Hotărârea nr. 629/2014

629/19.12.2014 privind aprobarea Documentaţiei faza PT+DE "Alimentare de sigurantă cu energie electrică a Pasajului Michelangelo "
Hotararea Consiliului Local 629/19.12.2014
privind aprobarea Documentaţiei faza PT+DE "Alimentare de sigurantă cu energie electrică a Pasajului Michelangelo "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 33796/15.12.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi (c) şi alin.(4) lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă Documentatia tehnica faza PT+DE pentru obiectivul de investiţii " Alimentare de sigurantă cu energie electrică a Pasajului Michelangelo", întocmit de S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L..
(2) Se aprobă trecerea la execuţia lucrărilor.

Art. 2: Se acceptă donaţia documentaţiei faza PT+DE din partea S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., pentru obiectivul de investiţii "Alimentare de sigurantă cu energie electrică a Pasajului Michelangelo ".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

România

SE APROBĂ PRIMAR, Nicolae Robu


Județul Timiș

Municipiul Timișoara

Direcția Tehnică

Serviciul Energetic și Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

Nr. SC 2014 -

REFERAT

privind aprobarea documentației tehnice pentru obiectivul

„Alimentare de siguranță cu energie electrică a pasajului Michelangelo

Direcția Tehnică prin Serviciul Energetic și Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice are cuprins în programul de investiții pe anul 2014 obiectivul de investiții ,, Alimentare de siguranță cu energie electrică a pasajului Michelangelo

În zona parcului Ion Creangă - pod Michelangelo a Municipiului Timișoara, sunt în curs de execuție noi obiective complementare lucrărilor de amenajări pentru complex rutier Michelangelo, respectiv: stația de epurare, stația de pompare ape pluviale din pasajul subteran și stația de pompare Mal Bega, obiective pentru care se necesită lucrări de alimentare de siguranță cu energie electrică .

În cazul întreruperilor din retea, a alimentării cu energie electrică, a stațiilor sus menționate, pentru asigurarea continuității alimentării cu energie electrică, este necesară prevederea unei surse de alimentare de rezervă, respectiv un grup electrogen automat.

Documentația tehnică faza PT+DE pentru obiectivul „Alimentare de siguranță cu energie electrică a pasajului Michelangelo ”a fost pus la dispoziție de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L

Sursa de finanțare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.06 - Iluminat public și electrificări rurale, Cap. B Lucrări noi.

În vederea realizării investiției este necesară aprobarea proiectului tehnic.

Valoarea totală a investiției ,, Alimentare de siguranță cu energie electrică a pasajului Michelangelo” este estimată la 524,19 mii lei din care: conform - Centralizator cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte- valoarea C+M este de 521,83 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 117,499 mii Euro (1 euro =4,4412 lei la data de 21.11.2014, iar diferența de de 2,36 mii lei reprezintă cotele ISC -0,7% și CSC - 0,5%.

Durata de realizare pentru execuția lucrărilor proiectate este estimată la o lună.

Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea Documentatiei tehnice Faza PT+DE și realizarea investiției ” Alimentare de siguranță cu energie electrică a pasajului Michelangelo.

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

DIRECTOR ECONOMIC

SMARANDA HARACICU

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF S.E.M.S.U.P


AVIZAT JURIDIC


IOAN ZUBAȘCU