Hotărârea nr. 77/2014

77/25.02.2014 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 77/25.02.2014
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 4356 /20.02.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

PRIMAR

Serviciul Resurse Umane

SC2014 -4352? / ^qzV‘_2014____________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635

e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.roREFERAT privind modificarea și aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara

Modificarea organigramei se impune datorită dinamicii cadrului legislativ. Principiul pe care se întemeiază propunerile noastre este cel al creșterii eficienței compartimentelor de specialitate astfel încât noile competențe să poată fi absorbite de noua structură organizatorică.

Luând în considerare cele de mai sus, în continuare vom detalia modificările propuse :

  • -  Direcția Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse se reorganizează astfel: se desființează Serviciul Clădiri și compartimentele subordonate acestuia și se înființează 3 birouri distincte: Biroul Locuințe cu 1+13+1 posturi, Biroul Garaje, Cimitire și Coșerit cu 1+4+14 posturi și Biroul Terenuri cu 1+5 posturi;

Compartimentul Monumente și Biroul Spații cu Altă Destinație ies din subordinea Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse și vor fi în directa subordonare a Viceprimarului;

  • -  în vederea implementării serviciilor de arhivare electronică se suplimenteză numărul de posturi din cadrul Compartimentului Arhivă - cu unul și se reduce un post vacant din cadrul Serviciului Administrare Fond Funciar se diminuează cu 1;

  • -  se suplimentează numărul de posturi din cadrul Biroului Organizare Evenimente cu 2 posturi; se transformă următoarele posturi vacante : auditor, I, superior în auditor, clasa I, gradul principal, 1 referent, clasa III, gradul superior în consilier, clasa I, gradul superior și 1 referent, clasa III, gradul superior în consilier, clasa I, gradul debutant

se schimbă denumirea Compartimentului Control în Corpul de Control și Antifraudă al Primarului;

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara conform anexelor nr.1,2 la prezentul referat.


Avizat juridic, Gabriela Iova

FO 53-01, ver.l

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Anexa la HCL nr.- W- ! 25,62. M                          APROBAT

STAT DE FUNCȚII                          PRIMAR

Nicoiae Robi

Nr.crt

Denumirea funcției

Funcția publică/Post contr

Nr. posturi

Nivel studii

Cls,

Grad

/. FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA

1

PRIMAR

1

2

VICEPRIMAR

2

Total funcții demnitate publica

3

li APARAT PROPRIU

A . Funcții publice de conducere

3

Secretar

S

1

4

Director executiv

S

8

5

Arhitect Șef

s

1

6

Sef serviciu

s

20

7

Șef birou

s

28

Total funcții publice de conducere

58

B. Funcții publice de execuție

8

Consilier

s

I

superior

168

9

Consilier

s

I

principal

105

10

Consilier

s

I

asistent

65

11

Consilier

s

I

debutant

1

11

Consilier juridic

s

I

superior

11

12

Consilier juridic

s

I

principal

5

13

Consilier juridic

s

I

asistent

3

14

Consilier juridic

s

I

debutant

0

15

Auditor

s

I

superior

4

16

Auditor

s

I

principal

1

17

Auditor

s

I

asistent

1

18

Referent de specialitate

SSD

îl

superior

7

19

Referent

M

III

superior

31

20

Referent

M

III

asistent

1

21

Referent

M

III

debutant

0

Total funcții publice de execuție

403

Total funcții publice

461

C.1, Funcții personal contractual de conducere

22

Administrator Public

s

1

Total personal contractual de conducere

1

C.2. Funcții personal contractual execuție

23

Inspector de specialitate

s

IA

11

24

Inspector de specialitate

s

I

3

25

Inspector de specialitate

s

II

18

26

Inspector de specialitate^ 1/2 norma

s

II

7

27

Referent

SSD

IA

1

28

Referent

M

IA

6

29

Referent

M

I

3

30

Referent

M

II

1

31

Casier

M

4

Total personal contractual de execuție

54

C.3 Funcții contractuale de deservire

32

îngrijitor

8

33

Paznic

2

34

Magaziner

1

35

Șofer

5

36

Administrator

I

1

37

Muncitor calificat

I

4

38

Muncitor calificat

II

2

39

Muncitor calificat

IEI

1

40

Muncitor necalificat

9

Total personal contractual de deservire

33

Total personal contractual

88

D.TOTAL APARATPROPIU

549

TOTAL GENERAL

552

SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN/'} >