Hotărârea nr. 85/2014

85/11.03.2014 privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2013 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 85/11.03.2014
privind aprobarea contului de execuţie la 31 Decembrie 2013 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-5760/06.03.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2013 cu nr. 5/24.02.2013;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 195/04.04.2013 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 636/16.12.2013 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013;
În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 31 Decembrie 2013" - Anexa nr. 1; "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 31 Decembrie 2013" - Anexa nr. 2; "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 31 Decembrie 2013" - Anexa nr. 3; Contul de execuţie al împrumuturilor externe la data de 31 Decembrie 2013 - Anexa nr. 4; Contul de executie al fondurilor externe nerambursabile la data de 31 Decembrie 2013 - Anexa nr. 5.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

TOTAL JUDEȚCapi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

fi-

toi

graf

Tstîts

col


DeisUmire indicator


TOTAL VENITURI-VENITURI

I

I. VENITURI CURANTE

I

C. VENITURI NEFJSCALE


CI. VENITURI DEM PROPRIETATE


VENITURI DIN PROPRIETATE


Venituri din coti cesiu ni si închirieri


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 31 12 2013          î


Alte venituri din proprietate

C2. VANZARI DEJUNURI SI SERVICII


.VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICE SI ALTE


ACTIV JT ATI


Taxe si alte venituri in invatamant


Venituri din prestări de servicii


Contribuția de întreținere a


persoanelor ase

Contribuția elevilor si studenților


ne


pentru internate, cămine si cantine


Venituri din vatorificarca produselor


obținute din activitatea proprie sau


aiK.XLi


Venituri din organizarea de cursuri de


calificare si conversie profesionala.


specializare si perfecționare


Venituri din serbatși si spectacole scoli


manifestări culturale, artistice si

I


sportiv


Venituri din cercetare

i

i

i


Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

1      Drepturi constatate

Total din ca

din anii precedent!

din anul

curent

1

2

3=445

246.7 88.690

295.032,717

286.63!. 183

38.979.192

247.651.991

238.379.050

281.980.397

27^.668.91 1

38.979.192

239.689.719

238.379.050

23 1.980.397

27

i.668.91 1

38.979.192

239.689.719

565.680

565.68(1

.317.477

103.527

1.213.950

565.680

565.680

.317.477

103.527

1.213.950

147.600

147.600

.274.629

103.527

1.171.102

418.080

4 18.080

42.848

42,8 48

237.813.370

281.414.717

27

'.351.434

38.875.665

238.475.769

230.736.81 0

274.718.157

27

1.849.529

38.828.813

234.020.7 i 6

20.000

34.000

J.585.236

263.890

2.321.346

2.395.000

2.432.000

1.619.434

1 92.6 13

2.426.82 i

2.134

2.I34

&.597.6I6

48.410

9.549.206

2 9.95 6

29,956

2.500

2.50(1

1.090.440

1.360.440

561.566

[ 12.574

■bl 8.992

290.000

295.000

3^2.373

6.320

376.053


Incasa ri realizate


Pag-


Stingeri pe alte cai

decnl inciîsari


1 -lei


Drepturi constatate de încasat


245.S52.955

182.966

40.595.262

239.664,766

182.966

38.821.179

239.664.766

182.966

38.821.179

1.272.652

44.825

1.272.652

44.825

1.229.804

44.S25

42.848

238.392.1 14

ÎS 2.966

3 S. 7 7 6.3 54

2 3 5. 82 2.3 62

56.321

36.9764146

2.330.091

255.145

2.133.818

33.614

452.002


2.13.


9.549.206


956


2.500


a,079


■ 78.254


279


3.840


3310


21


30


50


3410


50


3510


50


3610


50


3710


01


Capi- Sub-

toi ‘topi

tei

Pa-

Gru-

Ar-

AH-

rn-

pa /

ti-

ne-

grafi

Titlu

col

at


Denumire indicator


Venituri din contractele inchciatc cu


casele dc asiuurari


sociale de sanatatc


Venituri din contractele inchciate cu


direct iile de sana.tdie publica din sume


alocate de la bugetul de stat

ț

Venituri din contractele încheiate cu


direcțiile de sanatdte publica din sume alocate din veniiuri proprii ale


M.inis terni ui Sanat-at ii


Alte venituri din prestări de .servicii


si alte activitali


VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,


ELIBERĂRI PERtvlISE


/Alte venituri din laxe administrative.


liberări permise


AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI


Alte amenzi, penalitati si confiscări


DIVERSE VENITURI


A-te venituri


TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT


SUBVENȚIILE


Donații si sponsorizări


Prevederi bugetare inițiale


165.986.090


27.604.000


6.714.000


26.637.280


5.120.000


5.120.000


1.956.560


1.956.560


03


Varsamlntc din septiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

n bugetului local

-872.790


04


Varsaminte din secțiunea de funcționare


872.790


Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Tota din c

din anii

precedent!

din amd

curent

2

3=45

4

5

6

7

8=3-6-7

21 2.822.953

222.481.814

38.014.095

184.467.719

186.440.050

22.428

36.019.336

26.369.570

1

8.829.153

28.829.i53

2KS29.1 53

6.71'1.000

3.485.747

3.485.747

3.485.747

24.690.094

2.272.000

190.911

2.OS i.089

2.211.474

60.526

4.740.000

il2.S15.434 y;

2.815.434

1.03 8.05 6

! .777.378

4.740.000

1

52.815.434

2.815.434

1.6’38.056

1.777.378

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.600

: 252.013

1 i.156

240.857

24057

1 1.156

252.013

11.156

240.857

240.857

11.156

1 956 560

1 d3’î ^8

1.397.76’’

E .^<1 83 4

126.645

16.974

1.956.560

1.420.145

23.148

1.396.997

1.289.470

H 3.701

16.974

-2.157.650

2.157.650

-40.060

-40.060

-40.060


Sisb-

Pa-

Gni-

Ar-

capș-

ra-

pa l

ti-

■ toi

graf

Titlu

col


Denumire indiciilor


Alte transferuri voluntare


U. VENITURI DIN'CAPITAL


VENITURI DIN VALORlFlCARExA UNOR BUNURI


Venituri din valorificarea unor bunuri


ale instituțiilor publice


IV. SUI3VENTH


SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT


Subvenții de la bugetul de stat pentru


SUBVENȚII DE LĂ ALTE ADMINISTRAT!!


Subvenții pentru instituții publice


Subvenții din bugetele locale pentru


finanțarea cheltuielilor curente din


finanțarea cheltuielilor de capital


din domeniul sanatatii


Sume din bugetul țle stai către bugetele locale pentru finanțarea investiiiilor


in sanatatc


Sume din bugetulide stat către bugetele i

locale pentru finanțarea altor inves-

i


titii in sunatatc


Sume din veniturile proprii ale Minis


trului Sana tatii c titre bugete te locale


pentru finanțarea i 1 vesti ti i Io r in


Prevederi bugetare inițiale


7.577.SA)


i57.590


157.590


7.N9.S50


500.000


6.15OA 180


5

Pag.


3 - Jei-


Prevederi bugetare definitive

iț      Drepturi constatate

Incasa ri realiza Ce

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Totu

din c

■re:

din anii

precedent!

din anul

curent

2

3=45

4

5

6

8=3-6-7

î 53.373

12.548

40.825

40.429

1 2.944

i 61.574

61.574

61.574-

; 61.574

61.574

61.574

i 61.574

61.574

6 (.574

! 1.727.780

5.426.546

5.426.546

5.417.732

8.814

56 1 .590

i 398.100

398.(00

398.100

561.59(1

i 398.(00

398.100

398.(00

11.(66.(90

5.CJ28.446

5.028.446

5.019.632

8.8 14

2.463.000

2.463.000

2.454.186

8.814 i

500.000

i i

i

ii ii

7.800.520

12.565.446

ii

2.565.446

2.5135.446

îi

500.000

500.000

i

i

:7

iii

Capi

tol

Sub- | l’a-

capi-i rutei graf.

1

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali

ne

at

Dem:

mire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi

bugetare definitive

Drepturi constatate

bteasari

realizate

Stingeri, pe alte cui decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care;

din anii precedent'

din amil

curent

A             i

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-5-7

4310

sanatatc

2.250.000

01

Sume din venituri

c proprii ale Minis-

01

(emhii Sanatatii catrc bufetele locale i

01

pentru finanțarea ;

partiturii medicale

01

si echipamentelor

le comunicații in

01

urgenta m sanatatc

2.250.000

19

Subvenții pentru in

stitutii publice

! 15.670

115.670

4510

SUME PRIMITE D

E LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUR PLĂTITOR EFECTUATE Si

832.200

1.324.5d0

2.474.152

2.474.152

1.765.265

01

Fondul european d

Dezvoltare Regionala

332.200

1.324.540

; 2.474.152

2.474.152

70 8. S 83

1.765.265

01

Sume primite in contul plăților

01

efectuate in anul curent

832.200

S32.200

i'2.474. 152

2.474.152

7OS.883

1.765.269

02

Sume primite in contul plăților

02

efectuate in anii anteriori

492.340

TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUEȘLICE FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31 12 2013

Capi

tol

Subcapitol

Para-graf

Grupa !

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

î

Denifniire indicator

1

1

5

3

!

Prevedeți bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

ii      Drepturi constatate

f ne a sari realizate

Snngen pe aiie cai decât încasări

Drepturi       |

constatate de încasat

1

i !

Totali clin care:

din anii

precedent!

din anul

curent

A

J B

1

2

3 =4-1-5

4

5

6

7

8=3-6-7

000 I

10

TOTAL VENTrud-VENITU III

23H.163.f50

280.SS4.337

2S1.570.071

38.979.192

242.590.879

242.557J Ș2

182.966

38.829.993

0002

I. VENITURI CURENTE

237.506.260

279.S22.747

27țî.708.971

38.979.192

239.729.779

239.704.826

182.966

38.821.179

2900

C. VENITURI NE FISCALE

237.506.260

279.822.747

27|.708.97 1

38.979.192

239.729.779

239.704.826

ÎS 2.966

38.821.179

3000

CI. VENITURI.DIN PROPRIETATE

565.680

565.680

j.3 17.477

103.527

l.213.950

1.272.652

44.825

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

565.680

565.6S0

j.3 17.477

103.527

1.213.950

1.272.652

44.^25

05

Venituri clin concesiuni si inchirieri

147.600

147.600

274.629

103.527

1.171.102

1.229.804

44.325

50

Alte venituri din pioprictate

418.080

418.080

j 42.848

42.l<4’S

42,848

3300

10

C2. VÂNZĂRI DE pUNURI SI SERVICII

236.040.580

279.257.067

277.391.494

38.875.665

238.5I5.S29

238.432474

182.966

38.776.354

3310

VENITURI DIN PlțESTARI DE SERVICII SI ALTE

ACTIV ÎT ATI    ?

230.736.8 10

274.718.157

272.849.529

38.S2S.81 3

234.020.716

235.822.362

56.32!

36.970.S46

05

Taxe si alte venituri in invatamant

20.000

34.000

5.585.236

263.S90

2.321.346

2.330.091

255.145

08

Venituri din prestări de servicii

2.395.000

2.432.000

j.619.434

192.6 13

2.426.821

2.133.818

33.614

452.002

13

Contribuția de întreținere a

persoanelor asistate

il 2.134

2.134

2.134

14

Contribuția ckviloi' si studenților

pentru internate, cămine si cantine

j.597.616

48.410

9.549.206

9.549.206

48.410

16

Venituri din valorificarea produselor

obținute din ac ti vi Iuțea proprie sau

ancxii               ;

5 29,956

29.956

29.956

17

Venituri din organizarea de cursuri de

calificare si conversie profesionala.

1

specializare si perfecționare

iț 2.5DO

2.500

2.500

19

Venituri din serbării si spectacole școlare

manifestări culturale, artistice si

sportive

1.090.440

1.360.440

f 561.566

1 12.57-1

448.992

429.979

131.587

20

Venituri din cercetare

290.000

295.000

j 3S2.373

6.320

376.053

378.254

279

3.840

Capi-

Sub-

Pa-

Gri!-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

fi-

ne-

toi

graf.

Titlu

col

a.t


Demimîre indicator


Prevederi bugetare inițiale


3310 21

 • 30

 • 31

50

3410

50

3510

50

3610

50


3710

01

03


Venituri din contractele Încheiate cn


casele dc asigurări'ftocialc de sanatatc


Venituri din contractele încheiate cu direcțiile dc sanalatc publica din sume


alocate de la bugetul de stat


Venituri din contractele încheiate cn


direcțiile de sunata c publica din sume


alocate din venituri proprii ale


Ministerului Sanatatii


Alte venituri din prestări de servicii


si alte activitaf.i


VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE


ELIBERĂRI PERMISE


Alte venituri din taxe administrative, eliberau permise i

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

DIVERSE VENITURI

□Alte venituri ț


TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DEC'AT

SUBVENȚIILE :

Donații si sponsorizări

Varsamintc din sccțtiunea de finicîionarc pentru finanțarea secțiunii dc dezvoltare a bugetului local j


165.986.090


27.604.000


6.714.000


26.637.2110


5.12O.OOO

5.120.000


1.083.770

t .956.560

-872.790


Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incaș ari realizare

Stingeri pc alte cai decât încasari

Dreptu ri constatate de încasat

Total,;

din cî re:

f

din anii

prccedenti

din amil

cu rent

2

3=4-

P5

4

5

6

7

8=3-6-7

212.822.953

2.481.814

3S.014.095

IS4.467.719

1S6.440.050

22.428

36.019.336

26.369.670

1.829.153

28.829.153

28.829.1 53

6.714.000

3.4E15.7-Î7

3.4S5.747

3.485.747

24.690.094

iii

2.272,000

190.91 1

2.081.089

2.21 i.474

60.526

S'

4.740.000

2.S 15.434

2.S 15.434

1.038.056

1.7/7.378

4.740.000

i

i

2.815.434

i

2.815.434

i.038.056

1.777.378

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

i 252.013

11.156

240.S57

240. S 57

1 i.156

iii 252.013

i 1.156

240.857

240.857

11.156

-201.090

id.473.51B

35.696

1.437.822

1.329.849

126.645

16.974

1.956.560

1.420.145

1

i

23.148

1.396.997

1.289.470

113.701

16.974

-2.157.650

io

iii

i?i 53.373

12.548

4(U25

40.420

[ ?..944

Capitol

Su b-

Pa-

Cm-

Ar-

capi-

rn-

pa i

fi-

toi

graf

Titlu

col

Ali

neat


.4


Denumite indicator


Breve de ri bugetare inițiale


4100

10

4210

11


1 FV. SUBVENȚII

î SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

i Subvenții de la bugetul dc stat pentru

1 spitale


4310


SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE


09

10


Subvenții pentru instituții publice

Subvenții din bugetele locale pentru


finanțarea cheltuie ilor curente din


domenitil sanatatii1

657.5 90

157.590

157.590

500.000

500.000

Prevederi bugetare definitive

4     Drepturi constatate

Incasa ri realizate

Stingeri pc alte cai decar încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:

l f

din anii precedent!

din anul

curent

2

3=445

4

5

6

7

8=3-6 -7

1.061.590

T:

•:X861,tO()

2.861.100

2.852.286

8.814

561.590

S 398.100

I

398.100

398.100

561.590

U 398.100

398.100

398.100

500.000

2.463.000

2.463.000

8.814

12.463.000

fi

d

ii

2.463.000

2.454.186

8.814

500.000

T
Str              A, Uto

ST £<L î A          A N c \ U


TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARĂ

31 12 2013

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Ali-

Ae-kt

Denu

mire indicator

P re veci cri bugetare ini fiule

Prevederi bugetare cîell nitive

Drepturi constatate

[nensari

realizate

Stingeri pe alte cai decât incasa ri

Drepturi co nsratafe de încasat

I

dm cm c:

din anii

precedent!

din unui

curent

A            ;

B

1

2

3=4T5

4

5

6

7

S=3-6-7

0001

10

TOTAL VEN1TLIR

-VENITURI

8.624.840

14.148.380

5.061. H 2

5.061.1 12

3.295.843

[.765.269

0002

L VENITURI CURENTE

872.790

2.157.650

1 -40.060

-40.060

-40.060

2900

C. VENITURI NE^tSCALE

3 72.790

?.J 5 7,650

A -40.1)60

-40.060

-40.060

3300

C2. VANZARI DE

BUNURI SI SERVICII

372.790

2.157.650

î A0.060

-40.060

-411.060

3710

TRANSFERURI Vt

ILUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

872.790

2.157.650

3 -40.060

-40.060

-ț0.060

0-4

Vărs amin te din sec

:iunea dc funcționare

872.790

2.157.650

3 -40.060

-4060

-40.060

3900

10

II. VENITURI DIN

CAPITAL

? 61.574

61.574

61.574

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

2 61.574

61.574

61.574

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

ți 61.574

6! .574

61.574

4100

10

IV. SUBVENȚII

6.919.850

10.666.190

2.565.446

2.565.446

2.565.446

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATE

6.9(9.850

10.666.190

2.565.446

2.565.446

2.565.446

14

Subvenții din bugetele locale pentru

finanțarea, cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

6.804.180

7.800.520

2.565.446

2.565.445

2.565.446

16

Sume din bugetul de stal către bugetele

locale pentru finanțarea investițiilor

m sanatatc

500.000

03

Sume din bugetul de stat către bugetele

03

locale pentru finanțarea altor itivcs-

03

titn m sanatate

500.000

17

Sume din veniturild proprii ale Minis-

torului Sanatatii ca

re bugetele locale

pentru finanțarea it

vestitiilor in

sanatatc

2.250.000

Pag.


2 -ki-


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ii-

ine-

toi

graf

Titlu

col

!


Demlmire indicator


4310


01

01

01

01

01


Sume din veniturile proprii ale Mi.itts-


teruliii Samilutit către bugetele locale


pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in


urgenta in sanatatt


01

01

02

02


Subvenții pentru institutii publice

SUME PRIMITE DtE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

Fondul european de Dezvoltare Regionala

Sume primite in contul plăților


efectuate in amil curent

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori


Prevederi bugetare ini linie

Prevederi

b ugctiirc definitive

Drepturi constatate

Incasnri

realizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total

din c»

re:

din anii

precedenti

din anul

curent

I

2

3=4-

5

4

5

6

7

8 =3-6-7

2.250.000

115.670

1 15.670

832.200

1.324.540

_.474.152

2.474.152

7118.883

1.765.269

832.200

1.324.540

1.474.152

2.474.152

708.883

1.765.269

832.200

832.200

i

2.474. i 52

2.474.152

708.8’33

1.765.269

492.340
TOTAL JUDEȚ


CONTUL DE EXECUȚIE AL INSTITUTilloR PUBLICE FINANȚATE

DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI 31 12 2013Capi-

Sub-

Pa- Gru-

toi

capi-

ra- pa /

lld

graf Titlu


col


at


i

I Denumire indicator

I

1


Credite de angajament


Credite bugetare


inițiale


def’i nitive


Pag, j


An gaj a meu te


Angajamente


legale


Pi a f i


efectuateTOTAL CHEIlTUIELl DI.N VENITURI PROPRII i

Si SUBVENȚII

ALTE SERVlhl PUBLICE GENERALE


Servicii publice comunitare de evidenta î a persoanelor j

INVATAMAbșT

Invatamant preșcolar si primar Ș

Invatamant preșcolar

Invatamant primar


In va taman t secundar


In val a mani secundar in feti or


lnvatamant secundar superior


InvatamanL profesional


hrvatamant post licorii


Servicii auxiliare pentru educație


Internate .si cantine pentru elevi


SANATaTE


Servicii medicale in unitati sanitare


Spitale generale


CULTURA, RțECREERE SI RELIGIE


Scivicii culturale


Instituții publice dc spectacole si


concerte


Case de cultura


ASIGURĂRI ȘI ASISTENTA SOCIALA
246. 788. 690


5.218.060


5.21 S.060


25.16S.660


II.750.S60


8. 173.019


3.577.841


S.097.575


1.824.408


6.182.236


90.93 1


2.468.471


213.867.200


213.867.200


2.000.000


2.000.0(10


1.150.000


850.000


517.100


295.032.717


4.838.060


■■[. 83S. 06(1


22.954.254


7.945.477


3.577.841


6.966.163


1.824.401


5.071,23-


90.521


1.593.020


2.851.7:


264.434,633


264.434.6.33


2.271.000


85 0.000273.905.761


799.912


4.641


5.259.085


5.087.800


171.285


.085


4.478.7 17


19.2 1 7


2.850.386


2.850.386


253,320.102


253.320.102


1.607,363


947.486


173.905.761


2,799.912


2.799.912


1 5.734.6-!)


5.087.800


I71.2S5


6.221.019


1.723.01


478.717


19.217


1.404.151


2.850.386


2.850.386


i .607.363


1.607.363


94'


■ 86


659.877


443.743


.4.S89

5.087.800

2.850.386

2.850.386

228.805.90!

228.S05.901

228.805.001

1.607.195

947.31

659,8'

171.285

432.40:

2 799.24:

1.404.1 5 1

1.715.59!

A u o a j amonte le gale

de plutit

Cheltuieli

efective

7=5-6

8

24.S36. J 22

243.577.027

666

7.810.213

666

2.810.213

309.752

15.041.527

5.445.539

5.277.705

167.834

309.752

5.400.852

7.492

1.7 39.6 70

302.260

3.65 !. 1 19

HMh73

1.361.595

2.833.54 1

2.833.54!

24.514.201

223.565.264

24.514.201

223.565.264

24.5 14.201

223.565.264

i 68

1.695.07!

16S

1.695.07!

168.

983.625

711.446

H.335

.  464.952


Căpi

ței

Subcapitol

Para-j^raf

Gru

pa /

Ti tiu

Ăr-

11-

țol

Ali

ne

at

Denumire indicator f

Credite de angajament

A        j

B

I

68 ie

05

Asistenta soc ala in ca?;de boli si

invalidități

02

Asistenta sociala in caz. de invaliditate

7010

LOCUINȚE, ȘER.VIC1I SI DEZVOLTARE PUBLICA

03

Locuințe    ț

01

Dezvoltarea șistemuhii de locuințe

- ki-

Credite ibtt «.țcfttrc

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angaja mente legale

de plătii

Cheltuieli

efective

ini linie

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

517.100

:              517.100

403.703

443.743

432.408

11.3 35

464.052

517.100

:             517.100

403.743

443.743

432.408

11.335

464.052

17.670

:                17.670

17.670

:                   17.670

17.670

17.670

TOTAL JUDEȚ


DETALIEREA CHELTUIELILOR

fNSTITUTll PUBLICE FINANȚATE blN VENITURI PROPRII

Sî SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL

31 12 2013


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AII-

toi

capi-

rii-

pa /

i-

ne-

toi

graf

Titlu

1

a(


5010


01


10


20


56


57


59


70


71


5410


01

10

10

01

10

01

01

10

01

12

10

01

13

10

01.

30

10

03

10

03

01

10

i:

02

10

03

03


Denumire indicator

Credite de angajament

Credite! mgetare

Angajamente

bugetare

Asrgaj ațnente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

ck1 plătit

Cheltuieli

eleUrve

inițiale

definitive

B

l

2

3

4

5

fi

7=5-6

TOTAL CHEI

TUIELI DIN VENITURI PROPRII

SI SUBVENT

.1

216.7SH.6yfl

295.032.717

273.905.761

273.905.761

249.069.639

24.836.1 22

243.577.027

CHELTUIELI

CURENTE

■ 238.996.05(1

2S2.20S.S77

263.499.658

263.499.658

241.536.197

21.963.461

235.591.150

TITLUL 1 CH

îLTUIELI DE PERSONAL

85.453.740

117.772.967

1 17.676.940

■17.676.940

117.676.940

1 1 7.589,0 ț 8

TITLUL 11 Bl.

NURI SI SERVICII

152.591.560

162.992.1120

144.5S9.459

144.5S9.459

122.764.60S

2 1.824.85 1

1 E 7.N2.1HM

TITLUL VIE

’ROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDUR.IEȚ

.TERNE NERAMBURSABILE (FEbl)

POSTADERA

RE

832.20(1

1.324.540

1.224.540

1.224.540

1.(185.930

138.610

643.965

TITLUL VIII

\S1STENTA SOCI AI. A

15.710

l               15.710

8.719

S.719

8.719

8.719

TITLUL l'X ALTE CHELTUIELI

102.810

ț                    102.84 tl.

7.444

CHELTUIELI-DE CAPITAL

7.792.640

țj          12.823.840

10.406.103

10.406.103

7.533.442

2.872.66!

7.9 85.877

TITLUL X ACTIVE NEFTNANCIARE

7.792.610

ți           I2.S23.S40

10.406.103

10.406.103

7.533.442

2.872.661

7.985.877

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.21 8.060

i            4.838.(160

2.799.912

2.799.9 U

7.. 799.24 6

666

2.810.213

CHELTUIELI

CURENTE

5.120.060

ți            4.740.060

2.798.6 1 5

2.798.6! 5

2.797.949

666

2.796.83 1

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.82S.000

ii            2.448.000

2.4 59.186

2.439.[ȘN

2.443.219

Cheltuieli salai'tale iu bani

2.208.000

j            1.914.000

1.910.257

1.910.257

1,910.257

1.916.817

Salarii dc baz

T

2.152.000

ii            1.899.000

=

1.896.898

LS96.898

1.896.898

!.904.155

Indemnizații

dările unor persoane din

afara imitații

ji

Indemnizații

Je delegare

12.000

Alte drepturi șalarialc in bani

■10.000

i               15.000

13.359

13.359

13,359

[ 2.662

Contribuia

620.000

ii             534.000

52H.929

528,929

■   526.402

Contribuiti di

asigurari sociale dc

1:

stat

452.000

V

9              397.INI)

:i.

396.926

396.926

3 f7 6.9 2 Ci

393.282

Contribuții di

asigurări de șomaj

12.000

i-

ț              f2.noo

9.449

9.--1-49

9.449

9.482

Contribuții di.

asigurări sociale dc

■î


Capi- Sub-


Pa- Gru-


Aii-


toi


<mpi- ra

tai


pa / grafi Titlu


n e-


10 (

)3

04

10

(

>3

06

20

20

)i

20

Oi

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

08

20

01

09

20

01

30


sanatatc


Denumire indicator


Contribuții dd asigurări pentru


accidente de i mncti si boii profesionale


Contribuții


rentru concedii si


indemnizatij


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si serv oii


Materiale pentru curățenie

Incalr.it, iluminat si forța motrica .Apa, canal si salubritate

Carburanți si îubriflanti

Piese de schimb

I

Pusta, telecomunicații, radio, tv.


in ternet


Credite de

a”g»j amenf


20

05

20

05

30

20

06

20

06

01

20

11


Materiale si prestări de servicii cu caracter fiEnctional

Alte bimuri sil servicii pentru întreținere si funcționare

i

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Depinsuri, detașări, transferuri

Deplasări itttdrnc, detasari, transferuri

Carii, publicații si materiale documentara


20


Pregătire profesionala


Credite: iiigefcire

Angaja mente

bugetare

Angajamente

lega ie

Platî

efectuate

Angaja mente !eg;de

cîe plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

;            3

,4

5

6

7-5-6

S

1 i 6.000

j             i 00.000

99.335

L)LZB5

99.335

99.676

4.000

ji                4.000

2.83 1

2. fl 31

2.S31

2.S41

36.000

î                  21.000

20.300

20.388

2D.3S8

16.121

2.292.060

ji           2.292.060

359.429

359.429

353.763

666

353.612

1J 66.060

1.156.060

2 8 9.5 OS

2S9.5OS

288.842

666

266.813

32.000

32.000

21.873

21.073

21.873

1 7.OS 1

34.000

34.000

17.907

17.907

17.907

17.907

332.000

332.000

]6 (),{]()(}

160.000

1.998

1.993

1.332

666

< 995;

34.000

34.000

7.514

7.514

7.514

8.415

1 3.000

33.000

20.04]

20. CUI

20.041

20.04 1

70.000

70.000

55.231

55.231

55.231

53.887

147.000

i 4 7.000

25.949

25.949

25.9^9

23.014

344.060

3! 4.060

13S.995

138.995

13S.995

•24.470

29.000

39.000

7.595

7.5^5

7.595

57.9S7

29.000

39.000

7.595

7.5Q5

7.595

57.9K7

59.000

593100

Sil

Sil

81 1

636

59.000

59.000

Sil

811

81 1

636

0.000

6.000

6(1

60

fr'l

30.000

30.000

1.390

i .590

! .89(1

1.890

i

s

ț

Capi- Sub-

Pa-

Gru-

Ăr-

Aii-

toi capi-

ra-

pa I

Ii-

ne-

Denumire indicator

Credite de

toi

gr a 1

Titlu

col

nt

angaja meni

A

15

1

20

Proiecția muncii

20

^5

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare


6510


20

ho

20

30

02

20

30

06

20

30

30

70

71

71

01

71

01

03

71

01

30

01

10

10

01

10

01

01

10

01

06

10

01

10

10

61

11

10

01

12


derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stalului. potrivit dispozițiilor I agale

i

.Alte cheltuieli;

Protocol si reprezentare

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor ,ț

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


CHELTUIEÎJtDE CAPITAL


TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Mobilier, aparatura birotica si alte

aclivc corporale


Alte active fixe

[inclusiv reparații capitale) [NVATAM'AbfiT

C FIELTUIEUE CURENTE

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli sala-rialc in bani

Salarii de baza


Alte sporuri ț

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cil ora

Indemnizații plătite unor persoane din

i

I


Pac 5     “

Creditirbugetare

Angajamente

bugetare

A iigajiimente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente îegnle de plătit

Clieltijicli

efective

inițiale

1

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

S

17.000

'i

3.240

3.240

3.240

3.240

fiO. 000

::

1

l

3             03.000

26

26

26

2 fi

920.000

j            920.000

56.299

50.299

56,299

9.3.020

i 2.000

i2.000

707.000

767.UG0

141.000

.i                141.000

56.299

56.299

56.299

23.020

90.000

98.000

1.297

1.297

1.297

13.382

98.00(1

1              98.000

1.297

1.297

1.297

13.382

98.000

98.000

d

1.297

1.297

1.297

13.382

35.000

J

:•

J              35-000

11.042

63.000

.               03.000

1.297

1.297

1.297

2.340

25. 168.660

■           22.954.254

15.734.64 1

15.734.6-11

1 5.424.889

309.752

15.041.527

24.942.270

22.652.8fi4

15.695.449

15.695.4-3 9

15.3S5.6Q7

309.752

14.851.538

3.858.100

'■              1.569.694

1.569.694

1.569.694

1.569.694

i. 5 82.9 3 7

3.299.307

1.229.785

1.229.785

1.229.785

1.229.785

1.244.110

640.934

i            415.677

415.677

41 5,677

415.677

416.993

1 7.708

5.687

5.687

5.687

5.687

5.795

286.591

:                33.953

33.953

33.953

33.955

54.S12

2.1 19.018

ii                645.781

645.78 ’

645.781

645.781

654.091

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

tel

capi-

rn-

pa /

toi

graf

Titlu

Arieni


10 01

io 6i

10 01

10 02


Ali

ne

at


Denumire indicator

ț

!

i


 • 13

 • 14


30


10 (

)2

04

10

)3

10

t

13

01

10

03

02

10

03

03

10

03

04

10

03

06

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

Oi

04

20

)1

05

20

(

)1

06

20

01

07


afara unitatii 1

îndemnizatii de delegare Indemnizații de detașare


Alte drepturi salariate in bani


Cheltuieli sala


’ialc in natura


Locuința de serviciu folosita dc salariat si familia sa

I

Contribuții


Contribuții de asigurați sociale de


stat


Contribuții dd asigurări de șomaj


Contribuții do asigurări sociale dc

sanatatc i


Contribuții dd asigurări pentru accidente dc munca si boli profesionale


Contribuții pentru concedii si

in dcmnmatd


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servjcii

Furnituri dc birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iiummatsi forța metrica .Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifiant:

Piese de schiidb

t

Transport j

ț


Credite de angajament

Credite iibuge tare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pluti efectua te

Angaj emerite legale

de plătit

Cheltuieli

elective

inițiale

f definitive

2

ji              3

4

5

6

7=5-6

8

4.400

3              4.400

4.400

4.400

4.4G0

4.400

7.766

li                     152

152

152

152

152

5.000

2t7A90

3            124.135

124.135

124.135

124.135

127.367

9.000

9.000

549.793

330 □(]□

339.909

339.909

339.9G9

333.1427

314.965

•ii               255.322

255.322

255.322

255.322

25S.39(i

10.656

;■                   6.003

6,003

6.003

6.003

6.066

172.775

i              63.716

63.716

63.716

63.716

9.574

3                2.175

2.175

2.175

2. ] 75

2.165

33.823

3              12.693

12.693

12.693

12.693

8.061

20.965.620

ți           211.964.620

i4.H7.036

14.117.036

13.807.284

309.752

13.252.4 3 S

6.5R9.SR1

ți            6.310.003

4.040.335

4.040.335

3.735.223

304.112

3.610.162

692.891

677.335

334.407

334.407

333.798

609

334.474

472A 36

iii               472.336

16S.673

168.673

163.264

5.409

158.611

773.656

:i             973.656

602.030

682.830

3 85.4 66

297.364

487.812

263.599

iț                251(1.922

135.3 62

135.362

135.362

134.528

91.367

ii               91.367

57.H30

57,030

57.030

82.337

35.509

ii                 31.924

14.787

14.787

14.737

14.351

41.565

țț              41.565

22.727

22.727

22.727

26.324


Capi

tol

Sub-

Pa-

Gnr-

ns-

pa/

fol

graf

Ti Ha

Ar

ti

col


Alineat


i Denumire indicator

ț

. ............................-


Credite de

angajament


20

oi

1

08

20

ț

01

i

09

20

i.

i

i

30

20

02

20

?3

20

03

01

20

03

02

20

04

20

04

Oi.

20

04

02

20

04

03

20

04

04

20

05

20

05

01

20

05

03

20

05

30

20

06

20

06

01

20

06

02

20

09

20

11


Posta, telecomunicații, radio, tv.


in temei.


Materiale si pfestari ele servicii cu


caracter fnnet onal


Alte bunuri si servicii pentru intretincre si funcționare


Reparații cure ite


Hrana


Hrana pentru


oameni


Hrana pentru 'animale

Medicamente și materiale sanitare


Medicamente


Materiale san


Reactivi

Dcz.i u fc.ctanti


tare


Bunuri dc natura obiectelor dc inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alic obiecte c(c inventar

Deplasări, dctâsari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate


Materiale de laborator


Cârti, publicai

documentare


ii si materiale


20


Consultanta


si.cx port i za


Credite bugetare

An^ii jameiite

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectua te

Ansnj unienic

legale

de plătit

ChcRmeh

efective

inițiale

ț    definitive

2

i           3

4

5

6

'"=5-6

8

374.994

j              377.054

259.838

259.838

259.671

167

259.619

!. 157.282

ji            [.[76.312

360.455

360.455

36G.455

2.685.532

7          2.085.532

2.004.225

2.004.226

2.003.663

563

1.684.784

216.664

ii              2 [5.117

89.579

89.57P

89.579

90.098

1 2.410.691

l         t2.lS3.i49

8.937.188

8.937.1 88

8,937. ș S-8

9.062.!s59

12.406.691

4         12.179.149

S.93 3.-12 £

8.933.428

8.933.428

9.059.859

4.000

iți                    4.000

3.760

3.760

3,760

3.000

21.522

4             21.009

5.075

5.075

5.075

4.21)1

[4.3[5

■ii:                     13.792

5.075

5.075

5.075

4.21)1

5.447

iii                    5.447

ORO

iii                           68(1

! .000

iii                    i -wo

1.09(1.874

ii            1.099.649

728,21 7

728.2 17

722.577

5.640

139.099

14.103

ii                   [ 4-103

l. 103

l. I 03

1.! 03

1.103

50.39]

59.166

32.046

32.046

32.046

1.026 JSO

] .(126.580

695.06S

695.060

689.428

5.640

137.996

no stc*7

122.1 12

27.il 2

27.112

27.112

39.864

73.857

75.072

25.222

21.222

47.040

ii              47.040

1.890

l .890

[ .890

1.896

3.525

3.525

563

563

563

563

40.9S 6

i              49.986

8.374

8.3 74

8.374

3.089

10.400

i                 10,400

60

Ca pi

to!

Sub-

capitol

Pa-ra-grid’

Grupa /

Titlu

Arii-ed

Aii

ne-

at

Denumire indicator

Credite de angiijainent

A

B

1

20

13

Pregătire profesionala

20

4

Proiecția munții

20

14

Comisioane siluite costuri aferente

împrumuturi la

r

20

1

24

02

Comisioane s

alte costuri aferente

împrumuturi!

interne

20

30

Alte cheltuieli

20

30

01

Reclama si pi

blicitate

20

30

03

Prime de asig

arare non-vinta

20

30

04

Chirii

20

30

30

Ahe cheltuieli cu bunuri si servicii

57

TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA

57

02

.Ajutoare sociale

57

02

01

.Ajutoare sociale in numerar

57

02

02

Ajutoare soci

ale in natura

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

01

Burse

70

CHELTUIELI

UE CA.Pi'fAL

71

TITLUL X AC

ÎTIVE NEFSNANCLARE

71

01

Active fixe

71

01.

02

Mașini, echipamente si mijloace de

i ram; peni

i

71

01

03

Mobilier, apa

raritra birotica si aite

acdve corpot7

Jc

71

6i

30

Alte active iTțcc

(inclusiv reparații capitalei

Crediteibiigetare

An gajamen te

bugetare

Angajamente

legale

Plat!

efectuate

Angajanien te tegale ck plătit

Cheltuieli

efective

iii iii ale

li     definitive

2

ii                3

4

5

6

7=5-6

s

135.522

ii              (32.672

17.918

17.918

17.918

20.798

49.115

49.(15

10.915

10.915

10.915

i                0 055

1.00(1

i                   1.000

337

387

3S7

387

1.00(1

i                   1.000

3117

387

387

387

265.533

i                266.0(13

251.373

251.373

251.373

271.603

KE&5

k              K.1K5

5.326

5.32u

5.326

5.32.6

10.336

Și                  9.792

7.506

7.5(16

7.506

8.226

2.395

ii;                  2.395

2.395

2.395

2 29S

2.395

244.fi 17

ii;                246.51 !

236. M6

230.146

236.146

255.656

(5.7(0

iii                 15.710

8.7(9

8.719

8.719

8.7(9

15.7 m

iii                 15.710

8.719

11.719

8.71 9

8.7(9

1.7(0

iii                    3.400

3.146

3.146

3.146

3.146

i 4.000

iii                 12.230

5.573

5.573

5.573

5573

102.840

iii               102.840

7.444

102.840

iii                 102.84(1

7.-144

226.300

ii             301.390

39.192

39.1 92

39.592

189.989

226.3 90

ii;              301.390

39.192

39.192

34. ] 32

| a oj’i)

226.390

iii              301.390

39.192

39.192

39.1 42

5(1.0(M)

iii                 50.000

20.3 32

28.382

28.382

44.772

176.390

ii             251.390

10.810

10.810

10.8(0

7O2S

6S.3R9

Capi-

Sub-

Pa-

Grțj-

Ar-

Aii-

toi

capi

tol

ra-

graf

pa /

Titlu

k

:ol

ne-

6610


SANATATE


CHELTUIELI CURENTE


IO


TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL


io oi

10

01

01

10

01

05

10

6i

06

10

I1

10

10

oi

11

10

01

13

10

01

30

io

02

10

02

01

10

03

10

03

01

10

03

02

10

03

03

10

03

04

10

03

06

20

i

20

01

20

6i

01


Cheltuieli saiaj'iaJe in bani


Salarii dc baz'r


Sporuri penlrtl condiții dc munca


.Alte sporuri


Fond pentru posturi ocupate prin cumul


Fond aferent plătii cu ora


Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariate in bani


Cheltuieli stilariale in natura


Tichete de masa

i

Contribuții 1


Contribuții de asigurări sociale dc


stat


Contribuții du asigurați de șomaj

Contribuții dc asigurați sociale dc

i

Sanatate :

Contribuții dc asigurări pentru accidente dc munca si boli profesionale

U

Contribuții pentru concedii si


indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Bunuri si scit


cit


Furnituri dc birou


Credite ibtigciare

Angsj amonte

bugetare

Angajamente

k*g;de

Plan

efectua. te

Angaj amețite

iegnle

de piiatil

Cheltuieli

efective

inițiale

4    definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

213.867.200

i         264.434.633

253.320.102

253.320.1 02

228.805.90 i

24.514.201

223.565.264

206.50]. 620

4        252.1 12.353

243.01 2.483

243.012.483

221.370.943

21.641.540

2i5.S80.6U9

78.442.640

! 13.390.293

11 3.390.292

1 13.390.292

1 13.390.292

1 i 3.282.710

56.592.740

4         84.270.303

84.270.303

84.270.303

84.270.303

S4.ÎJ55.353

3 9. SG 4.3 40

i           61.S85.205

61.885.205

6 1.885.205

61.885.205

61.519.083

9.540.500

ii             i 3.265.4 1S

13.265.41S

13.265.418

13.265.418

Î3.195.925

2.736.600

3.096.393

3.096.393

3.096.393

3 .t.196.393

3.091.875

4 35.000

1            641.764

64 1.764

64 1.764

641.764

644.133

3.795.800

iii            5.164.129

5.164.129

5.164.129

5.164.129

■ 5.381.27]

3.000

ți                      234

23^

2,3 4

234

234

147.500

iji              217.160

217460

217.160

2 1 7.1 60

222, Sj 2

4.774.600

iț             5.21 1.639

5.211.638

5.211.638

5.21 1.638

5.170.686

4.774.600

iii             5.21 1.639

5.211.638

5.211.638

5.21 1.638

5.170.686

17.075.300

iii           23.9OS.35 i

23.908.35 I

23.908.351

23.908.35 1

24.056.671

12.960.440

Și           ÎS.312.569

18.312.569

18.3:2.569

18.312.569

18.339.685

309.400

iii              412.583

412.583

412.583

4 12.583

3.095.200

ii            4.3 34.480

4.334.480

4.3 34.4 SG

4,334P4;44

i S0. 160

hi             233.318

233.318

233.3 18

233.318

233.914

530.100

iii               615.401

615.401

615.401

615.401

729.420

127.226.700

ii          137.398.020

128.397.651

128.397.65-

? 06.894.72]

2i.502.930j         101.95.3.9.34

1

28.469.480

i]          27.221.370

25.278.962

25.278.962

23.625.890

1.653.072

24.490.870

652.590

i-j              532.060

326.169

326.1 69

284.205

41.964

289.516


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Âr-

Aii-

toi

capi-

ia-

pa /

ne-

toi

graf

TRin

col

at20

61 02

20

61

03

20

r

04

20

01

05

20

01

06

20

91

07

20

01

08

20

01

09

20

01

30

20

02

20

03

20

03

01

20

03

02

20

04

20

04

01

20

04

02

20

04

03

20

04

04

20

05

20

05

0!

20

05

03

20

05

30

20

06Materiale pentru curățenie


încălzit, iluminat si torta metrica


A.pa, canal si


;a lubritatc


Carburanți si lubrifiant!


Piese de schimb


Transport


Posta, telecomunicații, radio, tv,


in te met


Materiaie si prestări de servicii cu


caracter funcțional


Alte bunuri sj! servicii pentru


intrctincre si tu ne ti o a are


Reparații curente


Hrana


Hrana pentru oameni


Hrana neutru animale

i

Medicamente si materiale sanitare


Medic:: mente


Reactivi


Dezinfectariti!


Bunuri de nutriră obiectelor de inventar i

Uniforme si cp-liipamcnt

Lenjerie si accesorii de pat

AUe obiecte dc inventar


Deplasări, detasari, transferări


Pag, 10      ~ Iei-

Credite

bugetare

An gaj a ine n te

Angajamente

Plăti

.An.gaj a mente

legale

Cheltuieli

inițiale

11     definitive

bugetare

legai e

efectuate

ele plătit

efective

2

i             3

4

5

6

7=5-6

8

1.023.'! 10

■:            1.031.440

900.636

900.636

774.776

125,910

836.781

7.<195.110

6.334.240

6.334.240

6.334.240

6.012.343

371.397

5.957.274

2.320.060

1            2.141.470

1.939.332

1,939.332

1.823.623

1 15.709

1,787.324

<196.000

441.000

374.924

374.924

33 7.21 !

37.713

364.571

1.017.400

i           1.121.190

1.121.190

(.121.1 90

1.043.6 3 2

77.508

1.383.395

333.320

i             474,090

447.092

447.092

3 54.82 7

62.265

395.052

<174.960

:             482.640

452.423

452.423

424.494

27.929

396.891

5.238.130

1          5.043.420

4.365.153

4.365,153

4.300.779

64.374

4.251.225

9ym,5(m

ii

'i            9.569.320

S.967.75 3

8.967.753

8.239.450

728.303

8.828.114 1

1.819.210

f           1.469.740

736.79n

736.7Q6

732.347

4.-hi 9

623.444

4.438.220

ți           4.259.430

3.514.412

3.514.412

3.157.635

356.777

3.353.501

<1.437.220

li            4.253.430

3.513.612

3.513.612

3. ] 55.835

756.777

3.3 52.04 i J

l ,000

ii                    i.000

300

300

soo

1.500

86.106.930

ii          93.437.012

94.959.797

94.959.797

75.905.99 1

19.053.806

70.598.649

6 7.06 8. 900

7H.315.9H45

77.303.276

77.303.276

60.955.472

16,352,804

55.2 12.867

1 1.219.570

ii           1n.sss.3stf

8.847.828

8.847.828

7.613.157

1.234.671

8.328.803

6.830.410

ii             3,342,940

7.875.743

7.375.743

6.572.791

1.302.952

6.330.321

5HK. 050

ii              939.700

927.950

927.950

764.571

163.379

726.65 8

1.379.520

ii             1.107.630

952.533

952.533

788.516

164.0;7

547.805

217.650

161.100

47.419

47.419

47. ][J]

248

14.755

154.780

ii                96.520

59.473

59.473

43.271

16.202

1 '4.969

f. 007.090

ii              850.060

S45.64I

845.641

698.054

147.587

388.081

96.560

iii                 75.390

49.999

49.999

43.029

6.970

38.977Capi-

Sub-

?3-

Gru- Ar-

.Aii-

lid

capi-

Fii-

pa / ti-

ne-

io!

grn f

Titlu col

nt


20


L 06


01


20

bo

02

20

09

20

h

20

12

20

13

20

14

20

25

20

30

20

30

04

20

30

30

56

56

01

56

01

01

56

01

02

70

71

71

01

71

01

01Deplasări in străinătate


Materiale de laborator


Cârti, public a:


documenlare


i si materiale


Pregăti re p rofes i cm ai a


Protecția muncii


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea


intereselor statului, potrivit


dispozițiilor legale

.Alte cheltuieli:


FONDUR.I EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare


R.egtonala (FE.DRj

Finanțarea naționala


Finarilarca externa nerambursabila


CHELTUÎELWE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARB


Active fixe


Co ostenelii


Creditcibiigetare

Angajamente

bugeta re

Angajamente

lega ie

Plăti efectuate

Angajamente

Sega le rîe plătit

Chcknieîi

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

£

7=5-6

8

' 86.360

66.241.)

-19.999

'19.999

43.029

6.970

38.977

! 0.200

9.650

1.078.040

892.530

671.640

671.640

562.414

(09.226

621.926

15.000

ii                   12.00(1

2.3 6 (

2.361

2.195

166

149

36.000

ii                  36.00(1

2 (.700

21.71)0

21.700

18.850

46.96(1

i               45.970

31.93!

31.931

26.759

5.172

3R.105

45.0(10

ii               40.000

35. ftIB

j5.R1)3

29.S34

5.969

28.590

8.000

i               (2.009

5.858

5.85 8

5.li5R

4.637

3.687.860

iii             3.738.348

2435.859

2.135.^59

E. 9 92.5 53

143.306

1.588.43 1

2.818470

ii            2.849.680

1.4(2.03 8

1.41 2.038

5.357.97(1

5 4.i)68

1.282.804

869.600

Ș            888.668

? 2 3. R 2 1

723.821

634.5S3

S9.23S

3(15.627

832.200

i            1.324.549

1.224.540

1.224.540

l .085.930

138.610

643.965

832.200

ii             1.324.540

1.224.540

1.224.540

(.085.930

138.610

643.965

100.000

4            100.000

732.260

1.224.540

1.224.540

1.224.540

(.085.930

138.610

6-13.965

7.365.580

•i;:            32.32t.7RD

f0.307.6 (9

1 0.307.619

7.434.95S

2.872.661

7,684.655

7.365.581)

ii)            12.321.780

(9.307.6 Î9

10.307.619

7434.QSS

2.872.661

7.684.655

7.365.580

H         12.321.780

Ș0.307.6 (9

10.307.619

7.434.958

2.872.661

■ 7.684.655

i            620.000

Capi-

Siîb-I Pa-

Gr n-

Ai “

Aii-

101

capi- ra~

pa /

fa-

ne-

toi jjrti!'

Ti tiu

doi

at

71


02


Mașini, echipamente si' mijloace de


transport

03


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71


01


30


Alte active fixe


(inclusiv reparații capitale)

6710


CULTURA, RțLCREEPvE SI RELIGIE

OL


C H E LTUIELI jCURENTE

10

10

01

10

Oi .

1.2

10

01

13

10

01

30

20

20

01.

20

01

01

20

01.

02

20

01.

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

07

20

Oi

08

20

Q1

09

TITLUL I CUIiLTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Indemnizații plătite unor persoane din

afara imitații I

Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariate in bani

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

Încălzit, iluminat si torta metrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți st bubriftatili

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si plcstari de servicii cu

s                                                                                                          12      - îci-

Credite

b ti«ela re

Angajamente

Angajamente

Angajamente

Pluti

Cis el țuicii

legale

ini (ia Se

definitive

bugetare

Sega Ie

efectuate

de plutit

efective

2

3

4

5

6

7=5-6

3

fi.K75.520

h         11.102.000

10.286.365

i 0.286.365

7.413.704

2.872.661

7.530.540

Kfil.WJ

N           57S.460

104.720

28.260

:<              28,269

2 1.254

21.254

21.254

49.395

2.000.000

Ni          2.271.000

i.607.363

1.607.363

1.607.195

168

1.695.071

1.915.000

7           2.1 86.000

1.549.368

1.549.368

1.549.200

168

1.598.821

325.000

360 80

277.768

277.768

277.768

2HO.Î52

325.0(10

jh             ooo.yfio

277,768

277.768

277.768

280.152

185.020

7             180.250

1 72.922

(72.922

172.922

175.595

59.980

3             98.730

90.550

98.550

98.550

98.261

HO.000

h              so.ooo

6.296

6.296

6.296

6.296

i.500.000

h          [.82L020

1.271.600

1.271.600

1.271.432

s6S

1.3 18.669

487.480

616.120

394.948

394.948

Q4S

423.991

22.200

22,201)

4.244

4.244

4.244

4.324

12.400

iN              14.400

3.328

3,328

7 "PS

3.522

15.200

iiii                  15.200

3.685

3.685

3.685

3.633

3.000

Ni               3.000

1.303

1.302

1.302

1.302

47.500

57.500

16.918

1 6.9 1 8

16.918

[7.946

15.000

iii                  13.000

7.369

7.369

7.369

7.369

60,500

60.500

32.871

32.871

32.871

32.870

29.000

7            26.000

23.718

23.718

2.3.718

2 3. SOI]


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

cnpr

ra“

pa /

ti-

ne-

toî

graf

Titlu

col

at


i

Denumire indicator


Credite de

■angajament


20

01

30

20

02

20

05

20

05

01

20

05

30

20

06

20

06

01

20

06

02

20

11

20

13

20

14

20

30

20

30

01

20

30

02

20

30

04

20

30

30

70

71

71.

01

71

01

02

71

04

03


Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar


Deplasări interne, detasari, transferări


TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARI'


adive corporale


Credite Higetare


inițiale


definitive


Angnj a mente

bltgeta re


Angajamente

legale


Plăti

efectuate


Angajamente

legale

de plătit


Chei tu ie li

efective


9-1.700


1E7.9E0 :b

5.200 [ii


47.000 5

10.001} ii

37.0011 H


302. 000

142.00(1

100.000


ir

iii


5.000 iț

10.500

5.000 iii

727.820 iii

29.000

6.000 iii

28.8110 iii

664.020 iii

115.000 bi

85.000 hi

45.000 i’i


146.700

257.620

5.200

i [ 7.000

10.000

(07.00(1

327.000

142.600

184.400

10.500

5.1)00

740.200

15.040

16.(100

45.100

664.020

45.000

45.000

45.000


59.302

242.21 1

4.543

33.503

1.4 14

32.009

(97.645

(12.319

S 5.3 2 6

6.720

634.241

14,749

8.876

18.844

591.772

57.995

57.995

57.995


59.302

242.211

4.543

33.503

1.4 14

32.049

197.645

1 s 2.3 19

45.326

6.720

634.24 1

[4.749

8.076

18.844

591.772

57.995

57.995

57.995


7=5-6

O

59.302

58.370

242.21 1

:?.7D.xS 55

4.543

4.543

33.^03

[ .4159

1.4 i 4

32.089

1.489

î 97.477

) 68

(94.343

(12.151

16S

11(8.(191

85.326

£5.^52


6.720

634.24)

14.749

S.876

(8.844

591.772

57.995

57.99.5

57.995


6.720

687.583

14.266

8.876

18.844

645.597

96.250

96.250

96.250Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ăr-

toi

capi-

rfl“

pa /

i

Ci-

toi

graf

Titlu

doi

i


Denumire indicator


Credite de angajament6810


71

01

30

01

20

|

20

di

20

01

01

20

dl

02

20

di

03

20

01

09

20

01

30

20

02

20

03

20

03

01

20

04

20

04

04

20

05

20

05

30

70

71

71.

01

71

oi

30


(inclusiv reparații capitale)

ASIGURĂRI Șl ASIS TENTA SOCIALA

CHELTUIELI fcU RENTE

TITLUL II BUCURI SISERVICH

Bunuri si servicii

Furnituri de birou


Materiale pentru cura tenie


încălzit, iluminat si forța mritrica


Materiale si prestări de servicii cu


caracter funcționai


Alte bunuri si Servicii pentru intretinere si funcționare


Reparații curente


Hrana pentru oameni


Medicamente si materiale sanitare


Dczinfcctanti


Bunuri de natu'ra obiectelor de inventar


Alte obiecte de inventar


CHELTUIE.LT DE CAPITAL


TITLUL X ACTIVE NEFINANC1ARE


Active fixe


7010


.Alic active fixe

(inclusiv repnjrati: capitale)

LOCUINȚE, SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA


~ lei-

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

An gaj a mente

legate

Piști

efect ua te

Angajamente i egale de pinii!

CheTiuieii

efective

inițiale

? definitive

2

î!               3

4

5

6

7=5-6

8

85.000

£             85.000

57.995

57.905

57.995

2.300

517.100

îl             517.100

443.743

443.743

432/103

11.335

464.952

517.100

;            517.100

443.743

443.743

432.408

11.335

463.351

517.1(10

517.100

443.743

443.743

432.408

11.335

■4^3.35]

187.100

153.100

140.300

140.3(10

136.419

3.881

176.080

5.000

6.000

5.012

5.012

5.012

4,416

20.000

12.(100

12.000

12.000

12.000

20.490

115.000

115.000

105.359

105.350

102.454

2.905

125.490

20.000

8.000

8.976

8.976

8.000

976

8.945

27.100

12.100

8.953

8.953

S.953

16.739

10.000

10.(100

10.000

10,000

1 0.000

310.000

34(1.000

288.612

28B.612

281.158

7.4 54

284.925

3 10.000

i              3'01.000

288.612

288.612

281.158

7.454

284.925

2.000

; 6.000

4.83 1

4.831

4.S31

2.34'3

2.000

s               6.000

4.83 I

4.831

4.831

2.346

8.000

î                8.000

8.000

j                8.000

1.601

1.601

1. 601

1.601

17.670

i              17.670

Capi

tol


Stib-


Pa-


Gru-


capi- râ

tul graf


pa /

'fitin


Ar

ti

col


Ali

ne

at


Denumire indicator


Credite de angajament


Credite bugetare


inițiale


definitive


A ngnj am eiite

bugetare


.Angajamente

legale


Plăti

efectuate


Angajamente

Cheltuieli legale

de plătit          efective


7~-5-6                 8


 • 70

 • 71

71   01

71   01


01


CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEEIN.ANCIAR.E

Active fixe

Construcții
17.670

17.670

17.670

17.67(1


17.670

17.670

17.670

17.670Economic


IV A -A |C Ci C l J
Denumire indicator


5010


01

10

20

57

59

5410

01

1.0


10

01

10

01

01

10

01

12

10

oi

13

10

01

30

10

03

10

03

01

10

03

02

10

03

03

10

03

04

10

03

06


TOTAL JUDEȚ

DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUTIi PUBLICE FINALITATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31 12 2013 ii


TOTAL CHELTUiELI DIN VENITURI PROPRII

SISUBVENTțl

CHELTUIELI [CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUțNURI SliSERVICII

titlul vi ii Asistenta sociala

TiTLUI- IX ALTE CHELTUIELI

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELlJcURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cbeltuicli stilariale in buni

Salarii de baza

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii •

Indemnizații de delegare

Alte drepturi salariate in bani

Contribuții    i

Contribuții de:asigurări sociale de

Stat               i

Contribuții deț asigurări de șomaj

Contr-buin de;asigurări sociale de sanaiate ;

Contribuții dciasigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pluti

efectuate

Angaj amente

legale

tic plutit

ChNiuteii

efective

inițiale

ii    definitive

t

2

V            3

4

5

6

7-5-6

3

238.163.850

4        2S0.SS4.337

262.275.1 10

262.275.1 ÎS

240.450.267

21,324.85 i

234 9.I7.1S5

238. 163.850

1        280.S84.337

262.275.118

262.275.] IR

240.450.267

2i .824.85 1

234.947.1S5

85.453.740

}         1 I 7.772.967

U 7.676.940

117.676.940

I i7.676.940

117.5S9.0t-S

152.591.560

j        162.992.S20

I44.5S9.459

144.509.459

122.764.608

2LS24.85I

1 17.342.(104

15.710

iți                  15.710

S.739

8.719

8.719

8.7(9

102.040

7.444

5.120.060

iți            4.740.060

2.798.615

7.79161 5

2.797.949

666

2.796.K3 J

5.120.060

Ș:           4.740.060

2.79S.6 15

2.793.61 5

2,797,949

666

2.796.S31

2.020.000

j          2.448.000

2.439.1 06

2.439.186

2.439.186

2.443.219

2.200.000

iț:             1.914.000

i.910.257

1.9 [0.257

(.910.257

1.9i6.8 (7

2.152.000

ij             [ .899.000

1.896.898

1.896.898

LS96.89S

] .904 J 55

4.000

12.000

iți

40.000

iii                    15.(100

13.359

13.359

(3.359

12.662

620.000

ii             534.000

520.929

52,1929

521929

526.402

452.000

j            397.000

396.926

396.926

Ll?ri

311212

12.000

ii:                    12.(100

9.449

9.449

9.449

9,4 S2

1 16.000

ii;               100.000

99.335

un „3 35

99.335

99.676

4.000

ț                   4.00(1

2.S3I

2.831

2.831

2.84!

36.000

1 21.00(1

20.3 OS

2O.3MS

20.388

16.12!


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

ii-

toi

siiaf

Titlu

colCredite de

tingajiiinent


20

20

01

20

61

01

20

dl

02

20

di

03

20

di

04

20

61

05

20

Ol

06

20

01

08

20

01

09

20

01

30

20

05

20

05

30

20

06

20

06

01

20

11

20

13

20

14

20

25

Materiale pen

internei

documenta re


TITLUL II BUNURI Si SERVICII


Bunuri Si scrvien


Pumitiiri dc birou


ini curățenie


încălzit, iluminat si forța motrica i

Apa, canal si 'salubritate

Carburanți si lubriflanti

Piese dc schimb


Posta, telecomunicații, radio, lv.


Materiale si prestări de servicii cu


caracter funcțional


Alte bunuri si iservicii pentru


întreținere si funcționare


Bunuri de natura obiectelor de inventar


Alte obiecte de inventar


Deplasam detașam transferări


Deplasări interne, delăsări, transferări


Carii, publicații si materiale


Pregătire profesionala


Protecția mtindii


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea


intereselor statțtki;, potrivit dispozițiilor legale

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

.Angaja mente

leg a ie

Pinfi

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efecdvc

inițiale

definitive

2

ii              3

4

5

6

7-5-6

3

2.292.06(1

1            2.292.060

359.429

359.429

35S.763

666

353.6] 2

1.166.060

2          1.156.060

209.506

2S9.50S

2t<U.S42

66 6

266.ori

32.000

32.00(1

21.S73

21.S73

21.S73

17.0 SI

34.000

;i               34.000

17.907

[ 7,91)7

17.907

17.907

332.000

i               332.00(1

1 60.000

i             160.000

1.99S

1.99S

J.332

666

1.9911

34.00(1

li              34.000

7.5 i 4

7.5 14

7.514-

S.415

13.000

i              33.000

20.041

20.041

20.041

20.041

70.00(1

:ii                         7 ii (){){)

55.231

55.231

55.23 1

53.SS7

147.000

ii              147.000

25.949

25.949

25.949

■    23.014

344.060

iii                3 14.060

13S.995

130.995

13 S.995

124.470

29.00(1

i              39.000

7.595

7.595

7.595

57.9S7

29.000

39.000

7.595

7.595

7.595

57.9S7

59.000

ii               59.000

Sil

SI l

SI 1

636

.59.000

h                 59.1)0(1

SI 1

Sil

Sil

636

fi.000

ii:                        S3)(}()

60

60

60

30.000

i:               30.000

1. S90

I.S90

]. S90

l.S'.H)

] 7.(100

k:               17.000

3.24(1

3,240

3.240

3.240

63.00(1

ii:                63.000

26

26

2 ti

26

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


ț


Credite de

angajamentProtocol si reprezentare

Alte clicltuiehț

20

3 o

06

Prestări servicii pentru transmiterea drepturi ier i

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri st servicii

INVATAMAblT    1

01

CHELTUIELljcURENTE

1.0

TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL

10

oi

Cheltuieli salafiale in bani

10

01

01

Salarii de baza

10

01

06

Alte sporuri l

10

01

10

Fond pentru posturi ocupate prin ciitntil

10

01

11

Fond a.torent plătii cu ora

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane diti

afara unitarii i

10

01

13

Indemnizații de delegare

10

01

14

Indemnizații de detașare

10

01

30

Attc drepturi salnrialc in bani

10

02

Cheltuieli salariak in natura

10

02

04

Locuința de serriciu folosita de

salariat si familia sa

10

03

Contribuții    i

iO

03

01

Contribuții doi asigurări sociale de

stat              i

10

ds

02

Contribuții detasigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări socialo ck


Credite bugetare920.000


7.766


549.793 4

4


314.965


18.656


255.322

6.003

Angajamente

bngctai’c

Angajamente

legate

Plăti

efectuate

Angajamente

I egale de plătit

ChdhdcH

efective

4

5

6

7=5-6

8

56.299

56.299

56.299

23.020

56.299

56.299

56.299

23.G20

15.695.449

15.695.449

15.3S5.697

309.752

14.851.538

15.695.449

15.695.449

15.385.697

309.752

14.85!.538

1.569.694

1.569.694

1.569.694

1.582.937

Ș .229.7SS

1.229.785

1.229.735

1.244.1 10

415.677

4 15.677

415.677

^16.993

5.687

5.687

5.6S7

5.795

33.953

33.953

33.953

34.817.

645.78!

645.781

645.78!

654.09!

4.400

4.400

4.400

4,400

152

152

152

152

124.135

!24.! 35

124.135

] 2.7.867

339.909

339.903

339.909

338.827

255.37.2

255.322

255.322

2.58.296

6.003

6.003

6.003

6.066


Capi-

Sub-

Pa-

Gni-

z

"ir-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

i-

ne-

tul

graf

Titlu

:ol

at10


03


04


sa na ta te


Contribuții de asigurări pentru


accidente de munca si boli profesionale


10


03


06


20 i

20

61.

20

01

ț

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

01

05

20

01

06

20

01

07

20

01

08

20

01

09

20

01

30

20

02

20

03

20

03

01

20

03

02

20

04

20

04

01


Contribuții


.1 perr


in demmzat


iti'Li concedii si


TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII


Bunuri si serv cii


Eumituri de birou


Materiale pentru curățenie

î

încălzit, iluminai si forța metrica


.Apa, canal si salubritate


Carburanți si iubriilanii


Piese de schimb


Transport


Posta, telecomunicații, radio, tv,


internet


Materiale si prestări de servicii cu


caracter funcțional

1

Alte bunuri si;servicii pentru

Întreținere si funcționare

i

Reparații curente

!


H rana


Hrana gentre bamcni

Hrana pentru animale


Medicamente si materialo sanitare


Medicamente


Credite de angajament

Crcditelibiigctare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

inițiale

definitive

2

3

4

S

172.775

63.716

63.716

63.7t6

9.574

2.175

2J75

2.175

33.823

12.693

12.693

12.693

20.965.620

2 [1.964.62(1

14.117.036

14.1 17.036

6.589.88 1

6.810.003

4.040.335

4.040.335

692.891

677.385

334.407

334.407

472.886

472.886

168.673

168.673

773.656

973.656

682.830

682.830

263.699

280.922

135.362

135.362

91.867

ii

91.867

57.O3D

57.030

35.509

j

31.924

14.787

14.787

4 1.565

41.565

22.727

22.727

374.994

377.954

259.838

259.838

1.157.282

ii

1.176.312

360.455

360.455

2.685.532

2.685.532

2.004.226

2.004.226

216.664

215.117

89.579

89.579

12.610.691

12.183.149

8.937.188

8.937.188

12.406.69 1

h ii

12.179,149

8.933.428

8.93.1.428

4.000

4.000

3.760

3.7 6tl

21.532

ți

21.009

5.075

5.075

14.315

13.792

5.075

5.075


Plăti


efeeni a te


Angaj a mente


Chel țuici!


efective2.175


12/193


i 3.807.28i


3.736.223


333.793


163.264


335.466


135.361


57.030


14.78?


22.727


259.671


.{KJ3.663


89.579


8.937.188


8.933.428


3.760


5.075


5.075


309.'


609


5.409


297.3 64


167


2. i 65


8.06)


13.252.438


1.610462


334.474


158.61 1


487.812


136.528


82.337


14.351


[6.324


259.619


1.684.784


90.094


9.067.839


9.059.859


3 ,C;()0


4.201


4.201


- îei-Credite de angajament


Crcdite țnigetare


inițiale


20

04

02

20

04

03

20

04

04

20

05

20

05

01

20

05

03

20

05

30

20

6 6

20

06

01

20

06

02

20

09

20

11

20

12

20

13

20

.14

20

24

20

24

02

20

30

20

30

01

20

30

03

20-

30

04

20

5 0

30

57


Alte obiecte de inventar

i

Deplasări, detasari, transferări

i

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate


Comisioane spalte costuri aferente imp ru mulurilor

Comisioane sț alte costuri aferente împrumuturilor interne


titlul vrii Asistenta sociala1.090.874


14.103


50.391


1.026.380


1 20.897


73.857


47.040


3,525


49.905


10.400


135,522


49.1 15


1,000


1.000


265.533


0.105


10.336


2.395


244.617


15.710


de 11 ni ti ve

1.099.649

14.103

59.166

1.026.380

75.072

47.040

3.525

49.900

[66.883

8.185

9,791

2.395

246.51 1

15.710

.Angajamente

Angajamente

Plăti

Angaja mente

Cheltuieli

legale

bngeta re

legale

efectuate

de plătit

efective

4

5

6

7=5-6

8

721;. 217

728.21 7

722.577

5.640

[ 39.099

l. i 03

1.103

1.1 03

1.1 03

32.(146

32.046

32.046

695.068

695.063

689.428

5.640

137.996

27.1 12

27.112

27.112

39.864

25.222

25.222

25.222

37.974

[.890

1.890

1,890

1.890

563

563

563

563

8.374

S.374

•8.374

60

17.91 8

[7.918

[7.9 IS

2(1,79 S

10.915

10.9 15

[0.9(5

9.G55

3S7

3 87

387

3S7

397

3 87

387

251.373

251.373

25 (.373

271.603

5,326

5.326

5.326

5.326

7.506

7.51K5

7.506

8.226

2.395

2.395

23^5

2.395

236.146

236.146

236.146

255.656

K.7 ] 9

8,719

8.719

8.719Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

cap]-

ra-

pa f

i-

ne-

toi

graf

Titlu

ui


Denumire indicator

Credite de ftn"ajamcnt

■B

1


57

02

57

02

01

57

02

02

59

59

(

ti

01

10

10

61

10

01

01

10

01

05

10

01

06

10

01

10

10

01

11

10

01

13

10

01

30

1.0

02

10

02

01

10

03

10

03

01

10

03

02

10

03

03

10

63

04


Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociiîe iu natura

TITLUL FX. ALTE CHELTUIELI


SANATATE


TITLUL I CHfeL'FU'IELl DE PERSONAL


Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent plătii cu ora


Contribuții de asigurări sociale de


Contribuiti db asigurări dc șomaj


Contribuții de asigurări pentru accidente dc rirunca si boli profesionale


Credite bugetare

Angaj amonte

bugetare

Angajamente

k'gale

Fiati

efectuate

.Angajamente legale

de plutii

Ch ei tui ei i

efective

inițiale

definitive

2

j           3

4

5

6

7=5-0

8

15.710

ț               15.710

S.719

S.719

S.719

S.719

1 .7 10

i               3.480

3.146

3.146

3.146

3.146

14.000

J              12.230

5.573

5.573

5.573

5.573

102.840

l            102.840

1(12.S40

ș             Ș02.840

7.444

205.669.420

250.788.3 13

241.7S7.943

24 1.7S7.943

220.2S5.013

21.502.930

2 15.236.644

205.609.420

250.788.313

241.7S7.943

24I.7S7.943

220.285.013

2 1.502.930

2 15.236.644

78.442.640

1 13.390.293

113.390.292

1 13.390.292

113.390.292

i 13.282.7 (0

56.592.740

84.270.303

84.270.303

84.270.303

84.270.303

8-1.055.353

39.S_74.340

61.885.205

61.8S5.2O5

61.SS5.2115

61.SS5.205

61.5 1 9.083

9.540.500

13.265.41 8

1 3.265.4 ÎS

: 3.265.4 1 S

13.265.418

13.195.925

2.786.600

3.096.393

3.096.393

3.096.393

3.096.393

3.0Q 1.875

485.000

64 1.764

64 1.764

641.764

641.764

644.1 33

3.79 5. KW

5.164.17.9

5.164.129

5.164.129

5.164.129

5.381.271

3.000

234

23^

234

23-’

234

147.500

2:7.160

217.160

217.160

217.161.1

222.832

4,774,600

i            5,211.639

5.21 1.63S

5.21 1.63S

5.21 1.53K

5. i 70.686

4.774.600

j            5.21 1.639

5.21 1.63S

5.21 1.634

5.211.638

5.170.6S6

17.075.300

1           23.90S.351

23.90S.351

23.90S.351

23.W.5.35 1

24.056.67 1

12.960.440

§          1S.312.569

111.312.569

18.312.569

[i?.3 12.569

18.339.6S5

309,400

ț             412.5S3

412.583

412.583

412.583

413.924

3.095.200

j          4.334.4S0

4.334.480

4.334.480

4.334.480

6.339.728

1 80. 160

233.3]^

233.3 ÎS

233.3 IW

233.318

233.914


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

to!

cnpi-

ra-

pa /

ne-

H)1

graf

Titlu

at


| Denumire indicator


Credite de angajament10

03

1

06

20

20

01

20

01

01

20

(11

02

20

di

03

20

di

04

20

di

05

20

01

06

20

01

07

20

01

08

20

01

09

20

01.

,30

20

02

20

03

20

03

01

20

03

02

20

04

20

04

01

20

04

02

20

04

03

20

Q4

04


Contribuții pentru concedii si


indemnizații


TITLUL II BUNURI SI 5ER.VICII I

Bunuri si servicii

Puniituri de birou

Materiale pentru curățenie

Încălzit, ilumftrat si iurta metrica


A.pa, canal si salubritate

Carburanți si lubrihanii


Piese de schimb


Transpir rt


Posta, telecomunicații, radio, tv.


Materiale si prestări de servicii cn


caracter funcțional


Alic bunuri siIservicii pentru


întreținere si funcționare


Reparații curente


Hrana


Hrana pentru oameni


Hrana pentru animale


Medicamente si materiale sanitare


Medicamente i


Materiale sanitare


Reactivi


Dezinfectant) ț

Ș


Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja mente

legale

Plăti

efectua te

Angaj amonte

legale

de plătit

ChdtukJi

efective

inițiale

1 definitive

T

3

4

5

6

7-5-6

s

530,100

3               fti 5.401

615.401

615.401

615.401

729.420

127,226,730

:         137.39S.020

I2S.397.65 1

J2S.397,651

1 06.894.72 1

21.502.930

lin.953.Li_5''

23/169/130

J         27.221.370

25.27S.962

25.27S.062

23,625.890

1.653.072

24.49<J.£70

652.590

J            532.060

326.169

326.169

2S4.205

41.964

289.516

1.023/110

ț           1.031/140

900,656

900.686

774.776

125.910

836.781

7/195.110

ii            6.384.240

6.384.240

6.012.84/

371.397

5.957.274

2.320.060

jî            2.141.470

1 939,33?

1.939332

1,823.62/

115.709

1.7S7.324

4 96.000

i              <141.000

374.934

374.924

33 7.2 11

37.713

364.571

1.017/100

ii            1.121.190

1.121.190

1.121.190

1.1)43.682

77.508

1.383.395

333220

ii              474.090

■147.097

447.092

3 84. £27

62.265

395.052

<174.960

j              <182.640

452.423

452.423

424.494

27.929

396.891

5.238.130

5.043.420

4.365.153

4.365.1 53

4.300.779

64.374

4.251.225

9.41 S.500

f?.569.K20

8.967.75/

S.957.753

8.239.450

72S.303

8.823.84 1

IA 19.210

1.469.740

73 ti 7LJ ti

736.796

732.347

4.449

623 .444

4.433.220

4.259.480

3,514.412

3.514.412

3.157.6/5

356.777

3.355.501

4.437,220

4.258.480

3.513.612

3.513.612

3.156.835

356.777

3.352.001

1.000

I                 1.000

SQr.l

xno

800

S .500

86.106.930

i         98,487,012

94,959,797

94.959.797

75.905.991

19.053.806

70.59 8.649

67.063.900

7S.315.9S6

77.30S.276

77.3 OS.2 76

60.955.472

16.352.S04

55.2 12.S67

11.219.570

in.sKsjxâ

S.847.828

S.S47.S2S

7.613.157

1.234.671

8.32S.S03

6.830.410

ii            S.342.940

7.875.743

7.875.743

6.572.791

l .302.952

6.330.321

9KK.(15(1

i            939.700

927.9511

927.95(1

764.571

J63./79

726.658


Capi- Sub-

Pa- Ghj-

/

Ir-

Aii-

fol capi-

ra- pa /

i-

ne-

fol

graf Titlu

i

ol

at

A


Denumire inciicaior


Credite de

angajament


6710


05


20

20

1^5

01

03

20

05

30

20

6 6

20

06

01

20

06

02

20

09

20

țl

20

12

20

13

20

14

20

25

20

30

20

30

04

20

30

30

01.

10

i

10

01

10

di

12


ș

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

j

Lenjerie si accesorii dc pat

i

A-te obiecte de inventar


Deplasări, clei:


:ari, ti'ansferan


Deplasați intdrne, delăsări, transferări I

Deplasați in sirii in a ta te

Materiale dc lâborafor .


Cârti, publicații si materiat

documentare :


Con sul (cir: ia siiexpertiza


ITcgalirc profesionala


Proiecția rutineii


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din ac.liuni in reprezentarea


intereselor statului, potrivit


dispozițiilor legat


Alte cbeltiiicli i


Chirii


Alte cheltuiel!■' cu bunuri si servicii


CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


CTI1H.TU1EL1 CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salaritde in hani

Indemnizații [țlatile unor persoane din afara imitații j

1


Credite i Jtigctare

Angajamente

bugetare

Angajamente

lega ie

Pluti

efectuare

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli

efective

i 11 i ti 11 it-

definitive

2

3

4

5

6

7-5-6

g

1.379.520

4           1.107.640

952.533

L152.533

7SS.516

164.017

547.805

217.650

161.100

47.419

47.419

47.191

228

44.755

154.780

96.520

59.473

59.473

43.271

16.202

1 14.969

1.007.090

ii              S50.060

845.641

845.64 1

698.05-1

147.587

388.081

96.560

i‘               75.490

<19.9 0 Q

49.999

43.029

6.970

38.977

86.360

4             66.240

49.999

49.999

43.029

6.970

3 8.977

10.200

9.650

1.078.040

3            492.530

671.640

671.640

562.414

109.226

621.926

15.000

1 12.001)

2.361

2.361

2.195

166

149

36.000

j               36.001)

21.700

21.700

2.1.700

18.850

46.960

S             45.970

3 1.931

3 1.93 1

26.759

5.172

38.105

45.(100

£                      4(J.()()(J

35. S(J3

35.803

29.S34

5.9C1Q

2!J.59(1

8.000

12.000

5.354

5.858

5.S5S

4.637

3.687.860

£           3.73K.348

2. H5.S59

2.135.859

1.992.553

143.306

1.588.431

2.SIS.170

|           2.449.640

1.412.038

1.412.038

1.357.970

54.068

■ 1.282.804

469.6'90

4 4 4.6 64

723.82!

723.821

634.58.3

87.238

305.627

1.915.000

2.186.000

1.549.36S

1.549.368

1.549.200

168

1.598.82 i

1.915.000

2.146.000

1.549.368

1.549.368

1.549.200

168

1.598.82!

325.000

364.949

277.76 S

277.768

2 7 7.7 6 8

280.152

325.000

364.940

277.768

277.768

27 7.76 S

280.152

185.020

136.250

172.922

172.922

) 72.922

175.595

9       - Jei-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ăr-i ti

cul

i

Ali

ne

at

:

Denumire indicator

?

Credite de angaja ment

Credite jtigetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Pkiti

efectuate

Angajamente

legale

de plutit

“ —

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

j

1          B

I

2

3

4

6

7=5-6

8

iO

61

13

Indemnizații de delegare

i

59.980

98.73!)

98.550

98.550

98.550

98.26,

10

01

30

Alte drepturi șalariafo in bani

xo.ooo

00.0(10

6.296

6.296

6.296

6.296

20

j

TITLUL H BUCURI SI SERVICII

1,590.000

1.821.020

1.271.600

1.271.600

1.271.432

168

1.318.669

20

di

Bunuri si servicii

487.480

6 1 6.1 20

394.94 8

394.948

394.948

;

20

Q1

01

Furnituri de birou

22.200

22.2G0

4.244

4.244

4.244

4.32'1

20

di

02

Materiale pentru curățenie

12.400

14.40(1

3.328

3.328

3.522

20

di

03

încălzit, iluminat si fonia mforica

15.200

15.200

3.605

3.5 £5

3.685

20

di

04

Apa, canal si Salubritate

3.000

3.000

i .302

1.302

1.302

1.302

20

di

05

Carburanți st lubrifianti

47.500

ii               57.500

16.910

16.918

16.918

17.946

20

di

06

Piese de schimb

15.000

1              13.000

7.369

7.369

7.369

7.369

20

01

07

Transport

00.500

ij               60.500

32.871

32.07 f

32.871

,,s

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet       ;

29.000

■S              26,000

23.718

23.718

23.718

23.800

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

94.700

ii              146.700

59.302

5 9,3 f] 2

59.303

50.37(1

20

01

30

Alte bunuri si iscrvicii pentru

întreținere si funcționare

187.900

|           257.620

242.2 U

242.211

242.2 t l

270.855

20

02

Reparații curente

5.200

|              5,200

4.543

4.563

4.543

4.543

20

05

Bunuri de na titra obiectelor de inventar

47.000

:Ș               117.000

33.503

33.503

33.503

1.4 89

20

05

Ol

Uniforme si echipament

10,000

ș             10.000

1.4 f 4

1,414

L414

20

05

30

Alic obiecte de inventar

37.000

ij               f 07.000

32.089

32.009

324.189

1.489

20

06

Deplasări, delăsări, tren sforari

302,000

li            327.000

197.645

197.645

197.477

168

194.343

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

142.000

r             142.600

1 12.3 19

1 12.319

112.15!

168

108,891

20

06

02

Deplasări in sțrainatate

160.00(1

1             184.400

S5.3 26

05.326

85.326

85.452

20

6

Cârti, publicații si materiale

docu montare

5.000


Capk

Sub-

Pa-

Gru-

Âr-

tel

Cflpî-

rii-

pa /

ți-

tui

graf

Titlu

țol


20

20

i4

20

30

20

io

0!

20

io

02

20

30

04

20

30

30

01.

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

09


Pregătire profdsicniala


Reclama si pi blicitate :

Protocol si reprezentare


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

A S16 U RA Rl Ș1 A SIS TENTA SOC 1A.LA

6 H E LTU IE LI țCU RENTE


Credite de

angajament


20

01

30

20

02

20

03

20

03

0!

20

04

20

04

04

20

05

20

05

30


Dezinfectau ti j

Bunuri de natura obiectelor de inventar

.Alte obiecte db inventar


Credite bugetare

Angajamente

buget;: re

Angajamente

lega ie

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

CheRuidi

efedlve

inițiale

defini dve

2

ii                3

4

5

6

7-5-6

10.500

ii                 10.500

6.720

6.720

6.720

6.72(1

5.000

:                 5.000

727.820

■ii               700.200

634.241

634.24 i

634.24;

0n7.5^3

29JJ00

|              15.080

14.749

14.749

14.749

14.266

6.000

iî                 16.000

8,87fi

8.876

8.S76

8.876

28.801)

1             aș.ioo

18.844

18.844

18.844

18.844

664.(120

jț             664.020

591.772

591.772

591.772

645.597

5 17.100

ii              517.100

4-43.743

443.743

432.408

11.335

463.351

5 f 7.1 00

îi              517.100

443.743

443.743

432.408

! 1.335

463.351

5 [ 7.100

ii              517.100

443.743

443.743

432.408

i 1.335

463.351

187.100

ii              153.100

140.300

140.300

136.419

3.881

] 7O.(j^()

5.000

j               6.000

5.012

5.012

5.012

4.416

20.000

i                12.000

12.000

] 2.00(1

12.000

20.490

[15.000

1 15.000

[ 05.3 59

IU5.J59

102.454

2.905

125.490

20.000

8.000

8.976

8.976

8.000

976

8.945

27.100

12.100

S.953

y.953

16.739

10.000

10.000

10.000

10.000

3 0.000

710.000

340.000

288.612

288.612

281.158

7.454

284.925

310.000

340.000

288.612

288.6'2

281.158

284.925

2.000

6.000

4.83 ■

4.83 1

4.83 1

2.346

2.000

6.000

4.S3E

4.831

4.S31

2.346

8.000

8.000

8.000

K.DCJG

2.106.845

dd

O

TOTAL JUDEȚ


DETALIEREA CHELTUIELILOR

INST1TUT1I PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31 122013:


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

i

toi

capi-

ra-

pa /

tel

gr a f

Titlu

:ol

Aii-

ne-

ai


50! 0

01

56


 • 70

 • 71

5410

 • 70

 • 71

71

71

71

6510

 • 70

 • 71

71

71

71

71 Ol


03

30


03

30


Denumire indicator


Credite de

angajament


Credite bugetare


inifiale


de fi nitive


Angajamente

bugetare


Angajamente

legale


_

TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

31 SUBVENȚII

i

C H E LTUIEL lț CU RENTE

TITLUL VIU ^ROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTA.DER.A^E


CHELTUIEiJDE CAPITAL

i

TITLUL X ACTIVE NEFINANCTARE


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELII DE CAPITAL

TITLUL _X ACTIVE NEFINANCIARE


Active tise


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

.Alte active fike

(inclusiv reparații capitale)

IN VAT AMANT

CHELTUIELI-DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fise

Mașini, echipamente si mijloace de


transport ;

Mobilier, aparatura birotica si alte


8.624.840

8R201I

832.200

7.792,610.

7.792.M[L

90.00(F

98. 000

98.000

98.000

35.000

63.000

226.390

226.390

226.390

 • 226.390

50.000

 • 176.390


I4.l-4S.3SO

 • 1.324.540

 • 1.324.540

i2.8?.3.840

12.823.040

93.000

98.000

9000

98.000

35.000

63.000

301.390

301.390

301.390

 • 301.390

50.000

 • 251.390


11.630.643

1.224.540


1 1.630.643

1.224.540


1.224.540

1.224.540

10.406.103

10.406.103

10.406.103

10.4 06.103

1.297

1.297

1.297

1.297

1.297

1.297

i .297

1.297


1.297

39.192

39.192

39.192

39.192

28.3 82

Itl.SlO


1.297

39.192

39.192

39.192

39.192

20.302

10.810


(inclusiv re;


tii capitale)


Plăti

efectuate

.Angajamente legale

de plătit

Cheltuieli

efective

6

7-5-6

S

8.619.37?.

3.011.271

0.629.042

1.930

138.610

643.965

1.085.93(1

138.610

643.965

7.533.44 2

2.072.661

7.905.077

7.533.44?.

2.072.661

7.9S5 .Ss77

1.297

13.3 82

1.297

13.382

3,297

13.302

1.297

13.302

11.042

1.297

2.340

39.192

109.909

39. S92

J S9.9S9

39.Î92

109.909

39.192

109.909

2S.3S2

44.772

10.OH)

76.828

60.389


Capi-

Stih-

Pa-

Gru-

Ăr-

i

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ii-

ne™

Ltjl

grai’

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament56

oi

01

56

01.

02

70

71

71

01

71

01

01

71

01

02

71

Ol

03

71

01

30


70

71

71

01

71

01

02

71

tu

03


SANATATE


CHELTUIELI


CURENTE


T

TITLUL Vili ^ROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN)

POSTADERĂRE


Programe di ti' Fundul European de Dezvoltare


Regionala (FEDR)


Finanțarea naționala


Finanlarea externa nerambursabila


i

CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții ț


Mnsim, echipamente si mijloace de


transpn rt


Mobilier, aparatura birotica si alto


active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitule)

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFLNANCIARE

Active fixe |

Mașina echipamente si mijloace de


transport


Mobilier, aparatura birotica si alte


Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

A ei gaj a meri Ce

legale

Fkiiî

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive.

2

3

4

5

6

7=5-6

R

8. Ș97.7SG

[3.646.320

1 1.532459

1 1.532.159

9.520.888

3.01 i .27 i

8.328.620

832.200

1.324.540

1.224.540

1.224.540

1.085.930

138.610

643.965

832.200

1.324.540

1.27.4.540

1.224.540

1.055.930

138.610

643.965

832.200

1.324.540

1.224.540

1.224.540

1.085.930

138.610

643.965

HIO.OOO

[00.000

732.200

1.224.540

1.224.540

1.224.5^0

1.0S5.930

138.610

643.965

7.365.580

12.321.780

J0.307.6i9

10.307.619

7.434.95S

2.872.661

7.684.655

7.3(îx5S0

}           12.321.780

JO.307.619

10.307.619

7.434.958

2.872,66]

7.684.655

7,365,580

î          12.321.780

10.307.6 10

10.307.619

7 434 OS8

2.872.661

7.684.655

1 020.000

6.875.520

!

i            1 [. 102.060

i

i

] 0,2^6.365

10.2S6.365

7.4 i 3.704

2.872.661

7.530.540

461.800

{

l            571.460

104.720

25.260

ț               28.260

21.254

21.254

21.254-

49.395

85.000

3             85.000

57.995

57.995

57.995

96.250

85.000

3               85.000

57.995

57.995

57.995

96.250

35.000

j               85,000

57.995

57.995

57 995

96.250

85.000

85,000

57.995

57.995

57.995

96.250

81.796

■■ kd-

Ca pi

to!

Siiii-oa pi

to!

Para-graf

Grupa /

Titlu

Ar-

ii-

co!

Alb

ne-

at

i Denumire indicator

i

î

Credite tic angaja meni

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

lega ie

Pluti

efectuate

Angajamente

îegaie

de plutit

Cheltuirii

efective

inițiale

î deil ni tive

j           B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

s

active- corporale

12.154

71

Q!

30

Alte active fixe

i

(inclusiv reparații capitale)

S5.000

i             ss.ooo

57.975

57.995

57.995

2.300

68 1.0

ASIGURAPd SE ASISTENTA SOCIALA

1.601

70

CHELTUIELfjDE CAPITAL

1.601

71

TITLUL X AdTIVE NE FINANCIARE

1.601

71

6i

Active fixe

1.601

71

6i

30

Alte active țipe

j;

(inclusiv reparații capitale)

1.601

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

17.670

iț               17.670

70

CHELTUIELLDE CAPITAL

17.670

ii                 17.670

71

TITLUL X ACTIVE NEITNANCIARE

17.670

17.670

71

01

.Active fixe i

17.6'70

17.670

71

01

01

Construcții i

17.670

17.670

9910

97

exceclerit/cleficit sect dezv

-5.393,579TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

31 12 2013 ]

Pag, I       - ici-

Căpi

ței

Subcapitol

Pa- I Croia- pa / graf Titlu

Âî“

ti

cul

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

.Angajamente

bugeta re

Angajamente

legale

Pluti

efectuate

.Angajamente legale de plătit

CheKnieH

efective

i ni ti ni e

iî    definitive

A

B

1

2

1            3

4

5

6

7=5-6

5007

CREDITE INTERNE

30.6484 99

30.648.199

30.64S.199

30.648.199

30.648.199

8.427.923

6507

invatamant

i 56.094

3            156.094

156.094

[ 56.094

1 56.094

03

Invatamant preșcolar si primar

(21.064

121.064

121.064

121.064

121.064

01

Invatamant p

■eseolar

121.06-1

1              î 21.064

1 2 (.064

121.064

121.064

04

în va (amant se

sundar

25.030

1?               35.030

35.030

35.030

35.030

02

Invatamant secundar superior

35.030

ii               35.030

35.030

35.030

35.030

6707

CULTURA, RECREERE Sf RELIGIE

224.93 S

Ț T r.j, 938

224.900

224.933

224.9S3

05

Servicii recreative si sportive

224.988

li             224.988

224.980

7 T 4 O fi, u

03

întreținere grădini publice, parcuri

03            ;

zone verzi, baze sportive si de agrement

224.988

s            224.988

224.988

224.988

224.988

7007

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

620.017

ți             620.017

620.0(7

620.017

620.017

06

Iluminai publ

c si electrificări rurale

620.017

li             620.017

620.0(7

620,017

620.017

8107

COMBUSTIE

UI SI ENERGIE

25.000.000

|         25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

8.427.923

06

Energic termi

25.000.(100

ț          25.00(1.000

25.000.000

25.000.000

25,000.000

S.427.923

8407

TRANSPORT

JRI

4.647.100

:i            4.647.100

4.647.100

4.647.100

4.647.100

03

Transport rnti

er

4.647.100

i           4.647.100

4.64-7.100

4.647,100

4.647.(00

02

Transport in

ximu h

398.913

ii              390.913

390.913

398.913

398.913

03

Străzi

4.248.187

li          4.240.107

4.2411.1 07

4.248.187

4.248.(87

TOTAL JUDEȚ


DETALIEREA CHELTUIELILOR : - împrumuturi interne-31 12 2013;Capi- Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

toi capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf

Titlu

col j


Denumire indicator


CREDITE INTERNE


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL IE BUNURI SI. SERVICII

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

I

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTA.DE RARE


CHELTUIELIjDE CAPITAL


TITLU!. X ACTIVE NEFINANCIARE


INVATAM A]$IT


CHELTUIELI CURENTE


TITLU!. II BUNURI SI SERVICII


Pag. 7       - Ies-


SI 07


20

01

20

01

30

01

20

20

30

20

30

30


Bunuri si servicii


Alte bunuri slservleii pentru

intre tinere se funcționare


CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


CHELTUIELI: CURENTE


TITLUL II BUNURI SI SERVICII


.Aiie chelfuidt:


AIR chciîtiicli cu bunuri si servicii


LOCUINȚE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA


CH ELTUIELI! DE CAPITA L


TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Alte active fîke


(inclusiv reparații capitale)

COMBUSTIBILI SI ENERGIE


Credite de angajament

Credite [buget are

Angajamente

bugetare

Angaja mente

legale

Plăti

efectua Ce

Angajamente leva ie de plătit

Cheltuieli

efective

....

inițiale

;    definitive

1

2

li                3

(•f

5

6

7=5-6

8

30.fi48.199

:          30.64S.199

30.5411.199

30.648.199

30.64S.199

8.427.923

29.585.001

[           29.5S5.001

29.5S5.001

29.505.001

29.5S5.001

3 477 9?1

4.585.001

i            4.585.001

4.585.001

4.5S5.001

4.5S5.001

25.1)00.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

8 4^'7.9?"i

1.053.198

1.063.198

1.053.i9S

1.063.198

).063.198

1.0fi3.198

1.063.198

1.063.198

1.063.198

1.063.198

] 55.094

156.094

156.094

156.094

156.094

156.094

155.094

156.094

156.094

156.094

156.094

156.094

156.094

156.094

156.094

155.094

i              156.094

156.094

156.094

156.094

156.094

i              156.094

1 56.094

156.094

156.094

224.9S8

224,988

224.988

224.988

224,98-8

224.988

[             224.988

224.988

2 24,9 K 8

224.988

224.9S8

iî               224.98-8

224.9SK

224.988

224.988

224.988

li              224.98S

224.9uS

224.988

224.988

224.988

3           224.988

224.98S

224.988

2.24.98111

520.017

ij              520.017

620.017

620.0 i 7

620.0 1 7 Ș

520.017

■ii                 62.0.0)7

620.017

620.017

620.0 17 |

520.017

7           620.0)7

620.017

620.0Î7

620.0 uj

520.0 1 7

ii              620.017

620.017

620.017

620.0 l"|

620.017

■țî               620.017

620.017

62.0.017

62.0.0 l 7 j

25.000.000

Ș         25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000j

8.427.923


Pa"

- Id-

Capi

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra-

Grupa /

Titlu

Ar

ii-

Ali

ne

at

Denumire incîîeikor

Credite de

angajament

Credite (bugetare

Angajamente

bugetare

Angajam ente

legate

Pluti

efectuate

.Angajamente

legale

de phitît

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

c

4)1

.4

B

I

2

1 3

4

5

6

7=5-6

01

CHELTUIELI

CURENTE

25.000.000

|         25.000.000

25.000.000

25.000.000

2 5.0(10.000

8.427.923

56

TITLUL VIII ȘROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN'J

POSTADERAiRE

25.000.000

|         25.000.000

25.090.000

25.000.000

25.000.0(10

<’ 4?7,

56

03

l

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

25.000.00(1

3         25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

8.427.923

56

1)3

01

Finanțarea naționala

4.000.000

5          4.000.000

4.000.000

4,000.000

4.000.000

1.380.917

56

03

03

Clici kti el i ncc:

gibile

21.000.000

lj            2 (.(100.1100

21.000.000

2 1.00(1.009

2 (.009.000

7.047.00(1

8407

TRANSPORTURI

4.647.(00

|          4.647.100

4.647.100

4.647.100

4.647.100

01

CHELTUIELI CURENTE

4.203.919

:ij            4.203.919

4.203.919

4.203.919

4.203.9]9

20

TITLUL 1'1 BUiNURi SI SERVICII

4.203.919

1          4.203.919

4.203.919

4.203.919

4.203.91 9

20

02

Reparații curente

4.203.9(9

4          4.203.919

4.203.919

4.203.919

4.203.919

70

CHELTUIELLDE CAPITAL

443. t .4]

443.181

443.1 SI

443.181

443.181

71

TITLUL X ACÎTIVE NE FINANCIARE

443.(81

4            443.181

443.(81

443.181

443,181

71

01

Active fixe

443.1 41

e            443.181

443.(81

443.-81

443.18!

71

01

30

Alte active Fixe

(inclusiv reparații capitale)

443. R[

?i             443.101

443. RI

443.181

443.181

TOTAL JUDEȚ


CONTUL DE EXECUȚIE AL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

31 12 2013IStih-

Pa-

Gru-

Âlp

Aii-

capi-

rn-

pa 1

rk

ne-

toi

graf

Ti ti u

col

at


Credite bugetare

initiaîe

s    definitive

1

3


5.40(1.000


5.400.000


5.400.000


5.4OO.OOO


Angajamente


bl! geta re5.400.000


5.400.000


5.400.000


5.400.000


AS 03.3 27


4.S03.327


4.003.327


LS03.327


464.450Ciielimcii


efectuate


efective


TOTAL JUDEȚ

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- împrumuturi exterrie -31 12 2013 j

Pag. 2      - iei-

Capi

tol

Subcapi

tol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar?

coi

AH

ne

n i

Denumire indicator

i

ț

Credite de angajament

Credite bițgetarc

Angajamente

Im geta re

Angajamente

legale

Pla ii

efectua te

Angajamente legale de pierit

Cheltuid!

efective

inițiale

ț definitive

A

:        B

I

7

L      3

4

5

6

7=5-6

5006

CREDITE EXTERNE

5,400.000

L       5.400.000

4.803.32.7

404.450

464.450

5,924

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.400.000

t        5.400.000

4.803.327

464,450

464.-450

5.924

7 l

TITLUL. X ACTIVE MFJW4LOARE

5.400.000

j        5.400.000

4.803.327

■464.450

464.450

5.92-1

7006

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

5.400.000

L        5.400.000

4.803.327

J64.45()

464.450

5.924

70

CHELTUIELI ©E CAPITAL l

5.4 00.00(1

7        5.400.000

4.803.527

464.450

464.450

5

71

TITLUL X ACȚIVE NEERIANCIARE

5.400.000

J-         5.400.000

■4.803.327

464.450

464.450

5.92a

71

oi

Active fi.ve j

5.400.000

5.400.000

4.8 (.13.3 27

464.450

464.450

5 °24

71

01

01

Construcții

5.400.000

Ț        5.400.000

4.803.327

464.450.

464,450

5.924

TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI

3'1122013

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatare

Incasa ri realizate

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate, de încasat

TotilL

T

din cal

e:

din anii precedent i

din atitd

curent

A

B

1

2

3=4^;

4

5

6

7

3-3-6-?'

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

L030.432.880

1.038.400.490

98f

253.220

216.607.060

763.646.1611

S00.549.S î 2

179.703.408

0002

I. VENITURI CURENTE

620.782.990

665.839.720

76(1

979.538

207.799.5 17

553.130.021

588490.830

172.788.708

0003

A. VENITURI FISCALE

564.817,507

609.971.770

68f

524.639

I59.5i2.13O

530.012.509

554.339.283

135.185.356

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

292.731.720

3 17.937.880

276

954.151

276.954.15 1

276.954.151

0005

Al. 1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

2.294.810

3.276.130

3

276.144

3.276.144

3.276.144

0102

IMPOZIT PE PROFIT

2.294.8 10

3.2764 30

3

276.144

3.276444

3.276.144

01

Impozit pe profit de la agenții

economici

2.294.8 10

3.276.130

3

1276.144

3.276.144

3.276.144

0300

02

Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

289.761.920

.3 13.986.760

1142.028

273.142.028

273.142.028

0302

IMPOZIT REVENIT

104 50.040

10.250.040

1580.338

9.580.338

9.580.338

18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

10.150.040

10.250.040

580.338

9.580.338

9.580.338

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

279.611.880

303.736.720

261

1561.690

263.56 ] .690

263.561,690

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

279.U5.880

303.062.720

2(4

897.100

262.897.100

262.897.100

04

Sume alocate, din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

496.000

674.000

(664.590

664.590

664.590

0500

02

Al.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

674.990

674.990

U35.979

535.979

535.979

0502

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa l

ti-

ne-

toi

graf-

Titlu

col

at


Denumire indiciilor


Prevederi bugetti re inițiale


Prevederi bugetare definitive0502


CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE


FIZICE


50


Alte impozite pe venit, profit si


0700


02


A3 IMPOZITE SUTANE PE PROPRIETATE


0702


IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE


01


01


02


02


Impozit si taxa pc clădiri


Impozit pe clădiri de la persoane


Impozit si taxa pe clădiri de la


persoane juridice


02


01


01


02


02


03


impozit si taxa pc teren


Impozit pe terenuri de la persoane

fizice


Impozit si taxa pc teren de la persoane


juridice


impozitul pc terenul extravilan


03


50


Taxe judiciare de timbru si alte


taxe de timbru


Alte impozite si taxe pe proprietate


1000


02


Ad IMPOZITE SI TAXE PE 13UNURI SI SERVICII


SUME DEFALCATE DIN TVA


674.990

674.99(1

86.213.348

86.213.348

73.261.920

23.026. ISO

5 0.23 5.740

7.575.730

4.766.910

2.589.480

219.340

5.2 [8.O4S

157.650

185.033.682

I 52.2 (6.(){)()


674.990

674.990

97.707.4.50

97.707.450

79.400.030

25.526.170

53.873.860

f 1.690.730

6.381.9 10

5.089.480

219.340

6.459.040

157.650:

193.287.680:

158.352.000


02


Stime defalcate din taxa pc valoarea


adaugata pentru finanțarea chcltuie-


comuîieloixoraselor, municipiilor.


Drepturi constatate

încasări

realizate

Stingeri pe alte c:si decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Tefal, din ca

din anii precedent!

din anul

curent

3=4*

5

4

6

7

8=3-6“7

1535.979

535.979

535.979

1535.979

535.979

535.979

163

736.025

1 01.492.950

62.243.075

88.400.137

75.335.888

I6Ș

■736.025

101.492.950

62.243.075

88.400.137

75.335.888

139

■333.277

90.918.349

48.4 14.928

73.1 10.823

Ci 6.2 2 2.1:vi

■406.669

1 ^p27?_l793

23.133.876

22.790.3 73

] 8.6 J 6.291

97

926.608

72.645.556

25.281.052

50.320.445

47.606.163

18

■356.319

10.155.764

8.200.555

9.327.907

9.028.412

H

6.412,170

4.068.928

4.338.948

6.142.(50

vji t 73.915

3.450.254

3.723.66 Ș

4.706.318

2.467.597

1701.306

293.340

407.966

2S2/14I

418.665

1^698.078

5.698.078

5.698.078

348.351

418.837

-70.486

2tî3.32[J

B5.D22

24^695.345

58.01 6.852

1 89.678.493

188.184.714

59.510.631

I5â

1265.252

158.265.252

158.265.252

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

tul

capi-

pa l

ti-

ne-

Denumire indicator

rol

graf

Titlu

col

at


A                           B


H02

06


1202

07

I 502

01

50

1602


02

01

01

02

02

03

50


1800 02

1802

50


sectoarelor si Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

ALTE IMPOZITE Si TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

Taxe hoteliere

TAXE PE SERVICII SPECTICE

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARE BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA LE ACT1VTTATI Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

.Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utiliziirii bunurilor sau pe desfășurare de act.ivitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

Alte impozite si taxe

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

1

2

152.073.000

158.185.000

143.000

167.000

698.060

728.060

69S.060

798.060

253.010

653.010

251.8(0

65 (.8 10

1.200

L'200

3 (.866.6 12

33.484.610

2S.73S.602

29.531.600

20.3SO.000

20.973.000

8.358.602

8.558.600

128.010

128.010

3.000.000

3.825.000

838.757

(.038.760

S3 8.757

[ .038.760

838.757

l. 03 8.760


- Iei-


Pag.

£     Drepturi constatate

încasări

realizate

Stingeri pe aiie cai decât incasarî

Drepturi       !

constatate      i

de încasat      |

1

î

î

Totali

din anii

preeedenti

din anul

curent

din ca

!

c:

3=4+

5

4

5

S

7

8=3-6“7

15JȘ09S.252

158.098.252

158.098.252

I 67.000

167.000

167.000

612.399

1 SJJ97

593.402

612.399

i

612.399

18.997

593.402

612.399

764.365

448.916

3 15.449

603.085

16L2S0

401,443

448,916

-47.473

240J63

161.280

362.92.2

362.922

362.922

8^053.329

57.548.939

30.504.390

28.703.978

59.349.351

S^5S 1.620

1

57.548.939

26.032.681

2,269

59.349.3? i

62

668.725

42.250.026

20.418.699

14.415.44.8

48.253.277

2{|o 12.895

L5.298.9 L3

5.613.982

9.816.821

11.096.074

5

5

5

■<

1471.704

4.471.704

4.47 >.704

1

■ 139.1 18

2.328

1.136.790

800.28!

338.S37

1

1139.1 18

2.328

1.136.790

800.28i

338.837

!

,139.1 18

2,3 7 țl

1.136.790

800.28!

33 8.837


Capi-

Sub-

Pa-

Gm-

Ar-

AR-

toi

capi-

rn-

pa /

ti-

ne-

toi

graf.

Titlu

col

at


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare tiefi nitive


A

2900 02

3000

3002

05

08

02

02

31.02

03

3300 02

3302

12

28

3402

02

3502

01

50

3602

06

50


B

C. VENITURI NEFISCALE

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

VENITURI DIN PROPRIETATE

Venituri din concesiuni si închirieri

Venituri din dividende

Venituri din dividende de kt uiți

plătitori

VENITURI DIN DOBÂNZI

Alte venituri din dobânzi

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVIZAT I

Contribuția persoanelor beneficiare

aic cant.inekiT de ajutor social

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

Taxe exlrajudiciare de timbru

AMENZI, PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale Alte amena penalitat; si confiscări

DIVERSE VENITURI '

Taxe speciale

Alte venituri


1

55.965.4S3

3B.O55.R3t5

3S.036.49S

3S.036.49S


19.338

19.338

1 7.909.647

 • 304.470

 • 276.470

28.000

2.792.022

2.792.022

10.241.5 [7

I0.237.517j

4.000

4.569.638:

3.369.638:

1.200.000-


2

55.S67.950

38.055.840

38.036.500

38.036.500


19.340

19.340

f7.Sl2.D0

 • 304.470

 • 276.470

28.000

2.825.020

2.825.020

 • 9.673.520

 • 9.669.520

4.000

4.569.660

3.369.640

1.200.000


Drepturi constatate

Incașii ri

Stingeri pe

Drepturi

Total;

din ca

re:

din anii preeedenti

din anul

curcîif

r cii îi za te

alte cai

decât încasări

coii-sfatah? de încasat

3=4*

5

4

5

6

7

8=3-6-7

7

1454.899

48.287.387

23.167.512

33.851.547

37.603.352

55

14H.847

48.263.720

7.14S.127

17.832.162

37.579.685

5i

.394.289

48.263.720

7.130.569

17.814.604

37.579.685

51

.894.289

48.263.720

5.630.569

16.3 1 4.604

37.579.685

.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

17.558

17.558

17.558

17.558

17.558

17.558

K

N43.052

23.667

16.019.3S5

16.019.385

23.667

245.653

245.653

245.653

228.162

228.162

228.162

17.49!

17.491

17.491

1622.423

2.622.423

2.622.423

1622.423

2.622.423

2.622.423

r

1202.275

23.667

9.178.608

9.17,8.608

23.667

..

1200.899

22.59!

9.178.308

9.178.308

22.591

j 1.376

1.076

300

300

1.076

■785.94!

3.785.941

3.785.94 t

y7^5.937

2.7S5.937

2.7S5.937

iooo.ooo

1.000.004

1.000.004


Capi-

! ol

Sub-

Pa-

Gru»

Ar»

Aii-

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf-

Titlu

col

af


Denumire indicator


Prevederi bugetare inițiale


Prevederi bugetare definitive


A

B

1

2

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

2,(100

439.460

01

Donații ai sponsorizări

2.000

439.460

03

Varsaminte din. secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului localfcu semnul minus)

-72._UD.SjO

-15.193.140

04

Varsamitite din secțiunea de funcționare

72._N3.i30

45.193.140

50

Alte transferuri voluntare

3900 02

II, VENITURI DIN CAPITAL

2.263.990

4.785.380

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

2.263.990

4.785.380

03

Venituri din vanzarca locuințelor

construite din fondurile statului

830.450

1.224.660

07

Venituri din vanzarca unor bunuri

apartimnd domeniului privat al statului

sau al unitaiilor administrativ-

teritoriale

1.033.540

3.! 60.720

10

Depozite speciale pentru construcții de

locuințe

400.000

400.000

4000 02

HI OPERAȚIUNI FINANCIARE

7,750.280

4002

INCASARI. DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

7.750.280

16

Sume primite in cadrul mecanismului

decontării cererilor de plata

7.750.280

4100 02

AL SUBVENȚII

161.801.560

170.928.230

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

161.801.560

170.928.230

£     Drepturi eoîistatate

încasări

realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de Încasat

ToPi!.

din ca

din Linii

p reeedenfi

din anul

curent

3=4-î

5

4

5

6

7

8=3-6~7

1 86.760

186.760

186.760

16.760

16.760

16.760

-<

.170.415

■43.170.415

-43.170.415

'i:

.170.415

43.170.415

43.170.415

170.0(50

170.000

170.000

i

.920.486

S.807.543

3.112.943

5.0C 5.78 li

6.914.700

!

.920.486

8.807.543

3.112.943

5.005.786

6.914.700

.238.609

1.238.609

i.238.609

H

.414.843

S. 807.543

1.607.300

3.500.143

6.914.700

267.034

267.034

267.034-

12;

.810.634

123.810.634

123.8 (0.634

12;

.810.634

123.810.634

123.810.634

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

AH-

toi

capi-

ni-

pa f

ti-

ne-

toi

graf*

Titlu

col

ai


Denumire indicatorSUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT


Subvenții de la bugetul de stat către


bugetele locale pentru fina rit a re a


investițiilor in sanatate


Subvenții de la bugetul de stat către.


bugetele locale pentru finanțarea


altor investiții in sanatate


Subvenții de la bugetul de stat către


bugetele locale necesare susținerii


dcn.iiarii proiectelor finanțate din


fonduri externe nerambursabile(FEN)


post aderare


Subvenții pentru acordarea ajutortiRii


pentru încălzirea locuinței cu lemne,


carboni,combustibili petrolieri


41


Subvenții de la bugetul de stat pentru


finanțarea sanatatii


4502


SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI


IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI


PREFINANTARI157.067.09t}


35.570


2.45.584.340


Fondul european de Dezvoltare Regionala

136.488.720


Sume primi te iiî contul plăților

01


efectuate in anul curent


t I5.6SS.720


02


Stime primite, in contul plăților

02


efectuate in anii anteriori


17.500.0(10


Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări

realizate

Stingeri pe aite cai

decât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din ca

t:

din anii

precedent!

din anul curent

2

3=4+

5

4

5 ■

6

7

8=3-6-7

I7U.92S.230

123

Si 0.634

123.810.634

I23.S 10.634

5.000.000

5.000.000

|

! 60.777.940

1’1

■689.405

1 16.639.405

1 16.689.405

47.390

( 65.130

65.130

65.(30

5 J 02.900

7

056.099

7.056.099

7.056.099

1S9.096.SS0

33

■542.562

83.542.502

83.542.562

116.241.070

34

iS08.567

34.803.56 7

34.808.567

95.441.07(1

2:1

7 12.946

25.712.946

25.7i2.946

i 7.500.000

5

■858.08!

5.858.OS 1

5.858.08 (

3.300.000

3

237.540

3.237.540

3.237.540

Capi

tol

Sub-eapi-

rol

Paragraf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne-

st

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

A

B

i

2

4502

02

Fondul Social European

19.050.000

19.050.000

01

Sume primite in contul plăților

01

efectuate (n anul curent

1 5.050.000

15.050.000

02

Sume primite in contul plăților

02

efectuate in anii anteriori

4.000.000

4.000.000

03

Fondai de Coeziune

90.045.020

52.908.640

01

■Sume primite in contul plăților

01

efectuate in anul curent.

65.000.000

35.275.890

02

Suine primite in contul plăților

02

efectuate in anii anteriori

7.045.620

7.545.620

03

Prcllnaninre

18.000.000

10.087.130

07

Lustrii meniul de Asistenta pentru

Preadcrurc

861.990

01

Sume primite in contul plăților

01

efectuate in anul curent

10.280

03

Prefi nan tare

851.710

15

Programe Comunitare fmantate in

35.! 8035.180Drepturi constatate

I n cas :> ri

Stingeri pe

Drepturi

Total,

din anii

din amil

realizate

alte cai

constatate

din ca

?e;

precedent!

curent

decât incasari

de încasat

3=4-<

5

4

5

6

7

8=3-6-~

1454.245

1

1.454.245

1.454.245

H 73.555

173.555

173.555

i

1280.690

1.280.690

1.280.690

4(

!373.132 i

46.373.132

46.373.132

2&S56.4S4

$

28.856.484

28.856.484

$

7^29.529

7.429.529

7.429.529

1(^087. T19

10.087.119

10.087.! 19

136 ] .937

861.987

861.987

1(1.279

10.279

10.279

351.708

85 1.703

851.708

44.631

44.63 1

44.63 1

i 44.631

44.63 t

44.631

S 1           A S \ /\K{CA

TOTAL JUDEȚ


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3'1 12 2013           J0005


0102


0300


02


0302


1.8


0402


04


02


Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

fncasari

Stingeri pe alte cai decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total, din ca

c:

din anii precedent!

din anul

curent

realizate

B

1

2

3=44

3

4

5

6

7

8=3-6»7

TOTAL VENITURLBUGET LOCAL

553.134.330

625.796.870

724

930.352

207.799.517

517.130.835

552.141.644

172.788.

1. VENITURI CURENTE

54S.399.86O

620.646.580

717

809. i 23

207.799.517

510.009.606

545.020.415

172.788.

A. VENITURI FISCALE

564.8 17.507

609.971.770

689

524.639

159.512.130

530.012.509

554.339.283

135.185.

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

292.731.720

3 17.937.880

276

954.151

276.954.151

276.954.1 5 1

Al.I LMPOZÎTPE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

2.294.8 10

3.276.130

3

276.144

3.276.144

3.276.144

IMPOZIT PE PROFIT

2.294.8 10

3.276.130

3

276.144

3.276.144

3.276.144

Impozit pe profit de Ia agenții

CCOllQtlISCE

2.294.8 10

3.276.130

3

276.144

3.276.144

3.276.144

Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

289.76 L920

313.986.760

273

I42.02S

273.142.028

273.142.028

IMPOZIT PE VENIT

10.150.040

10.250.040

9

580.338

9.580.338

9.580.338

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietarilor imobiliare din

patrimoniul personal

10.150.040

10.250.040

9

580.338

9.580.338

9.5 £0.3 3 S

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

279.61 1.880

303.736.720

263

561.690

263.561.690

263.561.690

Cofe defalcate din impozitul pe venit

279.115.880

303.062.720

262

897.100

262.897.100

262.897.100

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

ecEiilibrnrea bugetelor locale

496.000

674.000

664.590

664.590

66^,590

Al.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

674.990

674.990

535.979

535.979

535.979

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

.708

;0S

.3 56


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

io]

capi-

pa /

ti-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

Cl)3

ni


A

0502

50

0700 02

0702

01

Oi .

01

02

02

02

01

01

02

02

03

03

50

1000 02

1 102


B

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE

.Alte impozite pe venit, profil si

cistiguri din capital

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

IMPOZITE SI. TAXE PE PROPRIETATE

Impozit si taxa pe clădiri

Impozit pe clădiri de la persoane

fizice

Impozit si taxa pe clădiri de la

persoane juridice

Impozit si taxa pe teren

Impozit pe terenuri de la persoane

fizice

impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

Impozitul pe terenul extravilan

Taxe judiciare de timbru si alte

tarte de timbru

Alte impozite si laxe pe proprietate

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI. SI SERVICII

SUME DEFALCATE DIN TVA

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugala pentru finanțarea chelUiie-

Iilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor.

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

1

2

674.990

674.990

674.990

674.990

86.213.348

97.707.450

86.213.348

97.707.450

73.26t.920

79.400.030

23.026.180

25.526.!70

50.235.740

53.873.860

7.575.730

1 1.690.730

4.766.9 [0

6.381.910

2.589.480

5.089.480

219.340

219.340

5.218.048

6.459.040

157.650

157.650

185.033.682

193.287.680

152.216.000

158.352.000


- Ici-

li     Drepturi constatate

In cașuri realizate

Stingeri pe alte cai

decât încasări

Drepturi constatate de încasat

Total’; clin cciTe:

li îi

clin anii

precedcnti

din ann!

curent

3=4^5

4

5

6

7

8=3-5-7     |

E

ti

1535.979

■t

i>

535.979

1

!

3

i

i

535.979

535.979

535.979

1

163

1736.025

101.492.950

62.243.075

38.400.137

75.335.888

id

1736.025

1 01.492.950

62.243.075

£8,4Q0J37

75.335.888

139

Î333.277

90.91S.349

43.414.923

73.1 10.823

66.222.454

41

1406.669

18.272.793

23,133,876

22.790.378

18.6-6.291

97

1926.608

72.645.556

25.281.052

50.320.445

47.606.163

îs

;

19

10.155.764

8.200.555

9.327.907

9.028.412

1$4 SI. 098

6.412470

4.068.928

4.338.9-18

6. i42. >50

7

H 73.915

3.450.254

3.723.66 1

4.706.318

2.467.597

>701.306

293.340

407.966

282.641

418.665

5

1698.078

5,69 07 S

5.69 8.07 S

348.351

418.837

-70.486

2,63.37,9

85.022

24;

■695.345

58.016.852

189.678.493

18S.184.714

59.510.63 1

158J265.252

158.265.252

Î5S.265.252

Capi-

lSuIj-

Pa-

Gru-

Ar-

toi

capi-

ra-

pa /

d-

toi

graf

Titlu

col


Denumire indicator


1102

06


1202

07

1502

01

50

1602


02

01

01

02

02

03

50


1800 02

1802

50


sectoarelor si Municipiu lui București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

SI SERVICII

Taxe hoteliere

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

Impozit pe spectacole

Alte taxe pe servicii specifice

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARE BUNURILOR :SAU PE DESFASURAREA DE ACT1VITATI : Impozit pe mijloacele de transport : Impozit pe mijloacele de transport

: detinute dc persoane fizice*)

1 Impozit pe mijloace de transport

i deținute persoane de juridice*)

; Taxe si tarife pentru eliberarea de

: licențe si autorizatii de funcționare

: Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

: autorizarea utilizam bunurilor sau pe

desfa.si.mire de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

Alte impozite si taxe


Prevederi bugetare inițiale


152.073.000

PI 3.000

698.060

698.060

253.010

25L810

1.200

3 1.866.612

28.738.602

20.380.000

8.358.602

128.010

3.000.000

838.757

838.757

838.757:


Prevederi im geta re definitive


158.185.000

167.000

798.060

798.060

653.010

651.810

1.200

33.48'1.610

29.531.600

20.973.000

8.558.600

128.010

3.S25.000

1.038.760

1.038.760

1.038.760


Drepturi constatate

Incasnri

realizate

Stingeri pc alte cai deeaf incasnri

Drepturi constatate de încasat

Total, din c;t

din anii

precedent]

din anul

curent

3=4+

5

4

5

6

7

8=3-6-“

158

098.252

158.098.252

158.098.252

il 67.000

167.000

167.000

612.399

18.997

593.402

612.399

)612.399

18.997

593.402

612.399

'764.365

448.916

315.449

603. OH. 5

161.280

■401.443

448.916

-47.473

240.163

161.280

J362.922

362.922

362.922

88

053.329

57.548.939

30.504.390

28.703.978

59.349.351

Sj

581.620

57.548.939

26.032,681

24.232.269

59.349.351

62

1668.725

42.250.026

20.41 8.699

[ 4.4 15.448

48.253.277

2t

912.895

15.298.913

5.613.982

9.816.821

11.096.(174

5

5

*

471.704

4.471,704

4.471.704

1

1139.118

2.328

1.06.790

800.28 1

338.837

1

439.118

2.328

1.136.790

800.28 1

33S.S37

ii 39.1 18

2.328

1.136.790

800.281

338.837


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

fol

capi-

ra-

pa /

ti-

toi

graf.

Titlu

col

Aii-

ne-

a t


Denumire indicator


2900 02


C. VENITURI NEFISCALE


3000 '


UI. VENITURI DIN PROPRIETATE


3002


VENITURI DIN PROPRIETATE


05


Venituri din concesiuni si inchirieri


08


Venituri clin dividende


03


02


02


Venituri din dividende de la alti


plătitori


VENITURI DIM DOBÂNZI


Alte venituri din dobânzi


3300


02


C2. V.ANZARI DE BUNURI Si SERVICII


3302


VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII. SI ALTE


ACT1VITATI


Contribuția persoanelor beneficiare


28


Venituri din recuperarea chel tu iei: lor


de judecata, imputării si despăgubiri


3402


VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE.


ELIBERĂRI PERMISE


02


T'axc extrajudiciare de timbra


3502


AMENZI, PENAL1TATI SI CONFISCĂRI


01


Venituri din amenzi si alte sancțiuni


aplicate potrivit dispozițiilor legale


50


.Mie amenzi, penalitati si confiscări


3602


DIVERSE VENITURI


06


Taxe speciale


50


Alte venituri


Prevederi bugetare inițiale


-‘6.4 [7.647


.3S.055.83ti


38.036.498


38.036.498


19.338


-54.473.483


304.470


276.470


28.000


2.792.022


2.792.022


10.241.517


[0.237.5 17


.000


4.569.638


3.369.638


i.200.000


Prevederi bugetare definitive


33.055.840


38.036.500


38.036.500


19.340


19.340


-27.381.030


304.470


276.470


28.000


2.825.020


2.825.020


9.673.520


9.669.520


4.569.640


4.000:

1.200.000

Drepturi constatate

hicasari

realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasaț

Total,

din ca

•c:

din anii precedent!

din anul

curent

3=44-

5

4

5

6

7

8=3-6-7

28

284.484

48.287.387

-20.002.903

-9.318.868

37.603.352

55

41 1.847

48.263.720

7.[48.127

17.832.162

37.579.685

55

394.289

48.2.63.720

7.130.569

17.814.604

37.579.685

53

894.289

48.263.720

5.630.56?

1 6.3 14.604

37.579.685

!

500.000

L 500.000

i.500.000

1

500.000

1.500.000

1.500.000

17.558

[7.558

17.558

17.558

[ 7.558

17.558

-27

127.363

23.667

-27.151.030

' -27.151.030

23.667

245.653

245.653

:      245.653

228.162

228.162

228.162

17.491

17.491

17.491

4

622.423

2.622.423

2.622.423

2:

Î122.423

2.622.423

2.622.423

9;

202.275

23.667

9.17S.608

9.178.608

23.667

4

200.899

22.591

9.178.308

9.178.308

22.591

1 [.376

[.076

300

300

1.076

3.

785.941

3.785.941

3.785.941

D 1

785.937

2.785.937

2.785.937

1.

10(1.004

li 000.004

1.000.004


Capi-

Sub-

Pa-

Grit-

Ar-

toi

capn

ra-

pa l

ti-

101

graf.

Ti tiu

coiDrepturi constatate


P revederi bugetare defi nitive


Totală din cate:


din anii

precedenfi


din anul

curent


fncasarî

realizate


Stingeri pe alte, cai decât încasări


Drepți: ri consta tute de încasat


-44.753.680

439.460

-45.193.140

5.150.290.

5.150.290;

5.150.290!

47.390

5.102.900


3=4+p

ii

-42^983.655

| 16.760

A3jl70.4 ] 5

i 170.000

7^121.229

71121.229

71121.229

65. i 30

7U56.099


7          8=3-G-7COW OWMC

H A'D-AciCU


-42.983.655

16.760

-43.170.415

170.000

7.121.229

7.121.229

7.121.229

65.130

7.056.099


-43.! 70.4 I 5

170.000

7.[21.229

7.121.229

7.121.229

65.130

7.056.099

TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOC^L - VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE^

31 12 20'13           ț

Capi

tol

Sub-capi-

toi

Paragraf

Grupa /

Tiths

Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

H     Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât inensan

Drepte ri constatate de încasat

Tolakt

din cn ve:

:î:

3

din anii precedent!

din anul

curent

A

1

2

3=4+|>

6

7

8=3-6-7

0001

02

TONUL venituri-buget local.

477.298.550

412.603.620

255:

322.868

8.807.543

246.5 15.325

248.408.168

6.914.700

0002

I. VENITURI CURENTE

72.383.130

45.193.140

43

i 170.4 [5

43.170.4 15

43.170.41 5

2900

C. VENITURI NEFISCALE

72.383.130

45.193.140

43

170.415

43.[70.415

43.170.415

3300

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

72.383.130

4-5.193.140

43i

170.415

43.[70.415

43.170.415

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

72.383.130

45.193.140

4-3 i

170.415

43.170.415

43.170.415

04

Varsaminle din secțiunea de- limNionarc

72.383.130

45.193.140

43;

h 70.4 15

43.170.415

43.170.415

3900

02

II. VENITURI DIN CAPITAL

2.263,990

4.785.380

920.486

8.807.543

3.112.943

5.005.786

fi.914.700

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

2.263.990

4.785.380

1 H

920.486

S. 807.54 3

3.1 12.943

5.005.786

fi.9i4.700

03

Venituri din vanzarca locuințe [or

construite din fondurile stătu lui

830.450

1.224.660

li

238.609

1.238.609

1.238.609

07

Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unitatiior administrativ-

ten ta riale

t .033.540

3.160.720

10;

it 14.843

8.807.543

1.607.300

3.500.143

6.914.700

10

Depozite speciale pentru construcții dc

locuințe

400.000

400.000

267.034

267.034

267.034

4000

02

III OPERAȚIUNI FINANCIARE

7.750.280

4002

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

7.750.280

16

Sume primite in cadrul mecanismului

decontării cererilor de plata

7.750.280

i

4100-

02

IV. SUBVENȚII

157.067.090

165.777.940

1 16:

389.405

1 1 6.689.405

1 16.689.405

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

157.067.090

165.777.940

1 16;

■189.405

1 16.689.405

1 16.689.405

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

157.067.090

165.777.940

116;

189.405

1 Ș 6.689.405

i 16.689.405

Capi-

Sub-

Pa-

Gris-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

fol

graf-

Titlu

col

nt


A

4202  1.6

03

03

03

20


4502


01

01

01

02

02

03

02

01

01

02


03


B

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

Sub ventil de ia bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții in sanatate

Subvenții de la bugetul de stai către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nertimburs.ribile(FEN) postaderare

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE Si PREFINANTARI

Fundul european de Dezvoltare Regionala

Stime primite in contul plăților efectuate in anul curent

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

P re finanțare

Fondul Social European

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune


Prevederi bugetare inițiale


157.067.090

245.584,340

136.48S.720

f 15.638.720

17.500.000

3.300.000

19.050.000

15.050.000

4.000.000

90.045.620


Prevederi bugetare definitive


5.000.000

5.000.000


160.777.940

189.096.830

H 6.241.070

95.441.070

17.500.000

3.300.000

19.050.000

1.5.050.000

4.000.000

52.908.6'40


Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe

Drepturi

'fota!,

(lin ca

e:

clin anii precedent!

din anul curent

realizate

alte cai

decar încasări

constatate

de incașul

3=4-5';

5

^1

5

6

7

8=3-6-7

1 16;

589.405

! 16.689.405

I 16.689.405

83.

Î42.562

83.542.562

S3.542.562

M

JOS.567

34.808.567

34.808.567

25.

112.946

25.71 2.946

25.712.946

5.

hs.osi

5.858.08 1

5.858.081

3.

37.540

3.237.540

3.2.37.540

1.

54.245

î,454.245

1.454.245

7,3.555

173.555

173.555

1.

:8 0.690

1.280.690

1.280.690

46.

73.132

4(5.373.132

46.373.132

Ca pito!

Subcapi

tol

Pa

ragraf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

Aîi-

tse-al

Denumire indica tur

B

4502

01

Sitme primite in centul plăților

01

efectuate in anul curent

02

Sume primite in coiitul jilalili.n

02

efectuate in anii anteriori

03

P re fin an ta re

07

Instrumentul de Asistenta pentru

Preaderarc

Oi

Sume primite in contul plăților

01

efectuate in anul curent

03

Pre fin cutare

15

Programe Comunitare finanțate iu

perioada 2007-2013

03

Prefi nan tare/c$P


NacelePrevederi bugetare ini i iale


Prevederi bugetare definitiveTotal,; di ti ca


Drepturi constatate
65.000.000.


35.275.890:cfîn anul


curent7.045.620


7.545.620-


7.429.529


18.000.000


I0.0S7J30


10.280


851.710


35.180


N RECTOR


enelnen


Stingeri pe alte cai decât incasari


Drepturi constatate de încasat
28.856.41


'9.57.9


10^87.119

L

N1.987

l-

c

iții 10.279

ip5 1.708


iiM631


iiN-tDÎ

0

iii!

ii

QCO'NOMIC iii:                                                                     )

ii

M ' A


Z / t


10.27!


.631


14.631


ICI.087.it9


851.708TOTAL JUDEȚ


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE31 12 2013

j

Pag. 1       - lei-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite

jugetiirc

Angajamente

bngetare

Angajamente

legale

Fia ii

efectuate

Angajamente

ra-

pa /

Titlu

ti-

coi

ne-

Denumire indicator

inițiale

i definitive

legate de plătit

Cheltuieli

efective

A

B

1

2

i             3

4

5

6

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI

553.L34.330

625.796.870

578.738.33 [

562.682.995

550.966.329

S 1.716.666

531.588.463

01

CHELTUIELI CURENTE

518.009.304

ț       593.171.841

543.973.33 i

533.421.195

52 i .704.529

I 1.716.666

514.826.360

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

201.575.191

i       200.853.750

200.267.631

200.267.631

200.051.1 66

216.465

200.565.420

20

TITLUL II BUNURI ST SERVICE

I90.680.7S3

242.828.251

204.039.88!

t9i.953.710

183.700.319

8.253.391

1 88.595.24,6

30

TITLUL IH DOBÂNZI

21.1 16.550

16.716.650

14.759.250

13.685.8! 7

13.685.8 17

13.487.977

40

TITLUL IV SUBVENȚII

75.000.000

108.419.420

103.419.420

106.076.388

1 02.830.078

3.246.810

9i. 230.395

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI A.I...E

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.5(12.1170

5.651.370

4.473.727

4.4 73.727

4.473.727

4.466.0! 5

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

I9.433.SS0

i          14.201.900

13.862.220

13.862.220

1 3.862.220

13.512.007

59

'TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

4,700.000

ț          4.500.000

Î.1O1.2O2

3.HH.202

3.101.202

2.969.300

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

35.125.020

ț         32.625.029

29.937.468

29.434.768

29.434.268

16.762.103

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

35.125.026

32.625.029

29.937.468

29.434.263

29.434.268

16.762.103

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-i 72.46 S

-f 72.468

-172.468

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-172.463

-172.468.

-172.468

Partea i-a SERVICII PUBLICE GENERALE

75.323.020

67.711.050

60.693.846

59.620.4S3

59.394.459

225.954

59.1 S 1.2S 1

AUTORITATI PUBLICE ST ACȚIUNI EXTERNE

43.357.120

i         46.020.150

42.667.166

42.667.166

42.44 1.212

225.954

42.866.385

01

CHELTUIELI CURENTE

43.357.120

46.020.150

42.674.428

42.674.428

42.448.474

225.954

42.866.385

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

32.464.340

31.257.340

3 1.144.268

31.144.268

31.024.365

1 19.903

31.130.571

10

01

Cheltuieli salariate in bani

25,470.160

i         24.501.160

24.466.274

24,466,274

2?m442p0(.;6

24.268

24.505,145

10

01

01

Salarii de baza

24.156.030

23.344.070

23.344.070

23.344.070

23.321.302

22.268

23.358.879

10

01

06

/Alte sporuri

660.000

677.(HO

673.343

673,343

673.343

683.442

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara imitații

603.030

429.080

422.512

422.512

422.512

438.454


- k'j-

Capi

tol

Subcapitol

Paragraf

Gru

pa /

Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite 11) ti geta re

.Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angaja mente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

3

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

10

01

13

Indemnizații de delegare

51.000

51.009

26.349

26.349

24.349

2.000

24.370

10

03

Contribuții

6.994.ISO

0.750. i K0

6.677.994

6.677.994

6.582.359

95.635

6.625.426

10

03

01

Contribuții de asiguram sociale de

stat

5.159.277

l

5.044.277

5.044.277

5.044.277

4.9S0.399

63.878

4.681.489

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

123.897

123.897

121.969

121.969

119.457

2.512

119.692

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatatc

1.348.0(19

ț

1.345.009

1.271.358

1.271.358

1,245.236

26.122

Ș. 247.134

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

37.205

ii

37,2115

36.650

36.650

35,875

755

35.957

10

03

05

Prime de asigurare viata plutite

de angajator pentru angajați

29.952

29.952

28.982

28.982

26.614

2.368

26.924

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

295.840

175.8-iO

174.758

174.758

174.758

5(4.230

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

i3.H92_7K0

12.762.S10

10.676.112

10.676.1 12

10.570.061

106.051

10.990.514

20

01.

Bunuri si servicii

fi. 909.4 20

5.659.423

4.78 0.590

4.780.590

4.674.539

IOfi.O5I

4.837.931

20

01

01

Furnituri de birou

272.530

272.530

245.103

245.103

245.1 03

284.167

20

01

02

Materiale pentru curățenie

1 12.165

142.160

116.838

116.838

1 16.838

112.968

20

01

03

Incalz.it, iiummat si forța metrica

927.685

807.680

576.955

576.955

570.955

590.349

20

01

04

Apa, canal si salubri Sate

109.000

109.000

64.3 19

64.319

64.319

70.699

20

Ol

05

Carburanți si lubrifianti

72.000

72.000

71.250

71.250

71.250

64.856

20

01

06

Piese dc schimb

119.000

1 (19.000

80.205

80.205

80.205

95.190

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

i n tu im e t

1.55 5^(1

L375,W)

1.092.534

1.092.534

999.378

93.156

1.101.983

20

01

30

.Alte bunuri si servicii pentru

intretinerc si funcționare

3.741.060

2.7 11.073

2.533.386

2.533.386

2.520.491

[ 2.S95

2.517.719

20

02

Reparații curente

2.200.(1 HJ

2.321.060

2.140.055

2.140.055

2.140.055

1,973.123

Capi-

Sub"

pa-

Grti-

Ar-

Aii-

toi

capi-

pa '

ti-

ne-

toi

grai'

Titlu

col

ai


Denumire indicator


Credite de

angajament


20  05

20  05

20 06

20 06

20 06

20 11

20

20

20


30


02


Bunuri dc natura obiectelor dc inventar


Alte obiecte de inventar


Deplasări. detasari, transferări


Deplasări iitteme, delăsări, (ransforari


Deplasări in străinătate


documentare


Pregătire profesionala


Proiecția muncii


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare


derivate din acțiuni in reprezentarea


intereselor statuiug potrivii


dispozițiilor legale


20

20

20

20

20

59

59

84


01


02


03


30


Proclama si publicitate


Protocol si reprezentare


Prime dc asigurare non-viata


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL IX' ALTE CHELTUIELI


Despăgubiri civile


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


85


Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII


PR.ECEDENTI SI RECUPEIUVTE


IN ANUL CURENT


85  01


Plăti efectuate in anii precedând si


liș

Fag. 3       ■■ Iei-

Credite bugetare

Angajamente

boneta re

Angaj amonte

legale

Pluti

efeetu a. te

Angajamen te

legale

de plătit

Chel foieli

efeeli ve

inițiale

iș:    definitive

2

J       3

4

5

6

7=5-6

S

22 8.500

h          285.500

250.357

250.857

250.357

529.428

' 223.500

jiî             235.500

250.357

250.357

250,857

529.428

2(55.650

1           506.650

341.450

341.4 50

341.450

343.93 8

163.650

j           343.650

256.577

256.577

256.577

256.451

103.000

i            163.000

34.373

34.873

84.873

87.487

3.000

3.000

3.923

3.923

3.923

752

193.200

260.400

154.340

154.340

154.340

196.803

10.000

îi                10.000

1.810.000

S            1.3 H1.000

1.435.1 7 1

1.4S5.171

1.485.17!

1.476.803

2.267.000

ii           1.901.777

1.519.726

1.519.726

1.519.726

1.631.736

56.000

56.000

16.81 1

16.811

16.81 1

22.:V?5

70.000

110.000

33.379

33.879

38.879

46.561

5 1.000

i                5 1.000

39.515

39.515

39.515

39.515

2.090.000

1.634.777

1.42-4.521

1.424.521

1.424.52!

1.523.065

2.000.000

2.000.000

354.043

854-.O48

854.048

745.300

2.000.000

354.043

854.04.8

854.048

745.300

-7.262

-7.262

-7.7.62

-7.262

-7.2(S2

-7.262

Credite


iu geta re


ini tiaie


definitive


3.^63.000


1.000.000


57.000


57.000


178.000


178.000


7G5.000


765.000


2.863.000


2.863.000


2.828.000


35.000


1.99 [ .250


1.991.250


1.3X4.120


603430


603430


Pag. 4


- lei-


‘1.974.250

2.9X3.000

500.000

57.000

5 7.000

28.000

2000

4! 5.000

2.4X3.000

2.483.000

2.448.000

15.000

[.991.250

1.388.120

603.130

603.130

Angajamente

bugetare

Angajamente

iegaie

Piafi

efectua te

An gaj a mente

kgaie

de plutit

Cheltuieli

efective

4

6

7=5-6

8

-7.262

-7.262

-7.262

-7.262

-7.262

-7.262

3.267.430

3.267.4 30

3.267.430

2.756.849

2.884.766

2.884.766

2.8 S4.7 6 u

2.466.473

4 [0.5X1

4 [0.581

410.58!

[1.97S

! [.978

] ] .97^

11.978

[1.978

1 1.978

27.858

27.858

27.3 5 ti

27.858

27. $ ?

370.745

370.745

370.745

370.745

370.745

370.745

2.4744X5

2/s7.'l.]K5

2.474.185

2.4 66.473

2.4744X5

2,4744 85

2.466.4 73

2.4394X5

2.4394 85

2.439.185

2.431.473

35.000

35.000

35.006

35.000

,190.376

390.376

390.376

290.376

390.376

390.3 76

390.376

290.376

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

290.376

290.376

290.376

290.376

290.376

290.3 76

290.376

|             290.376


Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

fol

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

toi

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de iingajament


5502PLĂTI ETECTUA.TE IN ANII PRECEDENTI SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


PRECEDENT! Si RECUPERATE


IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedent! si


recuperate in anul curent


.Plăti efectuate in anii prcecdenti si


recuperate- in anul curent (SF)


TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI


ÎMPRUMUTURI


CHELTUIELI CUPJiNTE


30


TITLUL UI DOBÂNZI


30


01


Dobânzi aferente datoriei publice interne


30


01


Oi


Dobânzi aferente datoriei publice


interne directe


30


01


02


Dobânzi aferente creditelor interne


garanții te


30


02


Dobânzi a ferente datoriei publice


cx.tc rnc


30


02


02


Dobânzi aferente creditelor externe


contractate de ordonatorii de credite


30


02


03


Dobânzi aferente creditelor externe


garantate si/sau directe


Subiniprinnutate


30


03


A.ltc dobtinzi- kt-

Credite bugetare

Angajamente

im geta re

Angajamente

legaie

Pkti

efectuate

Angaja mente ie ga le

de plutit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

-7.712

-7.712

-7.712

-7.712

-7.712

-7.712

-7.712

-7.7,2

-7.712

-7.712

-7.712

2J.1 16.650

15.716.650

14.759.250

13.685.81 7

13.685.8 17

13.487.977

21J 16.650

16.7 16.65(1

14.759.250

13.685.8 1 7

13.6S5.817

13.487.977

21.116.650

16.716.650

14.759.250

13.685.817

13.685.817

13.487.977

15.638.790

1 1.238.790

9.888.690

9.362.174

9.362.174

9.371.284

12.7 15.240

j          10.715.240

9.888.690

9.362.174

Q 3^2 s71

9.371.284

2.923.550

i            523.550

2.506.250

\           2.506.250

1.898.950

1.673.954

1.673.954

1.673.954

406.250

i            406.250

101.396

96.732

96.732

96,732

2.100.000

2.100.000

1.797.554

1.577.222

1.577.222

1.577.222

.2.971.610

2.971.611}

2.971.6 iO

2.649.689

2.6-19.6^9

2.442.739


Pag. 6

Capi

tol

Subcapi

tol

Pa-

ra-graî

Grupa /

Ti tiu

Ar

ti

col

Alb ne-

nt

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

Bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angaja mente legale de plătii

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

6

7=5-6

8

30

03

05

Dobânzi la operațiunile de leasing

2.971.6 itJ

2.971.610

2.971.(510

2.649.689

2.649.689

2.442.739

6000

02

Partea ILa AP ARARE, ORDINE PUBLICA SJ

SIGURANȚA NAȚIONALA

15.8 10.000

14.850.000

14.282.833

] 4.282.833

14.146.679

136.154

14.067.551

6102

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NAȚIONALA

15.810.000

i          14.850.000

14.282.833

14.282.833

14.146.679

136.154

14.067.551

01

CHELTUIELI CURENTE

15.810.000

14.850.000

14.282.833

14.282.833

14.146.679

136.154

14.067.551

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.000.000

12.280.000

12.252.671

12.252.671

12.557.2 (7

95.454

12.059.060

10

01

Cheltuieli salariale in bani

10.276.720

9.745.000

9.727.671

9.727.671

9.647.654

80.017

9.460.084

10

01

01

Salarii de baza

9.954.250

9.500.000

9.5OO.OOO

9.500.000

9.419.983

80.017

■ 9.247.155

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

202.470

190.00(1

174.591

174.591

174.591

160.083

10

01

13

Indemnizații de delegare

120.000

55.00(1

53A1S0

53.080

53.080

52A46

10

03

Contribuții

2.723.230

2.535.000

2.525.000

2.525.000

2.509.563

15.437

2.598.976

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2.104.800

1.960.000

1.960.000

1.960.000

1.952.473

7.527

1.960.078

10

03

02

Contribuții de asigurări de șomaj

47.840

47.000

47.000

47.000

44.02a

25976

44.200

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

52(5.480

491.000

491.000

491.000

A H7.3 19

3.681

489.1 14

10

03

04

Contribuții de asigurați pentru

accidente de munca si boli profesionale

29.160

27.000

27.000

27.000

25.747

1.253

25.634

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

15.000

10.000

79.950

20

TITLUL II BUNURI SI SER.VTCH

2.600.000

2.570.000

2.030.162

2.030.162

i .989.462

40.700

2.008.491

20

Oi

Bunuri si servicii

871.100

1.000.100

818.177

818.177

789.225

? 3,9 52

758,015

20

01

01

Furnituri dc birou

5.000

3.000

2.908

2.908

2.908

670

20

Oi

02

Materiale pentru curățenie

18.000

] S.dCO

12.645

I2.f>45

12.645

12.068

20

01

03

Incalz.it, iluminat si forța metrica

149.000

149.000

120.642

12(1.0)42

120.642

120.642

20

Ol

04

Apa, canal si salubritate

19.000

19.000

13.773

13.773

13.300

473

■2.774

Pag. 7       - îei-

Capitol

Subcapitol

Para-graf

Grupa /

Titlu

Articol

Ali

ne

at

Denumire indicator

Credite de

angajament

Credite

jngctaic

Angaja mente

bugetare

Angajamente

lega ie

Pin ti efectuate

Angajamente

legale

de plătit

ChdtmGl

efective

inițiale

definitive

A

B

I

2

3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

05

Carburant: si

ubri fianti

187.000

147.000

104.908

104.9(18

90.9S9

13.919

1 (3.507

20

01

06

Piese de scliin

ib

10.000

20.000

16.537

16.537

16.537

17. e 53

20

01

OS

Posta, tekcotT

unicatii, radio, tv,

internet:

90.000

90.00(1

67.71 0

67.710

67.040

670

66.445

20

01

09

Materiale si p

estari de servicii cu

caracter tunet

onal

48.500

85.50(1

55,274

55.274

54.7S2

492

56.209

20

01

30

Alte bunuri si

servicii pentru

intrctinerc si 1

dicționare

344.60(1

468.60(1

423.78(1

423.700

4! 0.382

■3.398

358.547

20

02

Repara Li i curci

ite

10.000

10.00(1

2.3 83

2.303

2.383

1.699

20

03

Hrana

HhOtm

fj.OOd

5.999

5.999

5-999

5 9<jS

20

03

01

Hrana pentru

oameni

10.000

6.000

5.999

5.999

5,99^

5.988

20

04

Medicamente si materiale sanitare

1 1.000

i                6.000

5.968

5.968

5.968

5.091

20

04

02

Materiale sanitare

10.000

ii                     5.00(1

4.972

4.972

4,972

4.097

20

04

04

Dezinfectând

1.00(1

1.000

996

996

996

994

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

512.009

702.00(1

488.84 5

488.645

488.845

529.901

20

05

01

Uniforme si echipament

240.000

466.000

319.721

319.721

3(9.721

360.222

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

10.000

10.000

9.995

9.995

9.995

1.915

20

05

30

Alte obiecte de inventar

256.000

226.000

159. (29

159.129

159.129

167.764

20

06

Depinsuri, detasari, transferări

210.000

240.000

f 96.946

196.946

196.946

i 68.233

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

210.000

240.000

196.946

196.946

196.946

168-233

20

11

Cârti, publicații si materiale

documentare

12.000

12.000

6.673

6.673

6.973

10.415

20

13

Pregătire profesionala

127.000

147.000

129.3 (6

129.316

122.568

6.74S

ț 5’1.013

20

15

Muniție, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata

20.000

20.000

13.547

13.547

t3.547

13.395

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare


- k4-

Credite

țngetare

Angajamen te

bugetare

.Angajamente

legale

Plăti

efectua te

Angajamente legale de plătit

Chei fideli

elective

iniția !e

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

135.000

135.000

103.243

i 03.243

i 03.243

103.243

681.900

291.900

259.065

259.065

254.065

5.000

■  254.498

02.900

62.900

37.152

37.152

37.152

37.152

169.000

169.000

168.008

163.008

168.008

450.000

60.000

53.905

53.905

48.905

5.000

49.338

10.006

10.000

10.000

200.000

200.000

273.--179.0I0

i       292.347.110

271.205.836

271.205.836

269.583,39!

1.622.445

269.159.832

164.099.430

175.360.570

169.425.968

169.425.968

168.020.590

1.405.378

166.812.360

163.94S.S01

175.209.951

169.293.617

1 69.293.617

1 67.888.239

1.405.378

166.8 12 .36(1

i 18.568.991

i        124.681.000

124.595.400

124.595.400

124.594.297.

1.108

124.777.976

91.103.742

97.786.958

97.704.846

97.704.846

97.704.75)

95

y7.s3y.975

66.023.272

72.954.759

72.882.004

72.882.004

72.881.909

95

73.109.809

4O7J177

405.624

400.253

400.253

400.253

384.377

1.515.881

1.484.142

1.481.860

1.681.860

1.481.860

1.509.092

805.921

801.146

799.655

799.655

799.655

800.947

4.274.950

■:           4.215.114

4.214.987

4.214.987

4.214.987

.4.133.337

22.900

22.9t)(]

22.90U

22P9(JD

22.900

22.7^3

Capi-

Sub-

Pa- |Cni-

Ar-

foi

capi-

ra- 1 pa !

ti-

ta i

graf Titlu

coi10

01

30

10

03

10

03

01

10

03

02

10

03

03

10

03

04

10

03

06

20

20

01

20

01

01

20

01

02

20

01

03

20

01

04

20

CU

05

20

01

06

20

01

07

20

01

08

20

01

09

20

01

30


Denumire indicator


intretinere si funcționare


Credite de a ii gaj a meni


Credite bugetare


inițiale27.405.249


20.488.5 14


480,044


5.143.127


186.409


41.871.930


27.385.363


485.529


422.1 14


15.648.357


4.02I.9H


62.195


25.642


36.459


629.666


1.191.497


4.861.993


definitive


Angajamente


bugetare


.Angajamente


legase


efectuate


Angajamente


legale20.894.042


19.975.711


474.296


5.080.650


180.549


1.182.836


47.02L05I


29.3 1 5.233


4S5.57S


414.034


1 7.027.744


4.068.117


59.695


25.642


36.459


627.910


1.198.890


4.971.164


20.890.554


19.974.950


474.282


5.080.560


i 80.542


1.180.220


4 1.599.040


29.079.230


457.077


387.844


i 7.397.537


4.020.090


59.695


21.537


32.372


604.674


1.177.752


.920.652


26.890.5 54


19.974.950:


474.282


5.080.560


1.180.220


4 1.599.040


29.079.230


457.077


387.844


17.397.537


4.020.090


59.695


1.537


32.372


604.674


1.177.


.920.652


26.S89.541


19.973.93 7


1.180.220


40.194.770


28.141.463


418.145


365.182


17.227.617


3.888.346


58.428


21.537


32.372


590.481


1.135.843


4.403.512


1.013


1.013


1.404.270


937.767


3S.932


22.662


i 69.920


131.744


1.267


41.909


Cheltuieli


17.SS0.2K)


26.938.01.11


20.398.078


473.875


5.082.150


179.074


8(14.824


39.027.391


27.606.39 1


403.881


388.206


16.621.405


3.746.055


79,608


18.914


33.668


586.763


j

1

Capi-| Sub-

toî 1 capi

tol

Para-gr a f

Grupa l

Titlu

Ar

ti

col

Aline-ai

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite Bugetare

.Angajamente

bugetare

Angajamente

fegaie

Plăti

efectuate

Angajamente

1 egide

de plătit

Chelri.neii

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

j            3

4

5

6

7=5-6

g

20

02

Reparații curente

9.216.151

ț         12.161.651

7.125.198

7,125.198

6.913.773

2 j 1.425

7.683.115

20

04

Medicamente si materiale sanitare

10.702

Ș               10.702

4.307

4.307

4.307

4.308

20

04

01.

Medicamente

7.670

j               7.670

2.976

2.976

2.976

2.977

20

04

02

Materiale sanitare

2.083

2.083

9S2

982

QO-]

9^2

20

04

03'

Reactivi

600

j                600

20

04

04

Dezinfectări ti

349

349

349

349

349

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.560.559

i           1.564.501

1.521.533

1.521.533

i .463.928

57.605

142.513

20

05

01

Uniforme si echipament

5.500

5.508

1.358

1.358

1.358

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

00.494

ț             80.494

80.436

80.436

71.110

9.326

16

20

05

30

Alte obiecte de inventar

1.474.557

1.478.499

1.439.739

1.439.739

1.391.460

48.279

142.497

20

06

Deplasări, detasari, transferuri

23.937

23.937

20.653

20.653

20.653

20.927

20

06

01

Deplasați interne, detasari, transferări

19.535

19.535

16.701

16.701

16.701

16.975

20

06

02

Deplasați in străinătate

4.402

4.402

3.752

3.952

3.952

3.952

20

09

Materiale de laborator

3.810

i                3.810

3.810

3.810

3.810

3.810

20

11

Carii, publicații si materiale

duca m cntarc

7.041

j                   7.041

5.000

5.000

5.000

460

20

13

Pregătire profesionala

103.600

104.592

7 5.769

71.769

66. Sh09

4.960

67.5.59

20

14

Protecția muncii

290.137

287.179

264.963

264.963

254.UA

ș 0,329

243.315

20

30

Alte cheltuieli

3.270.630

.;           3.542.405

3.502.577

3.502.577

3.320393

1 82. s 84

3.254.993

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

6.148

6.148

6.148

6.148

6.148

6.148

20

30

04

Chirii

2.978.707

3^50382

3.212.554

3.212.554

3.030.370

1S2.IS4

2.973.480

20

30

09

Executarea silita a creanțelor bugetare

54.300

54.300

54.3011

54.300

54.300

54.300

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

231.475

231.575

229.575

229.575

229.575

221.065

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.007.880

1.007.900

852.023

S 5 2.023

852.023

782.993

57

02

Ajutoare sociale

L007.880

i           1.007.900

852.023

852.023

852.023

782.993

57

02

01

Ajutoare sociale m numerar

66.279

66.279

66.279

66.279

66.279

Capi-

.Stlb-

Pil- Ghi- .Ar-

Aii-

toi

capi-

ra- pa / ti-

ne-

toi

graf Titlu col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


6602


57

02

02

59

59

01

59

17

79

81

81

02

81

02

05

84

85

85

01

85

01

01

01

10

10

01

10

01

01

10

03

10

03

01


Ajutoare sociale in natura


TITLUL IX ALTE CHELTUIELI


Burse


OPERAȚIUNI FINANULARE


TITLUL XLV RAMBURSĂRI DE CREDITE


.Rambursări ele credite interne


Rambursări de credite aferente datoriei


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI


RECUPERATE IN ANUL CURENT


Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANH


PRECEDENTI SI RECUPERATE


IN ANUL CURENT


I-’lati efectuate in anii precedând si


recuperate in imul curent


Plăti efectuate in anii precedent! si


recuperate in anul curent (SF)


SANATATE


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Salarii de baza


Coti tribut ii


Contribuții de asigurări sociale de


Stat


11

- ki-

Credite țjugetare

Angajamente

bitgetarc

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Anuaj E: mente legale.

de pkttit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

5

6

7=5-6

8

94 1.601

941.621

785.744

785.744

785.744

752.993

2.500.000

i          2.500.000

2.247.154

2.247.154

2.247.154

2.224.000

2.497.600

1          2.497.600

2.244.754

2.244.754

2.244.754

2.224.090

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

J 50.629

1            150.619

150.619

150.619

150.619

150.629

1            150.619

150.6 39

150.619

150.619

150.629

150.619

150.619

150.619

150.619

i 50.629

150.619

] 5(1 fi 19

1 50.6 19

150.619

-18.268

- i 8.268

-18.268

-18.268

-18.268

-18.268

-18.268

-18.268

-18.268

-18.268

-18.268

-18.268

10.659.720

1          9.157.720

5.974.106

5.974.106

5.974.106

6.755.124

10.639.720

9.157.720

5.974.106

5.974.1(16

5.974.106

6.7.55.124

4.69 8. 900

4.412.900

4.402.099

4.402.099

4. ^12.0^

4.691.KO3

3.653.800

3.403.800

3.398.729

j.39S,729

7. •î'78.72'7

3.673.086

5.653.800

i          3.403.800

3.398.729

3.39S.72Ș

_7.3yS.72P

3.673.086

1.045.100

1.009.100

1.003.370

1.003.370

E .003.370

1.018.717

766,000

714.000

7H.2S5

713.285

713.285

771.337

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ni-

pa /

ti-

Jlt!-

foi

graf

Ti Hu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


ti


6702


10 03

10 03


10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

51

51

51

51


03

03


02

04

04

04

13

30

30


01.

01

01


02

03


04

06

01

02


30


01

46


01

10

10


Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale dc

sonata te


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boți profesion-Lile

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Reparații curente

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Pregătire profesionala

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNU'ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din


domeniul sa na tatii

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


Cheltuieli salariate in bani


ș

ii

- ks-

Pag. 12

Credite ibiigetare

.An gaj a inert te

bugetare

An gaj a mente

legale

Pluti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

2

3

4

6

7=5-6

8

19.100

18.900

16.093

16.093

16.093

17.399

192.000

!             178.000

176.496

176.4961

176.496

190.743

8.000

1 8.000

7.j<10

7.3 ‘W

7.340

10.385

00.000

90.200

90.156

90.156

90.156

28.853

5491420

3.591.120

1.572.007

1.572.007

1.572.007

2.063.321

5.000.000

:           3.400.000

1.388. i42

1.388442

1.3 88442

1.878.596

00.000

72.920

68.538.

68.538

68.538

68.403

90.000

72.000

68.453

68.453

68.453

68.349

i                  920

85

85

85

54

103.200

103.194

1034 94

1034 94

103.194

151.1 20

15.000

12.133

124 33

12433

s 3. i 28

151.120

L5.000

124 33

12.133

124 33

13.128

749.700

1.153.700

749.700

>.15.3.700

749.700

1.153.700

55.029.730

7 1.850.090

61.693.555

61.693.555

6].579,26ij

114.295

62.211.593

54.879.120

7 1.700.071

61.544.271

61.544.271

61.429.976

114.295

62.211.593

14.Sfi0.720

13.52fi.770

134 93.345

13.193.345

13493.345

13.254.944

32JS2,99{)

1 1.140.940

10.851.157

HVÎ5J J57

HI.85 1 457

10.910.109

~ <71

o £ .......................T.

Subcapitol

Paragini f

Cri* tipa /

Ti tiu

Ar

ti

col

Aline-

nt

Denumire indicator

Credite dc suignjnincnt

Credite ș

ui get are

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

.Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

ei'eCjj-/e

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

10

01

01

Salarii de baza

7.986.990

7.426.040

7.409.337

7.409.337

7.409.337

7.4 17.066

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

565.000

486.900

479.791

479.791

479.791

480.498

10

01

06

Alte sporuri

8.000

4.000

3.169

3.169

3.152

10

01

10

Ponei pentru posturi ocupate prin cumul

96.000

91.000

90.456

90.456

90.456

90.456

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara umtatii

2.050.000

2.176.000

1.946.484

i.946.484

1.946.484

1.980.908

10

01

13

Indemnizații de deiegare

35.000

20.000

! 1.842

1 1.842

i 1.842

11.842

10

01

16

Alocații pentru locuințe

280.000

254.000

253.226

253.226

253.226

253.226

!0

01

30

Alte drepturi salariale in bani

1.162.000

683.000

656.852

656.852

656.852

672.961

10

03

Contribuții

2.677.730

2.3 85.830

2.342.188

2.342.188

2.342.1 83

2.344.835

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale dc

stat

2.002.240

;           1.787.240

1.774.009

1,774.009

1.774.009

1.778.663

10

03

02

Contribuții de asigurați de șomaj

47.770

i              42.770

39.1 12

39. f 12

39.1 1 2

39.261

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

suna ta te

474.680

432.680

426.365

426.365

426.365

427.881

10

03

04

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3 1.520

3k52G

25.030

25.030

25.030

27.4 73

10

03

06

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

12i.520

91.620

77.672

77.672

77.672

71.557

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

40.018.400

;          58.173.301

48.350.926

48.350.926

48.236.631

114.295

48.956.649

20

Oi

Bunuri si servicii

3.355.370

3.933.569

3.436.666

3.436.666

3.363.63 1

73.035

3.2823155

20

01

01

Furnituri de birou

40.160

58.760

46.086

46.086

44.664

1.422

44,705

20

01

02

Materiale pentru curățenie

36,490

39.039

17.849

17.849

17.778

7]

31.877

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

785.020

839.370

720.346

720.346

696.744

23.602

719.863

20

01

04

Apa. canal si salubritate

88,000

i             119.400

91.363

91.363

88.309

3.054

89.078

20

01

05

Carburanți si lubriftanti

1 13.000

105.900

60.409

60.409

60.409

59.3 5G

Capi-


Sub-


iul


Pa

grti

capi- ra-

tol

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

AH

ne-

at

Denumire indicator

4

B

20

0!

06

Piese de schimb

20

Oi

07

Trai! sport

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cit

caracter funcțional

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20

02

Reparații curente

20

03

Hrana

20

03

02

Hrana pentru animale

20

04

Medicamente si materiale sanitare

20

04

01

Medicamente

20

04

02

Materiale sanitare

20

04

04

Dezinfeetanti

20

05

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

20

05

01

Uniforme si echipament

20

05

03

Lenjerie si accesorii dc pat

20

05

30

Alte obiecte de inventar

20

06

Deplasați, detasari, transferări

20

06

Oi

Deplasați interne, detasari, transferări

20

06

02

Deplasați in străinătate

20

11

Cârti, publicații si materiale

documenta re

20

13

Pregătire profesionala

20

14

Protecția munci:


Credite de angajament


Credite nigetare

Angajamente

bugetare

.Angajamente

legale

Plod

efectuate

Angajamente

icgale

de plătit

Cheltuieli

efective

i ni ti:i 1 c

definitive

2

3

4

6

7=5-6

8

27.000

22.500

19.544

19.544

19.544

14.930

96.000

150.550

141.004

141.004

141.004

140.098

169.200

156.700

137.96]

137.961

134.466

3.495

136.764

996.490

1.335.190

1.2011.966

1.2011.966

1.181.272

27.694

1.078.077

! .004.010

1.106.160

993.138

993.138

979.441

13.697

967.313

249.440

968.740

558.968

558.968

521.398

37.570

7[

661.500

5<i3.3£K)

46.385

46.3S?

46.385

50.225

661.500

563.300

46.305

46.3115

46.385

50.225

59.000

.11.000

11.327

50.000

22.000

4.754

8.000

8.000

6.573

1.000

1.000

8 14.500

852.150

696.531

696.53 1

696.247

284

7ii.d37

65.000

63.500

26.900

26.900

26.000

9.962

14.500

10.000

7.15.000

77 S. 650

669.631

669.63 ]

669.347

284

63.525

340.000

410.300

365.291

365.29 ]

365.24!

50

361.6(U

225.000

250.000

249.152

249.152

249.102

50

245.462

1 15.000

160,300

116.139

1 16.139

1 16.139

1 16.139

15.000

9.500

2.854

2.854

2.403

451

2.854

22.500

17.150

1 1.790

11.790

1 1.79(1

1 1.790

47.000

41.400

27.898

27.890

27.898

2 5.64 fi

Capitol

Sub-cs pi-

toi

Para-graf

Grupa /

Ti du

Ar

ti

col

Alb

no

at

Denumire indicator

Credite de angaja meni

A

B

1

20  30

Alte cheltuieli

20  30  01

Red ama si publicitate

20  30 03

Prime de asigurare non-viata

20  30 04

Chirii

20  30 06

Prestări servicii pentru transmiterea

drepturilor

20  30  30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

81

TîTLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

81 02

Rambursați de credite interne

81 02 05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

84

PLATi EFECTUATE IN ANII PRECEDENT

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN .ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85  01

Plat: efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in turul curent

85  01  01

Plăti efectuate in anii prcccdcnti si

recuperate in anul curent (SE)

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10 01

Cheltuieli salariate in bani

10 01 01

Salarii de baza

Credite îbugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cileitmdi

efective

inițiale

j    definitive

2

§            3

si

4

6

7=5-6

8

34.454-.090

[j          51.346.192

43.204.543

43.204.543

43.201.638

2.905

44.421.565

63.000

62.500

62.395

62,395

62,395

6?.. 395

10.600

!              23.100

1 ! .490

11.490

H,49il

7. e 06

209.000

Ș             218.500

199.996

199.996

197.091

2.905

202.778

15.000

10.000

34.156.490

51.032.092

42.930.062

42.930.662

42.930.662

44.149.286

150.610

j              150.619

150.610

150.610

150.610

150.610

1              150.619

150.610

150.610

150.610

150.610

j              150.619

150.610

150.610

150.610

150.610

|             150.619

ji

150.610

150.610

150.610

-1.326

-1.326

-1.326

-1.326

-1.326

ri

-1.3261

-1.326

-1.326

J

-1.326

- E ,326

43.710.130

g         35,97^.130

34.1 12.207

.34.112.207

34.009.435

102.772

33.380.755

43.710.130

|         35.978.130

34.145.964

34.145.964

34.043.192

102.772

33,330.755

17.982.240

li          14.695.740

14.679.848

i 4.679.848

14.679.848

14.651.066

14.055.030

îi            1 1.483.849

1 1.478.254

1 1.47S.254

1 i.478.254

11.496.000

7.27 î.59(1

J          5.297.230

5.294, £98

5.294.898

5.294.898

5.373.775

Capi-

Sub-

Pa-

Gm-

Ar-

Aii-

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

toi

graf

coi

111


Denumire indicator


10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

10

01

06

Alte sporuri

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

10

01

13

afara imitații indemnizații de delegare

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

10

03

Contribuții

10

03

01

Contribuții de asigurări sociale de

10

03

02

stat

Contribuții de asigurări de șomaj

10

03

03

Contribuții de asigurări sociale de

10

03

04

sanatate

Contribuții de asigurări pentru

10

03

06

accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si

20

20

01

indenmizLitii

TITLUL 0 BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

20

01

01

Furnituri de birou

20

01

02

Materialo pentru curățenie

20

01

03

Incalz.it, iluminat si forța tnotrica

20

01

04

Apa, canal si salubritate

20

01

05

Carburanți si Librifianti

20

01

06

Piese de schimb

20

01

07

Transport

20

Oi

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.


198.680


314.280


5.850.000


5.547.000


20.000


400.430


3.927.210


2.957.280.


77.46(1'


734.100-


33.320.


125.050


5.421.720


2.307.710


160.540


521.200


241.700


154.410


128.920


1.000


341.490


3.211.891


2.399.605


56.143


598.790


22.412


154.977


141.071


5.546.737


983


339.588


3.201.594


2.397.140


54.180


19.933


154.977


141.071


14 1 .07 1


145.981


128.243


5.546.737


5.546.737


5.551.603


983


983


983


339.538


339.583


3.201.594


295.415


3.155.066


1.397.140


2.397.140


2.399.458


54. ISO'


54.180


54.246


597.1


19.933


597.122


19.933


595.935


20.011


133.219


133.219


133.21.9


85.416


6.073.220


2.469.710


149.040


141.390


628.950


258.200


157.660


11 8.020


128.920


4.456.377


1.718.183


116.032


3 54.080


184.354


108.365


4-2.668


124.802


4.456.377


4.353.605


102.772


4.001.133


1.718.183


1.634.88.3


83.300


Ș.503.902


116.032


106.763


104.414


9.269


8.428


71.884


81.677


354.080


340.605


13.475


314.815


184.354


108.365


42.668


124.802


173.14!


108.365


41.561


1 17.090


11.213


7.712


174.447


98.647


32.321


Capi-

Sub-

Gr ti-

Ar-

ah-

(ol

capi-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

toi

graf

Titlu

col

at


20

01

09

20

01

30

20

02

20

03

20

03

01

20

04

20

04

01

20

04

02

20

04

04

20

05

20

05

01

20

05

03

20

05

30

20

06

20

06

01

20

06

02

20

n

20

12

20

13

20

14

20

30

20

30

01


internei

Materiale si prestări de servicii cu caracter functinnaI

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, delăsări, transferări

Deplasări interne, detasari, transternri

Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale

docu montare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Proiecția muncii

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate


Credite de

angajament


Credite


inițiale


19G.730


jugetare


88.300

 • 569.500

342.280

1.858.500

1.858.500

84.780

64.390

13.690

6.700

148,000 i

38.500 i

22.000 |

.S7.500

 • 58.580 i

 • 49.580

9.000 :s

10.8 10 j

45.000 i

 • 120.500 j

69.760 j

375.800 ii

1.000 J


definitive


206.730


88.300

 • 592.500

334.3 HO

2.147.500

2.147.500

55,780

65.390

13.690

6.700

169.400

43.900

22.000

 • 103.500

54.080

47.080

7.000

10.810

25.000

 • 116.500

61.260

598,800

! .000


Angajamente

bugetu re

Ăngaj a mente

legale

Plăti

efectuate

.Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

4

s

6

7=5-6

171.532

171.532

1 70.1 24

1.408

168.820

29.398

29.39S

27.899

i .499

27.789

474.1 !0

474.1 10

444.920

29.190

418.751

215.352

215.352

202.7 99

13.053

! 95,403

2.022.622

2.022.622

2.022.622

1.761.280

2.022.622

2,022,622

2.022.622

ț .76 [ .280

45.390

45.390

41.1 10

4.2 SG

35.697

35.32 i

35.321

31.041

4.2 80

27.901

5.362

5.362

5.362

5.346

4.707

4.707

4.707

2.450

67.752

67.752

67.752

149.995

1 1.3H

1 1.311

1 1.31 i

12.167

15.544

56.441

56.441

56.441

122.284

8.735

8.735

S.735

S.735

8.735

8.735

8.735

8.735

4.097

4.097

3 ,(}Q7

1.000

5.008

LtBO

L030

1,030

330

43.028

43.028

43.028

46.900

21.098

21.098

20,052

1.046

20.611

309.090

309.090

3 OS. 997

93

z/3.2Zs


Capi-

toi

Sub

Pa

Gru

Ar

Ali

capi

ra

pa /

ti

ne

tol

graf

Titlu

col

at


Denumire indicator


Credite de angajament


20  30 03

Prime de asigurare ncm-viata

20 30 04

Chirii

20  30 30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5 1

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51  01

Transferuri curente

51  01  39

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea unităților de asistenta

sociala si medico-sociale

57

TITLUL VEI ASISTENTA SOCIALA

57  02

Ajutoare sociale

57  02 01

Ajutoare sociale in numerar

84

PLAT! EFECTUATE IN ANE PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85  01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

85  01  01

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in arm! curent (SF)

7000 02

7002


01

20


Parcea IV-a SERVICII ST DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

LOCUINȚE, SERVICE Si DEZVOLTARE PUBLICA

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL TI BUNURI SI SERVICE

Credite

Migetare

Angaja mente b u geta re

Angajamente

i egide

Pinii

efectua te

Angajamente iegnk1

de piatit

Ciîclhiie'i

efectivei

iiiitiaic

definitive

2

3

4

5

6

7-5-6

S

62.800

74.SOO

37.911

37.911

37.91 i

40.333

1 i .500

169.500

169.500

169.500

169.500

135.743

300.500

353.500

1OȘ.679

101.679

101.586

93

97.196

1.S80.170

2.015.170

t. 999.542

1.999.542

1.999.542

1.999.542

1.880.170

2.015.170

1.9 99.542

f f]O0

1.999.542

1.999.542

1.880.170

2.0 15. i 70

1.999.542

1.999.542

1.999.542

1.999.542

I 8.426.000

13.194.000

13.010.197

13.010.197

13.010.197

12.729.014

f 8.426.000

13.194.000

13.010.197

13.0i0.197

13.010.197

12.729.014

f 8.426.000

13.194.000

13.010.197

13.010.197

i3.010.197

12.729.014

-33,757

«1.757

-33.757

-33.757

-33.757

-33.757

-33.757

-33.757

-33.757

-33.757

-33.757

-33.757

7 S. 545.280

86.957.2S0

83.876.578

71.343.320

64.858.017

6.485.303

54,512.733

57.545.280

62.907.280

59.931.?A7

48.402.960

45.502.321

2.900.639

34.083.478

37.100.430

43.962.430

42.045.930

30.914.760

28.014.121

2.900.639

2S.443.464

37.100.430

43.962.430

42.045.930

30.914.760

28.014.121

2.900.639

28.443.464

“ iei“

Pag. 19

Capi™

toi

Sisb-

ca pi

tei

1 ?

Grupa /

Titlu

As-

ti-col

Alb

H£>

fit

Denumire i n di cuier

Credite de u ngaj a nient

Credite rngetare

An gaj a mente

bugetare

Angaj atnen re

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plutit

ChekmeB

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

i               3

4

5

6

7=5-6

8

20

01

Bunuri si servicii

15.020.000

20.560.000

20.184.429

19.507.622

17.344.003

2.163.619

18.004.373

20

01

03

încălzit, iluminat si forța metrica

8.030.000

12.570.000

12.255.840

1 1.816.304

10.683.130

1.133.174

i 1.626.566

20

01

04

Apa. canal si salubritate

990.000

990.000

930.000

734.072

657.246

7tj.S2{i

73 5.271

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretincrc si funcționare

fi.000.000

7.000.000

6.998.589

fi. 9 5 7.24 6

6.003.627

953.619

5.642.536

20

02

Reparații curente

2.805.000

i            3.155.00(1

2.84 fi.521

1.883.340

1.686.190

197.150

1.879.876

20

05

Bunuri de natura obiectelor ele inventar

15.000

î            215.000

91.858

9L003

91.003

17.437

20

05

30

Alte obiecte de inventar

15.000

215.000

91.858

91.003

91.003

17.437

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor sfatului, potrivit

dispozițiilor legale

2.300.000

j             800.000

691.912

685.862

685.462

400

684.94 1

20

30

Alic cheltuieli

1 fi.960.430

19.232.430

18.23 1.2 10

8.746.933

8.207.463

539.470

7.856.837

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1 fi. 90'0.430

19.232.430

18.231.210

8.746.933

8.207.463

539.470

7.856.837

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

18.944.850

S7.SS5.2S7

J7.4SB.2D0

17.488.200

5.640.014

SI

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

20444.S50

Ri.944.S50

17.885.287

1 7.488.200

17.488.201)

5.640.014

81

01

Rambursări de credite externe

6.485.180

6.485.180

5.970.574

5.640.014

5.640.014

5.640.0 14

SI

OI

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

fi.485.1 HO

6.485. ISO

5.97(1.574

5.640.014

5.640.0 14

5.640.014

81

02

Rambursări de credite interne

13,959.670

]Z.d59.670

fl.9I4.7I3

1 1.848.186

ț t.848.186

81

02

01

Rambursări de credite interne garantate

1.926.710

42(3.710

81

02

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

12.032.960

12.032.960

1 1.9 14.713

1 1.848.186

1 1.848.186

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

21.000.000

i         24.050.000

23.945.36 1

22.940.360

1 9.355.696

3.584.664

20.429.255

(H

CHELTUIELI CURENTE

21.000.000

:         24,050.000

24.049.504

23.044.503

19.459.839

3.584.664

20.429.255

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21.000.000

J         24.050.000

24.049.504

23.044.503-

19.459.839

3.584.664

20.429.255

Capi-

toi

Subcapitol

Para-graf

Grupa /

Titlu

Ar

ti

col

AH

ne-

iU

Denumire indicator

Credite de

angajament

A

B

1

20

01

BLinuri si servicii

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intrctinere si funcționare

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20

05

30

Alte obiecte dc inventar

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN A.NH

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

85

01

Pluti efectuate in anii preccdcnti si

recuperate in anul curent

85

01

01

Plăti efectuate in anii prcccdenti si

recuperate in anul curent (SE)

8000

02

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

01

CTtELTUlELI CURENTE

40

TITLUL fV SUBVENȚII

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

dc preț si tarif

8402

TRANSPORTURI

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

02

Reparații curente

40

TITLUL IV SUBVENȚII

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

- lei-


Credite nigefare

-—


inițiale


definitive


21.000.000


24.04 S. 804


21.000.000


109.97?,.020

45.000.000

45.000.000

45.000.000

45.000.000:

64.972.020

 • 52.554.333

 • 22.584.333

22.584.333:

30.000.000


24.(148.804

1.196

!. 100


163.93 1.430

63.319.420

63.319.420

63.319.420

63.319.420

100.61 2.01 f)

 • 89.224.319

 • 44.124.319

44.124.319

45. i 00.000


Pag, 20

Angajamente b ti gelarc

.Angaja mente

legale

Phti

efectuate

Angajamente

1 egale de phitit

Cheltmcsi

efective

4

6

7=5-6

o

24.048.308

23.043.307

19.458.643

3.584.664

20.429.030

24.O48.308

23.043.307

19.458.643

3.584.664

20.429.030

1.196

1,3 96

1.196

225

1. i 96

1.196

1.196

225

-104.143

-104.143

-104.143

-104.143

-104.143

-104.143

-104.143

-104.143

- i 04.143

-104.143

-104.143

-■04443

148.679.238

146.230.593

142.983.783

3.246.8 îO

134.73 7.136

63.3 19.420

60.998.485

CîD.998/^5

50.422.085

63.3 î 9.420

60.998.485

60.998.485

50.422.085

63.3 19.420

60.998.485

60.998.48 5

50.422.085

63.319.420

60.998.485

60.998.485

50.422.085

35.359.818

85.23.2.IfîS

8 [ .985.298

3.246.8 10

K4.3 15.05’

73,999,2'12

73.977.6--: 5

70.730.835

3.246.S ]O

73.483.33 8

28.899.242

28.89'9.   7

28.899.242

32.675.028

28.899.242

28.899.242

28.899.242

32.675.02-8

45.100.000

45.078.403

41.831.593

3.246.810

40.808.310


                                                                                                                Pag, 21       ~ lei-

Căpi

ței

Sub”

capi

tol

Para-graf

Grupa l

Titlu

Ar

ti

col

Air ne-at

Denumire indicator

Credite de

angajament

Credite 'bugetare

Angsij emerite

buget a re

Angajamente

legale

Pluti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Chdhdeli

efect s ve

inițiale

| definitive

A

B

1

2

[j:                    3

4

5

6

7=5-6

8

de preț si tarif

30,000,000

j         45.100.000

45.i00.000

■15.07-S.003

4i ,83 i .593

3.246.S10

40.303.3 10

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

12.3S7.6S7

|        H.3H7A91

1 1.360,576

11.254.463

l 1.254.463

10.S3i.7f3

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

12.3S7.6S7

1          SI.3K7.691

1 f ..360.576

11.254.463

l 1,254,463

J0.S3 f .713

81

02

Rambursări de credite interne

I2.3S7.6S7

fl.3S7.69!

1 f.360.576

1 1.25-1.463

1 1.254.463

f(ț.S31.713

81

02

05

Rambursați dc credite aferente datoriei

publice interne locale

fR.3K7.fiH7

11.367.69 f

1 1.3 60.576

! f.254.463

1 i.254.463

10.331.713

9902

96

exccdenl/deftcit sect iimet

1.175.315

ii:

TOTAL JUDRT

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

31 12 2013^

Pag. 1       - Iei-

Capi

tal

Subcapi

tol

Pa-

IX-graf

Grupa l

Titlu

Ar

ti

col

Aline

at

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente

legale

de plătit

Cheltuieli

efective

i n î ti ale

definitive

\

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

5002

TOTAL CHELTUIELI

479.245.800

414.550.870

257.533.494

233.4S0.562

230.802.67 I

2.647.891

100.455.379

01

CHELTUIELI CURENTE

398.078.000

355.943.630

214.199.336

192.5 11.586

191.618.1 12

593,474

31.133.698

51

TITLLIL VITRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6.675.010

1 1.545.010

7.446.61 1

7.446.6! f

7.446.61 1

1.395.017

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

39! .402.990

344.398.620

206.752.725

185.064.975

184.171.50!

893.474

29.73S.6SJ

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

S1.167.S00

58.607.240

43.334.158

40.938.976

39.184.559

1.754.4 i 7

69.321.681

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

31.145.SOO

54.404.660

39.131.578

36.736.396

34.981.979

1.754.4 Î7

69.319.206.

72

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

22.000

4.202.580

4.202.580

4.202.580

4.202.58(1

2.4 75

5100 02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

3.077.84(1

2.817.190

1.706.84 S

1.575.051

1.575.051

968.557

5102

AUTORITARI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

2.979.840

2.7I9.Î90

1.706.848

!.575.051

1.575.05 1

968.557

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.979.840

2.719.190

t. 706.84 8

1.575.051

1.575.051

968.557

71

TITLUL X ACTIVE NEF1NANCLARE

2.979.840

2.719.190

1.706.848

1.575.051

!.575.05 1

968.557

71

01

/Active fixe

2.979.840

2.719.190

1.706.848

1.575.051

1.575.051

968.:5 57

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace dc

transport

2.000.000

429.340

367.339

345.342

345.342

197.503

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alto

active corporale

47.471

7!.

01

30

Alic active fixe (inclusiv reparații

capitale)

979.840

2.289.850

1.339.509

1.229.709

1.229.70 9

723.5S3

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

9S.000

98.000

01

CHELTUIELI CURENTE

98.00(1

genuri

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

98.000

98.000

51

02

Trar;sleritri dc capital

98.000

98.000

Capi-

10 i

Sub

capi

tol

Pa-jGni-ra- pa / graf Titlu

Ar

ti

col

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

A

B

1

51

02

29

Alte transferuri de capi tal catrc

instituții pubhce

6000

02

Purica Il-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA ST

SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71

TITLUL X ACTIVE NEFTNANCIARE

71

01

Active fixe

71

01

01

Construcții

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

Iran sport

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6500

02

Partea IH-a CHELTUIELI SOC1AL-CULTURALB

6502

IN VAT AMANT

01

C H ELTU JELI CURENTE

56

TITLUL VEI PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POST ADERARE

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

56

01

01

Finanțarea naționala

56

01

02

Finanțarea externa tierambursabila

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

- iei-

Pag,

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Augaj amonte

legale

Phlti

efectuate

Angajamente !eg:de de piatit

Chel țuicii