Hotărârea nr. 608/2014

608/09.12.2014 privind finantarea de la bugetul local în vederea continuarii lucrarilor de edificare a Bisericii cu hramul " Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul" din Timisoara Calea Sagului nr. 75
Hotararea Consiliului Local 608/09.12.2014
privind finantarea de la bugetul local în vederea continuarii lucrarilor de edificare a Bisericii cu hramul " Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul" din Timisoara Calea Sagului nr. 75


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-32575/04.12.2014 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr. SC2014-002121/29.01.2013 a Parohiei Ortodoxe Romane Steaua;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificată;
În temeiul art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea de Guvern nr.1273/2005 pentru aprobarea Programului national "Lacasuri de cult -centre spirituale ale comunitatii";
În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase cunoscute in Romania;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local, din subcap. 67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei " pentru finantarea din bugetul local in vederea continuarii lucrarilor de edificare a Bisericii cu hramul " Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul" din Timsişoara Calea Sagului nr.75, conform documentatiei tehnice a beneficiarului.

Art. 2: Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrari se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Institutii Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Parohiei Ortodoxe Timisoara Steaua;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Aprobat, PRIMAR, Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII SCOLARE,MEDICALE

SPORTIVE SI CULTURALE

Compartiment Institutii Culturale

SC2014 -

R E F E R A T

privind finanțarea de la bugetul local in vederea continuarii lucrarilor de edificare

a Bisericii cu hramul “ Nașterea Sfanțului loan Botezatorul”

din Timișoara Calea Sagului nr.75

Prin adresa nr. SC2014-002121/29.01.2014 Parohia Ortodoxa Romana Steaua solicită sprijin financiar în vederea continuarii lucrarilor de edificarea Bisericii cu hramul “ Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul” din Timisoara Calea Sagului nr.75.

Mentionam ca, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2 din OG. nr 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase cunoscute din România:” De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum și pentru activitățile de asistență socială susținute de acestea.”

Solicitantul, Parohia Ortodoxa Romana Steaua, a transmis devizul estimativ, in valoare de 661.909,85, al costurilor pentru realizarea acestor lucrari.

Avand in vedere cele mentionate, propunem alocarea sumei de lei din bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei " pentru continuarea lucrarilor de edificarea a Bisericii cu hramul “Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul” -Zona Steaua, conform documentatiei tehnice a beneficiarului. Mentionam ca aceasta suma va fi aprobata la rectificarea de buget din plenul care va avea loc la aceeasi data cu aprobarea prezentului proiect de hotarare.

Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrări se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Drept pentru care propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotarare anexat.

VICEPRIMAR, Dan Diaconu


PT. SECRETAR Simona Drăgoi

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE SPORTIVE ȘI CULTURALE

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai Ioan Costa

CONSILIER, Daniela Larco

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

Ec. Smaranda Haracicu

AVIZAT, Serviciul Juridic Teodora Gentimir