Hotărârea nr. 83/2014

83/25.02.2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate în trafic judeţean
Hotararea Consiliului Local 83/25.02.2014
privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate în trafic judeţean


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014- 4672/ 25.02.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 10411/25.09.2012 a Autorităţii Rutiere Române;
Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local aprobat prin Ordinul nr. 972/2007;
Având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006;
Având în vedere prevederile art. 55 alin. (4) şi (5) din Ordinul nr. 980/2011;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) lit. l), art. 3 alin. (1), (2) şi (3), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (6) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, modificată şi completată;
Având în vedere prevederile din Normele metodologice de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 aprobate prin Ordinul nr. 353/2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Pentru transportul de persoane prin curse regulate, altul decât cel efectuat de Regia Autonomă de Transport Timişoara, Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu avizul Comisiei de Circulaţie, poate aproba staţii de urcare/coborâre călători în funcţie de solicitările operatorilor de transport şi de disponibilităţile municipiului Timişoara.

Art. 2: Stationarea in alte locuri decat autogarile autorizate sau utilizarea altor statii de urcare/coborare pe raza municipiului Timisoara decat cele aprobate conform art. 1 se sanctioneaza cu amenda de 1500 lei.

Art. 3: (1) Transportul public de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timisoara se poate efectua numai cu avizul Comisiei de Circulatie din cadrul Primariei Timisoara referitor la stabilirea traseului.
(2) Efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timisoara fără avizul Comisiei de Circulaţie în ceea ce priveşte stabilirea traseului se sancţioneaza cu amenda de 1000 lei.

Art. 4: (1) Toti operatorii de transport care efectueaza transport public de persoane prin curse regulate au obligatia ca pe raza municipiului Timisoara sa asigure integritatea si curatenia statiilor utilizate.
(2) Neasigurarea integritatii si curateniei statiilor utilizate se sanctioneaza cu amenda in valoare de 1000 lei.

Art. 5: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către agenţii Poliţiei Rutiere, agenţii Poliţiei Locale precum şi de către consilierii Biroului Transport şi Compartimentul Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 590/2006 privind efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timisoara.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT


NR.

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate în trafic județean

Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică și cuprind totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurării transportului public local (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 92/2007).

Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane, serviciile de transport public de mărfuri, precum și alte servicii de transport public. Serviciile de transport public local de persoane cuprind, printre alte servicii, transportul prin curse regulate (art. 3 alin. 2 și 3 din Legea nr. 92/2007).

De asemenea conform art. 20 alin.(6) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, ,,Autoritățile administrației publice locale și județene sunt autorități de reglementare în domeniul transportului public local și prin autoritățile de autorizare își exercită față de toți operatorii de transport și transportatorii autorizați, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuțiile și competențele acordate prin Legea nr. 51/2006 și prin prezenta lege.”

Articolul 16 alin. (1) și (2) din Legea nr. 92/2007 stipulează:

  • (1) Consiliile locale, consiliile județene, precum și Consiliul General al Municipiului București sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, precum și să înființeze societăți de transport public dacă acestea nu există.

  • (2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a stabili și de a aplica strategia pe termen mediu și lung pentru extinderea, dezvoltarea și modernizarea serviciilor de transport public local, ținând seama de planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de cerințele de transport public local, evoluția acestora, precum și de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse și emisii minime de noxe”.

Prin Ordinul 972/2007 s-a aprobat Regulamentul - cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, regulament care stabilește cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local, cu excepția transportului public pe căile navigabile interioare, a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere și a transportului cu metroul, definind modalitățile și condițiile-cadru ce trebuie îndeplinite pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanță, condițiile tehnice, precum și raporturile dintre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați și utilizatorii serviciilor.

Potrivit art. 7 din Regulamentul - cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, aprobat prin Ordinul 972/2007 COD FO 53-01, VER. 1

transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului reglementărilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere, referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participanți la trafic.

În conformitate cu art. 6 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 stațiile mijloacelor de transport public de persoane se stabilesc de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul poliției rutiere.

Prin adresa cu nr. 10411/25.09.2012, Autoritatea Rutieră Română comunică următoarele: ,, .... prin comisia de circulație de la nivelul consiliului local, se vor stabili traseele de deplasare a autovehiculelor de transport persoane prin localități din autogările menționate, respectiv alte stații stabilite de către autoritățile publice locale, spre toate axele de ieșire din localitate.

Potrivit art. 55 alin. (3) și (4) din Ordinul nr. 980/2011 în condițiile în care capacitatea autogărilor este depășită (număr de plecări/sosiri, staționări la peron) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. solicită consiliilor locale, respectiv Consiliului General al Municipiului București, stabilirea unor stații publice pentru amplasarea capetelor de traseu și/sau a opririlor în tranzit.

Având în vedere cele mai sus menționate, numeroasele solicitări ale operatorilor de transport persoane prin curse regulate în trafic județean de a utiliza ca locații de urcare/coborâre călători alte stații de pe raza Municipiului Timișoara, precum și prevederile art. 1 alin. (4) lit. l) din Legea nr. 92/2007 privind transportul public local, potrivit cărora serviciul de transport public local de persoane se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu respectarea unor principii, printre care satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației, ale personalului instituțiilor publice și ale operatorilor economici pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale prin servicii de calitate; se impune promovarea unui proiect de hotărăre prin care să se reglementeze efectuarea transportului de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timișoara.

Ținând cont de cele mai sus prezentate propunem spre aprobare următoarele:

  • - Pentru transportul de persoane prin curse regulate, altul decât cel efectuat de Regia Autonomă de Transport Timișoara, Autoritatea de Autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, cu avizul Comisiei de Circulație, poate aproba stații de urcare/coborâre călători în funcție de solicitările operatorilor de transport și de disponibilitățile municipiului Timișoara.

  • -  Stationarea in alte locuri decat autogarile autorizate sau utilizarea altor statii de urcare/coborare pe raza municipiului Timisoara decat cele aprobate conform art. 1 se sanctioneaza cu amenda de 1500 lei.

  • - Transportul public de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timisoara se poate efectua numai cu avizul Comisiei de Circulatie din cadrul Primariei Timisoara referitor la stabilirea traseului.

  • - Efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timisoara fără avizul Comisiei de Circulație în ceea ce privește stabilirea traseului se sancționeaza cu amenda de 1000 lei.

  • - Toti operatorii de transport care efectueaza transport public de persoane prin curse regulate au obligatia ca pe raza municipiului Timisoara sa asigure integritatea si curatenia statiilor utilizate.

  • - Neasigurarea integritatii si curateniei statiilor utilizate se sanctioneaza cu amenda in valoare de 1000 lei.

  • - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către agenții Poliției Rutiere, agenții Poliției Locale precum și de către consilierii Biroului Transport și Compartimentul Siguranța Circulației din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

- La data intrării in vigoare a hotărâri Hotărârea Consiliului Local nr. 590/2006 privind efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate pe raza municipiului Timișoara să își încetează aplicabilitatea.

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU


DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


p. SECRETAR, SIMONA DRĂGOI

ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

ȘEF BIROU, CRISTINA GAVRA


CONSILIER, NASTASIA MIRCEA


AVIZAT JURIDIC,