Hotărârea nr. 8/2014

8/28.01.2014 privind modificarea şi aprobarea Statului de functii pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara
Hotararea Consiliului Local 8/28.01.2014
privind modificarea şi aprobarea Statului de functii pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 1434 /22.01.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Referatul nr. SC2013-35837/11.12.2013 - al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Statul de functii pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, cu urmatoarele modificari:

Nr.
crt Post Înfiinţat Studii Compartiment Poziţia din Statul de functii
1 Tehnician Radiologie şi Imagistică Medicală licenţiat debutant S Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală 1202/1
2 Tehnician Radiologie şi Imagistică Medicală licenţiat debutant S Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală 1202/2
3 Tehnician Radiologie şi Imagistică Medicală licenţiat debutant S Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală 1202/3
4 Tehnician Radiologie şi Imagistică Medicală licenţiat debutant S Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală 1202/4
5 Tehnician Radiologie şi Imagistică Medicală licenţiat debutant S Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală 1202/5


Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2014 - / 21.01.2014APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara

Având în vedere referatul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timisoara înregistrat cu nr. 35837/11.12.2013 privind înființarea de posturi în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală ;

Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a și alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale;

Propunem susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de functii pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara,astfel:______________________________________________

Nr. crt

Post Înființat

Studii

Compartiment

Poziția din Statul de functii

1.

Tehnician Radiologie și Imagistică Medicală licențiat debutant

S

Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală

1202/1

2.

Tehnician Radiologie și Imagistică Medicală licențiat debutant

S

Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală

1202/2

3.

Tehnician Radiologie și Imagistică Medicală licențiat debutant

S

Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală

1202/3

4.

Tehnician Radiologie și Imagistică Medicală licențiat debutant

S

Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală

1202/4

5.

Tehnician Radiologie și Imagistică Medicală licențiat debutant

S

Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală

1202/5

Secretar, loan Cojocari

Avizat juridic,


Șef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelian