Hotărârea nr. 71/2014

71/25.02.2014 privind aprobarea acordului de voluntariat pentru publicarea electronică a Datelor (Bazelor de date) cu caracter deschis / Open Data
Hotararea Consiliului Local 71/25.02.2014
privind aprobarea acordului de voluntariat pentru publicarea electronică a Datelor (Bazelor de date) cu caracter deschis / Open Data


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC2014 - 3931 / 17.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Adresa nr. SC2014-001990/28.01.2014, a domnilor Bogdan Solga, Petru Isfan, Sebastian Bala, Dan Bugariu;
Având in vedere Legea Voluntariatului nr. 195/2001, republicată precum şi Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(9) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul-cadru al unei colaborări în regim de voluntariat având ca unic scop publicarea electronică a datelor (Bazelor de date) cu caracter deschis/Open data, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modelul Contractului de voluntariat şi Angajamentul individual, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa nr. 2

CONTRACTUL DE VOLUNTARIAT

Între ............. reprezentat de director ............, organizația

reprezentată de  și/sau de voluntarul , cu cartea de identitate seria nr.se stabilește prezentul CONTRACT, cu termenii și prevederile următoare:

Cap. I: Obiectivul

Prezentul CONTRACT are ca obiectiv reglementarea relațiilor între instituțiile semnatare și Voluntar, precum și definirea naturii, cadrului și duratei activității voluntarului care se va desfășura în ..............

Cap. II: Cadrul, natura și durata activității

 • 1. Participarea Voluntarului se încadrează în Programul/Proiectul .................. în

, în mod particular în aria de activitate/programul/domeniul tipul activității fiind și se concretizează în realizarea următoarelor sarcini:

 • 2. Activitatea în care se încadrează începe în data de, și durează o perioadă de, putând fi extinsă, (sau deja este în derulare și durează o perioadă de timp de un (1) an de la data semnării de către ambele părți, pentru situațiile în care este repartizat activităților periodice, cu derulare continuă).

 • 3. Activitatea voluntarilor începe în data de , cu o durată și/sau o frecvență (zilnică, săptămânală, bilunar), în perioada, reînnoidu-se automat, dacă niciuna din părți nu va denunța anterior cu o perioadă de timp minimă de.

 • 4. Voluntarul, cu suficient timp înainte, pentru a nu prejudicia desfășurarea activității, va putea solicita, oricărei instituții, modificarea duratei sau perioadei de prestare a activității sale, în funcție de creșterea sau diminuarea disponibilității, a orarului zilnic sau săptămânal.

 • 5. Entitățile împreună, în special, prin intermediul Monitorului Voluntarilor din și al reprezentantului (atunci când este cazul) instituției care desfășoară activitatea de voluntariat, asigură modificările și ajustările ce decurg din cele prezentate mai sus, pe care le comunică, în timp util, atât voluntarului, altor persoane și personalului tehnic, cât și grupurilor de funcționari direct implicați în activitatea voluntarului.

Cap. III: Dispoziții finale

Angajamentul face parte integrantă din prezentul contract și se va completa corespunzător.

Conducătorul instituției..............................

Voluntarul

Exemplar nr.

ANGAJAMENT INDIVIDUAL

Subsemnatul.............................., domiciliat în ................................., legitimat cu C.I/B.I

seria......nr.........., având CNP......................................., în calitate de voluntar la

unitatea..............................., în cadrul programului/ proiectului..............................................., cu

durata de............, declar că am fost instruit de către (instituția)..........................................cu privire

la respectarea regulamentului de ordine interioară și a prevederilor legislative în vigoare. Astfel, înțeleg și accept că:

 • 1.  La sosirea în unitate este obligatorie prezentarea documentelor de identificare în scopul verificării acestora.

 • 2. Accesul în instituție se va face numai prin locul anume destinat.

 • 3. Accesul în instituție se efectuează cu predarea, pe perioada șederii în unitate, a actului cu care se face dovada identității, voluntarul având obligativitatea de a purta, la vedere, pe întreaga perioadă a vizitei, ecusonul personalizat (Anexa 6), transmiterea sau înstrăinarea acestuia în perioada activității fiind interzisă. La ieșirea din unitate, voluntarul va solicita, personal, actul de identitate prezentat.

 • 4. Accesul în instituție se va face numai însoțit de către un funcționar public numit de administrația publică locală și numai la locul pentru care s-a primit aprobarea. Pe durata șederii în instituție, este obligatorie respectarea regulilor de ordine interioară stabilite de către administrația locală.

 • 5.  Se interzice accesul cu armament, muniție, substanțe stupefiante, toxice sau explozive, ori alte obiecte interzise.

 • 6.  Este interzis accesul cu aparate de filmat sau de fotografiat, reportofon, în afară de cazurile în care există aprobarea expresă în acest sens.

 • 7.  Este obligatorie depunerea, la intrarea în instituție, a bagajelor și a obiectelor care nu au legătură cu scopul pentru care s-a aprobat accesul.

 • 8.  Orice persoană care intră în instituție va fi supusă controlului.

 • 9.  Accesul în vederea desfășurării activităților specifice se realizează în timpul orelor de program stabilite și aprobate de conducerea instituției.

 • 10. Voluntarii care desfășoară activități care nu au legătură cu expunerea datelor publice într-un format deschis (Open Data), sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor cu care operează.

 • 11. Voluntarii, prin acțiunile lor, nu trebuie să discrediteze instituția.

În acest sens, mă angajez să respect normele legale și regulamentele legate de instituție și funcționarea unității în general și, în particular, în domeniul siguranței, ca și regulile

specifice                  ale                  programului/domeniului....................................,

activității..............................................și de relaționare internă și externă cu terțe persoane.

Înțeleg și accept că, încălcarea regulilor și normelor ce mi-au fost prezentate în cadrul instruirii conduce la rezilierea contractului de voluntariat și, după caz, sesizarea organelor de cercetare.

Voluntar,

Nume.......................Prenume...............................................

Semnătură.............................................................................

Data..........

Localitatea

Semnătura voluntarului,

Anexa nr. 1

REGULAMENT-CADRU AL UNEI COLABORĂRI ÎN REGIM DE VOLUNTARIAT AVÂND CA UNIC SCOP PUBLICAREA ELECTRONICĂ A DATELOR (BAZELOR DE DATE) CU CARACTER DESCHIS / OPEN DATA

ART. 1

 • (1) Recrutarea agenților voluntari pentru expunerea datelor publice într-un format deschis (Open Data) se face dintre persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, pe baza consimțământului liber exprimat, în temeiul cererii de înscriere, însoțită de:

 • a) CV;

 • b) cel puțin o recomandare, de preferință vizând domeniul expunerii datelor publice într-un format deschis (Open Data), care să ateste competența, experiența și seriozitatea solicitantului, din partea unei instituții de învățământ, unui institut de cercetare sau din partea autorităților locale - primar, viceprimar sau secretar al primăriei, după caz.

 • (2) Selecționarea agenților voluntari se face de către o comisie numită prin dispoziție a Primarului Municipiului Timișoara.

ART. 2         Definiții:

Prin termenul de „voluntar” se va înțelege o persoană fizică care derulează atât în prezent cât și în viitor activități neremunerate de către administrația locală timișoreană, neputând emite acum sau în viitor pretenții bănești sau de orice altă natură urmare a activităților derulate în acest sens, în conformitate cu accepțiunea Legii Voluntariatului nr. 195/2001, republicată precum și Hotărârii Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Altfel spus, voluntariatul este activitatea de interes public, desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială sau de altă natură.

În accepțiunea prezentului regulament, activitatea menționată pentru termenul de voluntar poartă denumirea de „voluntariat”.

ART. 3

Activitatea agenților voluntari pentru expunerea datelor publice într-un format deschis (Open Data) va consta, în principal, în:

 • a) informarea, distribuirea de datelor publice într-un format deschis (Open Data);

 • b) conștientizarea și promovarea unei atitudini corespunzătoare a societății civile din zona respectivă în legătură cu importanța mediatizării datelor publice într-un format deschis (Open Data);

 • c) alte atribuții stabilite de comisia de selecție menționată la ART. 1

ART. 4

 • (1) Activitatea desfășurată de agentul voluntar pentru expunerea datelor publice într-un format deschis (Open Data) se realizează în baza unui contract de voluntariat.

 • (2) Persoanele având caracterul de voluntar vor semna un angajament prin care se obligă cu privire la păstrarea confidențialității și conformității cu activitatea administrației publice locale timișorene

 • (3) Este obligatorie încheierea contractelor de voluntariat între persoanele fizice și administrația publică locală ca și convenții individuale cu titlu gratuit.

 • (4) În sistemul administrației locale timișorene se vor desfășura exclusiv activități de voluntariat circumscrise domeniului vizând expunerea datelor publice într-un format deschis (Open Data).

ART. 5

Activitățile de voluntariat, în sistemul administrației publice timișorene, se fundamentează pe următoarele principii:

 • a) participarea, ca voluntar, pe baza consimțământului liber exprimat;

 • b) implicarea motivată și dinamică a voluntarilor în activitățile legate de expunerea datelor publice într-un format deschis (Open Data);

 • c) desfășurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestații materiale, ori de altă natură, din partea beneficiarului activității;

 • d) participarea în calitate de voluntar se face pe baza egalității de șanse și de tratament, fără niciun fel de discriminare;

 • e) selecția voluntarilor se va face fără niciun fel de discriminare, pe temei de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenență politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecție HIV/SIDA sau alte temeiuri;

 • f) desfășurarea activităților se va face cu respectarea cadrului normativ legal și prevederilor legale în vigoare referitoare la administrația publică.

ART. 6

În vederea recrutării și/sau selecției voluntarilor, se vor avea în vedere următoarele aspecte:

 • (a) gradul de acoperire al necesarului de resurse umane și materiale ce trebuie implicate privind expunerea datelor publice într-un format deschis (Open Data).

ART. 7

În vederea informării societății civile cu privire la domeniile în care se pot desfășura activități de voluntariat, respectiv a tipurilor de specialiști de care este nevoie, se vor întreprinde demersurile ce se impun, în colaborare cu Direcția Comunicare, în vederea expunerii publice a acestor informații.

ART. 8

Pentru realizarea activității de selecție, se vor avea în vedere, în ordine, următoarele etape:

 • (a) centralizarea documentelor, în funcție de tipul de activitate derulată: CV, scrisoare de recomandare, scrisoare de intenție, copie carte /buletin de identitate, copie diplomă de studii;

 • (b) verificarea documentelor și a datelor personale, conform procedurilor specifice;

 • (c) susținerea interviului;

 • (d) comunicarea scrisă a rezultatului activității de selecție și, după caz, planificarea etapei de instruire.

ART. 9

(1) În vederea selecționării voluntarilor, se vor avea în vedere, în mod cumulativ, următoarele criterii:

 • (a) existența unor competențe certificate, corespunzătoare domeniului de activitate în care urmează să își desfășoare activitatea;

 • (b) motivația intrinsecă pentru desfășurarea activității;

 • (c) corespondența între propunerile de colaborare venite din partea persoanelor fizice și nevoile comunității locale;

ART. 10

 • (1) Voluntarii selecționați în vederea desfășurării activităților vor fi instruiți cu privire la cadrul normativ privind administrația locală, Regulamentul de Ordine Interioară al unității, Regulamentului de Organizare și Funcționare, normelor de siguranță și securitate la locul de muncă, precum și cu alte prevederi legale ce se impun.

 • (2) Persoanele fizice selecționate ca voluntari, care se adresează direct administrației publice, vor fi instruite la nivelul unității și vor semna angajamentele individuale, la finalul instruirii.

ART. 11

După finalizarea etapei de instruire, persoanele selecționate vor semna contracte de voluntariat cu administrația publică locală.

ART. 12

Coordonatorul sectorului de expunere a datelor publice într-un format deschis (Open Data) întreprinde demersurile necesare încheierii protocolului de colaborare între unitate și persoana fizică furnizoare de activități de voluntariat sau, după caz, a contractelor individuale de voluntariat.

 • (1) Activitățile desfășurate de voluntari sunt planificate de către coordonatorul sectorului de expunere a datelor publice într-un format deschis (Open Data)

 • (2)  Planificarea activităților desfășurate de voluntari este complementară celorlalte documente de planificare a activităților administrației locale timișorene și va ține cont de resursele umane și materiale de la nivelul fiecărei unități.

ART. 14

În întocmirea documentelor de planificare respectă cadrul procedural general aplicabil activităților administrației locale timișorene.

ART. 15

 • (1) Contractul de voluntariat se încheie pe durata de 1 (un) an, care curge de la data semnării acestuia de către ambele părți.

 • (2) Pentru fiecare voluntar se va stabili tipul de activitate ce urmează să se desfășoare, după care, coordonatorul sectorului de expunere a datelor publice într-un format deschis (Open Data) va analiza care sunt documentele ce trebuie întocmite atât de personalul din instituție care va coordona activitatea, cât și de către voluntar.

ART. 16

Pe parcursul derulării contractului de voluntariat, activitatea este monitorizată, periodic, sub forma fișei de monitorizare, iar la finalul acestuia se va întocmi o fișă de evaluare a activității, ce va fi pusă la dispoziția voluntarului sau a furnizorului de voluntariat, în copie.

ART. 17

La finalul contractului de voluntariat, administrația locală timișoreană va elibera un „Certificat de voluntariat” care să ateste perioada, conținutul și rezultatele activității desfășurate.

 • (1) La solicitarea persoanei, se poate elibera o „Scrisoare de recomandare”.

 • (2) În funcție de portofoliul de activitate al furnizorului de voluntariat și al rezultatelor obținute pe perioada derulării contractului de voluntariat, se pot identifica și alte modalități de evidențiere și promovarea a acestora.

ART. 18

Încă de la începutul activității, voluntarii sunt informați de către responsabilul desemnat cu coordonarea, monitorizarea și evaluarea activității voluntarului, asupra faptului că activitatea le va fi monitorizată, în scopul prevenirii și eliminării eventualelor obstacole sau disfuncționalități.

ART. 19

Pe întreaga perioadă de derulare a contractului de voluntariat acesta poate fi suspendat de către oricare dintre părți sau, după caz, denunțat, în situații temeinic justificate.

România

Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara

FIȘĂ DE MONITORIZARE PERIODICĂ A ACTIVITĂȚII VOLUNTARULUI

Dl./d-na:..................................................., în calitate de voluntar,     desfășoară

activitatea/programul..................................................................................................,

în conformitate cu contractul de voluntariat nr............din.....................................

Menționăm că, activitatea a fost monitorizată periodic, în zilele de (ziua și luna) ......................................................................................................... anul.....................,   sens în care, am constatat următoarele:...................................................................

Monitor,

(Persoană desemnată)

Funcție


Nume ......................Prenume

Semnătură

Data întocmirii fișei:

România

Timișoara

Primăria Municipiului Timișoara

Coordonatorul sectorului pentru expunerea datelor publice într-un format deschis (Open Data)

Funcție...................Nume......................Prenume............................

Semnătură........................................................

Data:.............................................

FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII VOLUNTARULUI

Dl./d-na:...................................................,    în calitate de voluntar, a    desfășurat

activitatea/programul...................................................................................................

Menționăm că, atât ca urmare a monitorizării periodice, cât și a rezultatelor obținute, activitatea voluntarului a respectat / nu a respectat contractul de voluntariat nr. ...........din..............................................................................................

..................... context    în care apreciem activitatea     desfășurată     ca fiind................................................................................................................................și

propunem continuarea / încetarea activității.

Evaluator,

(Persoană desemnată)

Funcție...................Nume ......................Prenume............................

Semnătură........................................................

Data evaluării:.............................................

Voluntar, Semnătură:..........................

Data:....................................

CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT

Prezentul            înscris,            certifică            faptul            că            dl./d-na

(Nume).........................(Prenume)............................................... a desfășurat, ca voluntar în cadrul

(unitatea).........................., activitatea/programul................................................................,

în perioada.....................................rezultatele obținute fiind bune/foarte bune/ excelente.

Conducătorul instituției,                                     L.S.

Funcție.........Nume...........Prenume.............

Semnătură...............................................

Data:........................................................

MODEL PENTRU ECUSONUL DE VOLUNTAR

Ecusonul, în formă de dreptunghi, va avea următoarele dimensiuni:

 • •  Lungime = 12cm;

 • •  Lățime = 7,5cm.

  LOC FOTO

  (color, tip buletin)


  Nume..........................................................


Prenume.....................................................

Primăria Municipiului Timișoara

Va avea în partea dreaptă, sus, aplicată o fotografie a voluntarului, color, tip buletin (dimensiuni: 3X4 cm) care, după aplicare, va purta ștampila și semnătura conducătorului unității administrației publice locale în care își va derula activitatea voluntarul, aplicată peste fotografie.

Ecusonul are valabilitate într-o singură unitate a administrației publice locale, cea în care voluntarul își desfășoară activitatea.

ROMÂNIA

APROBAT


PRIMAR

NICOLAE ROBUJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

BIROUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

SC2014 - 3931 / 17.02.2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204.886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind aprobarea acordului de voluntariat pentru publicarea electronică a datelor (Bazelor de date) cu caracter deschis / Open

Data

La sfârșitul anului 2013, la inițiativa unui grup de tineri timișoreni, au început discuțiile cu privire la Open Data, sub aspectul juridic, administrativ, procedural, necesarului (logistic, uman, finaciar etc.), precum și timpilor de realizare.

Ulterior a fost depusă adresa cu nr. SC2014-001990/28.01.2014, înregistrată de d-nii Bogdan Solga, Petru Isfan, Sebastian Bala, Dan Bugariu.

Organizatiile Open Data care activează la nivel central doresc să transforme experiența Timișoarei într-o poveste de succes, dinamizatoare și pentru alte orașe.

În acest sens, a avut loc cu frecvență săptămânală o serie de întâlniri cu privire la seriile de date cu caracter deschis care vor fi publicate pe portalul date.gov.ro, precum și la procedurile de lucru.

Site-ul data.gov.ro este punctul central de acces pentru seturile de date deschise livrate de autoritățile și instituțiile administrației publice, ajutând publicul să găsească, să descarce și să folosească informațiile generate și deținute de structurile administrative.

Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership) este un acord internațional ce vizează angajarea guvernelor în promovarea transparenței, combaterea corupției și utilizarea noilor tehnologii pentru a consolida actul de guvernare și dialogul cu cetățenii, în special prin elaborarea și implementarea de politici în domeniul datelor publice deschise.

Guvernul României a aderat la această inițiativă în anul 2011, iar în aprilie 2012, a aprobat prin Memorandum participarea României la Open Governement Partnership și, de asemenea, Planul național de acțiune 2012-2014 pentru implementarea angajamentelor asumate.

Având in vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, prin care să se aprobe regulamentul-cadru al unei colaborări în regim de voluntariat având ca unic scop publicarea electronică a datelor (Bazelor de date) cu caracter deschis / Open data, conform Anexelor 1, 2, care vor face parte integrantă din hotărâre.

Dan Diaconu Viceprimar


pentru Secretar Simona Drăgoi

Alina Pintilie

Director Direcția Comunicare

Diana Donawell

Șef Birou întocmit

Ovidiu Simonetti

Consilier Comunicare

Avizat juridic

FP53 - 01 ver.1