Hotărârea nr. 618/2014

618/19.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 şi validarea Dispozitiei Primarului nr. 1404 /16.12.2014
Hotararea Consiliului Local 618/19.12.2014
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 şi validarea Dispozitiei Primarului nr. 1404 /16.12.2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2014 -33929 /16.12. 2014 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/19.12.2013;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 , respectiv art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 47/01.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014 şi se valideaza Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 1404 /16.12.2014 referitoare la rectificarea nivelurilor de venituri si cheltuieli ale bugetului Municipiului Timisoara pe anul 2014 in sensul suplimentarii cu suma de 31.896,40 mii lei la partea de venituri, indicatorul 11.02.02 si 11.02.06 reprezentand Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor si Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si cu aceeasi suma la partea de cheltuieli la Cap. 65.02 Invatamant Titlul I Cheltuieli de personal si Cap. 68.02 Asistenta Sociala Titlul IX Asistenta Sociala, conform:
- Anexei nr.1 - Buget Local;
- Anexei nr.2 - Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii;
- Anexei nr.3 - Programul de dezvoltare pe anul 2014;
- Anexei nr.4 - Programul de dezvoltare 2014 - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 2014.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 579 / 09.12.2014 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2014.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcţia Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale, Direcţia Urbanism , Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

f A U Ni C2.PIU IO Ti Ml SO ARA


DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Ne SC20Î4 - ,M ȘT /1602.2014

REFERAT

privind validarea Dispoziției Primarului ar. //U 7   /16.12.2014 de

rectificare a bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014

Având în vedere:

Dispoziția Primarului nr.  / 16.12.2014 de rectificare a bugetului local pe anul 2014, in baza adresei nr. 12577 / 10.12.2014 Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș privind suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv sume pentru plata ratelor la împrumuturile contractate conform OUG 51 / 2010 si OUG 3 / 2013 si pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, respectiv sume pentru cheltuieli personal invatamant, hotarari judecătorești pentru plata salariilor in unitățile de invatamant preuniversitar de stat si drepturi ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap , majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat conform Ordinului nr. 64 7 39/ 2014 si OUG nr. 63 / 2010 cu modificările ulterioare, cu suma de 33.145,71 mii lei

(conform Anexa)

- Adresa nr. 12723 / 12.12.2014 Direcției Generale a Finanțelor Publice Timiș privind diminuarea sumelor defalcate din TVA cu 989,95 mii lei, respectiv hotarari judecătorești

(conform Anexa)

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/19.12.2013; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. I, art. 4 alin. 1, art.5. art.19, alin.l si art. 20 alin.l; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscale - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.l, lit. c și alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune validarea Dispoziției Primarului nr. __ / 16.12.2014 de rectificare a bugetului local pe anul 2014 la:

Anexa nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2014;

Anexa nr.2 — Bugetul centralizai al instituțiilor publice și activităților

finanțate integral sau parțial din venituri proprii;


DIRECTOR ECONOMIC, SMARANDA HARAClOU

SECRETAR?' l ioakcoăo^MAVIZAT JURIDIC vvmrnc AVAL


ȘEF SEȘWCIU BUGET

steliaBastanciu