Hotărârea nr. 610/2014

610/09.12.2014 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 519/23.10.2014 şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/24.04.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului „Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora"
Hotararea Consiliului Local 610/09.12.2014
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 519/23.10.2014 şi modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/24.04.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului „Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-31724/26.11.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţămînt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - "Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora";
Având în vedere Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/24.04.2012 privind modificarea Hotârârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - "Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora";
Având în vedere Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 519/23.10.2014 privind modificarea Hotârârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara 180/24.04.2012 privind modificarea Hotârârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - "Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora";
În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.2), lit. b) şi c), alin. 6, lit. a) pct. 11 şi 14 din Legea nr. 215/2001 - administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/24.04.2012, articol care va avea următorul conţinut:
"Art.1: Se aprobă proiectul "Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara", în valoare de 299.127,68 lei (inclusiv TVA), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - "Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora".

Art. 2: Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/24.04.2012, articol care va avea următorul conţinut:
"Art. 2: Se aprobă contribuţia proprie a Primăriei Municipiului Timişoara, în valoare de 5.982,55 lei, reprezentând cofinanţarea de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Art. 3: Se revoca Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 519/23.10.2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/24.04.2012 privind aprobarea proiectului "Crearea şi Dotarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Timişoara" în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică", Operaţiunea - "Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora".

Art. 4: Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 180/24.04.2012 rămân nemodificate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare,Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Se aprobă,

PRIMAR

Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DEZVOLTARE Nr. SC 2014 -

REFERAT

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 519/23.10.2014 și modificarea HCLMT nr. 180/24.04.2012 privind modificare HCLMT 404/13.12.2011 pentru aprobarea proiectului „Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Timișoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea - „Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 519/23.10.2014 a fost modificată HCLMT nr. 180/24.04.2012 privind modificare HCLMT 404/13.12.2011 pentru aprobarea proiectului „Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Timișoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 -"Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea - „Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”.

Prin aceasta a fost aprobată valoarea totală a proiectului și contribuția Municipiului Timișoara în calitatea de beneficiar.

În cadrul referatului justificativ, respectiv în cadrul HCLMT 519/23.10.2014 bugetul proiectului și contribuția Municipiului Timișoara au fost calculate în mod eronat.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.2), lit. b) și c), alin. 6, lit. a) pct. 11 și 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată și modificată;

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.2), lit. b) și c), alin. 6, lit. a) pct. 11 și 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată și modificată;

În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată și modificată;

Propunem spre aprobare următoarele:

 • 1.  evocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 519/23.10.2014 pentru modificarea HCLMT nr. 180/24.04.2012 privind aprobarea proiectului „Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Timișoara” în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 -"Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea - „Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”.

 • 2.  modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 180/24.04.2012, articol care va avea următorul conținut:

  „Art. 1: Se aprobă proiectul „Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Timișoara”, în valoare de 299.127,68 lei (inclusiv TVA), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - "Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului", Domeniul de intervenție 5.3 - „Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, Operațiunea - „Crearea Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora”.

  • 3.  modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 180/24.04.2012, articol care va avea următorul conținut:

  „Art. 2: Se aprobă contribuția proprie a Primăriei Municipiului Timișoara, în valoare de 5.982,55 lei, reprezentând cofinanțarea de 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile,

  • 4.  Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 180/24.04.2012 rămân nemodificate.


  DIRECTOR DIRECȚIA DEZVOLTARE,


  SECRETAR,


  Arh. Aurelia JUNIE


  Jr. loan COJOCARI


  DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ,


  Ec.Smaranda HARACICU


  ȘEP SPFI,


  SPFI,


  Ing. Magdalena Nicoara


  Gabriel Popa, Manager proiect


  AVIZAT JURIDIC,


  Daniela ȘTEFAN