Hotărârea nr. 88/2014

88/11.03.2014 privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
Hotararea Consiliului Local 88/11.03.2014
privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2014 - 4945/27.02.2014 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara Nicolae Robu.
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 30 lit. c) din Legea Poliţiei Locale nr. 155 /22.07.2010;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct.7 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 47/01.03.2011 privind indicatorii de performanţă pentru evaluarea activităţii Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroul Audit;
- Biroul Management al Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ANEXĂ LA H.C.L.

privind indicatorii de performanță pentru evaluarea activității Direcției Poliției Locale Timișoara

Nr.

Crt.

Indicatorii

Total

1

ACȚIUNI ORGANIZATE ȘI DESFĂȘURATE - TOTAL

- din care: - pe ordine și liniște publică

- pe comerț ilicit

- pe mediu și salubrizare

- pe mijloace de transport în comun

- pe disciplină în construcții,

afișa,j stradal și protejarea monumentelor istorice

- pe linie de legalitate în piețe

- pe linie de circulație rutieră

- pe linia respectării reglementărilor privind traficul greu

- pe linie de câini fără stăpân

- pe mașini abandonate sau fără stăpân conform Legii 421/2002

- HCL 371/2007 modificată

- alte linii

- din care: în colaborare cu:

- inspectorii din Primărie

- cu Poliția Națională

- cu IJJ/Gruparea de Jandarmi Mobilă

- RETIM

- RATT

- alte unități (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcții, Protecția Copilului, DSP/DSV/OPC etc)                               ’        ’

-   Cu executorii Primăriei Timișoara

2

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activitățile culturale sportive, religioase, adunări publice, electorale - TOTAL

-   număr de efective participante

- număr de zile

3

ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC

- număr zile

- număr efective

4

INTERVENȚII RAPIDE LA STĂRI CONFLICTUALE, TULBURĂRI ALE

ORDINII PUBLICE ȘI SPRIJIN EFECTIVE

5

PATRULĂRI AUTO (ordine publică și circulație)

6

PATRULĂRI PEDESTRE (ordine publică și circulație)

7

PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE

8

CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂȚENI, ASOCIAȚII LOCATARI, PIEȚE, TÂRGURI etc.                       ’             ’

9

AUTOCOLANTE APLICATE

10

FAPTE DE NATURĂ PENALĂ CONSTATATE

11

FĂPTUITORI PRINȘI ȘI PREDAȚI POLIȚIEI NAȚIONALE

12

URMĂRIȚI PRINȘI ȘI PRED ATI

13

CERȘETORI, PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST DEPISTAȚI /ÎNCREDINȚAȚI

- minori

-   adulți

14

PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU

15

ADĂPOSTURI IDENTIFICATE ȘI SESIZATE

16

Verificări privind terenurile virane nesalubrizate și neîmprejmuite

17

Nr. locațiilor cu deșeuri abandonate identificate și salubrizate la intervenția polițiștilor locali sau transmise către Direcția de Mediu pentru salubrizare și igienizare

18

Verificări privind lucrări de dezinsecție/deratizare, contracte de salubrizare și colectare/precolectare selectivă a deșeurilor

19

Număr construcții verificate:

-   cu autorizație de construire/demolare

-  fără autorizație de construire/demolare

20

Număr de clădiri monumente istorice verificate privind întreținerea și reparațiile

21

Număr de sisteme/afișe publicitare verificate din care:

-   cu autorizație/aviz/acord

-   fără autorizație/aviz/acord

22

Verificări producători agricoli, societăți comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate

23

Verificări privind afișarea prețurilor și actele de proveniență a mărfii

24

Verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu OG 99/2000 actualizată, republicată și aprobată prin Legea 650/2002;

25

Intervenții la clădirile degradate cu risc de cădere a fațadei și luarea primelor măsuri.

26

SOMAȚII APLICATE PE LINIE DE:

- Disciplina în construcții, afișaj stradal și protejarea monumentelor istorice

- Protecția mediului

- Ordine publică

- Auto abandonate

27

CONTRAVENȚII CONSTATATE:

- din care: - Legea 61/1991

- HCL 371/2007

- Legea 50/1991

- OUG 195/2002

- Legea 12/1990 republicată

- Legea 24/2007 cu modificările și completările ulterioare

- HCL 321/2001, 334/2002, HG 661/2001

- alte acte

28

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE CONTESTATE

VALOAREA AMENZII APLICATE

PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ - TOTAL -

- din care - PRIMĂRIA TIMIȘOARA

- alte PRIMĂRII

29

MĂSURI DE CONFISCARE A BUNURILOR PRIN PROCESE VERBALE DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIILOR

30

PERSOANE LEGITIMATE

31

PERSOANE AVERTIZATE

32

PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAȚII primite - rezolvate pe diferite linii

33

NUMĂRUL NEREGULILOR CONSTATATE ÎN TEREN ȘI SESIZATE DE POLIȚIȘTII LOCALI

34

MATERIALE PUBLICATE ÎN MASS - MEDIA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Jr. Ec. DOREL COJAN


ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timișoara; C.I.F. 27872311 Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : contact@politialoctm.ro Web : www.polcomtim.roNr. din

APROBAT

PRIMAR

ROBU NICOLAE

R E F E R A T privind indicatorii de performanță pentru evaluarea activității Direcției Poliției Locale Timișoara

Având în vedere dispozițiile art.30 lit. c) din Legea Poliției Locale nr. 155/22.07.2010, Hotărârea Guvernului nr. 1332/23.12.2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 441/20.12.2010 - privind înființarea instituției publice de interes local cu personalitate juridică -Direcția Poliției Locale Timișoara, aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 47/01.03.2011 privind indicatorii de performanță pentru evaluarea activității Direcției Poliției Locale Timișoara, pentru funcționarea în condiții optime a DPLT și pentru asigurarea unui serviciu eficient în interesul comunității locale, s-au aprobat indicatorii de performanță pentru evaluarea activității Direcției Poliției Locale Timișoara.

Luând în considerare modificarea legislației specifice în domeniu, evoluția și structura organizatorică a instituției, avizul favorabil acordat de către Comisia de Ordine Publică întrunită în data de 18.02.2014, pentru creșterea eficienței activităților desfășurate de către poliția locală în scopul apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor în domeniile prevăzute de lege, în baza prevederilor art. 30 lit. c) din Legea Poliției Locale nr. 155/2010,

PROPUNEM:

aprobarea următorilor indicatori de performanță pentru evaluarea activității Direcției Poliției Locale Timișoara:

Nr.

Crt.

Indicatorii

Total

1

ACȚIUNI ORGANIZATE ȘI DESFĂȘURATE - TOTAL

- din care: - pe ordine și liniște publică

- pe comerț ilicit

- pe mediu și salubrizare

- pe mijloace de transport în comun

- pe disciplină în construcții,

afișaj stradal și protejarea monumentelor istorice

- pe linie de legalitate în piețe

- pe linie de circulație rutieră

- pe linia respectării reglementărilor privind traficul greu

- pe linie de câini fără stăpân

- pe mașini abandonate sau fără stăpân conform Legii 421/2002

- HCL 371/2007 modificată

- alte linii

- din care: în colaborare cu:

- inspectorii din Primărie

- cu Poliția Națională

- cu IJJ/Gruparea de Jandarmi Mobilă

- RETIM

- RATT

- alte unități (Garda de Mediu, Insp. de Stat în Construcții, Protecția Copilului, DSP/DSV/OPC etc)

- Cu executorii Primăriei Timișoara

2

ASIGURAREA DE MĂSURI PREVENTIVE SI ORDINE PUBLICA la activitățile culturale sportive, religioase, adunări publice, electorale - TOTAL

-  număr de efective participante

- număr de zile

3

ASIGURARE, FLUIDIZARE TRAFIC

- număr zile

- număr efective

4

INTERVENȚII RAPIDE LA STĂRI CONFLICTUALE, TULBURĂRI ALE

ORDINII PUBLICE ȘI SPRIJIN EFECTIVE

5

PATRULĂRI AUTO (ordine publică și circulație)

6

PATRULĂRI PEDESTRE (ordine publică și circulație)

7

PÂNDE, SUPRAVEGHERI OPERATIVE

8

CONTROALE, VERIFICĂRI, SESIZĂRI CETĂȚENI, ASOCIAȚII LOCATARI, PIEȚE, TÂRGURI etc.

9

AUTOCOLANTE APLICATE

10

FAPTE DE NATURĂ PENALĂ CONSTATATE

11

FĂPTUITORI PRINȘI ȘI PREDAȚI POLIȚIEI NAȚIONALE

12

URMĂRIȚI PRINȘI ȘI PREDATI

13

CERȘETORI, PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST DEPISTAȚI /ÎNCREDINȚAȚI

- minori

- adulți

14

PERSOANE ÎNDRUMATE SPRE LOCUL DE DOMICILIU

15

ADĂPOSTURI IDENTIFICATE ȘI SESIZATE

16

Verificări privind terenurile virane nesalubrizate și neîmprejmuite

17

Nr. locațiilor cu deșeuri abandonate identificate și salubrizate la intervenția polițiștilor locali sau transmise către Direcția de Mediu pentru salubrizare și igienizare

18

Verificări privind lucrări de dezinsecție/deratizare, contracte de salubrizare și colectare/precolectare selectivă a deșeurilor

19

Număr construcții verificate:

- cu autorizație de construire/demolare

- fără autorizație de construire/demolare

20

Număr de clădiri monumente istorice verificate privind întreținerea și reparațiile

21

Număr de sisteme/afișe publicitare verificate din care:

- cu autorizație/aviz/acord

-  fără autorizație/aviz/acord

22

Verificări producători agricoli, societăți comerciale, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate

23

Verificări privind afișarea prețurilor și actele de proveniență a mărfii

24

Verificări sezoniere: practici comerciale în conformitate cu OG 99/2000 actualizată, republicată și aprobată prin Legea 650/2002;

25

Intervenții la clădirile degradate cu risc de cădere a fațadei și luarea primelor măsuri.

26

SOMAȚII APLICATE PE LINIE DE:

- Disciplina în construcții, afișaj stradal și protejarea monumentelor istorice

- Protecția mediului

- Ordine publică

- Auto abandonate

27

CONTRAVENȚII CONSTATATE:

- din care: - Legea 61/1991

- HCL 371/2007

- Legea 50/1991

- OUG 195/2002

- Legea 12/1990 republicată

- Legea 24/2007 cu modificările și completările ulterioare

- HCL 321/2001, 334/2002, HG 661/2001

- alte acte

28

PROCESE VERBALE DE CONTRAVENȚIE CONTESTATE

VALOAREA AMENZII APLICATE

PROCESE VERBALE TRIMISE PENTRU EXECUTARE SILITĂ - TOTAL -

- din care - PRIMĂRIA TIMIȘOARA

- alte PRIMĂRII

29

MĂSURI DE CONFISCARE A BUNURILOR PRIN PROCESE VERBALE DE CONSTATARE A CONTRAVENȚIILOR

30

PERSOANE LEGITIMATE

31

PERSOANE AVERTIZATE

32

PLÂNGERI, SESIZĂRI, RECLAMAȚII primite - rezolvate pe diferite linii

33

NUMĂRUL NEREGULILOR CONSTATATE ÎN TEREN ȘI SESIZATE DE POLIȚIȘTII LOCALI

34

MATERIALE PUBLICATE ÎN MASS - MEDIA

La data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara privind indicatorii de performanță pentru evaluarea activității Direcției Poliției Locale Timișoara se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 47/01.03.2011 privind indicatorii de performanță pentru evaluarea activității Direcției Poliției Locale Timișoara.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Pt. SECRETAR

SIMONA DRĂGOI


Jr. Ec. DOREL COJAN

SEF BIROU JURIDIC MARIN BLAJIN

AVIZAT JURIDIC