Hotărârea nr. 87/2014

87/11.03.2014 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 87/11.03.2014
privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-5907/06.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 de aprobare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timişoara, conform Anexei 1 şi Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 388/05.07.2013 privind aprobarea Progamului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timişoara - Rectificare 1.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

Anexa 1 a/1

APROBAT, PRIMAR

Nicolae ROBUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SC 2014-

INVESTITII 2014 - ESTIMĂRI 2015-2017

mii lei

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2014-2017

TOTAL

2014

ESTIMĂRI 2015-2017

2015

2016

2017

0

1

2

3

4

5

TOTAL GENERAL

538.339,46

125.699,43

206.755,86

103.567,44

102.316,73

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A

119.356,65

24.836,23

30.077,68

31.442,74

33.000,00

LUCRĂRI NOI - B

194.527,72

53.628,85

98.456,34

22.500,00

19.942,53

DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. - C

224.455,09

47.234,35

78.221,84

49.624,70

49.374,20

TOTAL GENERAL

538.339,46

125.699,43

206.755,86

103.567,44

102.316,73

din care pe capitole

0,00

Capitolul 51.02 Autorități Executive și Acțiuni Externe

10.663,90

2.506,40

2.287,50

2.680,00

3.190,00

51.02.01.03 Autorități executive

10.663,90

2.506,40

2.287,50

2.680,00

3.190,00

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

600,00

150,00

150,00

150,00

150,00

54.02.10 Servicii publice comunitare de evidentă a populației

600,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Capitolul 61.02. Ordine publică și siguranța

2.427,12

606,12

607,00

607,00

607,00

61.02.03.0rdine publică

2.427,12

606,12

607,00

607,00

607,00

61.02.03.04 Poliție locala

919,00

229,00

230,00

230,00

230,00

61.02.05. Protecție Civilă

1.508,12

377,12

377,00

377,00

377,00

Capitolul 65.02 învățământ

67.212,34

7.817,43

41.394,91

8.350,00

9.650,00

65.02.03 învățământ preșcolar și primar

2.817,43

2.039,03

778,40

0,00

0,00

65.02.03.01. învățământ preșcolar

2.817,43

2.039,03

778,40

0,00

0,00

65.02.04 învățământ secundar

64.394,91

5.778,40

40.616,51

8.350,00

9.650,00

65.02.04.01 învățământ secundar inferior

9.463,11

1.035,34

4.127,77

3.650,00

650,00

65.02.04.02 învățământ secundar superior

54.931,80

4.743,06

36.488,74

4.700,00

9.000,00

Capitolul 66.02 Sănătate

75.479,47

18.601,47

17.478,00

18.400,00

21.000,00

66.02.06 Spitale

75.199,47

18.321,47

17.478,00

18.400,00

21.000,00

66.02.08 Servicii de sanatate publica

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie

41.732,24

14.795,60

16.093,90

6.842,74

4.000,00

67.02.03.04 Instituții publice de spectacole și concerte

1.807,80

1.807,80

0,00

0,00

0,00

67.02.05.01 Sport

20.654,88

10.328,38

3.826,50

3.500,00

3.000,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI

TOTAL 2014-2017

TOTAL

2014

ESTIMĂRI 2015-2017

2015

2016

2017

0

1

2

3

4

5

67.02.05.03 întreținere grădini parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement

19.269,56

2.659,42

12.267,40

3.342,74

1.000,00

Capitolul 68.02 Asigurări și Asistența Socială

1.663,10

353,10

280,00

500,00

530,00

68.02.05 Asistenta sociala in caz de boii si invalidități

4,50

4,50

0,00

0,00

0,00

68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invalidități

4,50

4,50

0,00

0,00

0,00

68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si cocii

1.374,60

304,60

200,00

420,00

450,00

68.02.15 Prevenire excluderii sociale

284,00

44,00

80,00

80,00

80,00

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

284,00

44,00

80,00

80,00

80,00

Capitolul 70.02 Locuințe , servicii si dezvoltare publica

68.676,54

30.977,98

10.656,03

9.800,00

17.242,53

70.02.03 Locuințe

30.961,15

17.461,15

4.500,00

4.500,00

4.500,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

30.961,15

17.461,15

4.500,00

4.500,00

4.500,00

70.02.05 Alimentări cu apă și amenajări hidrotehnice

3.091,60

1.977,88

1.113,72

0,00

0,00

70.02.05.01 Alimentări cu apă

3.091,60

1.977,88

1.113,72

0,00

0,00

70.02.06. Iluminat public și electrificări rurale

5.628,24

5.628,24

0,00

0,00

0,00

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale

28.995,55

5.910,71

5.042,31

5.300,00

12.742,53

Capitolul 74.02 Protecția mediului

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

74.02.05 Salubritate și gestiunea deșeurilor

900,00

900,00

0,00

0,00

0,00

Capitolul 84.02 Transporturi

268.984,75

48.991,33

117.808,52

56.237,70

45.947,20

84.02.03 Transport rutier

268.984,75

48.991,33

117.808,52

56.237,70

45.947,20

84.02.03.02 Transportul în comun

173.931,56

11.675,40

70.071,26

46.237,70

45.947,20

84.02.03.01 Drumuri si poduri

37.438,27

7.438,27

20.000,00

10.000,00

0,00

84.02.03.03 Străzi

57.614,92

29.877,66

27.737,26

0,00

0,00


DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE Aurelia JUNIE ' . |


Verificat;

SEF SERVICIUL PFLRN Gabriela.BICA

întocmit,

CONSILIER SERVICIUL zttrminița TOMA

ROMÂNIA

Se aprobă, PRIMAR

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DEZVOLTARE serviCiul PROIECTE CU FINANȚARE LOCALĂ, REGIONALĂ ȘI NAȚIOnAlĂ

Biroul Generare Proiecte F.L.R.N.

Nr. SC2014- 5907/06.03.2014

REFERAT

privind aprobarea Progamului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timișoara

Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timișoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naționali de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele cu finanțare comunitară și națională în vederea asigurării creșterii economice și creării de locuri de muncă.

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creștere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” a Programului Operațional Regional (POR) al cărui obiectiv general îl reprezintă creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătățirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum și prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor și a antreprenoriatului.

Pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Axa prioritară 1, Municipiul Timișoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creștere Timișoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010.

Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acțiune urbană), clar delimitate spațial în cadrul orașelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a orașului, cât și a zonei înconjurătoare.

PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creștere Timișoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu și planul de acțiune pentru implementarea acesteia. Planul de acțiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice.

Dorința generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât și pentru turiști, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Concentrarea populației, a principalelor activități economice și culturale ale regiunii în Timișoara, precum și faptul că orașul este un important nod de transport multimodal conferă acestuia rolul de principal centru polarizator, nu numai al zonei sale de influență, ci și al întregii regiuni de vest a României. Nivelul de dezvoltare al regiunii vest este direct influențat de gradul și dinamica de dezvoltare a Timișoarei, prin multitudinea de funcții de grad superior pe care orașul, ca nucleu al polului le îndeplinește, acesta acționând ca centru de creștere economică.

Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice și competitive este necesară atragerea de fonduri nerambursabile de către autoritățile administrației publice locale, în vederea reabilitării, modernizării și reorganizării zonelor reprezentative ale orașului.

În acest sens, au fost adoptate, succesiv, mai multe hotărâri de consiliu local privind aprobarea bugetului multianual al Municipiului Timișoara pentru proiectele cu finanțare internațională.

În urma modificărilor intervenite în cadrul bugetului multianual, amintit mai sus, ca urmare a elaborării Programului de Dezvoltare 2013-2016, s-a adoptat HCL nr. 286/30.05.2013 privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al Municipiului Timișoara, revocat și înlocuit prin HCL nr.388/05.07.2013.

În urma elaborării Programului Multianual de Dezvoltare al Municipiului Timișoara pentru perioada următoare, 2014-2017, se impune adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe Programul Multianual de Dezvoltare 2014-2017, structurat după cum urmează: Investiții din fonduri alocate de la bugetul local 2014 și estimări 2015-2017 (Anexa 1) și Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă(Anexa 2), precum și revocarea HCL nr. 388/05.07.2013.

Având în vedere cele expuse mai sus,

Propunem :

  • 1. Aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2014-2017 al Municipiului Timișoara, conform Anexei 1, Anexei 2.

  • 2. Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 388/05.07.2013.

    Pt. Secretar, Simona Drăgoi


    Director executiv Direcția Economică Ec.Smaranda Haracicu


Director executiv Direcția Dezvoltare Arh. Aurelia Junie

Șef Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională Ing. Magdalena Nicoară

Șef Serviciul Proiecte cu F.L.R.N.

Ing. Gabriela Bica

Șef Biroul Generare Proiecte cu F.L.R.N.

Ec. Daniela Ghinea

Întocmit,

Cons. Maria Pantic- Telbis

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela Ștefan