Hotărârea nr. 596/2014

596/09.12.2014 privind modificarea art. 3 si art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 452/10.10.2014 - privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997
Hotararea Consiliului Local 596/09.12.2014
privind modificarea art. 3 si art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 452/10.10.2014 - privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-32785/05.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 452/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997;
Având în vedere Decretul-Lege nr. 61/1990 - privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie;
Având în vedere Legea nr. 85/1992 - privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;
Având în vedere Legea nr. 112/1995 - pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţie de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
Având în vedere Legea nr. 79/1997 - pentru modificarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;
In conformitate cu art.15 lit (e) din Legea nr 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată şi modificată;
Având in vedere art. 658 alin. 1 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art.3 alin.3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 452/10.10.2014 care va avea urmatorul continut:
"Construcţiile ce constituie "extinderi" vor avea numai destinaţia de: locuinţă magazie, bucătărie, vestibul de intrare, garaj, balcon, logie, trepte de acces şi vor avea suprafaţa maximă egală cu suprafaţa construită aferentă casei/apartamentului cumpărat conform contractului de vânzare-cumpărare, a imobilului ce se extinde, cu condiţia respectării procentului de ocupare a terenului (POT) şi a coeficientului de utilizare a terenului (CUT) stabilite prin regulamentele de urbanism aprobate, pentru zonele rezidenţiale."
Art. 2: Se modifică art. 5 la Hotărârea Consiliului Local nr. 452/10.10.2014 care va avea urmatorul continut: :
" Taxa de concesiune perceputa asupra terenurilor proprietate de stat si proprietatea Municipiului Timisoara destinate constructiilor pe raza municipiului Timisoara este prevazută in Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 452/10.10.2014.
Aceste taxe vor fi supuse aprobării Consiliului Local si se vor actualiza anual cu rata inflatiei stabilita de Institutul National de Statistică, până la expirarea contractului".
Art. 3: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 452/10.10.2014 rămân neschimbate.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Terenuri din cadrul Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse si Directia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

APROBAT PRIMAR NICOLAE ROBU


DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL TERENURI NR.

REFERAT

Privind modificarea art. 3 si art.5 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 452/10.10.2014

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 452/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinația de locuință dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr. 85/1992, Legii nr. 112/1995 și Legii nr. 79/1997 s-a aprobat taxa de concesiune perceputa pentru terenurile mai sus mentionate si s-au specificat destinatiile constructiilor ce constituie extinderi.

Ca urmare a solicitarilor primite cu privire la extindere constructii ce au destinatia de trepte de acces se impune modificarea art. 3 alin. 3.

In continutul art.5 din HCL nr. 452/10.10.2014 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinatia de locuinta dobandite in baza prevederilor Legii nr.61/1990, Legii nr.85/1992, Legii nr.112/1995 si Legii nr. 79/1997 a fost prevazut ca taxa de concesiune se aplica terenurilor apartinand Statului Roman.

Intrucat o mare parte a terenurilor aferente imobilelor dobandite prin Legea nr.112/1995 Legea nr.61/1990, Legea nr.85/1992 si Legea nr. 79/1997 au trecut in proprietatea Municipiului Timisoara, se impune modificarea art. 5.

PROPUNEM :

Emiterea unei Hotarari de Consiliu Local prin care sa se aprobe modificarea art.3 alin. 3 din HCL 45/10.10.2014 care va avea urmatorul continut: “ Construcțiile ce constituie "extinderi" vor avea numai destinația de: locuință magazie, bucătărie, vestibul de intrare, garaj, balcon, logie, trepte de acces și vor avea suprafața maximă egală cu suprafața construită aferentă casei/apartamentului cumpărat conform contractului de vânzare-cumpărare, a imobilului ce se extinde, cu condiția respectării procentului de ocupare a terenului (POT) și a coeficientului de utilizare a terenului (CUT) stabilite prin regulamentele de urbanism aprobate, pentru zonele rezidențiale” si art.5 din HCL 452/10.10.2014, care va avea urmatorul continut: ” Taxa de concesiune perceputa asupra terenurilor proprietate de stat si proprietatea Municipiului Timisoara destinate constructiilor pe raza municipiului Timisoara este prevazută in Anexa la prezenta hotărâre.

Aceste taxe vor fi supuse aprobării Consiliului Local si se vor actualiza anual cu rata inflatiei stabilita de Institutul National de Statistică, până la expirarea contractului.”

Celelalte prevederi ale HCL 452/10.10.2014 raman neschimbate.

ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRAGOI

SECRETAR

IOAN COJOCARI


ARHITECT ȘEF CIPRIAN CĂDARIU

DIRECTIA C.T.D.D.

DIRECTOR

LAURA KOSZEGI


DIRECTOR DIRECȚIA URBANISM EMILIAN SORIN CIURARIU

ȘEF BIROU TERENURI CĂLIN PÂRVA

AVIZAT JURIDIC