Hotărârea nr. 624/2014

624/19.12.2014 privind aprobarea plăţii despăgubirilor aferente pentru garajele edificate pe terenul situat de-a lungul străzii Orion, pentru care s-a declarat interesul local
Hotararea Consiliului Local 624/19.12.2014
privind aprobarea plăţii despăgubirilor aferente pentru garajele edificate pe terenul situat de-a lungul străzii Orion, pentru care s-a declarat interesul local


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 33841/16.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform Procesului verbal cu nr. 8 al şedinţei din data de 28.11.2014 al Comisiei de Negociere cu Terţii, s-a convenit acordarea sumei de 2000 de euro cu titlul de despagubire si plata cheltuielilor de demolare a constructiilor si radierea lor din cartea funciara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 25.03.2014 - privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.c) şi alin.(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acordarea de despăgubiri aferente garajelor edificate pe terenul situat de-a lungul străzii Orion pentru care s-a declarat interesul local prin Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 25.03.2014 şi a cuantumului acesteia, respectiv suma de 2000 euro/garaj, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre, care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei hotărârii a Consiliului Local.

Art. 2: Despăgubirile se acordă conform Procesului - Verbal nr.8 din 28.11.2014 al Comisiei de Negociere cu Terţii, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă achitarea tuturor costurilor ocazionate legate de emiterea Autorizaţiei de Demolare a garajelor pentru care s-a declarat intresul local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcţii şi radierea lor din cartea funciară, conform Procesului - verbal cu nr. 8 al şedinţei din data de 28.11.2014 al Comisiei de Negociere cu Terţii.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

APROBAT

P R I M A R NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

BIROUL GARAJE CIMITIRE COȘERIT ȘI SPAȚII UTILITARE

Nr.________________/___________________

REFERAT privind aprobarea plății despăgubirilor aferente pentru garajele edificate pe terenul situat de-a lungul străzii Orion, pentru care s-a declarat interesul local

Prin Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 161 din 25.03.2014 s-a declarat interesul public local a unor zone din Municipiul Timișoara, respectiv pentru amplasamentele pe care sunt edificate garaje situate paralel cu carosabilul în zona verde de-a lungul Str. Orion, BATERIA Nr. 151, TOP.NR. 29296/2/1/2; BATERIA Nr.220, TOP.NR.29296/2/1; BATERIA Nr.2000, TOP. NR.29296/2/1/1/3/1; BATERIA Nr.2002, TOP.NR.29296/2/1/1/3/1.

și ca urmare s-a demarat procedura de negociere cu proprietarii acestora pentru eliberarea acestor amplasamente și desființarea acestor garaje.

Precizăm că la emiterea autorizațiilor de construire s-a impus următoarea condiție: „ amplasamentul se va elibera necondiționat în cazul în care terenul va fi revendicat de foștii proprietarii sau de Consiliul Local pentru lucrări de interes public ...”.

De asemenea, în conformitate cu clauzele înscrise în contractele de concesiune încheiate pentru garajele din Municipiul Timișoara, acestea pot fi reziliate unilateral sau înceta numai „ în cazul care interesul local o impune, cu un preaviz de 60 de zile”.

Precizăm că în cuprinsul unor contracte de concesiune se prevede că încetarea contractului de concesiune se face atunci când interesul local o impune, la Cap. X Art.20 alin.(2) din contractul de concesiune menționându-se: „în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată”.

Menționăm că deținătorii garajelor din această zonă pentru care s-a declarat interesul local au fost notificați să demoleze garajele și să predea Primăriei Municipiului Timișoara amplasamentele libere de construcții și în starea în care a fost preluat terenul, prin adresa cu nr.SC 2014-10055/16.04.2014

Pentru amplasamentul situat de-a lungul carosabilului pe str. Orion au fost identificate garajele existente și astfel vă comunicăm că sunt afectate următoarele baterii de garaje:

  • -  BATERIA Nr. 151- AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE NR. 192/11.04.1994, STR.AZURULUI, NR.19, cf. nr. 53931, TOP.NR. 29296/2/1/2;

  • -  BATERIA Nr.220- AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE NR. 43/26.01.1995, STR.ORION, nr.8-10-lângă stația de 110 kv”Venus”, cf.53931, TOP.NR.29296/2/1;

  • -  BATERIA Nr.2000- AUTORIZAȚIA DE CONSTRUCȚIE NR.1141/21.11.2000 , str. Orion -str. Farului - str.Oglinzilor - str. Aștrilor, cf.120478, TOP.NR.29296/2/1/1/3/1;

  • -  BATERIA Nr.2002- AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE NR.205/09.02.2001 , str. Orion -str. Farului - str.Oglinzilor - str. Aștrilor, cf.120478, TOP.NR.29296/2/1/1/3/1.

Urmare analizării contractelor de concesiune încheiate a fost transmisă Comisiei de Negociere cu Terții, situația cu proprietarii de garaje care au înscrisă în contract următoarea clauză: „în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată”, urmând ca aceștia să fie invitați în vederea negocierii cuantumului despăgubirilor care se vor acorda.

Astfel, așa cum rezultă din Procesul verbal cu nr. 8 al ședinței din data de 28.11.2014 al Comisiei de Negociere cu Terții au fost invitați proprietarii garajelor din Bateria 51 - Miron Caius, Scărlătescu Răzvan, Varga Mihaela, Mioc Mihai și Mariana și Dan Adina precum și proprietarii

garajelor din Bateriile 2000 și 2002 - Cârștiu Lucia și Daniel, Tegian loan, Chircu Mariana, Clep Nicolae și Gruici Gabriel, cărora li s-a propus: "acordarea unei despăgubiri de 2000 euro și plata

cheltuielilor legate de AD, demolarea construcțiilor și radierea lor din cartea funciară”, urmând să li se prezinte oferta în scris.

Ulterior, Comisia de Negociere s-a reîntrunit și a finalizat negocierea cu următoarele persoane, care au acceptat oferta arătată mai sus: Miron Caius, Scărlătescu Răzvan, Mioc Mariana, Cârștiu Lucia și Daniel, Tegian Ioan, și Clep Nicolae pentru tatăl bolnav, Clep Cristian, fapt ce reiese din procesul verbal cu nr. 8 al Comisiei de Negociere cu terții încheiat la data de 28.11.2014

Dintre persoanele invitate nu s-au prezentat nici la prima, nici la a doua negociere dl. Apostol Vasile dar care a acceptat oferta arătată prin cererea înregistrată cu nr. CT2014-006652/15.12.2014.

Având în vedere Procesul verbal cu nr. 8 al Comisiei de Negociere cu Terții din data de 28.11.2014 precum și acordul exprimat prin adresa cu nr. CT2014-006652/15.12.2014.

P R O P U N E M

Insusirea Procesului verbal cu nr. 8 al ședinței din data de 28.11.2014 al Comisiei de Negociere cu Terții;

Aprobarea acordării de despăgubiri aferente garajelor edificate pe terenul situat de-a lungul străzii Orion pentru care s-a declarat interesul local prin H.C.L. nr. 161 din 25.03.2014 și a cuantumului acesteia, respectiv suma de 2000 euro/garaj, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre, care se va achita în lei la cursul BNR la data emiterii prezentei Hotărârii de Consiliu Local.

Aprobarea achitarii tuturor costurilor ocazionate de emiterea Autorizației de Demolare a garajelor pentru care s-a declarat intresul local, de la Bugetul Local, respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcții și radierea lor din cartea funciară, conform Procesului verbal cu nr. 8 al ședinței din data de 28.11.2014 al Comisiei de Negociere cu Terții

ADMINISTRATOR PUBLIC,

SECRETAR,

Ioan Cojocari


Sorin Drăgoi

DIRECTOR,

Laura Koszegi Stoianov

Șef Birou,

Otilia Sîrca

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ

Culiță Chiș

DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ Smaranda Haracicu

Intocmit,

Floarea Zarva

AVIZAT JURIDIC,

ANEXA 1

1. Lista de despăgubiri aferente garajelor edificate pe terenul situat de-a lungul străzii Orion pentru care s-a declarat interesul local prin H.C.L. nr. 161 din 25.03.2014

NR. CRT

NUME PRENUME PROPRIETAR/I

VALOARE DESPĂGUBIRE

1

Miron Caius

2000 euro

2

Scărlătescu

Răzvan

2000 euro

3

Mioc Mihai

2000 euro

4

Dan Adina

2000 euro

5

Cârștiu Lucia

2000 euro

6

Tegian Ioan

2000 euro

7

Chircu Mariana

2000 euro

8

Clep Nicolae

2000 euro

9

Apostol Vasile

2000 euro

DIRECTOR,

Șef Birou,

Otilia Sîrca


Laura Koszegi Stoianov