Hotărârea nr. 627/2014

627/19.12.2014 privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată
Hotararea Consiliului Local 627/19.12.2014
privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. AS 120137433/09.12.2014 al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara, înregistrat la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014 - 33402/11.12.2014, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.9/31.01.2012 - privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.62/01.03.2011;
Având în vedere Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia;
Având în vedere Hotărârea nr.170/27.11.12.2014 a Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.d) si alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă plata lunară pentru un număr mediu de 1681 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă.

Art. 2: Beneficiarii gratuităţii pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă sunt persoanele cu handicap grav şi accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoţitorul persoanei cu handicap grav în prezenţa acesteia, însoţitorul copilului cu handicap accentuat în prezenţa acestuia, însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat în prezenţa acestuia.

Art. 3: Plata lunara a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă se efectuează de către Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloare abonament general pe 30 zile aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 şi se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02 -Asigurări şi asistenţă socială, Subcapitolul 68.02.05.02 - Asistenţă socială în caz de invaliditate, în valoare de 156.333 lei/lună, suma totală anuală pentru anul 2015 fiind în valoare de 1.875.996 lei.

Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafaţă, pentru persoanele menţionate la art. 2 se face pe baza facturii emise de Regia Autonomă de Transport Timişoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

Art. 5: Persoanele menţionate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimaţiei eliberate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, nominală, netransmisibilă şi valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap şi a Cărţii de identitate sau pe baza cardului eliberat de către Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara.

Art. 7: Prezenta Hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţia de Dezvoltare;
- Direcţia de Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului de Audit;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

APROBAT

PRIMAR

NICOLAE ROBU


CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA

Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

Nr.A.S. 120137433/09.12.2014

REFERAT

Privind aprobarea, pentru anul 2015 a modalității de acordare a gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cuantumul acesteia, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

În conformitate cu prevederile art. 23 alin.1, din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Persoanele cu handicap grav și accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul.”

Alin. 2 al art. 23 din Legea 448/2006 precizează: ,,Beneficiază de prevederile alin. (1) și următoarele persoane :

 • a) însoțitorii persoanelor cu handicap grav, în prezența acestora;

 • b) însoțitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezența acestora;

 • c) însotitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat, în prezența acestora, pe baza anchetei sociale realizate de către asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap;

 • d) asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • e) asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat”.

Potrivit art. 23, alin.3 din legea mai sus menționată ,,Legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață este valabilă pe întregul teritoriu al țării fiind recunoscută de toate regiile de transport local, și este eliberată de către Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, costurile fiind suportate din bugetele județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București.”În acest sens președintele Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap a emis Ordinul nr.62/2007 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia.

În conformitate cu prevederile art. 23, alin 4 si 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ,,Sumele aferente dreptului prevăzut la alin. (1) si (2) se asigură din bugetele locale”, ,,Modalitatea de acordare a gratuității și cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale”.

Tariful stabilit pentru decontarea gratuității transportului urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, este de 93 lei aprobat prin H.C.L.M.T. nr. 9/31.01.2012.

Având în vedere expirarea termenului la data de 31.12.2014 pentru care a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr. 631/16.12.2013, Regia Autonomă de Transport Timișoara, prin adresele nr.170/27.11.2014, 19687/26.11.2014 și 19912/28.11.2014 primite și înregistrate la Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara sub nr.AS - 120137420/09.12.2014, a propus inițierea de către Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara a unui Proiect de Hotărâre pentru perioada anului 2015, precizând totodată și o modalitate de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, sub forma unei plăți lunare pentru un numar mediu de 1681 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun de suprafață, la tariful de 93 lei.

Anexăm prezentului referat adresele nr.170/27.11.2014, 19687/26.11.2014 și 19912/28.11.2014 a Regiei Autonomă de Transport Timișoara;

În baza Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, urmare a celor mai sus prezentate:

PROPUNEM:

 • 1. A se aproba plata lunară pentru un număr mediu 1681 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață.

 • 2. Beneficiarii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sunt persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoțitorul persoanei cu handicap grav în prezența acesteia, însoțitorul copilului cu handicap accentuat în prezența acestuia, însoțitorul adultului cu handicap auditiv și mintal accentuat în prezența acestuia.

 • 3. Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață se efectuează de către Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timisoara, la un tarif de 93 lei aprobat prin H.C.M.L. nr. 9/31.01.2012 și se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurări și asistență socială, Subcapitolul 68.02.05.02 - Asistență socială în caz de invaliditate în valoare totală anuală de 1.875.996 lei.

 • 4. Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele beneficiare menționate mai sus, se face pe baza facturii emise de Regia Autonomă de Transport Timișoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

  Secretar

  jr. Ioan Cojocari


Director executiv adjunct

Gabriela Cristina Curuț

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap

Sef Serviciu

Daniela Lung

Inspector de Specialitate

Elisabeta Bunget

Avizat juridic

Gabriela Iova

Cod FP 53-02, Ver.1

Red./ed 2 ex.