Hotărârea nr. 609/2014

609/09.12.2014 privind finantarea de la bugetul local a lucrărilor de amenajare la Parohia "Sf. Mucenic Dimitrie" Timisoara Cetate
Hotararea Consiliului Local 609/09.12.2014
privind finantarea de la bugetul local a lucrărilor de amenajare la Parohia "Sf. Mucenic Dimitrie" Timisoara Cetate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014- 32574/04.12.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.SC2014-31352/21.11.2014 a Parohiei Timisoara Cetate, Protopopiatul Timisoara I;
Avand in vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
In temeiul art.2 alin(1) si (2) din HG.1273/2005 pentru aprobarea Programului national "Lacasuri de cult -centre spirituale ale comunitatii";
In conformitate cu prevederile art.3, alin (3) din Ordonanţa de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase cunoscute in Romania;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.6 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei " pentru lucrari de amenajare interioara a spatiului din incinta bisericii din Piata 700 nr.1, conform documentatiei tehnice a beneficiarului.

Art.2: Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrari se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Institutii Culturale;
- Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Parohiei Timisoara Cetate, Protopopiatul Timisoara I;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Aprobat, PRIMAR, Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale

Compartiment Instituții Culturale

SC2014 -

R E F E R A T privind finanțarea de la bugetul local a lucrărilor de amenajare la Parohiei „Sf. Mucenic Dimitrie” - Timișoara Cetate

Prin adresa nr. SC2014-31352/21.11.2014, Parohia Timișoara Cetate, Protopopiatul Timișoara I, situata in Piata 700 nr.1, solicită sprijin financiar în vederea executarii unor lucrari de amenajare interioara a spatiului anexa a bisericii.

In memoriului prezentat, Parohia a solicitat sprijin financiar in vederea realizarii lucrarilor de amenajare interioara a spatiului anexa a bisericii, situat tot in aceeasi incinta. Accesul in acest spatiu se poate face din altarul bisericii, respectiv pe o intrare laterala din exterior. Acest spatiu in stadiul actual nu ofera conditii pentru desfasurarea unor activitati auxiliare bisericii. Parohia deruleaza activitati in cadrul proiectului national "Hristos Impartasit Copiilor", care consta in programe de educatie a copiilor si tinerilor - cerc de pictura, cateheze si filme cu teme religioase. Avand in vedere ca numarul copiilor implicati in activitatile proiectului este mare se necesita amenajarea acestui spatiu, pe care parohia il va putea utiliza si pentru intrunirile consiliului parohial si repetitiile corului bisericii.

Consiliul Parohial a realizat printr-o firma de specialitate o evaluare a lucrarilor necesare, rezultand suma de 60.554 lei + TVA. Categoriile de lucrari incluse in devizul oferta cuprind: reparatii ziduri interioare, vopsitorii lavabile, compartimentari cu pereti despartitori, pardoseli de parchet laminat, usi de interior din lemn, reparatii la instalatia electrica si instalatia de apa, placari ceramice.

Din expunerea de motive din memoriu, rezulta ca Parohia Timisoara Cetate solicită aprobarea din partea Primariei Municipiului Timisoara a unei contributii financiare in suma de 75.000 lei.

În temeiul art. 2 alin (1) și (2) din Hotărârea de Guvern nr.1273 din 18 octombrie 2005-pentru aprobarea Programului național „Lăcașuri de cult- centre spirituale ale comunității” potrivit cărora ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor elabora proiecte cuprinzând acțiuni prevăzute la art.1 alin 2 lit.d) din hotărâre, care vor fi aprobate de consiliile locale și vor fi finanțate și de la bugetele locale.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 3 din OG. nr 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase cunoscute din România:” De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum și pentru activitățile de asistență socială susținute de acestea.”

În bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2014, la capitolul bugetar 67.02.50’’ Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei’’ exista un disponibil de 77.000 lei.

Tinând cont de cele prezentate, propunem alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei " pentru lucrari de amenjare interioara a spatiului din incinta bisericii din Piata 700 nr.1.

Suma alocată va fi utilizată pentru efectuarea lucrărilor de constructii, conform documentatiei tehnice a beneficiarului. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrări se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Drept pentru care propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotarare anexat.

Viceprimar, Dan Diaconu

Secretar, loan Cojocari

Director Directia Economica, Smaranda Haracicu

pt. Director executiv loan Mihai Costa

Consilieri:

Daniela Larco

Petru Pavan

Avizat Juridic,

Daniela Stefan