Hotărârea nr. 620/2014

620/19.12.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Cîmpina nr.15
Hotararea Consiliului Local 620/19.12.2014
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Cîmpina nr.15


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-33486 din 11.12.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.CT2014-5832 din 05.11.2014, prin care Gheorghe Ana, proprietar al construcţiilor situate în Timişoara str. Cîmpina nr.15, înscrise în C.F. nr.419216-Timişoara(conversie a C.F. nr.3579), nr. topo.2022, 2023, a solicitat atribuirea terenului de sub construcţii, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.275/28.07.2009 , modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/02.11.2012 ;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 275/28.07.2009 - privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr.112/1995;
Având în vedere adresa CT2014-2350 din 20.11.2014, a Serviciului Juridic;
Având în vedere adresa CT2014-2350 din 13.11.2014, a Serviciului Administrare Fond Funciar;
Conform dispoziţiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998- privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent construcţiei cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Cîmpina nr.15, înscris în C.F. nr. 419216-Timişoara(conversie a C.F. nr.3579), nr. topo.2022, 2023, în suprafaţă de 653 m.p.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Doamnei Gheorghe Ana;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Aprobat:

PRIMAR,

NICOLAE ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr. SC2014-33486 din 11.12.2014

REFERAT

Cu privire la trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Cîmpina nr.15

Biroul Terenuri :

Având în vedere adresa nr.CT2014-5832 din 05.11.2014, prin care Gheorghe Ana, proprietar al construcțiilor situate în Timișoara str. Cîmpina nr.15, înscrise în C.F. nr.419216-Timișoara(conversie a C.F. nr.3579), nr. topo.2022, 2023, a solicitat atribuirea terenului de sub construcții, conform prevederilor H.C.L. nr.275/28.07.2009, modificată prin H.C.L. nr.169/02.11.2012 - privind atribuirea/vânzarea terenurilor aferente imobilelor-construcții,   dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 și H.C.L.

nr.170/02.11.2012 - privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atribuire și vânzare a terenurilor aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995. Terenul este inclus în domeniul public al Municipiului Timișoara, atestat prin H.G. nr.977/2002, conform înscrisului în Cartea Funciară nr.419216-Timișoara;

Având în vedere adresa CT2014-2350 din 20.11.2014, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în Timișoara str. Cîmpina nr.15, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată;

Având în vedere adresa CT2014-2350 din 13.11.2014, a Serviciului Administrare Fond Funciar, prin care ne informează că, imobilul menționat mai sus, nu figurează a fi solicitat de către foștii proprietari sau moștenitorii acestora;

Având în vedere că, în evidența Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Conform dispozițiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

În vederea întocmirii procedurii de atribuire și pentru a se crea cadrul legal în ceea ce privește vânzarea terenului, față de cele de mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local, prin care să aprobe trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent construcției cu destinația de locuință, situat în Timișoara str. Cîmpina nr.15, înscris în C.F. nr. 419216-Timișoara(conversie a C.F. nr.3579), nr. topo.2022, 2023, în suprafață de 653 m.p.

ADMINISTRATOR PUBLIC, Sorin-Iacob Drăgoi

SECRETAR,

Ioan Cojocari


DIRECȚIA URBANISM,

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE și CADASTRU,

Emilian-Sorin Ciurariu

Dan Robescu

DIRECTOR D.C.T.D.D., Laura Koszegi


BIROUL TERENURI,

Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

AVIZAT:

Serviciul Juridic,