Hotărârea nr. 60/2014

60/25.02.2014 privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Ciobra Raluca Cecilia, chiriaşă a ap.5 din str. Miloia bl.B2, respectiv Berdeiu Simona Claudia, chiriaşă a ap.2 din str. Miloia bl.B3
Hotararea Consiliului Local 60/25.02.2014
privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Ciobra Raluca Cecilia, chiriaşă a ap.5 din str. Miloia bl.B2, respectiv Berdeiu Simona Claudia, chiriaşă a ap.2 din str. Miloia bl.B3


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-2501 din data de 03.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.816/2005 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001;
Având în vedere solicitarea doamnei Ciobra Raluca Cecilia, înregistrată cu nr. CT2014-406/29.01.2014 şi solicitarea doamnei Berdeiu Simona Claudia, înregistrată cu nr. CT2014-407/29.01.2014;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu art.1763 şi art.1777 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(9) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă schimbul de locuinţă dintre Ciobra Raluca Cecilia, chiriaşă a ap.5 din str. Miloia bl.B2, respectiv Berdeiu Simona Claudia, chiriaşă a ap.2 din str. Miloia bl.B3.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia socială de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirieriişi Compartimentul Locuinţe şi Garaje - Serviciul Clădiri al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Compartimentului Locuinţe şi Garaje din cadrul Serviciului Clădiri;
- Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea repartizării unei locuinţe ANL;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
- Doamnei Ciobra Raluca Cecilia;
- Doamnei Berdeiu Simona Claudia;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE serviCiul CLĂDIRI

COMPARTIMENT LOCUINȚE ȘI GARAJE

Nr. SC2014-2501/03.02.2014                                   A p r o b a t:

P R I M A R,

NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind aprobarea schimbului de locuință dintre Ciobra Raluca Cecilia

și Berdeiu Simona Claudia chiriașe în blocurile construite de către A.N.L. destinate închirierii

Prin cererile nr. CT2014-406/29.01.2014 și CT2014-407/29.01.2014 numitele Ciobra Raluca Cecilia, chiriașă a ap.5 din str. Miloia bl.B2 în baza contractului de închiriere nr. 47/10.02.2004, respectiv Berdeiu Simona Claudia, chiriașă a ap.2 din str. Miloia bl.B3 în baza contractului de închiriere nr.761/28.08.2013, solicită schimbul de locuințe.

Art.1763 din Cod Civil definește schimbul ca fiind acel contract „prin care fiecare dintre părți, denumite copermutanți, transmite sau după caz, se obligă să transmită un bun pentru a dobândi un altul”. Dispozițiile art.1763 Cod Civil se aplică pentru un dezmembrământ al proprietății respectiv posesia unui bun, precum și pentru toate dezmembrămintele dreptului de proprietate.

Întrucât dispozițiile art.1763 Cod Civil, în cazul nostru se aplică doar pentru copermutarea posesiei, acordul pentru realizarea schimbului se dă de către administratorul bunului respectiv Consiliul Local al Municipiului Timisoara care potrivit art.1777 Cod Civil, în calitate de locator încheie un contract cu locatarul (coschimbașul posesiei) prin care asigură folosința bunului pe o perioadă determinată în schimbul unui preț denumit chirie. În acest sens, schimbul de locuințe constituie o aplicare a contractului de schimb, prin care se transmite reciproc de către titularii contractelor de închiriere, dreptul de folosință a unei locuințe.

Având în vedere cele de mai sus și solicitările depuse de susnumitele, propunem aprobarea schimbului de locuință dintre Ciobra Raluca Cecilia, chiriașă a ap.5 din str. Miloia bl.B2 și Berdeiu Simona Claudia, chiriașă a ap.2 din str. Miloia bl.B3.

V I C E P R I M A R,                           Pentru SECRETAR,

Traian Stoia                                            Simona Drăgoi

DIRECTOR,

Martin Staia

ȘEF SERVICIU,

Otilia Sîrca

Avizat juridic,