Hotărârea nr. 601/2014

601/09.12.2014 privind realizarea şi amplasarea bustului lui Ion Monoran
Hotararea Consiliului Local 601/09.12.2014
privind realizarea şi amplasarea bustului lui Ion Monoran


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC2014 - 32721/05.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 32/28.01.2014 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (8) din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă amplasarea portretului monumental Ion Monoran la adresa: Splaiul Tudor Vladimirescu, Parc, conform C.F. nr. 404858 ( C.F. vechi nr. 2), nr. top: 17290, în cadrul manifestărilor din luna decembrie 2014, care marchează 25 de ani de la Revoluţia din decembrie 1989.

Art. 2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultura a Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/28.01.2014 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.
Valoarea estimată a lucrării este de 58.000 lei. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 32

din data: 28.01.2014

privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014 - 001655/ 27.01.2014 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;

Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Adresa cu nr. SC 2014 - 001655/ 23.01.2014 a Casei de Cultura a Municipiului Timișoara;

Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificată;

In conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.9/ 1996 privind imbunatatirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultura finanțate din venituri extrabugetare si alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții;

Având în vedere Ordonanța de Guvern nr.21/ 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum si desfășurarea activităților de impresariat artistic;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr.51/ 1998 privind imbunatatirea sistemului de finanțare a programelor si proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001;

în conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b) si d) si alin.(6), lit. a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală,republicată și modificată;

în conformitate cu art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă acțiunile care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanțarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere și religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, prevăzute în Anexă, în funcție de disponibilitățile și prevederile bugetare pe anul 2014. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Instituția Prefectului - Județul Timiș;

 • - Primarului Municipiului Timișoara;

 • - Direcției Urbanism;

 • - Direcției Tehnice;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției de Mediu;

 • - Direcției Dezvoltare;

 • - Direcției Clădiri. Terenuri și Dotări Diverse;

 • - Direcției Instituții Școlare. Medicale. Sportive și Culturale;

 • - Direcției Comunicare;

 • - Biroului Audit;

 • - Biroului Managementul Calității;

 • - Compartimentului Control;

 • - Casei de Cultura a Municipiului Timișoara;

 • - Mass-media locale.

  Președinte de ședință,

  Consilier CIPRIAN JICHICIContrasemnează, SECRETAR IO^NCOJOCARI

' ■ //

ANEXA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI

Str. Miron Costin nr.2, Tel: 0256-498214. 306479. Fax: 0256-491526 e-mail: office@tiinisul.ro

Nr.

Crt.

Denumirea manifestării și ediția

Data (perioada)

Locul

Suma solicitată de la Consiliul Local Timișoara

(lei)

1

Timișoara dansează

Iunie

25,000

- Festival de dans contemporan Timișoara danseaza- aer liber

2

Târgul de Paști

- Spiritualitate creștină în lumină și culoare - expoziție de pictură

Aprilie

100,000

3

Tineri în Timișoara

- "Tinerii decid" (proiect aprobat prin HCL 463/20.12.2010 - acțiuni de implicare în viața comunității a tinerilor din liceele timișorene. Gala de premiere a celui mai bun proiect propus de liceeni)

Aprilie-Decembrie

30.000

- Activități privind implicarea tinerilor în viața culturală timișoreană

Martie -Decembrie

30.000

4

Promovarea atracțiilor turistice locale și regionale on line

Aprilie-Decembrie

23,000

5

Sprijinirea vieții academice, culturale și științifice a municipiului Timișoara (congrese, simpozioane, dezbateri) Valorificarea patrimoniului universitar la aniversarea a 70 de ani a UVT

Martie - Noiembrie

400.000

6

Noi mize ale politicilor culturale. Dinamici europene

Martie-Noiembrie

30,000

7

Timișoara muzicala

- Festivalul de Operă și Operetă Timișoara 2014— ministagiune în aer liber. în Parcul Rozelor de operă și operetă. Ultimul weekend din luna august și primul weekend din luna septembrie

August-Septembrie

250.000

- Festivalul Plai ediția a VII-a. singurul festival de muzica lumii din Europa realizat 100% de voluntari. Concerte, happeninguri, ateliere, expoziții, la Muzeul Satului Bănățean

Septembrie

160,000

- TM Live In

Mai-Decembrie

250.000

- Mozaic Cultural - concert

Februarie

50.000

- Concurs Muzical Lion European Musical Competition

10,000

8

Timișoara în cărți

- Proiecte tipărire de publicații și cărți despre Timișoara și /sau scrise de scriitori timișoreni

Aprilie - Decembrie

50,000

 • - Tipărire materiale informative privind Timișoara

 • - Tipărire revista trimestrială „Anotimpuri literare”

30.000

9

Timișoara Jazz & Blues

 • - Festival International Jazz

 • - Festival Kamo Blues- Jazz

 • - Festival Blues pt.Timișoara

11-13 ilulie 2014

Noiembrie

August

500.000

25,000

30.000

10

Timișoara citește

- Proiect Festivalul International de Literatura

23-25 Octombrie

50,000

- Salon de carte BOOKFEST ediția a lila

Martie

10.000

- Concurs de literatură dialectală Marius Munteanu

10,000

11

Timișoara povestita copiilor

35,000

12

Timișoara europeana

- 9 Mai Ziua Europei” (spectacole, expoziții,

Martie-Decembrie

30.000

- Marcarea principalelor teme europene: Ora pământului, Săptămâna Mobilității Europene, Ziua Transportului Public, Ziua voluntariatului. Ziua Serviciilor Publice, implicare civică a tinerilor, acțiuni de informare, educație, voluntariat și prevenție etc.

50.000

13

Orașul copiilor - Evenimente dedicate celor mici. în Parcul Copiilor și în Parcul Rozelor: teatru pentru copii, ateliere artistice, expoziții, concursuri etc.'"Serbările Copiilor” - manifestări dedicate zilei internaționale a copilului.

Iunie

100.000

14

Zilele Cartierelor, cu co-organizarea Consiliilor

Mai - Octombrie

250.000

Consultative de Cartier

15

Muzică de fanfară

Mai - Octombrie

- Concerte de muzică de promenadă, cafe-concert, în parcurile din municipul Timișoara

100.000

- Campionatul European de Muzica de fanfara

26.000

- Concert internațional formația Big Bând

10.000

16

Timișoara Artelor

- Cooperare culturală internațională (parteneriat Maastricht pentru Fashion NetWork, schimburi de artiști cu orașele înfrățite și partenere Graz și Ingolstadt în domeniul artelor, Rueil -Malmaison între

50.000

- Simpozion Iinternațional de Sculptura in

100,000

piatra/granit - Tabăra de sculptură-Fundația Triade

- Realizarea de expoziții de artă plastică, cataloage de artă, promovarea artelor plastice, susținerea artiștilor plastici timșoreni și ai școlii de artă timișorene- Arta ambasor al Timișoarei)

Aprilie-Noiembrie

75,000

- Revolutionary (catalog de promovare al municipiului Timișoara)

35,000

- Bienala Internaționala de afiș și ilustrație de carte

Octombrie

20,000

- INTERdesign 2014

lunie-iulie

20.000

- Bienala Internaționala de artă miniaturală

Mai

20,000

- Salonul anual de artă Romul Ladea

6,000

- Tabara de Creație Romul Ladea

35.000

17

Timișoara teatrala

- Festivalul European al Spectacolului Timișoara -

Festivalul Dramaturgiei

-Spectacole de teatru non-instituționalizat

Mai/ Piața Victoriei

Aprilie -Decembrie

450.000

30.000

18

Film pentru Timișoara

- Proiecții în aer liber și în spații neconvenționale

Martie-Septembrie

150.000

- Festivalul Filmului Francez de Umor. în aer liber-promovarea cinematografiei franceze

Iulie

13,500

- Festivalul Filmului francez

Noiembrie

13,500

- Proiecție de film in aer liber Caravana Metropolis

Iulie

50,000

19

Timișoara Street Art

Iunie

- Acces Art - promovarea zonei istorice a Timișoarei prin acțiuni culturale în stradale. Strada Regimentul 5 Vanatori se transformă pentru un weekend într-un atelier cultural

19,500

-Tabara de Pastel Urban

14.560

- Festivalul de Street Art FISART 2014 - aflat la a IVa ediție, realizarea de lucrări de Street art de mari dimensiuni pe mijloacele de transport în comun si lucrări 3D. Vizează schimbarea imaginii orașului prin

50.000

- Festivalul Baroc

200,000

- Cafekultour

Octombrie

16.860

- sTRAdART-artisti din Franța. România, Germania

Aprilie - Iulie

13,500

organizează ateliere de artă urbane în Timișoara

-Timișoara în mișcare

Mai

32,000

20

Timișoara multiculturală

- Zilele Culturii Spaniole ediția a lila

Octombrie

18.676

- Festivalul APLEC-festival de folclor catalan

August

400.000

- Timișoara in Europa

Martie - August

8.500

- Das Deutschlandprojekt(Karlsruhe-Timișoara)

Aprilie - Iulie

26.960

21

Festivalul Inimilor - ediția a XXV-a

- Sărbătoarea folclorului mondial - manifestare din calendarul UNESCO. Formații din Europa, America Latină, Asia

Iulie

300.000

22

3 august - Ziua Timișoarei

- Marcarea intrării trupelor românești și instaurarea administrației românești la 3 august 1919. Concerte, expoziții, ședință festivă etc.

3 August

300.000

- Aleea personalităților- bust Ormas Syigmond, Arpad Muhle, Gheorghe Tohăneanu. Nicolae Boboc

150.000

23

Timișoara experimentează

- Festivalul Simultan 2014 (ediție aniversară 10 ani)-arta video

Iulie - Octombrie

53,100

24

“Bega Bulevard” - ediția a Vl-a, concerte, expoziții, spectacole pe malul canalului Bega. Un proiect de responsabilizare ecologică prin scoaterea în evidență a potențialului turistic și cultural al Canalului Bega

Septembrie

150.000

25

“Ruga Timișoarei" ediția a XVI-a;

Septembrie

60,000

26

Festival de Romanțe

Septembrie

90,000

27

Carmina Dacica

50,000

28

Ridendo aniversare 45 de ani de activitate

35.000

29

Festivalul Vinului

Octombrie

100,000

30

25 de ani de la Revoluția din decembrie 1989

Decembrie

500.000

31

Aniversare Ansamblul Timișul

Noiembrie

50.000

32

Ansamblul manifestărilor luna decembrie

 • - 1 Decembrie - Ziua Națională a României

 • - Târgul de Iarnă și Serbările Crăciunului

 • - Revelionul seniorilor ( vârsta a-Ill-a)

 • - Revelion

Decembrie

600.000

33

Gala Excelenței Timișorene (premierea superlativelor pe anul 2013 în cultură, artă, educație etc)

Decembrie

100,000

34

Timișoara Capitala Culturală Europeană

Februarie- Decembrie

500,000

Pavel Dehelean -

ROMÂNIA

APROBAT

PRIMAR,

NICOLAE ROBUJUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA DE COMUNICARE

Biroul Organizare Evenimente

SC2014 - 032721/05.12.2014

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timișoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: relatii.publice@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T

privind realizarea și amplasarea bustului lui Ion Monoran

Revoluționarii timișoreni sunt cei care au câștigat, pentru poporul român, dreptul la demnitate și au făcut din orașul lor conștiința unei națiuni. Unii dintre ei au plătit scump și, de aceea, omagierea tuturor celor care au înfăptuit Revoluția la Timișoara este o obligație morală care trebuie să rămână permanent vie în conștiința noastră a tuturor.

Primul om care a strigat “Jos Ceaușescu!”, în seara de 16 decembrie 1989, la Timișoara, a fost regretatul poet Ion Monoran. El este cel care, într-un gest devenit simbol al evenimentelor de acum aproape un sfert de secol, a oprit tramvaiele în fața monumentului din Piața Maria din Timișoara. Acesta a fost gestul care a declanșat cu adevărat Revoluția română. După schimbarea regimului, a fost unul dintre cei care s-au implicat decisiv în apariția ziarului Timișoara și impunerea acestuia ca un exponent al idealurilor revoluției.

Ion Monoran s-a născut în 18 ianuarie 1953. A fost membru activ al Cenaclului literar "Pavel Dan" al Casei de Cultură a Studenților din Timișoara și fondator al Cotidianului Timișoara și al Societății Timișoara.

A debutat în literatură în anul 1976, cu versuri, în revista "Forum studențesc" și colaborează, mai apoi, regulat, la reviste precum "Orizont", "Amfiteatru", “Echinox", “Luceafărul”. Poetul obține, în scurtul său destin literar, o serie de premii, printre care: Premiul pentru Poezie al revistei literare Orizont (1987), Premiul “Nichita Stănescu” pentru Poezie Contemporană (1987), Premiul Concursului de Creație Literară (Satu-Mare, 1987), Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor, Filiala Timiș, pentru volumul Locus periucundus și este declarat, post-mortem, Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara.

A murit în 2 decembrie 1993 înainte de publicarea primului său volum de poezii.

Acum, la împlinirea a 25 de ani de la Revoluția Română îi omagiem pe revoluționarii timișoreni cu speranța că, în ciuda dezamăgirilor încercate, ne aflăm pe drumul cel bun, pe drumul cel drept, care va duce, în sfârșit, la atingerea idealurilor pentru care ei au ieșit în stradă atunci în decembrie 1989

Având în vedere motivele enumerate mai sus, precum și referatul cu nr. SC 2014 - 32721/ 5.12.2014 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu, și HCL 32/ 28.01.2014 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiului Timisoara,

PROPUNEM

 • 1. Amplasarea portretului monumental Ion Monoran la adresa: Splaiul Tudor Vladimirescu, Parc, conform CF 2, nr. top: 17290, în cadrul manifestărilor din luna decembrie 2014, care marchează 25 de ani de la Revoluția din decembrie 1989.

 • 2. Aprobarea finanțării din cap. 67.02. "Cultură, recreere și religie", pentru manifestările culturale ale Casei de Cultura a Municipiului Timișoara, prevăzute în Anexa la HCL nr. 32/28.01.2014 privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2014 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.

Valoarea estimată a lucrării este de 58.000 lei. Justificarea și decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Dan Diaconu, Viceprimar

Alina Pintilie,

Ioan Cojocari, Secretar


Director

Direcția Comunicare

Director Direcția Economică, Smaranda Haracicu


Director

Casa de Cultură a Mun. Timișoara Pavel Dehelean

Întocmit Diana Giurgiev, Consilier

Avizat juridic