Hotărârea nr. 602/2014

602/09.12.2014 privind atribuirea de denumiri la o intrare respectiv o stradă şi schimbarea denumirii unui bulevard din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 602/09.12.2014
privind atribuirea de denumiri la o intrare respectiv o stradă şi schimbarea denumirii unui bulevard din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 22569 / 14.11.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu nr.97/2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români;
Luand in considerare Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările aduse de Legea nr.48/2003, Legea nr.76/2007 şi Legea nr.279/2007;
Ţinând seama de art.5 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului României nr.63 din 29 august 2002 actualizată;
In temeiul Hotărârii nr.33 din data 10.07.2014 a Comisiei Judeţene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri;
Avand in vedere propunerile Comisiei de atribuire sau schimbare de denumiri la strazi, parcuri, piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 si actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/22.02.2013, respectiv nr.1518/01.10.2013;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) respectiv alin. (5) lit. d), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie denumiri la o intrare respectiv o stradă şi se schimbă denumirea unui bulevard din Municipiul Timişoara, în ZONA MUREŞ-MUSICESU, ZONA CETATE respectiv ZONA SPITALUL JUDEŢEAN - SOARELUI, conform Anexei nr.1 - Tabelul privind atribuirea respectiv schimbarea de denumiri - si Anexei nr.2 - Planurile de situatie, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru al Direcţiei Urbanism, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Banca de Date Urbană şi Cadastru;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ

Nr. 2401

Data: 26.08.2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Direcția de Urbanism Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru

Urmare adresei dumneavoastră nr. UR2013-12186/30.12.2013, alăturat vă comunicăm Hotărârea nr. 33/10.07.2014 a Comisiei Județene pentru Atribuirea sau Schimbarea de Denumiri.


ȘEF SERVICIU, CODRUȚA ANCA BOTEZ

Adresa: Timișoara, B-dul Revoluției din 1989 nr. 17, Telefon: 0256/493.667, 0256/493.668, 0256/490.488, Fax: 0256/493.132 Adresa de e-mail: contact@Drefecturatimis.ro » Adresa website: www.Drefecturatimis.ro

ROMÂNIA INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ Comisia Județeană privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

HOTĂRÂREA NR. 33 a Comisiei Județene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri

Analizând în ședința sa din data de 10.07.2014 propunerea Direcției de Urbanism-Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru, materializată prin adresa nr. UR2013-12186/30.12.2013, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Timiș sub nr. 2401/14.01.2014;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/29.08.2002 cu modificările aduse de: Legea nr. 48/21.01.2003, Legea nr. 76/26.03.2007 și Legea nr. 279/17.10.2007;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerile de atribuire de denumiri de străzi și a grădiniței din municipiul Timișoara împreună cu amendamentele stabilite, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică:

 • •  Instituției Prefectului - Județul Timiș

 • •  Consiliului Județean Timiș

 • •  Primăriei municipiului Timișoara

Comisia constituită în baza Ordinului Prefectului nr. 293/28.05.2012 și nr. 817/24.07.2006.

Președinte - Dan Leopold Ciobotaru (


Vicepreședinte - loan Szekernyes

Membru - loan Hațegan___

Membru - Cornel Ungureanu


Membru - Petru Urdea

Timișoara, 10.07.2014

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 33 din data de 10.07.2014

TABEL

Privind atribuirea unor denumiri pentru străzi

 • 1. Zona Mureș-Musicescu

Tronsonul 1 - Intrarea "JOSEF KLAPKA" - la propunerea transmisă de la punctul 1 (Intrarea "Josef Klapka"), comisia Județeană Timiș pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri propune Strada "Petre Țuțea";

 • 2. Zona Cetate

Tronsonul 2 - Strada "PETRE ȚUȚEA" - la propunerea transmisă de la punctul 2 (Strada "Petre Țuțea"), comisia Județeană Timiș pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri propune Intrarea "Josef Klapka";

 • 3. Zona Spitalul Județean-Soarelui

Tronsonul 3 - Bulevardul "LIVIU REBREANU" - se aprobă

 • 4. Grădinița cu program normal nr. 8

Grădinița cu program prelungit "FRANZ LUKAS" - se aprobă

Timișoara, 10.07.2014

ANEXA nr.l la HCL nr..................

TABEL

privind atribuirea de denumiri Ia o intrare respectiv o stradă și schimbarea denumirii unui bulevard din Municipiul Timișoara

 • 1. ZONA MURES-MUSICESU

TRONSONUL 1             INTRAREA „JOSEF KLAPKA”

Intrare nouă situată între străzile Gavril Musicescu și Mureș, perpendiculară pe str. Gavril Musicescu între imobilele cu numerele 125 și 127.

JOSEF KLAPKA (n.1786 în Arad - d. 12 mai 1863), a fost un tipograf și editor timișorean, a înființat prima bibliotecă publică de împrumut din Imperiul Austro - Ungar (1815), a fost primar al Timișoarei între anii 1819 - 1833.

 • 2. ZONA CETATE

TRONSONUL 2            STRADA „PETRE IUȚEA”

Stradă nouă situată între strada Eugeniu de Savoya și strada Proclamația de la Timișoara, perpendiculară pe acestea, între imobilele cu numerele poștale nr.5 și nr.7 de pe str. Proclamația de la Timișoara.

PETRE ȚUȚEA (n. 6 octombrie 1902, Boteni, Jud. Argeș - d. 3 decembrie 1991, București), a fost un eseist, filosof, economist și om politic comunist, apoi legionar român, anchetat fără condamnare timp de 5 ani apoi arestat din nou și condamnat de către autoritățile comuniste, a căror scrieri și interviuri au fost difuzate în mare parte după prăbușirea regimului comunist.

 • 3. ZONA SPITALUL JUDEȚEAN - SOARELUI

TRONSONUL 3            BULEVRDUL „LIVIUREBREANU”

Bulevardul cu denumirea „DR. IOSIF BULBUCA”, fost tronson al bulevardului LIVIU REBREANU, situat între Calea Martirilor 1989 și Calea Buziașului, care își schimbă denumirea, revenind la denumirea veche schimbată prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.23/1993.

Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Străzi, Parcuri, Piețe, etc., constituită prin Dispoziția Prin^irului nr.2626/26.11.2008 și actualizată prin Dispozițiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/22.02.2013, respectiv nr.1518/ 01.10.2013

Secretar:     MironwFrățilă - consilier la Primăria Municipiului Timișoara

ROMÂNIA                                APROBAT

JUDEȚUL TIMIȘ                                PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA                      NICOLAE ROBU

DIRECȚIA URBANISM

SERVICIUL BANCA DE DATE URBANĂ ȘI CADASTRU NR. SC2014 - 22569 / 14.11.2014

REFERAT

Cu privire la atribuirea de denumiri la o intrare respectiv o stradă și schimbarea denumirii unui bulevard din Municipiul Timișoara

Se propune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara, materialul întocmit de Direcția Urbanism, Serviciul Banca de Date Urbană și Cadastru și Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Strazi, Parcuri, Piete, etc., constituită prin Dispozitia Primarului nr.2626/26.11.2008 și actualizată prin Dispozitiile nr.1389/20.07.2010, nr.66/12.01.2012, nr.1095/24.09.2012, nr.628/22.02.2013, respectiv nr.1518/01.10.2013, comisie care propune atribuirea de denumiri la o intrare respectiv o stradă și schimbarea denumirii unui bulevard din Municipiul Timișoara, conform listei cu propunerile de denumiri transmisă prin adresa nr. UR2013 - 12186 / 30.12.2013 respectiv retransmisă prin adresa nr.UR2013 - 12186 / 24.07.2014 către comisia județeană de denumiri constituită în baza Ordinelor Prefectului nr.293/28.05.2012 și nr.817/24.07.2006, listă aprobată de către comisia municipală de denumiri prin Procesul Verbal de Ședință din 04.12.2013, semnat de membri comisiei, cu modificările stabilite de comisia judeteană de denumiri în sensul inversării denumirilor intrării și străzii.

În ședința din data de 04.12.2013 s-a propus, de către Comisia de Denumiri a Primăriei Municipiului Timișoara ca:

-Intrarea nouă, din ZONA MUREȘ-MUSICESU, tronsonul 1, situată între străzile Gavril Musicescu și Mureș, perpendiculară pe str. Gavril Musicescu între imobilele cu numerele 125 și 127, conform planului de situație anexat, să poarte denumirea INTRAREA „JOSEF KLAPKA”, la propunerea comisiei municipale de denumiri; JOSEF KLAPKA (n.1786 în Arad - d. 12 mai 1863), a fost un tipograf și editor timișorean, a înființat prima bibliotecă publică de împrumut din Imperiul Austro - Ungar (1815), a fost primar al Timișoarei între anii 1819 - 1833. Comisia Municipală de Atribuire sau Schimbare de Denumiri a hotărât în ședința din data de 06.08.2013, ca intrării în cauză să i se atribuie denumirea INTRAREA „EMIL ȘAIN”, la propunerea FUNDAȚIEI CULTURAL UMANITARĂ GENESA cu sediul pe str. Episcop Augustin Pacha nr.2 ap.28. Prin Hotărârea nr.32 din data 04.11.2013, cu anexa 1, Comisia Județeană de denumiri a respins denumirea „EMIL ȘAIN”, propusă pentru tronsonul respectiv, „cu mențiunea de a se propune o altă denumire a unei personalități mai relevante, prin valoarea culturală”.

-Strada nouă din ZONA CETATE, tronsonul 2, situată între strada Eugeniu de Savoya și strada Proclamația de la Timișoara, perpendiculară pe acestea, între imobilele cu numerele poștale nr.5 și nr.7 de pe str. Proclamația de la Timișoara, conform planului de situație anexat, să poarte denumirea STRADA „PETRE ȚUȚEA” la propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu; PETRE ȚUȚEA (n. 6 octombrie 1902, Boteni, Jud. Argeș - d. 3 decembrie 1991, București), a fost un eseist, filosof, economist și om politic comunist, apoi legionar român, supranumit un Socrate român, datorită preocupărilor filosofice și a rolului educativ, a publicat foarte puțin înainte de 1989, scrierile și interviurile sale fiind difuzate prin toate mediile după prăbușirea regimului comunist. Născut în familia unui preot ortodox a urmat Facultatea de Drept la Universitatea din Cluj, ajungând doctor în Drept administrativ, Magna cum laude (1929). A fost referent în Ministerul Comerțului și Industriei (1933), atașat la Legația Economică Română din Berlin (1933-1934), șef de secție la Ministerul Economiei Naționale (1936-1939), șef de secție în Ministerul Comerțului Exterior (1940), a îndeplinit funcții în cadrul Guvernului Național - Legionar instaurat după 6 septembrie 1940. Este arestat de către autoritățile comuniste, anchetat fără condamnare timp de 5 ani (1948-1953), arestat din nou, condamnat la 10 ani închisoare în 1957, condamnat în urma unui nou proces la 18 ani muncă silnică, din care a executat 8 ani, în mare parte la Aiud, sub observația permanentă a securității comuniste după eliberare în 1964.

-Bulevardul cu denumirea „DR. IOSIF BULBUCA”, fost tronson al bulevardului LIVIU REBREANU, din ZONA SPITALUL JUDEȚEAN - SOARELUI, tronsonul 3, situat între Calea Martirilor 1989 și Calea Buziașului, conform planului de situație anexat, să își schimbe denumirea în BULEVRDUL „LIVIU REBREANU”. Denumirea veche „LIVIU REBREANU” a tronsonului respectiv a fost schimbată prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.23/1993 în denumirea actuală „DR. IOSIF BULBUCA”. Revenirea la denumirea veche prin schimbarea denumirii bulevardului „DR. IOSIF BULBUCA”, în Bulevardul „LIVIU REBREANU” se face la propunerea domnului Primar Nicolae Robu, supusă dezbaterii comisiei de către domnul viceprimar Dan Diaconu.

Prin adresa nr. SC2014 - 22569 / 27.08.2014 Instituția Prefectului ne-a transmis Hotărârea nr.33 din data 10.07.2014, cu anexa 1, a Comisiei Județene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, prin care a aprobat lista cu propunerile transmise de noi, cu amendamente constând în inversarea între ele a denumirilor propuse, stabilind pentru Intrarea nouă, din ZONA MUREȘ-MUSICESU, tronsonul 1, denumirea STRADA „PETRE ȚUȚEA” în loc de INTRAREA „JOSEF KLAPKA”, respectiv pentru Strada nouă din ZONA CETATE, tronsonul 2, denumirea INTRAREA „JOSEF KLAPKA”, în loc de STRADA „PETRE ȚUȚEA”,însă avizul Comisiei Județene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, are caracter consultativ, conform art.5 alin.(1) din Ordonanța Guvernului României nr.63 din 29 august 2002 actualizată.

In anexa nr.1 este prezentat Tabelul privind atribuirea și schimbarea de denumiri, Procesul Verbal de Ședință al Comisiei Municipale din 04.12.2013 și Hotărârea nr.33 din data 10.07.2014, cu anexa 1 a Comisiei Județene privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, iar în anexa nr.2 sunt prezentate planurile de situație.

SECRETAR

IOAN COJOCARI

ARHITECT ȘEF

CIPRIAN SILVIU CĂDARIU

ȘEF SERVICIU B.D.U.C.

DAN ROBESCU

CONSILIER

MIRON FRĂȚILĂ

AVIZAT JURIDIC

Red./Dact. MF. Expl.2

Cod FO 53-01, Ver.2


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE ATRIBUIRE SAU SCHIMBARE DE DENUMIRI

LA STRĂZI, PARCURI, PIEȚE, ETC

PROCES VERBAL DE ȘEDINȚĂ din data 04.12.2013

Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Străzi, Parcuri, Piețe, etc., constituită prin Dispoziția Primarului nr.2626/26.11.2008 și actualizată prin Dispozițiile nr.1389/20.07.2010,   nr.66/12.01.2012,   nr.1095/24.09.2012,   nr.628/

22.02.2013, respectiv nr.1518/ 01.10.2013, întrunită în data de 04.12.2013 ora 14.00, pentru a dezbate propunerile și, solicitările cetățenilor si instituțiilor de atribuire sau schimbare de denumiri la străzi, parcuri, piețe, etc., înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

 • 1. Adresa nr. SC2013-9217/02.04.2013 a doamnei DANIELA APOSTOLESCU domiciliată pe B-dul Mihai Eminescu nr.5 ap.3 prin care semnalează faptul că denumirea afișată pe plăcuțele care s-au pus, relativ recent, la mai multe poduri din Timișoara nu are legătură cu zona respectivă și solicită corectarea acestei probleme de interes civic, întrucât plăcuțele pot crea confuzii și derută în orientarea din oraș.

SE AMÂNĂ dezbaterea adresei nr. SC2013-9217/02.04.2013 a doamnei DANIELA APOSTOLESCU privind schimbarea denumirilor podurilor peste Bega din Municipiul Timișoara.

 • 2. Adresa nr. SC2013-32120/02.12.2013 a Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale - Compartimentul Școli, privind schimbarea denumirii GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR.8 în „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FRANZ LUKAS”” prin care se comunică faptul că „numărul grădiniței nu poate fi păstrat” alături de noua denumire, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea nr.32 din data 04.11.2013, cu anexa 1, a Comisiei Județeană de denumiri, „deoarece mai există Grădinița cu Program prelungit nr.8, situată în Timișoara, str. Martir C-tin Radu nr.23”.

NOUA DENUMIRE NU VA CUPRINDE $1 NUMĂRUL GRĂDINIȚEI

SE SCHIMBĂ denumirea din GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.8 în „GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FRANZ LUKAS” ”

 • 3. Adresa nr. UR2013 - 12186 / 19.07.2013 a domnului CÎTU IOAN - COSMIN domiciliat pe b-dul Victor Babeș nr.27, prin care acesta ne înaintează documentația conținând „PLAN PARCELAR pentru imobilul cu nr. cad. A443/4/2/21 (teren pentru drutn), înscris în C.F. nr. 406341 UAT TIMIȘOARA, pentru atribuire denumire stradă”.

Comisia Municipală de Atribuire sau Schimbare de Denumiri a hotărât în ședința din data de 06.08.2013, ca intrării în cauză să i se atribuirea INTRAREA „EMIL ȘAIN”, la propunerea FUNDAȚIEI CULTURAL UMANITARĂ GENESA cu sediul pe str. Episcop Augustin Pacha nr.2 ap.28.

Prin Hotărârea nr.32 din data 04.11.2013, cu anexa 1, Comisia Județeană de denumiri a respins denumirea „EMIL ȘAIN”, propusă pentru tronsonul respectiv, „cu mențiunea de a se propune o altă denumire a unei personalități mai relevante, prin valoarea culturală”.

ZONA MUREȘ-MUSICESU

SE ATRIBUIE denumirea INTRAREA „JOSEF KLAPKA” - intrare nouă situată între străzile Gavril Musicescu și Mureș, perpendiculară pe str. Gavril Musicescu între imobilele cu numerele 125 și 127.

JOSEF KLAPKA (n.1786 în Arad - d. 12 mai 1863), a fost un tipograf și editor timișorean, a înființat prima bibliotecă publică de împrumut din Imperiul Austro - Ungar (1815), a fost primar al Timișoarei între anii 1819 - 1833.

 • 4. Referatul domnului consilier municipal Flavius Boncea cu privire la schimbarea denumirii bulevardului Republicii în Bulevardul Regele Mihai I al României, referat prezentat comisiei în cadrul ședinței din data de 06.08.2013.

SE AMÂNĂ dezbaterea Referatului domnului consilier municipal Flavius Boncea cu privire la schimbarea denumirii bulevardului Republicii în Bulevardul Regele Mihai I al României.

 • 5. Adresa Direcției Comunicare cu nr. SC2013 - 22733 / 08.08.2013 prin care aceasta ne supune atenției spre rezolvare propunerea domnului Novac Traian Constantin de pe str. G. Ranetti nr.2B ap. 14, adresată Primăriei Municipiului Timișoara prin intermediul publicației „Monitorul Primăriei” ca:

- denumirea străzii Izvorului să fie schimbată în Wilhelm Miihle, cu mențiunea că până în anul 1948 actuala stradă 1 Decembrie, între Piața Bălcescu și Piața Crucii, purta numele celebrului grădinar.

SE AMÂNĂ dezbaterea adresei Direcției Comunicare cu nr. SC2013 - 22733 / 08.08.2013 privind propunerea domnului Novac Traian Constantin de pe str. G. Ranetti nr.2B ap. 14, ca denumirea străzii Izvorului să fie schimbată în Wilhelm Miihle.

 • 6. Adresa Direcției Comunicare cu nr. SC2013 - 22733 / 08.08.2013 prin care aceasta ne supune atenției spre rezolvare propunerea domnului Novac Traian Constantin de pe str. G. Ranetti nr.2B ap. 14, adresată Primăriei Municipiului Timișoara prin intermediul publicației „Monitorul Primăriei” ca Piața luliu Maniu să fie denumită Piața Reșița.

SE RESPINGE propunerea domnului Novac Traian Constantin de pe str. G. Ranetti nr.2B ap. 14, ca Piața luliu Maniu să fie denumită Piața Reșița.

2

 • 7. Propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de de atribuire a denumirii STRADA „PROF. DR. AUREL PĂUNESCU - PODEANU” tronsonului de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu același nume, la est de Calea Stan Vidrighin, între Calea Stan Vidrighin și Strada Torac, având în vedere că tronsonul respectiv a fost asfaltat și deschis de curând circulației publice.

SE RESPINGE propunerea Serviciului Banca de Date Urbana si Cadastru de de atribuire a denumirii STRADA „PROF. DR. AUREL PĂUNESCU - PODEANU” tronsonului de stradă nouă situat în prelungirea străzii cu același nume, la est de Calea Stan Vidrighin, între Calea Stan Vidrighin și Strada Torac,

COMISIA VA PROPUNE O ALTĂ DENUMIRE CARE SE VA DEZBATE ÎN ȘEDINȚA URMĂTOARE.

9

<

 • 8. Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de atribuirea denumirii „PETRE ȚUȚEA” străzii „fără nume” din zona Cetate.

ZONA CETATE

SE ATRIBUIE denumirea STRADA „PETRE ȚUȚEA” - stradă nouă situată între strada Eugeniu de Savoya și strada Proclamația de la Timișoara, perpendiculară pe acestea, între imobilele cu numerele poștale nr.5 și nr.7 de pe str. Proclamația de la Timișoara.

PETRE ȚUȚEA (n. 6 octombrie 1902, Boteni, Jud. Argeș - d. 3 decembrie 1991, București), a fost un eseist, filosof, economist și om politic comunist, apoi legionar român, supranumit un Socrate român, datorită preocupărilor filosofice și a rolului educativ, a publicat foarte puțin înainte de 1989, scrierile și interviurile sale fiind difuzate prin toate mediile după prăbușirea regimului comunist.

Născut în familia unui preot ortodox a urmat Facultatea de Drept la Universitatea din Cluj, ajungând doctor în Drept administrativ, Magna cum laude (1929).

!                     A fost referent în Ministerul Comerțului și Industriei (1933), atașat la Legația

Economică Română din Berlin (1933-1934), șef de secție la Ministerul Economiei Naționale (1936-1939), șef de secție în Ministerul Comerțului Exterior (1940), a îndeplinit funcții în cadrul Guvernului Național - Legionar instaurat după 6 septembrie 1940.

Este arestat de către autoritățile comuniste, anchetat fără condamnare timp de 5 ani (1948-1953), arestat din nou, condamnat la 10 ani închisoare în 1957, condamnat în urma unui nou proces la 18 ani muncă silnică, din care a executat 8 ani, în mare parte la Aiud, sub observația permanentă a securității comuniste după eliberare în 1964.

 • 9. Propunerea domnului Primar Nicolae Robu supusă dezbaterii comisiei de către domnul viceprimar Dan Diaconu de revenire la denumirea „LIVIU REBREANU” pentru Bulevardul Dr. losif Bulbuca situat între Calea Martirilor 1989 și Calea Buziașului.

ZONA SPITALUL JUDEȚEAN - SOARELUI

SE SCHIMBĂ denumirea în BULEVRDUL „LIVIU REBREANU” - bulevardul cu denumirea „DR. IOSIF BULBUCA”, fost LIVIU REBREANU, situat între Calea Martirilor 1989 și Calea Buziașului, care își schimbă denumirea.

 • 10. Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de schimbare a denumirii Calea Moșniței prin atribuirea a două denumiri pentru tronsoanele cuprinse între Bulevardul Industriilor și str. Albăstrelelor, respectiv între str. Albăstrelelor și str. Mărghitaș, propunere prezentată comisiei în cadrul ședinței din data de 04.12.2013.

Propunerea domnului viceprimar Dan Diaconu de schimbare a denumirii Calea Moșniței va fi dezbătută în următoarea ședință a comisiei municipale de denumiri.

Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Străzi, Parcuri, Piețe, etc.


Președinte:

Membri:


Secretar:


Diaconu Dan         - viceprimar al Municipiului Timișoara

Stoia Traian          - viceprimar al Municipiului Timișoara

Emilian Sorin Ciurariu - director executiv al Dir^ției Urbanism Flavius Boncea Grigore Grigoroiu Wolf Elena Miron Frățilă


 • - consilier municipal-C

 • - consilier municipal

 • - consilier municipal &

 • - consilier la Primăria Municipiului TimișoaraRed./Dact. MF. Expl. 2