Hotărârea nr. 84/2014

84/25.02.2014 privind respingerea atribuirii cotei de 135/216 parti din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 25
Hotararea Consiliului Local 84/25.02.2014
privind respingerea atribuirii cotei de 135/216 parti din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 25


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2013 - 005472/24.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei din data de 12.12.2013 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 12/2012;
Având în vedere Procesul-Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 25.02.2014;
În baza art. 21 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind atribuirea cotei de 135/216 parti din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 25 nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge atribuirea cotei de 135/216 parti din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. 3 August 1919 nr. 25, compus din 7 incaperi cu suprafata utila totala de 114,90 m.p., pe baza de contract de inchiriere, pe o perioada de 1 an, catre Partidul Forta Civica Filiala Timis, ca sediu partid

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit
- PARTIDULUI FORTA CIVICA FILIALA TIMIS.
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI