Hotărârea nr. 594/2014

594/09.12.2014 privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 594/09.12.2014
privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-31416/24.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. nr. 6250/20.11.2014;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/26.02.2013 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara şi aprobarea tarifelor de parcare, modificată şi completată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 418/30.07.2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/26.02.2013, modificat şi completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 203/04.04.2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 149/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Pentru anul 2015 tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timişoara vor fi cele stabilite prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 63/26.02.2013 şi art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Municipiului Timişoara nr. 418/30.07.2013.

Art. 2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 63/26.02.2013 modificată şi completată şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 418/30.07.2013, rămân nemodificate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Drumuri Municipale S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementull Calităţii;
- Biroului Audit;
- S.C .Drumuri Municipale S.A.;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMANIA

APROBAT PRIMAR Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA TEHNICĂ

SERVICIUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

BIROUL TRANSPORT

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: wwwprimariatm.ro

REFERAT privind tarifele aplicate pentru parcarea pe raza municipiului Timișoara

Prin Hotărârea nr. 63/26.02.2013, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiului Timișoara, precum și tarifele de parcare pentru anul 2013.

Conform art. 12 din Regulamentul de funcționare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara aprobat prin Anexa 1 la HCLMT nr. 63/26.02.2013, tariful orar de baza si tariful special pentru toate formele de taxare, inclusive abonamente, se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în condițiile prevăzute la art. 11 lit. a), b), c).

Prin art. 2 din HCLMT nr. 63/26.02.2013, Consiliul Local al Municpiului Timișoara a aprobat tarifele de parcare pentru anul 2013, conform Anexei 2. De asemenea, prin art. 2 din HCLMT nr. 418/30.07.2013 s-au aprobat tarifele pentru anul 2013 pentru zona 0 (verde), respectiv: 3 lei/1 oră pentru Vouchere și 0,75 euro/1 oră + TVA pentru SMS.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 613/10.12.2013, a hotărât ca tarifele de parcare stabilite prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/26.02.2013 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Municipiului Timișoara nr. 418/30.07.2013, se vor aplica și în anul 2014.

În data de 20.11.2014, prin adresa cu nr. 6250, SC Drumuri Municipale Timisoara S.A. a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre prin care să se aprobe tarifele de parcare pentru anul 2015 propunând, în același timp ca tarifele să rămâna neschimbate față de cele aprobate pentru anul 2013.

Având în vedere cele de mai sus, propunem ca tarifele de parcare pentru anul 2015 să fie aceleași cu cele stabilite pentru anul 2013.

VICEPRIMAR,                      SECRETAR,

DAN DIACONU                   IOAN COJOCARI

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ


ȘEF SERVICIU, ADRIAN COLOJOARĂ

AVIZAT JURIDIC,


CONSILIER, NASTASIA POP