Hotărârea nr. 626/2014

626/19.12.2014 privind tarifele pentru serviciile prestate de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
Hotararea Consiliului Local 626/19.12.2014
privind tarifele pentru serviciile prestate de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-32882/08.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea RE2014-002110/03.12.2014 a SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
În temeiul art. 43 alin. 8 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

NR...................../............

REFERAT

privind tarifele pentru serviciile prestate de SC Compania Locală de Termoficare ColtermSA

Având în vedere adresa nr. RE2014-2110/03.12.2014 a SC Colterm SA prin care solicită inițierea procedurilor pentru aprobarea tarifelor la serviciile practicate de companie;

Având în vedere că în Legea privind serviciile comunitare de utilități publice, se prevede explicit că pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service-ul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori și se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere documentația întocmită și depusă de SC Colterm SA prin care se justifică fiecare tarif propus spre aprobare;

Potrivit art.36 alin.2 lit.d) și alin.6 lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, asigurând potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publice.

În conformitate cu art. 43 alin. 8 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată;

PROPUNEM:

Consiliului Local

1. Aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA prevăzute în Anexă.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


SECRETAR

IOAN COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ CULIȚĂ CHIȘ

SEF SERVICIU ENERGETIC MSUP IOAN ZUBAȘCU

Avizat juridic,

CONSILIER

MALAC MARCEL

Red. MM

Ex. 1

Compania Locala de Termoficare S.A

TIMIȘOARA

fa <rir, 6-26TARIFE

valabile începând cu data de...............................

DENUMIRE SERVICII

TARIF PROPUS

fara TVA

cu TVA

1. Exploatare sistem repartizare costuri:

- citire Colterm

3,15

3,90

- citire Asociație

1,61

2,00

2. înlocuire repartitoare in urma schimbării caloriferelor:

- deplasare

31,77

39,40

- calorifer

7,90

9,80

3. Montat sistem repartizare

141,61

175,60

4. Reinventariere element! calorifer:

- deplasare

31,77

39,40

- apartament

2,42

3,00

5. Aviz gospodărie subterana si supraterana pentru obținere Aviz Unic

85,08

105,50

6. Debransare/Deconectare (conform deviz)

403,23

500,00

7. Acord de furnizare de energie termica,nou, reactualizare (conform HCL 239/2009)

204,75

253,90

8. Aviz de racordare(apa fierbinte) pentru agent termic primar

174,68

216,60

9. Aviz de racordare(apa calda si/sau încălzire) pentru agent termic secundar

85,08

105,50

10. Determinare cu FEROLUX a traseelor rețelelor termice

70,49

87,41

11. Determinare cu HIDROLUX a neetanseitatilor pe rețelele termice (1 buc avarie)

104,68

129,80

12. Copie contract

15,89

19,70

13. Copie factura (prima)

3,95

4,90

14. Rebransare(fara execuție lucrări)

0,00

0,00


Director Economic

Ec. Ionel Buciu


Compania Locala de Tejmoficare S.A

TIMIȘOARA


TARIFE

valabile începând cu data de...............................

DENUMIRE SERVICII

TARI

F PROPUS

fara TVA

cu TVA

1. Exploatare sistem repartizare costuri:

- citire Colterm

3,15

3,90

- citire Asociație

1,61

2,00

2. înlocuire repartitoare in urma schimbării caloriferelor:

- deplasare

31,77

39,40

- calorifer

7,90

9,80

3. Montat sistem repartizare

141,61

175,60

4. Reinventariere elementi calorifer:

- deplasare

31,77

39,40

- apartament

2,42

3,00

5. Aviz gospodărie subterana si supraterana pentru obținere Aviz Unic

85,08

105,50

6. Debransare/Deconectare (conform deviz)

403,23

500,00

7. Acord de furnizare de energie termica,nou, reactualizare (conform HOL 239/2009)

204,75

253,90

8. Aviz de racordare(apa fierbinte) pentru agent termic primar

174,68

216,60

9. Aviz de racordare(apa calda si/sau încălzire) pentru agent termic secundar

85,08

105,50

10. Determinare cu FEROLUX a traseelor rețelelor termice

70,49

87,41

11. Determinare cu HIDROLUX a neetanseitatilor pe rețelele termice (1 buc avarie)

104,68

129,80

12. Copie contract

15,89

19,70

13. Copie factura (prima)

3,95

4,90

14. Rebransare(fara execuție lucrări)

0,00

0,00


Director Economic

Ec. Ionel Buciu