Hotărârea nr. 9/2014

9/28.01.2014 privind guvernanţa corporativă a SC HORTICULTURA SA Timişoara
Hotararea Consiliului Local 9/28.01.2014
privind guvernanţa corporativă a SC HORTICULTURA SA Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-1109 / 20.01.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : Se numeşte membru în Consiliul de Administratie al SC HORTICULTURA SA Timişoara domnul MOISUC ALEXANDRU PAVEL
Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC HORTICULTURA SA Timişoara.
Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- SC Horticultura SA Timisoara;
- domnului Moisuc Alexandru Pavel;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2014 - 1109 /20.01.2014


Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind guvernanta corporativă a SC HORTICULTURA SA Timișoara

Având în vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice Cap. III Societățile Comerciale și având în vedere necesitatea stringentă de eficientizare a activității întreprinderilor publice;

Având în vedere Procesul Verbal nr SC2014-37483 încheiat în data de 23 decembrie 2013 la finalizarea procedurii de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC HORTICULTURA SA Timișoara de către comisa de evaluare/selecție constituită potrivit Dispoziției nr.1711/20.11.2013;

Comisia de evaluare/selecție, în urma verificării documentațiilor și evaluării candidaților, l-a declarat eligibil în vederea desemnării ca membru în consiliul de administrație al SC HORTICULTURA SA Timișoara pe domnul MOISUC ALEXANDRU PAVEL.

Conform art. 29 alin.(1) din OUG nr 109/2011 „Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor, iar cum Consiliul Local al Municipiului Timiosara are calitatea de acționar al SC HORTICULTURA SA Timișoara, se impune să dispuneți pe cale de consecință.

Secretar

Ioan Cojocari

PRIMAR,

Nicolae Robu