Hotărârea nr. 613/2014

613/09.12.2014 privind extinderea Programului „Tinerii decid" şi aprobarea componenţei Comisiei de Jurizare"
Hotararea Consiliului Local 613/09.12.2014
privind extinderea Programului „Tinerii decid" şi aprobarea componenţei Comisiei de Jurizare"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-32536/03.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând cont de Împuternicirile înregistrate sub numerele SC2014-032458/03.12.2014, SC2014-032460/03.12.2014, SC2014-032461/03.12.2014, SC2014-032462/03.12.2014;
Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 463/20.12.2010 privind aprobarea proiectului "Piaţa Traian - Locul de exprimare a identităţii Cartierului Fabric";
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională;
În conformitate cu art. 4, alin. (6), lit. a) din Legea nr. 350/2006 a tinerilor;
În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă extinderea Programului "Tinerii decid" pe întreag teritoriul municipiului Timişoara;

Art. 2: Se constituie Comisia de evaluare a lucrărilor depuse în cadrul Programului "Tinerii decid" în următoarea componenţă:
1. Preşedinte: Dan DIACONU - Primăria Municipiului Timişoara, Viceprimar;
2. Membru: Ioan COJOCARI - Primăria Municipiului Timişoara, Secretar;
3. Membru: Mihai COSTA - Primăria Municipiului Timişoara, Director Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
4. Membru: Pavel DEHELEAN - Consiliul Municipal Timişoara, Director Casa de Cultură a Municipiului Timişoara;
5. Membru: Marian ODANGIU - Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional, Preşedinte;
6. Membru: Mihai VILCEA - Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş, Vicepreşedinte;
7. Membru: Vlad-Dan CHERECHEŞ - Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara, Preşedinte;
8. Membru: Vlad ICLEANU - Asociaţia Regională de Dezbateri, Oratorie şi Retorică, Preşedinte Executiv;
Secretar: Ovidiu SIMONETTI - Primăria Municipiului Timişoara, Consilier Direcţia Comunicare.

Art. 3: Cu aducere la îndeplinire se încredinţează Direcţia Comunicare şi Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret;
- Membrilor Comisiei de evaluare;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara;
- Fundaţiei Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional;
- Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Timiş;
- Organizaţiei Studenţilor din Universitatea de Vest din Timişoara;
- Asociaţiei Regionale de Dezbateri, Oratorie şi Retorică;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

împuternicire

Asociația Regională de Dezbateri, Oratorie și Retorică, identificată prin cod fiscal 18802198, având sediul în Timișoara, str. Steaua, bl. 47, sc. C, ap. 8, îl deleagă pe Vlad - Mihai Icleanu, identificat prin CI seria TM nr. 820741 să reprezinte Asociația în relația cu Primăria Municipiului Timișoara pentru proiectul „Tinerii Decid”.

Membri ai Consiliului Director:

28.12.2014


Alina - Valentina Ignea Dragoș - Mircea b Laura Crașoveanu


Adresa: B-dul Vasite Pâtvan 1 nr 4, cam. 247

Tatofon.- 0256 592 18» E-mall: offx»<Ș’osut ro

Vlad 0. Cberecheț - Președinte y_MaosuL.ro | Tel. 0744 587 222

Dvnlsa Alexandra Dragori - Secretar GifWrâl deniS8R0SUt.f0| Tel 0758 990 893 www.osutrowww.anosr.ro

ORGANIZAȚIA STUDENȚILOR DIN UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Nr. 1705/02.12.2014


Către Primăria Municipiului Timișoara,


în atenția domnului Ovidiu SIMONETTI,

Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) deleagă în comisia de jurizare a proiectelor de la concursul .Tinerii decid", ediția 2014, organizat de către Primăria Municipiului Timișoara, pe domnul Vlad - Dan CHERECHEȘ, președinte OSUT

în speranța unei cât mai bune colaborări, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Timișoara,

02.12.2014


înființata la 27 martie 1990. Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara (OSUT) este singura organizație sindical-studențeascâ din Universitatea de Vest din Timișoara, fiind cea mai reprezentativa organizație dm uvt și, in același timp, un punct de reper pentru toate ligile studențești din țară

OSUT este membră cu drepturi depline a Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și adesea activă în Uniunea Europeană a Studenților (ESU) De asemenea. OSUT este membră a Fundației Județene pentru Tineret Timiș (FITT). a Asociației Timișoara Captlală Culturală Europeană 2021, în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Primăria Municipiului Timișoara și înregistrată în Repertoarul ONG al Camerei Deputațllor. fiind persoană juridică neguvernamentală

Mișiynea QSUT este de a asigura un mediu universitar mulat pe nevoile educaționale, sociale, economice și culturale ale studenților și de a veghea asupra respectării drepturilor acestora.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

APROBAT


PRIMAR

NICOLAE ROBU


MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA COMUNICARE

SC2014-32536/03.12.2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind extinderea Programului „Tinerii decid” și aprobarea componenței Comisiei de Jurizare

Programul „Tinerii decid" are ca scop creșterea gradului de implicare a tinerilor din învățământul preuniversitar timișorean în vederea soluționării unor probleme de interes comunitar, la nivelul cartierelor municipiului.

În anul 2010, Primăria Timișoara demara Programul „Tinerii decid”, printr-o inițiativă venită din partea municipalității ca urmare a prezenței la Conferința Internațională EPSA a Institutului European de Administrație Publică de la Maastricht, din noiembrie 2009. Alături de Primăria Municipiului Timișoara, în mod special s-au implicat Fundația Vest pentru Jurnalism Regional și Euroregional, Consiliul Consultativ de Cartier Fabric, Liceul „William Shakespeare" Timișoara și Consiliul Regional din Piemont (Italia).

Buna funcționare a structurilor democrației participative presupune consultarea permanentă a cetățenilor din cartierele orașului în legătură cu proiectele și deciziile autorităților privind tematici de interes local.

Întrucât s-a constatat faptul că media de vârstă a cetățenilor implicați la nivel civic depășește 35 ani -vârsta-limită stipulată prin Legea nr. 350/2006 (a tinerilor) - administrația locală a Timișoarei consideră utilă stimularea implicării tinerilor în luarea unor decizii ce vor produce efecte la nivelul întregii comunități locale.

În acest sens, Programul își propune să încurajeze inițiativa civică a tinerilor, participarea lor la deciziile de interes local, implicarea directă a noii generatii în viața democratică a comunității.

În contextul recentei aprobări de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Strategiei de tineret a municipiului Timișoara pentru perioada 2014-2020, în cadrul ședinței CLMT din data de 27.11.2014, în conformitate cu Dispoziția nr. 1252 din data: 21.11.2014, se impune acordarea unei atenții speciale formării și informării tinerilor, astfel încât aceștia să acționeze ca cetățeni conștienți și responsabili în comunitate.

Programul „Tinerii decid" face parte dintre activitățile care vizează dezvoltarea abilităților de participare civică ale tinerilor din Timișoara.

Prin intermediul proiectului, tinerii dobândesc deprinderi care le vor permite implicarea în procesul decizional, mai precis aspectele legate de comunitatea în cadrul căreia studiază, ori își derulează activitățile zilnice.

Din punct de vedere financiar, transpunerea în practică a Programului„Tinerii decid" se află pe agenda de activități a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Obiectivul principal este reprezentat de elaborarea de către fiecare grup de elevi a unui proiect-cadrul de soluționare a unei probleme de interes comunitar, identificată la nivelul cartierului. Proiectul va fi prezentat public, va intra într-o competiție directă cu celelalte proiecte, putând fi ulterior implementat.

Având în vedere succesul proiectului-pilot, se dorește ca Programul „Tinerii decid" să fie extins la nivelul mai multor unități de învățământ din municipiului Timișoara de pe întreag teritoriul municipiului.

În vederea evaluării lucrărilor depuse de tineri, în cadrul Programului „Tinerii decid”, ediția 2014, propunem constituirea Comisiei de evaluare a lucrărilor depuse în cadrul anterior menționatului Proiect,

P R O P U N E M :

Emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe extinderea Programului „Tinerii decid" pe întreag teritoriul municipiului Timișoara și aprobarea componenței Comisiei de evaluare a lucrărilor depuse în cadrul Programului „Tinerii decid", după cum urmează:

1.

Președinte: Dan DlACONU

Primăria Municipiului Timișoara, Viceprimar

2.

Membru: loan COJOCARI

Primăria Municipiului Timișoara, Secretar

3.

Membru: Mihai COSTA

Primăria Municipiului Timișoara, Director Direcția Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale

4.

Membru: Pavel DEHELEAN

Consiliul Municipal Timișoara, Director

Casa de Cultură a Municipiului Timișoara

5.

Membru: Marian ODANGIU

Fundația Vest pentru Jurnalism

Regional și Euroregional, Președinte

6.

Membru: Mihai VILCEA

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, Vicepreședinte

7.

Membru: Vlad-Dan CHERECHEȘ

Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara, Președinte

8.

Membru: Vlad ICLEANU

Asociația Regională de Dezbateri, Oratorie și

Retorică, Președinte Executiv

Secretar: Ovidiu SIMONETTI

Primăria Municipiului Timișoara, Consilier

Direcția Comunicare

Viceprimar

Dan Diaconu


Secretar loan Cojocari

Director Direcția Comunicare

Director Direcția Economică

Smaranda Haracicu


Alina Pintilie

Întocmit,

Consilier Comunicare

Ovidiu Simonetti

Avizat juridic,

FVJ FUNDAȚIA VEST PENTRU JURNALISM REGIONAL ȘI EUROREGIONAL TIMIȘOARA

Str Baba Doctiia nr. 20. 300 222 Timișoara - România

Telefon/fax +40 256 293 889

E-mail marian odangiu@yahoo.com

www.fundabavest.ro

Registrul Persoanelor Juridice Județul Timiș nr. 61/99

Aviz nr. 261/08.04.1999 Ministerul Culturii România

Cod fiscal 11719940

Cont bancaR IBAN R062RNCB0249049290610001

oeschis la BCR Sucursala Județeană Timiș, Calea Aradului 11 b, Timișoara Swift code: RNCBROBU

Nr. 17/28.11.2014

ÎMPUTERNICIRE

Prin prezenta, împuternicim pe dl. MARIAN ODANGIU, legitimate cu c.i. Seria TZ nr. 120988, să facă parte din Juriul Proiectului 'Tinerii decid" la Primăria Municipiului Timișoara.

Director Executiv


'J


VIOLETA FI


FUDATIA JUDEȚEANĂ PENTRU TINERET TIMIȘ 9                           9                                                                                             9


CASA TINERETULUI TIMIȘOARA Membru al Fundației Naționale pentru Tineret

Membru asociat al Convenției Naționale a Fundațiilor pentru Tineret Membru cu drepturi depline al Consiliului Tineretului din România

Către: Primăria Municipiului Timișoara

Împuternicire

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) reprezentată prin Cătălin Iapă în calitate de președinte, îl deleagă pe Mihai Adrian Vilcea pentru a face parte din juriul competiției ”Tinerii decid - ediția 2014”

Timișoara

27.11.2014


PreședinteStr. Arieș, nr. 19, 300579, Timișoara, Timiș, România tel/fax: 0256/491170, 0356/411509, e-mail: office@fitt.ro; http://www.fitt.ro