Hotărârea nr. 634/2014

634/19.12.2014 privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru " Asociaţia Club Sportiv ACS Poli Timişoara "
Hotararea Consiliului Local 634/19.12.2014
privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru " Asociaţia Club Sportiv ACS Poli Timişoara "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC 2014-34454/19.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 31/28.01.2014 privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timisoara pentru " Asociaţia Club Sportiv ACS Poli Timişoara ";
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 614/09.12.2014 prin care s-a aprobat suplimentarea contributiei financiare cu titlu de cotizaţie pe anul 2014, din partea Municipiului Timişoara, pentru "Asociaţia Club Sportiv ACS Poli Timişoara", în suma de 500.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive").
Având în vedere Adresa Asociatiei Club Sportiv ACS Poli Timişoara cu nr. SC2014-032537/03.12.2014;
În baza prevederilor art.12, alin. (2) din Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) si alin.6 lit.a) pct.6 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă suplimentarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie pe anul 2014, din partea Municipiului Timisoara, pentru "Asociaţia Club Sportiv ACS Poli Timişoara ", cu suma de 300.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie",(67.02.05."Servicii recreative si sportive").
(2) Cotizaţia alocată pe anul 2014 către Asociaţia Club Sportiv ACS Poli Timişoara va fi în sumă totală de 7.800.000 lei.
Art.2:Celelalte prevederi cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr. 31/28.01.2014 rămân valabile.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Instituţii Scolare, Medicale , Sportive şi Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Asociatiei Club Sportiv ACS Poli Timişoara
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII ȘCOLARE,

MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE

SC2014-34454/19.12.2014

APROBAT PRIMAR,

NICOLAE ROBUBd C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizație anuală, din partea Municipiului Timișoara pentru "Asociația Club Sportiv ACS Poli Timișoara"

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 31 / 28.01.2014 s-a aprobat o contribuție financiara cu titlu de cotizație pe anul 2014, din partea Municipiului Timișoara, pentru "Asociația Club Sportiv ACS Poli Timișoara", in suma de 7.000.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere și religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive").

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 614 / 09.12.2014 s-a aprobat suplimentarea contributie financiare cu titlu de cotizație pe anul 2014, din partea Municipiului Timișoara, pentru "Asociația Club Sportiv ACS Poli Timișoara", in suma de 500.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere și religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive").

Prin adresa SC2014-032537/03.12.2014, Asociația Club Sportiv ACS Poli Timișoara a solicitat aprobarea unei cotizații pentru anul bugetar 2014 de 8.000.000 lei, pentru a încheia anul fără datorii în vederea obținerii licenței de Liga I. De asemenea se menționează că la sfârșitul anului 2014, Asociația Club Sportiv ACS Poli Timișoara se află pe locul I cu șanse certe de promovare în liga I.

Având în vedere cele de mai sus

Propunem:

Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local prin care să se aprobe suplimentarea contribuției financiare cu titlu de cotizatie pe anul 2014, din partea Municipiului Timisoara, pentru " Asociația Club Sportiv ACS Poli Timișoara ", cu suma de 300.000 lei, din bugetul local, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere și religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"), cotizația anuală totală devenind 7.800.000 lei.

Valoarea de 300.000 lei va fi asigurată prin rectificarea bugetului local propusă pentru ședința de plen a CLT din data de 19.12.2014.

În acest sens Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale a transmis Direcției Economice nota de fundamentare cu nr.SC2014-32616/04.12.2014, privind propunerea suplimentării finanțării activității sportive din bugetul local.

1                           COD FO 53 - 01 ver.1

Proiectul de hotărâre pentru suplimentarea cotizației va fi supus aprobării în ședința de plen a CLT, în care se va supune aprobării rectificarea bugetului local, plata va fi conditionata de aprobarea rectificarii bugetului local.

VICEPRIMAR, Dan Diaconu

SECRETAR, loan Cojocari

Director Direcția Economică, Smaranda Haracicu

Pentru Director , Ioan Mihai Costa

Biroul Baze Sportive, Ion Crasovan

Avizat Juridic,