Hotărârea nr. 607/2014

607/09.12.2014 privind finanţarea de la bugetul local în vederea continuarii lucrarilor de amenajare la Biserica Parohiei "Nasterea Maicii Domnului" din Timisoara Calea Lugojului (Badea Cârţan)
Hotararea Consiliului Local 607/09.12.2014
privind finanţarea de la bugetul local în vederea continuarii lucrarilor de amenajare la Biserica Parohiei "Nasterea Maicii Domnului" din Timisoara Calea Lugojului (Badea Cârţan)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014- 32687/04.12.2014 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr. SC2014-018948/22.07.2014 a Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane a Timisoarei;
Avand in vedere prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
In temeiul art.2 alin(1) si (2) din Hotărârea de Guvern nr.1273/2005 pentru aprobarea Programului national "Lacasuri de cult -centre spirituale ale comunitatii";
In conformitate cu prevederile art.3, alin (3) din Ordonanţa de Guvern nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase cunoscute in Romania;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.6 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei " pentru finantarea din bugetul local in vederea continuarii lucrarilor de amenajare a Bisericii Parohiei "Nasterea Maicii Domnului" din Timisoara Calea Lugojului( Badea Cartan), conform documentatiei tehnice a beneficiarului.

Art. 2: Justificarea si decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrari se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Institutii Culturale;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Parohiei "Nasterea Maicii Domnului" Calea Lugojului;
- Mass- media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

Aprobat,

PRIMAR,

Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA INSTITUTII SCOLARE,MEDICALE

SPORTIVE SI CULTURALE

Compartiment Institutii Culturale

SC2014 -

R E F E R A T privind finantarea de la bugetul local

in vederea continuarii lucrarilor de amenajare la Biserica Parohiei “Nasterea Maicii Domnului” din Timisoara, Calea Lugojului (Badea Cartan)

Prin adresa nr. SC2014-018948/22.07.2014 Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Timisoarei, solicită sprijin financiar în vederea continuarii lucrarilor de amenajare la Parohia “Nasterea Maicii Domnului” din Timisoara Calea Lugojului (Badea Cartan).

Arhiepiscopia, prin adresa sa, ne arata ca la acest lacas de cult sunt necesare ample lucrari la nivelul invelitorii si exteriorului Bisericii Parohiale (interventii la nivelul acoperisului -refacere luminatoare din aluminiu la acoperis, lucrari de hidroizolatii, revizuirea sistemelor de evacuarea apelor pluviale, termosisteme la turla si la absida altarului, tencuieli si lucrari de tinichigerie, ventilatoare si sisteme de ventilatie), lucrari in valoare de 61.924,84 euro cu TVA inclus, conform devizului si caietului de sarcini anexat.

Mentionam ca, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 3 din OG. nr 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase cunoscute din România:” De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea și repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum și pentru activitățile de asistență socială susținute de acestea.”

Avand in vedere cele mentionate, propunem alocarea sumei de 200.000 lei din bugetul local, din subcap.67.02.50 "Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei " pentru continuarea lucrarilor de amenajare a Bisericii Parohiei “Nasterea Maicii Domnului” Calea Lugojului (Badea Cartan).

Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestor lucrări se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.

Drept pentru care propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotarare anexat.

VICEPRIMAR,

SECRETAR

Ioan Cojocari


Dan Diaconu

DIRECȚIA, INSTITUȚII ȘCOLARE, MEDICALE SPORTIVE ȘI CULTURALE

Pt. DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai Ioan Costa

CONSILIER,

Daniela Larco

Petru Pavan

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

Ec. Smaranda Haracicu

AVIZAT,

Serviciul Juridic Daniela Stefan