Hotărârea nr. 80/2014

80/25.02.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201/23.11.2012 privind componenţa comisiei de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely"
Hotararea Consiliului Local 80/25.02.2014
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 201/23.11.2012 privind componenţa comisiei de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 4349/ 20.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi ale Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 201/23.11.2012 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 69/23.02.2010 privind componenţa Comisiei de evaluare a managemntului pentru Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely"
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1301/ 2009 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 lit.(b) şi alin.9, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea componenţei Comisiei de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely".

Art. 2: Comisia de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" va avea următoarea componenţă:
- d- na Stela Maria Matioc, manager cultural, fost Şef al Serviciului de Marketing al Teatrului Naţional "Radu Stanca", Sibiu;
- d- na Ildiko Zamfirescu, actriţă, fost director de teatru;
- d- na Alina Pintilie, director Direcţia Comunicare;
- dl. Radu Ţoancă - preşedinte Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte;

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Compartimentul de Relaţionare cu Instituţii Culturale din cadrul Direcţiei Comunicare a Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Mediu ;
- Directiei Urbanism ;
- Direcţiei Tehnice ;
- Direcţiei Comunicare ;
- Direcţiei Dezvoltare ;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit ;
- Biroului Managementul Calităţii
- Compartimentului Control;
- Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely"
- Teatrului German de Stat
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ                       APROBAT

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                PRIMAR,

DIRECȚIA COMUNICARE

Compartiment de Relaționare

cu Instituții Culturale                            NICOLAE ROBU

SC2014- ’________________________________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256-204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind modificarea HCL nr. 201/23.11.2012 privind componența comisiei de evaluare a managementului

pentru Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”

În temeiul art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/ 2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată și completată prin Legea nr.269/ 2009, Guvernul României a adoptat hotărârea nr.1301 din 2 decembrie 2009. Potrivit acesteia, evaluarea managementului instituțiilor de cultură aflate în subordinea Consiliului Local se face în baza unui regulament de evaluare care impune aprobarea unor comisii de evaluare pe domenii de activitate, în temeiul prevederilor cap.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.189/ 2008.

Având în vedere toate considerentele de mai sus, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prin HCL nr.69/ 23.02.2010 componența comisiei de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely”, iar în anul 2012 prin HCL nr. 201/23.11.2012 s- a modificat această componență.

Datorită faptului că d-na Eleonora Ringler Pascu, unul din membrii comisiei, și-a anuntat prin adresa SC2014- 003326 din 10.02.2014 retragerea din motive personale din Comisia de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat si Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely, propunem spre aprobare modificarea componenței comisiei de evaluare a managementului pentru domeniul teatru- Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely-, prin nominalizarea doamnei Stela Maria Matioc, în calitate de membru. De asemenea, pentru o mai bună coordonare a activității, dl. Radu Țoancă, președinte Comisia de Cultură, Știință, Învățământ, Sănătate, Protecție Socială, Turism, Ecologie, Sport și Culte este înlocuit de d-na Alina Pintilie, Director Direcția Comunicare.

Astfel, comisia de evaluare a managementului pentru Teatrul German de Stat și Teatrul Maghiar de Stat “Csiky Gergely” va avea următoarea componență:

  • - d-na Stela Maria Matioc, manager cultural, fost Șef al Serviciului Marketing al Teatrului Național „Radu Stanca“ Sibiu

  • - d-na Ildiko Zamfirescu, actriță, fost director de teatru

  • - d-na Alina Pintilie, director Direcția Comunicare, Primăria Municipiului Timișoara

Viceprimar, Dan Diaconu

Alina Pintilie

Director, Direcția Comunicare                                          Avizat Juridic

Lavinia Simion

Consilier, CRIC                                                Cod FP 53-01 ver 1