Hotărârea nr. 75/2014

75/25.02.2014 privind alocarea sumei de 300.000 lei de la bugetul local in vederea continuarii lucrarilor de construcţii la Monumentul Rezistenţei Anticomuniste din Banat
Hotararea Consiliului Local 75/25.02.2014
privind alocarea sumei de 300.000 lei de la bugetul local in vederea continuarii lucrarilor de construcţii la Monumentul Rezistenţei Anticomuniste din Banat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-2086/05.02.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele cu nr. SC2014-2086/29.01.2014 si SC2013-30581/28.10.2013 ale Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici-Filiala Timiş;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 102/1996, Hotărârea Consiliului Local nr.104/1999 si Hotărârea Consiliului Local nr.508/2000 prin care s-a aprobat participarea Consiliului Local in calitate de coorganizator la finalizarea lucrarilor de executie a monumentului mentionat, prin alocarea unor sume de bani;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.261/04.12.2012 si Hotărârea Consiliului Local nr. 426/30.07.2013 prin care s-au alocat bani de la bugetul local pentru lucrarile execuate la acest monument;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 4 si pct. 10, respectiv alin. (7) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă alocarea sumei de 300.000 lei, din bugetul local cap. 67.02. "Cultura, recreere si religie", catre Asociatia Fostilor Detinuti Politici din Romania - filiala Timis, in vederea continuarii lucrărilor de construcţii la monument.

Art. 2: (1)Suma alocată va fi utilizată pentru efectuarea lucrărilor de constructii la monument, conform documentatiei tehnice a beneficiarului.
(2) Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrări se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici-Filiala Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI