Hotărârea nr. 66/2014

66/25.02.2014 privind alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru derularea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, pe anul 2014
Hotararea Consiliului Local 66/25.02.2014
privind alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru derularea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, pe anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Legea nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Avand in vedere Hotărârea Guvernului nr. 945 din 28 septembrie 2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 153/2011;
Avand in vedere Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările şi completările ulterioare;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 514/2013, privind aprobarea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2014 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014;
În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru derularea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara, pentru anul 2014.

Art. 2: Finanţarea se face din Cap. 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe, Lucrări noi.

Art. 3: Suma va fi utilizată pentru pentru plata costurilor lucrărilor de reabilitare a clădirilor istorice selectate în cadrul Programului, dirigenţia de şantier, consultanţa tehnică de specialitate pentru întocmirea Notei Tehnice de evaluare a degradărilor clădirii, plata diverselor taxe prevăzute de lege, aferente lucrărilor de reabilitare a acestor clădiri.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism şi Direcţia Economică din cadrul primăriei municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDE ȚUL TIMI MUNICIPIUL TIMI Ș OAR

DIRECTIA URBANIS

Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare si Conservare Cladiri Istorice BIROUL REABILITARE ȘI CONSERVARE CLĂDIRI ISTORICE

Str. Ștefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436

e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

Nr. SC 2014 -

APROBAT, PRIMAR Nicolae Robu

REFERAT

privind alocarea sumei de 4.500.000 lei pentru derularea Programului de sprijin

financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară a Municipiului Timișoara, pe anul 2014

Prin HCL 514 din 22 octombrie 2013, Consiliul Local Timișoara a aprobat Programul de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară a Municipiului Timișoara.

Conform procedurii prevăzute de HCL 514/2013, Capitolul VI. Etapele Programului de sprijin financiar, “anual, prin hotărâre de consiliu local, se va aloca o sumă de bani destinată Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară a Municipiului Timișoara”.

Prin HCL nr. 3/28.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2014, în Anexa 5 privind Programul de Dezvoltare la poziția 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe, Lucrări noi, s-a alocat suma de 4.500.000 lei pentru Programul de reabilitare clădiri istorice - proprietate privată.

Acestă sumă este destinată lucrărilor de reabilitare a clădirilor, dirigenției de șantier, consultanței tehnice de specialitate pentru întocmirea Notei Tehnice de evaluare a degradărilor clădirii (conform Legii 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor), plata diverselor taxe prevăzute de lege.

Clădirile care vor beneficia de finanțare vor fi cele care vor obține punctajul minim în urma evaluării realizate de către o comisie tehnică desemnată prin Dispoziție a Primarului Municipiului Timișoara. Constructorul care va realiza lucrările de reabilitare a clădirilor va fi selectat în urma proceduri de achiziție publică, pentru fiecare clădire în parte, conform legii.

Având în vedere cele de mai sus propunem Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea:


ROMÂNIA

JUDE ȚUL TIMI MUNICIPIUL TIMI Ș OAR

DIRECTIA URBANIS

Serviciul de Dezvoltare Urbana si Reabilitare si Conservare Cladiri Istorice BIROUL REABILITARE Ș I CONSERVARE CLĂ DIRI ISTORICE

Str. Ș tefan cel Mare, nr. 2, tel/fax +40 256 435436

e-mail:brcci@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

  • - alocării sumei de 4.500.000 lei pentru derularea Programului de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acțiune prioritară a Municipiului Timișoara, pentru anul 2014;

  • - folosirii sumei pentru plata costurilor lucrărilor de reabilitare a clădirilor istorice selectate în cadrul Programului, dirigenția de șantier, consultanța tehnică de specialitate pentru întocmirea Notei Tehnice de evaluare a degradărilor clădirii, plata diverselor taxe prevăzute de lege, aferente lucrărilor de reabilitare a acestor clădiri.

    Viceprimar,

    Dan DIACONU


Secretar,

Ioan COJOCARI

Arhitect Șef

Arh. Ciprian Silviu CĂDARIU


Director Direcția Economică

Ec. Smaranda HARACICU


BRCCI,

Violeta Mihalache

AVIZAT,

Serviciul Juridic