


SECRETAR

IOAN COJOCARI

DIRECTOR

MARTIN STAIA

COMPARTIMENT TERENURI

MIRCEA HĂRĂBOR

Avizat juridic,

Cod FO53-01,ver.1