Hotărârea nr. 595/2014

595/09.12.2014 privind preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism de la S.C Retim Ecologic Service S.A.
Hotararea Consiliului Local 595/09.12.2014
privind preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism de la S.C Retim Ecologic Service S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014- CM 2014 - 2040/28.11.2014, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea nr.7/07.10.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SC Retim Ecologic Service SA;
Având în vedere prevederile art.70^1 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, actualizată şi republicată;
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă preluarea cu titlu gratuit, prin încheierea unui contract de comodat a autoturismului pus la dispoziţie de către SC Retim Ecologic Service SA la care Consiliul Local este acţionar.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Urbanism;
-Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale ;
-Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Biroului Audit;
-SC Retim Ecologic Service SA;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

SC2014-


APROBAT

PRIMAR


NICOLAE ROBU


REFERAT privind preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism de la SC Retim Ecologic Service SA.


Prin Hotărârea nr.7 din 07.10.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC Retim Ecologic Service SA s-a aprobat punerea la dispoziția reprezentanților acționarilor, respectiv Consiliul Local al Municipiului Timișoara și SC RER Recuperare Ecologică și Reciclare SRL a două autoturisme (câte unul pentru fiecare acționar).

În baza hotărârii menționate mai sus, Consiliul Local supunem spre aprobare preluarea cu titlu gratuit prin încheierea unui contract de comodat a autoturismului pus la dispoziție de către SC Retim Ecologic Service SA.

Autoturismul va fi pus la dispoziția executivului Primăriei Municipiului Timișoara pe durată nelimitată, cheltuielile de exploatare și întreținere a acestuia fiind suportate de către SC Retim Ecologic Service SA.


DIRECTOR ECONOMIC

Smaranda Haracicu


SECRETAR

Ioan Cojocari


COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

Condan Sorina


ÎNTOCMIT,


Lucaci Nicolae


Avizat juridic