Hotărârea nr. 597/2014

597/09.12.2014 privind modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 453/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
Hotararea Consiliului Local 597/09.12.2014
privind modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 453/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-32789/05.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 453/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;
În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art. 5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 453/10.10.2014 care va avea următorul conţinut: "Taxa de concesiune percepută asupra terenurilor proprietate de stat si proprietatea Municipiului Timişoara destinate construcţiilor pe raza municipiului Timişoara este prevăzută în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 453/10.10.2014.
Aceste taxe vor fi supuse aprobării Consiliului Local şi se vor actualiza anual cu rata inflaţiei stabilită de Institutul Naţional de Statistică, până la expirarea contractului.

Art. 2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 453/10.10.2014 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Terenuri din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse şi Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL TERENURI

NR.


APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


REFERAT


Privind modificarea art.5 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 453/10.10.2014


Prin Hotararea Consiliului Local nr. 453/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință s-a aprobat taxa de concesiune perceputa pentru terenurile mai sus mentionate

In continutul art.5 din HCL nr. 453/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință a fost prevazut ca taxa de concesiune se aplica terenurilor apartinand Statului Roman.

Intrucat o mare parte a terenurilor aferente imobilelor dobandite prin Legea nr.112/1995 Legea nr.61/1990, Legea nr.85/1992 si Legea nr. 79/1997 au trecut in proprietatea Municipiului Timisoara, se impune modificarea art. 5.

PROPUNEM :

Emiterea unei Hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe modificarea art.5 din HCL 453/10.10.2014, care va avea urmatorul continut: ” Taxa de concesiune perceputa asupra terenurilor proprietate de stat si proprietatea Municipiului Timisoara destinate constructiilor pe raza municipiului Timisoara este prevazută in Anexa la HCL 453/10.10.2014.

Aceste taxe vor fi supuse aprobării Consiliului Local si se vor actualiza anual cu rata inflatiei stabilita de Institutul National de Statistică, până la expirarea contractului.”

Celelalte prevederi ale HCL 453/10.10.2014 raman neschimbate.


ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRAGOI


SECRETAR

IOAN COJOCARI


ARHITECT ȘEF CIPRIAN CĂDARIU


DIRECTOR DIRECȚIA URBANISM EMILIAN SORIN CIURARIU


DIRECTIA C.T.D.D.

DIRECTOR LAURA KOSZEGI


ȘEF BIROU TERENURI CALIN PARVA


AVIZAT JURIDIC


Cod FO 53-01,ver.1