Hotărârea nr. 599/2014

599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara
Hotararea Consiliului Local 599/09.12.2014
privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr.SC2014 - 32890/08.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 22/23.07.1996 - privind aprobarea contractului de concesionare a terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru garajele legal construite;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/13.07.1999 privind aprobarea Contractului de concesionare a terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si adjudecate prin licitatie publica, pentru construirea de garaje;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 10/25.01.2005 privind încheierea de contracte de concesiune, având ca obiect terenurile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate in baza licitatiilor publice;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 41/13.02.2007 privind prelungirea contractelor de concesiune terenuri aflate în domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitatiilor publice, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.500/2008 privind incheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr. 247/2005;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.345/2009 privind prelungirea fiselor de calcul emise în baza Hotarârii Consiliului Local nr. 500/2008 si termenele scadente pentru plata taxelor de concesiune si a chiriilor in cazul terenurilor ocupate cu garaje;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.377/2009 privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.257/2013 privind modificarea şi stabilirea taxei de concesiune la contractele de concesiune pentru terenul aferent garajelor edificate pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, contracte incheiate intre Municipiul Timisoara si proprietarii garajelor;
Având în vedere formularele nr.5 şi nr.6 la Hotărârea Consiliului Local nr.444 din 12.09.2014 - privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara, aprobarea modelului cadru a contractului de concesiune si incheierea de acte aditionale la contractele de inchiriere aflate in derulare;
În baza art.36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. a) si b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă pentru terenul aferent garajelor edificate cu autorizaţie de construire pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, încheierea de noi contracte de închiriere pe o perioada de 3 (trei) ani, cu titularii a caror contracte au expirat sau pentru care s-a transferat dreptul de proprietate.
Incheierea de noi contracte nu se va realiza in situaţhiile in care terenul a fost revendicat de fostii proprietari sau mostenitorii acestora sau dacă terenul este în litigiu.
Art. 2: Se aprobă contractul cadru de închiriere a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara ori in proprietatea Statului Român, pe care sunt edificate garaje autorizate/legalizate sau edificate în baza licitatiilor publice, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

Art. 3: In cazul în care s-a transferat dreptul de proprietate asupra unui garaj, noul proprietar are obligaţia ca in termen de 30 de zile de la data dobândirii, să depună actele necesare pentru încheierea noului contract de închiriere.
Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara va notifica Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse garajele aflate în această situaţie, în vederea întocmirii de noi contracte ca urmare a modificării a părţilor contractante.
Art. 4: Plata redevenţei şi a chiriilor in cazul terenurilor proprietatea Municipiului Timişoara /Statului Român ocupate cu garaje, se efectueaza in doua rate anuale in contul Municipiului Timişoara deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, iar termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.
In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an.
In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an.
Art. 5: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 377/ 27.10.2009 - privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timisoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

Anexa 1 la HCL nr./

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR./

Prezentul contract se încheie între:

I . PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TIMIȘOARA , cu sediul in Timișoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, telefon 0256.408.300, având codul fiscal R 14756536,, având contul curent  , deschis la Trezoreria, reprezentat prin Primar - Nicolae Robu, în calitate de proprietar sau administrator al dreptului de proprietate al Statului Român, denumit în continuare locator, pe de o parte,

și

, cu domiciliul/sediul în localitatea, Jud. str. nr.___,

bl.____, sc.__, ap., B.I./C.I./pasaport/Oficiul Național al Registrului Comerțului sub

seria ,nr. ,eliberat de  la data de , CNP/CUI/CIF, cont nr., deschis la , e-mail, reprezentată prin , având funcția de in calitate de locatar, au

convenit la încheierea prezentului contract de închiriere în temeiul HCLMT nr./privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1

Obiectul contractului de închiriere îl constituie închirierea bunului imobil aflat în proprietatea publică/privata a Municipiului Timișoara ori in proprietatea Statului Roman, respectiv terenul situat în Timișoara, str. , având suprafață de mp , înscris în C.F. nr.Timisoara, nr.topo, asa cum rezulta din Autorizatia de constructie nr..

Destinatia terenului închiriat este pentru garajul nr.din bateria situată in

Timișoara, Str./Zona.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.2. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 3(trei) ani, începând cu data de , cu posibilitatea de prelungire cu acordul prealabil al locatorului.

Art.3. La expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract, acesta poate fi prelungit numai prin acordul scris si expres al părților, pentru o perioadă cel mult egală cu durata sa inițială, putându-se aplica prelungiri succesive.

Art.4. Prelungirea termenului prezentului contract poate avea loc la cererea locatarului, depusă cu cel mult 30 zile înainte de sfârșitul termenului de închiriere, dar nu mai târziu de 10 zile inainte de expirarea contractului. În cazul aprobării prelungirii termenului de închiriere se încheie un act aditional la prezentul contract.

 • IV. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art.5.

 • (1) Prețul închirierii terenului - chiria- este de  lei/mp./an așa cum a fost stabilită prin Hotărârea nr./ a Consiliului Local a Municipiului Timișoara, reactualizată anual cu rata inflației și se calculează prin aplicarea tarifului mai sus menționat la suprafața aferentă garajului, pe care locatarul se obligă să o plătească locatorului.

 • (2) Acestei valori i se va aplica o actualizare la inceputul fiecărui an calendaristic, reprezentând rata inflației, conform datelor furnizate de catre Institutul National de Statistica.

 • (3) Pretul inchirierii neindexate poate fi modificat unilateral prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

Art.6

 • (1)  Plata chiriei se efectueaza in doua rate anuale in contul nr.

.........................................deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele locatorului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

 • (2) Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie.

 • (3) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an.

 • (4) In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa date celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an.

Art.7

 • (1) Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator.

 • (2) Pentru neachitarea la termenele stabilite a chiriei se vor percepe majorari de intarziere conform actelor normative in vigoare, la data plății.

 • V. DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile Locatarului

Art.8.

 • (1) Locatarul are dreptul de a folosi, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul prezentului contract.

 • (2) Locatarul are dreptul de a folosi terenul care face obiectul contractului de închiriere, doar pentru amplasarea garajului edificat cu autorizația de construire.

Drepturile Locatorului

Art.9.

 • (1) Locatorul are dreptul să inspecteze bunurile închiriate, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar.

 • (2) Verificarea va fi facută de către personalul cu atribuții din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timisoara, cu notificarea prealabilă a locatarului.

 • (3) Locatorul va denunta în mod unilateral contractul de închiriere, atunci când interesul public local sau național o impune, fără plata vreunei despăgubiri către locatar.

 • VI. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art.10 Obligațiile Locatorului

 • (1)  Locatorul se obligă să predea bunul, liber de orice sarcină, în starea corespunzătoare folosinței pentru care a fost închiriat.

 • (2) Locatorul se obligă să garanteze pentru liniștita și utila folosință a bunului închiriat.

 • (3) Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit sau exploatat in conformitate cu specificul bunului inchiriat si in scopul pentru care a fost încheiat contractul de închiriere. Acest control se exercită fără a stânjeni folosința bunului imobil de către locatar.

 • (4) Locatorul este obligat să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sale.

 • (5) Locatorul nu raspunde pentru viciile care erau aparente la data incheierii contractului de inchiriere si pe care locatarul nu le-a reclamat la momentul preluarii bunului.

Art.11 Obligațiile Locatarului

 • (1) Locatarul este obligat să întrebuințeze, pe toată durata închirierii, bunul ca un bun proprietar, cu bună-credință și potrivit destinației, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa.

 • (2) Locatarul este obligat să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilitățile consumate pentru folosința bunului închiriat.

 • (3) Locatarul se obligă să execute la timp și în bune condiții lucrările de întreținere și reparații normale ce îi incumbă, în vederea menținerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului.

 • (4) Locatarul se obligă să plătească chiria la termenele stipulate în contract.

 • (5) Locatarul se obligă să foloseasca/exploateze bunul inchiriat cu respectarea conditiilor impuse in autorizația de construire, conform destinației pentru care a fost închiriat, cu respectarea amplasamentului, formei, dimensiunilor, culorii si materialelor aprobate prin Autorizația de construire.

 • (6) Locatarul se obligă să răspundă pentru distrugerea totală sau parțială a bunului închiriat, care s-ar datora culpei sale.

 • (7) Locatarul se obligă să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul închiriat și starea acestuia.

 • (8) Locatarul se obligă să nu aducă modificări bunului închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului și cu respectarea legislației în vigoare.

 • (9) Locatarul se obligă să elibereze/restituie bunul la expirarea/încetarea contractului de închiriere, din orice motiv, în starea în care l-a primit, și este obligat să restituie locatorului, în deplină proprietate, bunul închiriat, în mod gratuit și liber de orice sarcini, prin proces-verbal de predare-primire.

 • (10) Locatarul nu poate subînchiria bunul ce face obiectul prezentului contract.

 • (11) Locatarul, are obligația de a afișa la loc vizibil pe garaj, numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia, autorizație în baza căreia s-a edificat garajul pe amplasamentul care face obiectul prezentului contract.

 • (12) Locatarul se obligă să recunoască interesul public asupra terenului care face obiectul prezentului contract așa cum a fost el stabilit prin Hotărârea Consiliului Local. Locatarul se obliga să dezafecteze amplasamentul, pe cheltuiala sa, in termen de 30 zile de la notificarea Primarului emisă ca urmare a hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara de declarare a interesului public local si sa predea terenul in starea in care a fost preluat la incheierea contractului de inchiriere si liber de construcții și de orice sarcini. Totodata locatarul se obliga să nu atace în instanță hotărîrea de declarare a interesului local pentru amplasamentul care face obiectul prezentului contract.

 • (13) Locatarul se obligă să răspundă pentru pagubele provocate din culpa sa.

 • (14) Locatarul se obligă să nu solicite niciun fel de despăgubire la încetarea contractului, indiferent de cauzele acesteia.

 • (15) Locatarul se obliga sa notifice locatorului înstrăinarea construcței în termen de 30 zile de la incheierea contractului de vanzare-cumparare.

 • (16) Locatarul se obliga sa inregistreze prezentul contract de inchiriere la organul fiscal competent, in termen de 30 zile de la incheierea acestuia.

Art.12 Orice amenajări, îmbunătățiri la bunul inchiriat vor fi efectuate de locatar numai cu aprobarea locatorului si in conditiile stabilite de acesta si cu respectarea conditiilor impuse prin Autorizația de construire.

 • VII. SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR.

Art.13

 • (1) În cazul neplății chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitați de întârziere calculate în cuantum de 2% pe luna sau fractiune de luna.

 • (2) La expirarea scadenței, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

 • (3) În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 zile de la data scadenței, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă.

 • (4) In conformitate cu prevederile art. 1831 alin. 2 NCC, locatarul este obligat la plata chiriei prevazuta in contract pana la data eliberarii efective a imobilului precum si la repararea prejudiciilor de orice natura cauzate locatorului pana la data eliberarii efective a imobilului.

 • VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art.14. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • (1) la expirarea duratei stabilite în prezentul contract sau a prelungirii dacă e cazul, daca părțile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condițiile legii și conform clauzelor contractuale.

 • (2) prin pieirea sau avarierea bunului de așa manieră încât acesta nu mai poate fi întrebuințat conform destinației ;

 • (3) prin acordul părților, consemnat printr-un inscris.

 • (4) prin denuntarea unilaterala din partea locatorului în cazul în care interesul public național sau local o impune, cu un preaviz de 30 zile. In accepțiunea prezentului contract părțile convin ca interesul local să fie definit punctual prin Hotărâre a Consiliului Local fără nici un fel de restricții. Se recunoaște în mod implicit de către ambele părți drept interes local, spre exmplu: amenajarea de carosabile, trotuare, piste de biciclete., locuri de parcare, locuri de joacă, locuri de odihnă, spații verzi,etc. Încetarea contractului în cazul în care interesul local o impune se face fără intervenția instanței de judecată.

 • (5)  prin renunțare, dintr-o cauză de forță majoră sau când locatarul este în cazul imposibilității obiective de a exploata terenul, fără plata unei despăgubiri, cu notificarea de îndată a locatorului.

 • (6) Renunțarea la contract de către locatar se face cu anunțarea in scris a locatorului, cu 30 zile înaintea disponibilizării terenului.

Art.15 Atât locatarul cât și locatorul, vor putea solicita încetarea contractului numai după notificarea intenției sale, celeilalte părți, cu precizarea cauzelor care au determinat-o.

 • X. REZILIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

Art.16 Simplul fapt al neîndeplinirii de către locatar a obligatiilor prevazute in contract atrage rezilierea de plin drept a contractului de închiriere, fara nicio notificare, fără punerea in întarziere a locatarului si fara intervenția instantelor de judecată.

Art. 17

 • (1) În cazul neachitării chiriei în termen mai mare de 90 zile de la data scadenței, prin simplul fapt al neexecutarii, contractul este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă si fara intervenția instantelor de judecată.

 • (2) În cazul neplății chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalitați de întârziere calculate în cuantum de 2% pe luna sau fractiune de lună.

 • (3) La expirarea scadenței, locatarul este de drept în întârziere fără a fi necesară vreo formalitate prealabilă în acest sens.

Art. 18. Contractul de închiriere se reziliază de drept fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată si fără nici o altă formalitate prealabilă în caz de sistematizare a zonei sau schimbarea situației juridice a terenului.

 • XI. CARACTERUL EXECUTORIU

Art. 19 Părțile declară în mod expres si confirma ca prezentul Contract constituie titlu executoriu în coformitate cu dispozitiile art 1798 NCC si art 1809 alin 3 raportat la alin. 2 NCC.

 • XII. FORȚA MAJORĂ

Art.20 Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

Art.21 Forța majoră exonerează parțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

Art.22 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art.23 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

Art.24 Dacă forța majoră acționează sau se estimează ca va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 • XIII. SUBÎNCHIRIEREA ȘI CESIUNEA

Art.25 Cedarea drepturilor rezultând din prezentul contract, subînchirierea totală sau parțială, sau utilizarea acestor drepturi în cadrul unei asocieri în participațiune, este interzisă.

 • XIV. DENUNȚAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI

Art.26 Proprietarul își rezervă dreptul de a denunta în mod unilateral contractul de închiriere, în situații ce privesc realizarea unor obiective de interes național sau local, după o prealabilă notificare a chiriașului în termen de 30 zile conform art. 39 alin. 1.

 • XV. RELOCAȚIUNEA TACITĂ

Art.27 La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, neoperand tacita relocațiune.

 • XVI. CLAUZE SPECIALE

Art.28.

 • (1) Neuzul terenului închiriat în timp de un an cu destinația care i-a fost atribuit, duce la rezilierea de plin drept a contractului de închiriere.

 • (2) Neuzul se constată de către personalul din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Municipiului Timisoara.

Art.29. Nerespectarea sau revocarea autorizației de construire a garajului are drept efect rezilierea de plin drept a contractului de închiriere, fără a obliga locatorul la daune.

Art.30. Schimbarea situației juridice a terenului după semnarea contractului, nu obligă pe locator la despăgubiri.

Art.31. Prezentul contract se încheie in trei exemplare, din care un exemplar revine Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, un exemplar revine locatarului si un exemplar revine Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, toate cu valoare de original și având aceeași forță juridică.

Art.32. Dispozițiile legale ulterioare, care eventual vor fi în contradicție cu prevederile prezentului contract, vor modifica de drept prevederile sale.

Art. 33. Prezentul contract se încheie fără notarea în cartea funciară.

Art. 34. Eventualele pretenții de daune (despăgubiri) din partea locatarului la încetarea contractului, în pofida angajamentelor luate prin prezentul contract, vor fi considerate nule de drept.

 • XVII. LITIGII

Art. 35 Orice controversă sau pretenții care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu acesta, vor fi solutionate pe cale amiabilă.

Art. 36 Dacă părțile din prezentul contract nu ajung la o intelegere in mod amiabil, litigiile născute se vor soluționa de către instanța competentă.

XVIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.37 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

Art.38 Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adițional semnat de ambele părți, cu exceptia modificarii unilaterale din partea locatorului prevazuta la Art. 26.

Art.39

 • (1) Orice comunicare/notificare între părți va fi considerata valabil Îndeplinită daca va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin intermediul executorului judecatoresc.

 • (2) Notificarile verbale nu vor fi luate in seamă.

 • (3) Schimbarea adresei locatarului va fi notificată locatorului cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte sub sancțiunea neluarii ei in seama.

Art.40 Locatarul recunoaste dreptul locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta de cap.II din Titlul XI Cod procedura civila privind procedura de evacuare conform dispozitiilor art.1037 Cod procedura civilă.

Art.41 Prezentul contract s-a încheiat azi , in 3( trei) exemplare, din care un exemplar a fost predat locatarului și un exemplar revine Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara.

L O C A T O R,                               LOCATAR,

PRIMAR,

ADMINISTRATOR PUBLIC,

SERVICIUL JURIDIC,

DIRECTOR

Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse

ȘEF BIROU

Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare

Întocmit,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE               Aprobat

Birou Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare                               PRIMAR

Nr.                               Nicolae Robu

R E F E R A T privind reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara

Prin HCL nr. 377/27.10.2009 s-a reglementat situația terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timisoara și a fost aprobat contractul cadru de concesiune a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara ori in proprietatea Statului Român, pe care sunt edificate garaje construite de către persoane fizice.

Pe terenurile din domeniu public sau privat al Municipiului Timisoara, există in evidenta Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare un numar de 5153 de garaje, din care:

 • -  2605 de garaje construite de către persoane fizice/juridice care au contracte de concesiune pentru terenul de sub construcție, contracte de concesiune aflate în derulare;

 • - 1102 de garaje construite de către persoane fizice/juridice care au contracte de concesiune pentru terenul de sub construcție, contracte de concesiune aflate în procedură de reînnoire;

 • - 1446 de garaje construite de către persoane fizice care nu au contracte de concesiune pentru terenul de sub construcție, dar care achită chirie care este stabilită la nivelul taxei de concesiune în baza unei fise de calcul pentru chiria terenului ocupat de garaj si care se afla pe teren deoarece terenul este revendicat in baza Legii 1/2000, Legii 247/2005, Legii 8/1991 si a Legii 10/2001, dosare de revendicare nesoluționate până in prezent.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr.257/14.05.2013 s-a modificat taxa de concesiune, fiind stabilită la nivel de 26.10 lei/mp./an, indexată anual cu rata inflației.

Conform clauzelor contractuale înscrise în contracte, perioada pentru care s-au incheiat acestea era de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire la cererea concesionarului.

Având in vedere ca aceste contracte incheiate pentru terenul aferent garajelor autorizate au inceput să expire, se impune încheierea unor noi contracte pentru terenurile aflate in domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje, facând exceptie terenurile revendicate care au rămas indisponibilizate până la soluționarea notificărilor și a contestațiilor împotriva dispozițiilor prin care s-au solutionat acestea.

Precizăm că în prezent, în evidența Biroului Garaje, Cimitire, Coșerit și Spații Utilitare, sunt inregistrate foarte multe contracte de concesiune teren pentru garaje, al caror termen a expirat neputând fi prelungite intrucât există cereri de revendicare in baza legii nr.10/2001, Legii nr.1/2001, Legii nr.501/2002 si Legii nr.247/2005, dosare care in prezent sunt nesoluționate.

Prin HCL nr.500/2008, a fost aprobată încheierea de fișe de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au deținut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr.501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr.247/2005, nesolutionate până în prezent.

Ca urmare a faptului că au fost demarate proiecte și lucrări edilitare în anumite zone din oraș, fiind declarat interesul public local, iar în acele zone sunt amplasate garaje care îngreunează dezvoltarea noilor obiective și a lucrărilor care se desfășoară, se impune modificarea contractelor de concesiune și întocmirea unor acte adiționale care să cuprindă clauze de reziliere atunci cînd interesul local o impune.

Ca urmare a celor arătate mai sus:

PROPUNEM:

Aprobarea încheierii de noi contracte de închiriere pentru terenurile ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, pe o perioada de 3 (trei) ani, cu titularii a caror contracte au expirat.

Aprobarea modelului de contract de îmchiriere conform Anexei la prezentul referat.

încheierea de noi contracte nu se va realiza in situațiile in care terenul a fost revendicat de fostii proprietari sau moștenitorii acestora.

In cazul vânzării sau transferului proprietății asupra unui    garaj,

cumparatorul/moștenitorul/noul proprietar are obligatia ca in termen de 30 de zile de la data dobândirii, sa depună actele necesare pentru încheierea unui contract nou de închiriere pentru terenul aferent garajului cumpărat. Aceeastă procedură și termene se vor aplica și pentru fișele de calcul care se încheie pentru terenurile aferente garajelor.

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara va notifica Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse garajele aflate în această situație, în vederea întocmirii de noi contracte ca urmare a modificării părților contractante.

Încheierea noilor contracte se va face la expirarea termenului contractului de concesiune, urmând ca în etape să se încheie noi contracte de închiriere pentru toate terenurile proprietatea statului sau a unității administrative teritoriale din Municipiul Timișoara pe care sunt edificate garaje.

In situatia in care exista autorizatie de constructie dar nu a fost incheiat niciun contract de concesiune asupra terenului iar pentru teren exista depusa notificare de terți, se vor incheia fișe de calcul in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Plata chiriei se efectueaza in doua rate anuale in contul Municipiului Timișoara deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara pe numele locatorului sau prin casieria Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara. Termenul scadent pentru plata primei rate a chiriei este 31 martie aferent lunilor ianuarie-iunie, respectiv 30 septembrie, aferent lunilor iulie-decembrie. In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa data primei scadente, adica 31 martie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 30 septembrie a aceluiasi an. In situatia in care contractul urmeaza a se executa dupa date celei de a doua scadente, adica 30 septembrie, sau cu cel mult 30 de zile inainte de implinirea acestuia, termenul de plata scadent al primei rate este 15 decembrie a aceluiasi an. Plata chiriei se va efectua în baza unei facturi emisa de catre locator.

ADMINISTRATOR PUBLIC,


SECRETAR,


Sorin Drăgoi


îoan Cojocari

DIRECTOR,

Laura Koszegi Stoianov

Șef Birou,

Otilia Sîrca

AVIZAT JURIDIC,