Hotărârea nr. 89/2014

89/11.03.2014 privind dezlipirea parcelei cu nr. top. 1025/1, inscris in CF nr. 403139 Timisoara, teren situat in str. Gheorghe Dima, nr.5
Hotararea Consiliului Local 89/11.03.2014
privind dezlipirea parcelei cu nr. top. 1025/1, inscris in CF nr. 403139 Timisoara, teren situat in str. Gheorghe Dima, nr.5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.CT2013-005467/27.01.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba dezlipirea percelei situate in str. Gheorghe Dima, nr.5 cu numar topografic 1025/1 inscris in CF nr. 403139 Timisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.13510) in suprafata de 96501 mp. dupa cum urmeaza: "LOT 1" - (1025/1/1) - teren (curte si parc) in str. Gheorghe Dima, nr.5 cu urmatoarele constructii: C1 - casa cu 2 etaje; C2 - laborator si traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P in suprafata de 93891 mp., "LOT 2" - (1025/1/2) - teren in str. Gheorghe Dima, nr.5 in suprafata de 2610 mp., conform documentatiei intocmita de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., nr. proiect 2027/2012.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciului Banca de Date Urbane si Cadastru al Directiei de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Atifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA                                       APROBAT,

JUDEȚUL TIMIȘ                                     PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                           NICOLAE ROBU

DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE SI CADASTRU NR.CT2013-005467/27.01.2014 REFERAT Privind dezlipirea parcelei cu nr. top. 1025/1, inscris in CF nr. 403139 Timișoara, teren situat in str. Gheorghe Dima, nr.5

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul intocmit de Serviciul Banca de Date Urbane si Cadastru din cadrul Direcției de Urbanism, ca urmare a cererii cu nr.CT2013-005467/20.11.2013 depuse de S.C. BLACK LIGHT S.R.L.

Teren intravilan - curte si parc - situat in str. Gheorghe Dima, nr.5 cu numar topografic 1025/1, inscris in CF nr. 403139 Timisoara (provenita din conversia de pe hartiea CF nr.13510) in suprafata de 96501 mp.. CONSTRUCTII: A1.1 - 1025/1-C1 - str. Gheorghe Dima, nr.5, casa cu 2 etaje; A1.2 - 1025/1-C2 - str. Gheorghe Dima, nr.5, laborator si traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P; (Foaie de Proprietate) - 27488/29.11.1999; Act edificare; 1.Intabulare, drept de PROPRIETATE, edificare, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 (A1.2) - MINISTERUL SANATATII, prin Directia Sanitara Timis - Spitalul Clinic Municipal; 27811/13.11.2002; Act; 2. Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1 (A1, A1.1) - MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul privat.

Obiectul lucrari il constituie parcela cu numar top. 1025/1 din intravilanul localitatii Timisoara , str. Gheorghe Dima, nr.5, in suprafata de 96501mp. cu scopul schimbului de teren. Parcela cu numar top. 1025/1 va fi dezmembrata conform documentatiei nr. 2027/2012 intocmita de S.C. BLACK LIGHT S.R.L.. In urma dezmembrari executate de S.C. BLACK LIGHT S.R.L.vor rezulta urmatoarele parcele: „LOT 1” -(1025/1/1) - teren (curte si parc) in str. Gheorghe Dima, nr.5 cu urmatoarele constructii: C1 - casa cu 2 etaje; C2 - laborator si traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P in suprafata de 93891 mp., „LOT 2” - (1025/1/2) - teren in str. Gheorghe Dima, nr.5 in suprafata de 2610 mp..

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. SC2014-5467/08.01.2014, Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Biroul Evidenta Patrimoniului cu nr. CT2013-5467/10.01.2014 si Serviciul Administrare Fond Funciar cu nr. CT2013-5467/08.01.2014, ni se aduce la cunostinta ca asupra acestui imobil nu figureaza litigii pe rolul instantelor judecatoresti, nu au fost depuse cereri de revendicare si nu este solicitata de catre fostii proprietari sau mostenitorii acestora.

Dupa analizarea celor prezentate mai sus, de catre comisiile Consiliului Local al municipiului Timisoara, se va aviza documentatia de dezlipire a terenului cu nr. top. 1025/1.

Avand in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, prin care se aproba:

Dezlipirea percelei situate in str. Gheorghe Dima, nr.5 cu numar topografic 1025/1 inscris in CF nr. 403139 Timisoara (provenita din conversia de pe hartiea CF nr.13510) in suprafata de 96501 mp. dupa cum urmeaza: „LOT 1” - (1025/1/1) - teren (curte si parc) in str. Gheorghe Dima, nr.5 cu urmatoarele constructii: C1 - casa cu 2 etaje; C2 - laborator si traumatologie S+P, statie dispecerat si garaje P, cabina poarta P in suprafata de 93891 mp., „LOT 2” - (1025/1/2) - teren in str. Gheorghe Dima, nr.5 in suprafata de 2610 mp., conform documentatiei intocmita de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., nr. proiect 2027/2012.

SECRETAR                                               ARHITECT ȘEF

IOAN COJOCARI                                   CIPRIAN SILVIU CĂDARIU

DIRECTOR DIRECTIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE MARTIN STAIA

SEF SERVICIU B.D.U.C.

DAN ROBESCU


CONSILIER S.B.D.U.C.

GIULIAN LOREDANA


BIROUL EVIDENTA PATRIMONIULUI PÎRVA CĂLIN

AVIZAT JURIDIC

Red.Dact.L.G./2EX


CAIUS ȘULI