Hotărârea nr. 74/2014

74/25.02.2014 privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Sportivă "Clubul de Handbal Politehnica Timişoara"
Hotararea Consiliului Local 74/25.02.2014
privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală din partea Municipiului Timişoara pentru Asociaţia Sportivă "Clubul de Handbal Politehnica Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-3482/11.02.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 199/04.04.2013 - privind asocierea Municipiului Timisoara cu Universitatea "Politehnica" din Timisoara si Consiliul Judetean Timis, in Asociatia Sportiva "Clubul de Handbal Politehnica Timisoara", aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale Asociatiei si aprobarea cotizatiei anuale către Asociaţie;
În conformitate cu prevederile art. 8, si art. 20 din Statutul Asociatiei Sportive "Clubul de Handbal Politehnica Timisoara"- anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 199/04.04.2013;
Având în vedere Adresa Asociatiei "Clubul de Handbal Politehnica Timişoara" cu nr. SC2014-003305/10.02.2014;
În baza prevederilor art.12, alin. (2) din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (6) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă o cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara, pentru Asociatia "Clubul de Handbal Politehnica Timişoara", în sumă de 1.200.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative şi sportive).
(2) Pentru perioada semestrului I din anul 2014, aferenta returului editiei competitionale 2013-2014, se va aloca Asociatiei o cota din cotizatia anuala, in suma maxima de 700.000 lei. Suma rămasă necheltuită din această cotă din cotizaţie se va reporta pe trimestrul al III-lea, fiind utilizată pentru pregatirea intercompetitionala de vara 2014-2015.(3) Cotizatia anuala din partea Municipiului Timisoara va fi utilizata de catre Asociatia "Club de Handbal Politehnica Timişoara", in conformitate cu hotararile Adunarii Generale si cu prevederile legale in vigoare.
(4) Contributia financiara se efectueaza pentru actiunile sportive din calendarele competionale din returul editiei 2013-2014, perioada intercompetitionala de vara si turul editie 2014-2015, al echipelor de handbal ale Asociatiei, conform calendarelor intern si international ale Federatiei Romane de Handbal si Asociatiei Judetene de Handbal Timis.
(5) Distribuirea cotizatiei cade in sarcina Adunarii Generale si a Consiliului Director ale Asociatiei, care raspund, conform prevederilor legale de modul de utilizare a sumelor alocate.
(6) In situatia in care se constata ca din cotizatia alocata din bugetul local nu au fost cheltuite sume in scopul pentru care a fost constituita Asociatia "Clubul de Handbal Politehnica Timişoara" si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la Asociatie.

Art. 2: (1) Municipiul Timişoara va efectua plăţi din cotizaţia anuală, în tranşe, în baza solicitărilor de plată din partea asociatiei sportive, în limita bugetului disponibil şi a disponibilului în cont.
(2) Cotizaţia anuală achitată de către Municipiul Timişoara către asociatia sportiva va fi justificată prin documente justificative pentru cheltuielile efectuate, din cotizaţia alocată

Art. 3: (1) Activitatea financiară a asociatiei sportive, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlată de catre o comisie numită prin Dispozitia Primarului Municipiului Timişoara, conform atribuţiilor desemnate.
(2) În acest sens, asociatia sportiva va pune la dispoziţia Municipiului Timişoara, toate documentele legate de sumele alocate. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipei de handbal se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale şi Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- AS "Club de Handbal Politehnica Timişoara";
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII ȘCOLARE, medicAle, SPORTIVE SI CULTURALE

SC2014-3482 /11.02.2014

APROBAT PRIMAR,

NICOLAE ROBUBd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -403.800; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuala din partea Municipiului Timișoara pentru Asociatia Sportivă „Clubul de Handbal Politehnica

Timișoara”

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 199/04.04.2013, s-a aprobat asocierea Municipiului Timișoara cu Universitatea „Politehnica” din Timișoara si Consilul Judetean Timis , in Asociatia Sportiva „Clubul de Handbal Politehnica Timisoara”, aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, numirea reprezentantilor in Adunarea Generala si Consiliul Director ale Asociatiei si aprobarea cotizatiei anuale catre Asociatie . In anul bugetar 2013 s-a alocat o cotizatie totala in suma de 1.200.000 lei.

În conformitate cu prevederile art.8 alin.5 din Statutul asociatiei : ■'...Patrimoniul asociatiei se poate completa cu veniturile din contributiile membrilor asociati; a) sume provenite din cotizatiile membrilor, stabilite prin hotatarea Adunarii Generale;. c) resurse obtinute de la bugetul de stat si /sau de la bugetele locale, in conditiile legii ’’, iar conform art.20’’Veniturile A.S. Clubul de Handbal Timișoara provin din : a) cotizatiile membrilor.’’.

Prin adresa nr.SC2014-003305 /10.02.2014, Consiliul Director al AS„Club de Handbal Politehnica Timișoara”a transmis bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, din care rezulta valoarea totala a cheltuielilor in suma de 3.575.482 lei.

Asociatia a solicitat pentru anul 2014 o contributie financiara cu titlu de cotizatie , in suma de 1.700.000 lei, care derivă din calitatea de membru asociat a Municipiului Timișoara in cadrul asociatiei sportive de handbal .

In anul sportiv 2013, Asociatia Sportiva „ Club de Handbal Politehnica Timisora’’ a obținut urmatorele rezultate sportive privind echipa de seniori:

 • - clasarea pe locul 7 in Liga Nationala de handbal masculin a Romaniei,editia 2012-2013;

-participarea la turneul final al Cupei Romaniei, editia 2012-2013, cu echipele clasate pe locurile 1-8 in Liga Nationala ;

-echipele de juniori editia competitionala 2012-2013: echipa juniori 3,calificata in turneul zonal al campionatului national, a obtinut locul 4 ;

 • - echipa juniori 4,calificata in turneul semifinal,obtinand locul 3 ;

 • - in editia competitionala 2013-2014 a Ligii Nationale de handbal echipa este clasata actual, la debutul returului, pe locul 8 ;

-echipele de juniori 3 si juniori 4 sunt inscrise in editia competitionala 2013-2014 a campionatelor nationale.

Handbalul ca ramură sportivă reprezintă un joc sportiv clasificat in prima categorie de importanta in strategia sportiva locala, tinand cont de istoric, traditie si palmares, si avand an de an un impact tot mai mare la publicul timisorean.

In contextul prezentat si tinand cont de expunerile de motive precizate in prezentul referat, este fundamentata importanta asigurării continuității proiectului de dezvoltare a handbalului timișorean și implicit a activitatii Asociatiei sportive „ Club de Handbal Politehnica Timișoara ’’, respectiv finantarea activitatii Asociatiei sportive din bugetul local.

Prin HCLMT nr. 3/ 2014 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014, a fost aprobata la capitolul 67.02.,,Cultura,recreere si religie”, subcap.67.02.05.01-Sport, suma totala de 18.000.000 lei. Din aceasta suma se poate aloca Asociatiei„Clubul de Handbal Politehnica Timișoara, o cotizatie anuala in suma de 1.200.000 lei.

Avand in vedere expunerea de motive , propunem sa se stabileasca cotizatia pe anul 2014 din partea Municipiului Timisoara, care se va achita asociatiei sportive, in urmatoarele conditii :

 • 1. (1) Se aprobă contribuția financiară, cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara, pentru Asociatia„Clubul de Handbal Politehnica Timișoara ”, în sumă de 1.200.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere și religie", (67.02.05."Servicii recreative și sportive) ;

 • (2) Pentru perioada semestrului I din anul 2014, aferenta returului editiei competitionale 2013-2014, se va aloca clubului sportiv o cota din cotizatia anuala, in suma maxima de 700.000 lei. Suma rămasă necheltuită din această cotă din cotizație se va reporta pe trimestrul al IlI-lea, fiind utilizată pentru pregatirea intercompetitionala de vara si editia competitionala 2014-2015 .

 • (3) Cotizatia anuala din partea Municipiului Timisoara va fi utilizata de catre Asociatia „Clubul de Handbal Politehnica Timișoara”, in conformitate cu hotararile Adunarii Generale si cu prevederile legale in vigoare;

 • (4) Contributia financiara se efectueaza pentru actiunile sportive din calendarele competionale din returul editiei 2013-2014 , perioada intercompetitionala de vara si turul editie 2014-2015, ale echipelor de handbal ale Asociatiei , conform calendarelor intern si international al Federatiei Romane de Handbal si Asociatiei Judetene de Handbal Timis;

 • (5) Distribuirea cotizatiei cade in sarcina Adunarii Generale si a Consiliului Director ale Asociatiei, care raspund, conform prevederilor legale de modul de utilizarea a sumelor alocate;

 • (6) In situatia in care se constata ca din cotizatia alocata din bugetul local nu au fost cheltuite sume in scopul pentru care a fost constituita Asociatia „ Club de Handbal Politehnica Timișoara” si nu au fost utilizate conform prevederilor legale , acestea vor fi recuperate de la Asociatie;

 • 2. (1) Municipiul Timișoara va efectua plăți din cotizația anuală, în tranșe, în baza solicitărilor de plată din partea Asociatiei , în limita bugetului disponibil și a disponibilului în cont;

(2) Cotizatia anuala achitata de catre Municipiul Timișoara catre Asociatie va fi justificata prin documente justificative, pentru cheltuielile efectuate din cotizația alocată;

 • 3. (1) Activitatea finaciara a Asociatiei, cu privire la modul de cheltuire a sunelor alocate din bugetul local , va fi controlata de o comisie numita prin Dispozitia primarului Municipiului Timisoara, conform atributiilor desemnate;

(2) În acest sens, asociatia sportiva va pune la dispoziția Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipei de handbal se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Avand in vedere aspectele menționate, va rugam sa analizați , avizați si aprobați proiectul de hotarare privind aprobarea contribuției financiare, cu titlu de cotizație anuala, din partea Municipiului Timișoara pentru Asociatia Sportivă „ Clubul de Handbal Politehnica Timișoara”.

Anexăm toate documentele depuse pentru susținerea proiectului de hotărâre de consiliu.

Viceprimar, Dan Diaconu

Director Directia Economica,

Smaranda Haracicu


Pt.Secretar,

Simona Drăgoi

Director Directia Institutii Școlare, Medicale,

Sportive si Culturale, loan Mihai Costa

Biroul Baze Sportive, Florica Hongu

Avizat Juridic,

Daniela Ștefan