Hotărârea nr. 67/2014

67/25.02.2014 privind incheierea Actului aditional de modificare şi prelungire a Conventiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 96/26.02.2013 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate "Isus Speranţa României" pentru susţinerea Centrului Fraţii lui Onisim-Serviciul de Ocrotire al Tinerilor Dezinstituţionalizaţi
Hotararea Consiliului Local 67/25.02.2014
privind incheierea Actului aditional de modificare şi prelungire a Conventiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 96/26.02.2013 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate "Isus Speranţa României" pentru susţinerea Centrului Fraţii lui Onisim-Serviciul de Ocrotire al Tinerilor Dezinstituţionalizaţi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. 0715/17.02.2014 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresele nr. SC2014-01176/20.01.2014 şi SC2014-003830/14.02.2014 ale Asociaţiei Evanghelistice şi de Caritate "Isus Speranţa României";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 96/26.02.2013 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate "Isus Speranţa României" pentru susţinerea Centrului Fraţii lui Onisim-Serviciul de Ocrotire al Tinerilor Dezinstituţionalizaţi;
În conformitate cu prevederile art. 59 alin. (2) şi art. 136, alin (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) şi lit.e), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Actului aditional de modificare şi prelungire cu un an a Conventiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 96/26.02.2013 privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate "Isus Speranţa României" pentru susţinerea Centrului Fraţii lui Onisim-Serviciul de Ocrotire al Tinerilor Dezinstituţionalizaţi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate "Isus Speranţa României" şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate "Isus Speranţa României";
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexă la HCLMT nr


din


ACT ADIȚIONAL NR. 1

La Convenția- anexa la HCLMT nr. 96/26.02.2013

I.Părțile contractante:

9

  • 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timișoara, cu sediul în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar NICOLAE ROBU și

  • 1.2 Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României” persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timișoara, str. Căpitan Dan nr.23, având cod fiscal nr. 5313378, reprezentată prin domnul Timiș Laurențiu- director executiv,

Având în vedere dispozițiile Legii nr.292/2011 -Legea asistenței sociale și ale altor acte normative privind protecția socială ;

În considerarea scopului Asociației Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României”;

Având în vedere activitatea Centrului Frații lui Onisim-Serviciul de ocrotire al Tinerilor Dezinstituționalizați, respectiv acordarea de servicii sociale acreditate pentru tinerii care au părăsit sistemul de ocrotire al copilului.

În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunității Municipiului Timișoara;

au convenit la încheierea prezentului act adițional la Convenția- anexa la H.C.L.M.T. nr. 96/26.02.2013 privind aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României” pentru susținerea Centrului Frații lui Onisim-Serviciul de ocrotire al Tinerilor Dezinstituționalizați

Art.1 La punctul 2.Obiectul convenției , subpct.2.2.se modifică și va avea următorul cuprins:

2.2. Susținerea financiară a serviciilor prevăzute la pct.2.1. se face prin acoperirea cheltuielilor de utilități ( gaz, energie electrică și apă) pentru Centrului Frații lui Onisim-Serviciul de ocrotire al Tinerilor Dezinstituționalizați și susținerea plății salariilor a 4 angajați, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, după cum urmează: 1 asistent social, 1 lucrător tineret, 1 bucătar și 1 contabil .

Supct. 2.3 se modifică și va avea următorul cuprins:

  • 2.3 „Susținerea financiară a serviciilor prevăzute la punctul 2.1, pe durata prezentei convenții, se face în limita sumei maxime de 100.000 lei.

Art.2. Convenția- anexa la H.C.L.M.T. nr. 96/26.02.2013 se prelungește pe o perioadă de un an, până la data de 26.02.2015.

Art.3. Toate celelalte clauze ale Convenției rămân neschimbate.

Art.4. Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Primăria Municipiului Timișoara       Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României”

Primar

NICOLAE ROBU


Director executiv LAURENȚIU TIMIȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara Nr.0715/17.02.2014

Aprobat,

PRIMAR

NICOLAE ROBU


R E F E R A T

privind propunerea de încheiere a actului adițional de modificare și prelungire a Convenției - anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 96 din data de 26.02.2013, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României”

Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României” cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Căpitan Dan nr. 23 este organizație neguvernamentală, fără scop patrimonial, care furnizează servicii sociale destinate persoanelor aflate în situație de risc de marginalizare și excludere socială, în special tinerilor care au părăsit sistemul de ocrotire a copilului, precum și persoanelor vârstnice, familiilor fără venit sau venituri insuficiente.

În anul 2013, Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României” a solicitat și obținut susținere financiară pentru desfășurarea activităților sociale în comunitatea locală, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 96/26.02.2013, privind aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României” pentru susținerea de servicii sociale. Obiectul convenției a constat în susținerea financiară pentru „Centrul Frații lui Onisim - Serviciul de Ocrotire al Tinerilor Dezinstituționalizați” din cadrul asocieției, prin:

  • -  plata salariilor și a contribuțiilor aferente unui număr de 3 angajați, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează : 1 post de asistent social, 1 consilier reintegrare profesională, 1 bucătar.

  • -   suportarea costurilor din cheltuielile legate de utilități (gaz, energie electrică).

Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României” a solicitat, prin adresele nr. SC2014-01176/20.01.2014 și SC2014-003830/14.02.2014 înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara, prelungirea și modificarea Convenției de colaborare aprobată prin HCLMT nr. 96/26.02.2013, după cum urmează: susținerea plății salariilor a patru angajați, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, care-și desfășoară activitatea în cadrul „Centrului Frații lui Onisim - Serviciul de Ocrotire al Tinerilor Dezinstituționalizați”, după cum urmează: asistent social, lucrător tineret, bucătar și contabil și acoperirea cheltuielilor de utilități (gaz, energie electrică și apa).

Susținerea financiară a serviciilor enunțate mai sus, pe durata convenției, se face în limita sumei maxime de 100.000 lei.

Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara a realizat activitatea de monitorizare și evaluare a serviciului susținut financiar, iar rezultatele analizei activităților desfășurate au demonstrat faptul că Centrul Frații lui Onisim funcționează cu respectarea standardelor generale de calitate în domeniul furnizării de servicii sociale; oferă servicii adaptate nevoilor comunității; este vizibil în comunitatea locală; dispune de personal specializat capabil de a gestiona problemele asistaților; inițiază parteneriate cu alți actori sociali locali; asigură accesul egal la serviciile sociale pentru categoriile de beneficiari cărora se adresează.

O mare parte dintre persoanele care ajung în atenția Direcției de Asistență Socială Comunitară sunt tineri care provin din sistemul de protecție a copilului, fiind persoane fără venit și fără adăpost. Serviciile furnizate de Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României” prin Centrul Frații lui Onisim este singurul serviciu social acreditat din Municipiul Timișoara care asigură găzduire și reintegrare ocupațională pentru tinerii dezinstituționalizați. Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale, prin art. 59 alin (2) menționează „In scopul prevenirii și combaterii riscului ca tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului să devină persoane fără adăpost, precum și pentru promovarea integrării sociale a acestora, autoritățile locale pot înființa centre multifuncționale care asigură condiții de locuit și de gospodărire pe perioadă determinată”.

Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României” are o mare experiență în acest domeniu, iar garanția calității serviciilor acordate o reprezintă faptul că asociația este acreditată pentru acest tip de servicii.

Luând în considerare cele menționate, în baza dispozițiilor art. 136, alin (1), lit. a) din Legea 292/2011-Legea asistenței sociale și în conformitate cu prevederile art.36 alin (2), lit.d) și lit.e), alin. (6) lit. a) pct.2 și alin (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

PROPUNEM:

Aprobarea încheierii actului adițional de modificare și prelungire cu un an a Convenției - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 96/26.02.2013 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Asociația Evanghelistică și de Caritate „Isus Speranța României” pentru susținerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timișoara, conform anexei.

VICEPRIMAR

Traian Stoia


Director executiv

Maria Stoianov


Pentru secretar

Simona Drăgoi

Director executiv

Smaranda Haracicu

Consilier Juridic

Marilena-Loredana Muntiu


Serviciul Juridic al PMT


Inspector

AngelaCiupa-Rad

COD FP53-01,ver.1