Hotărârea nr. 606/2014

606/09.12.2014 pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul"
Hotararea Consiliului Local 606/09.12.2014
pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 32811/ 05.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Pasaj inferior Solventul";
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi c) şi alin.(4), lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul", prin introducerea unui nou alineat, alin.(2), astfel:
(2) Obiectivul de investitie ,,Pasaj inferior Solventul" face parte din categoria lucrarilor de utilitate publică.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

România

SE APROBĂ PRIMAR, NICOLAE ROBU


Municipiul Timișoara

Direcția Tehnică

Serviciul Drumuri, Poduri și Utilități Hidrotehnice

Biroul Drumuri și Poduri

Nr. SC2014 -

REFERAT pentru completarea art.1 din HCL nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul"

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 581/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Pasaj inferior Solventul”, întocmit de SC Pod Proiect SRL, conform contractului de proiectare nr. 8/22.01.2013 cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, cuprinși în Anexa hotărârii Consiliului Local.

Ținând cont de prevederile din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor și Ordinul nr. 49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, aprobat de Ministerul Transporturilor, cap. 3, pct. 3.8: Desființarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administrația Nationala a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naționale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul strazilor, și la propunerea consiliilor județene, în cazul drumurilor județene. ” coraborat cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, art.18, aliniatul (4); “Schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare”.

Având în vedere cele mai sus prezentate propunem completarea art. 1 din HCL nr.581/21.11.2013 prin introducerea unui nou alineat, alin.(2), astfel:

(2) Obiectivul de investitie ,,Pasaj inferior Solventul” face parte din categoria lucrarilor de utilitate publică.

DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, CHIȘ CULIȚĂ ’

ȘEF SERVICIU DPUH, IOAN GANCIOV

SERVICIU JURIDIC,

ȘEF BIROU DRUMURI ȘI PODURI, VASILE OLAR

CONSILIER PÎRVU LILIANA