Hotărârea nr. 82/2014

82/25.02.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 203/23.11.2012 privind componenţa comisiei de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 82/25.02.2014
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 203/23.11.2012 privind componenţa comisiei de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 4351/ 20.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi ale Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 203/23.11.2012 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71/23.02.2010 privind componenţa Comisiei de evaluare a pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1301/ 2009 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 lit.(b) şi alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art.2: Comisia de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara va avea următoarea componenţă:
- d- nul Adrian Cipu, fost director al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş
- d- na Simona Sava, director Institutul Român de Educaţie a Adulţilor
- d- na Alina Pintilie, director Direcţia Comunicare;
- d-nul Radu Ţoancă , preşedinte Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Compartimentul de Relaţionare cu Instituţii Culturale din cadrul Direcţiei Comunicare a Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu ;
- Directiei Urbanism ;
- Direcţiei Tehnice ;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control ;
- Compartimentului de Relaţionare cu Instituţii Culturale;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA COMUNICARE Compartiment de Relaționare cu Instituții Culturale

SC2014-


APROBAT PRIMAR,


NICOLAE ROBU


Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256-204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro


REFERAT


privind modificarea HCL nr. 203/23.11.2012 privind componența comisiei de evaluare a managementului


pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara


În temeiul art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/ 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată și completată prin Legea nr.269/ 2009, Guvernul României a adoptat hotărârea nr.1301 din 2 decembrie 2009. Potrivit acesteia, evaluarea managementului instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local se face în baza unui regulament de evaluare care impune aprobarea unor comisii de evaluare pe domenii de activitate, în temeiul prevederilor cap.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/ 2008.

Având în vedere toate considerentele de mai sus, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prin HCL nr.71/ 23.02.2010 componența comisiei de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, iar în anul 2012 prin HCL nr. 203/23.11.2012 s- a modificat această componență.

Pentru o mai bună coordonare a activității, dl. Radu Țoancă, președinte Comisia de Cultură, Știință, Învățământ, Sănătate, Protecție Socială, Turism, Ecologie, Sport și Culte este înlocuit de d-na Alina Pintilie, Director Direcția Comunicare. Astfel, comisia de evaluare a managementului pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara va avea următoarea componență:

  • - d-nul Adrian Cipu, fost director al Centrului pentru Cultură si Artă Timiș

  • - d-na Simona Sava, director Institutul Român de Educație a Adulților

  • - d-na Alina Pintilie, director Direcția Comunicare, Primăria Municipiului Timișoara


Viceprimar,

Dan Diaconu


Alina Pintilie

Director, Direcția Comunicare


Avizat Juridic


Lavinia Simion

Consilier, CRIC


Cod FP 53-01 ver 1