Hotărârea nr. 592/2014

592/09.12.2014 privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 592/09.12.2014
privind declararea ca fiind de interes public local a unor zone din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-32674/05.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor,
În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Avand in vedere prevederile art.36 alin.2 lit.c) şi alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se declară ca fiind de interes public local terenul aflat în domeniul public al Municipiului Timişoara, situat pe strada Uranus, pe latura de est a Parcului Lidia (Pădurice Giroc) ocupat în prezent de baterii de garaje, înscris în C.F. 409015-C1 nr. cadastral 29076/1/1, zona prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în vederea modernizării străzii Uranus ca arteră cu benzi carosabile, trotuare, piste de biciclete şi locuri de parcare.

Art.2: Se declară ca fiind de interes public local, terenul aflat în domeniul public al Municipiului Timişoara, situat în spaţiul verde şi alei din Zona Străzii Vasile Balmuş, ocupat în prezent de o baterie de garaje, înscris în C.F. nr. 53866 nr. top. 29231, cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, în vederea efectuării de lucrări la reţelele de apă-canal şi modernizării zonei.

Art.3: Se autorizează executivul Primăriei Municipiului Timişoara să acţioneze pentru disponibilizarea terenurilor menţionate la art. 1 şi art.2.

Art.4: Se împuterniceşte Comisia de Negociere cu terţii constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 522/22.10.2013 pentru a negocia cu proprietarii garajelor edificate cu autorizaţie de construire pe amplasamentele din Anexa nr.1 pentru care se declară interesul public local, eventuale despăgubiri în cazul în care aceştia au înscrise în Contractul de Concesiune clauze de despăgubire.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism, Direcţia Tehnică, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

ROMÂNIA

SE APROBĂ,

PRIMAR,

Nicolae ROBU


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE MEDIU

SERVICIUL SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ

SC2014- 32674 /05.12.2014

R E F E R A T

Îndeplinirea angajamentelor asumate de municipalitatea timișoreană în domeniul îmbunătățirii infrastructurii și funcționalității spațiilor publice, precum și ridicării standardelor privind amenajarea peisagistică și urbanistică, presupune realizarea unor lucrări de amenajare a străzilor și parcărilor în cartierele municipiului și asigurarea spațiilor verzi și a funcțiunilor recreative în cartiere.

Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a realizat documentația tehnică pentru “Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice Giroc) din Timișoara”, obiectiv de interes public mărginit la sud de strada Mareșal Constantin Prezan (fostă stradă Lidia), în est de strada Uranus, în vest de zona de blocuri din Calea Martirilor și la nord de terenul școlii Waldorf. Terenul parcului, aflat în domeniul public al Municipiului Timișoara este înscris în C.F. 409015-C1 nr. Top. 29076/1/1. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 249/29.05.2012 s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru acest obiectiv de investiție.

Cartierele cu blocuri de locuințe din Zona Soarelui și Calea Martirilor, edificate în perioada anilor 1980 au beneficiat de spații de parcare pentru autoturisme reduse numeric, dimensionarea acestora fiind corelată cu indicele de motorizare ale acelei perioade. Evoluția parcului auto în perioada 1990 și până în prezent în municipiul Timișoara a făcut imperioasă nevoia modernizării mai bunei funcționalizări a mai multor străzi printre care se numără și str. Uranus.

Având în vedere faptul că pe strada Uranus sunt realizate construcții provizorii de tip garaje, se impune dedicarea acestui spațiu pentru reamenajarea străzii.

Ținând cont de faptul că, lucrările de amenajare a străzilor și utilităților aferente (parcări) au caracterul lucrărilor de interes public, cu regimul reglementat de Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr.548/08.07.1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor,

PROPUNEM:

Aprobarea declarării terenului pe care se află edificate garajele din zona Străzii Uranus, pe latura de est a Parcului Lidia (Pădurice Giroc), ca fiind de interes public, în vederea efectuării de lucrări de modernizare și mai bună funcționalizare a acestei străzi prin amenajarea ca arteră cu benzi carosabile, trotuare, piste de biciclete și locuri de parcare.

VICEPRIMAR,                 SECRETAR,

Dan DIACONU                 Ioan COJOCARI

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU,    DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ,

Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI               Culiță CHIȘ

ARHITECT ȘEF,   DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI

ȘI DOTĂRI DIVERSE,

Ciprian CĂDARIU                Laura KOSZEGI

AVIZAT JURIDIC,

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.